Žymos archyvas: rapolas jakimavičius

S. Poderis. Ar buvo rasti Vytauto Didžiojo palaikai karalių kriptoje 1931 m. rugsėjo 21 d.? (1)

Vilniaus arkikatedra | „Vorutos“ nuotr.

[…] Gražus yra užjūrio hieroglifų skaitymo menas, tačiau ne mažiau gražus yra tas sugebėjimas skaityti ir pajusti tiesą iš mūrų ir plytų, jų matmenų, rišimo ir sudėliojimo, nors jokių užrašų ant savęs jie neturi. […]

Marijanas Morelovskis
Apie karalių kriptos atradimą
(1931 09 23)

Vytautas Didysis – viena iškiliausių asmenybių Lietuvos istorijoje. Deja, tačiau šio valdovo kapo likimą ir šiandien gaubia paslaptis. Skaityti toliau

Svarstoma Vilniuje pastatyti paminklą J. Basanavičiui (0)

Jonas Basanavičius

Ar­tė­jant vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui, sos­ti­nė­je ren­gia­ma­si sta­ty­ti pa­mink­lą tau­tos pa­triar­chui, Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­tą 1918 me­tais pa­skel­bu­sios Lie­tu­vos Ta­ry­bos pir­mi­nin­kui dr. Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui, skelbia „Lietuvos žinios“, kurios remiasi Valstybės atkūrimo šimtmečio įprasminimo ir valstybės kūrėjų įamžinimo pogrupiui vadovaujančiu premjero padėjėju Viliumi Kavaliausku.

Svars­to­ma, kad ge­riau­sias va­rian­tas – ži­no­mo skulp­to­riaus Ra­po­lo Ja­ki­ma­vi­čiaus 1930-aisiais su­kur­tas iš­ki­laus vei­kė­jo bius­tas. Skaityti toliau