Žymos archyvas: Šviesos pilis

Tautos knygų lentyna – penkių aukštų pastato dydžio (0)

Gaismas  pils – Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė bib­lio­te­ka | lnb.lv nuotr.

Ne­tru­kus į nau­jus rū­mus – Švie­sos pi­lį (Gaismas pils) – per­si­kel­sian­ti Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė bib­lio­te­ka kvie­čia Lat­vi­jos gy­ven­to­jus da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Tau­tos kny­gų len­ty­na“: pa­do­va­no­ti vie­ną jiems ypa­tin­gą kny­gą, o prieš tai ti­tu­li­nia­me pus­la­py­je įra­šy­ti pa­sky­ri­mą ar net vi­są ne­di­de­lį pa­sa­ko­ji­mą, kad žmo­nės juos skai­ty­tų da­bar ir at­ei­ty­je.

Ką reiš­kia „y­pa­tin­gą“? Gal­būt jo­je kas nors pa­sib­rauk­ta, pri­ra­šy­ta pa­sta­bų, o gal pus­la­piai su­lais­ty­ti ka­va. Gal kny­ga skai­ty­ta dau­gy­bę kar­tų, įsi­gy­ta už pir­mą­jį at­ly­gi­ni­mą, kar­tu su sa­vi­nin­ku ap­ke­lia­vu­si pa­sau­lį ar pa­na­šiai. Skaityti toliau