„Vilniaus forumas“ paskelbė 2016 m. Seimo rinkėjo vadovą (14)

Alkas.lt, A.Sartanavičiaus nuotr.

Alkas.lt, A.Sartanavičiaus nuotr.

Bendrija „Vilniaus forumas“ parengė ir paskelbė „2016 m. Seimo rinkimų rinkėjo vadovą“ skirtą šių metų Seimo rinkimams. Pasak leidinio rengėjų, šiame vadove apžvelgtos daugumos rinkimuose dalyvaujančių partijų programinės nuostatos, partijų vadovų pasisakymai ir ankstesni balsavimai svarbiausiais tautos ir valstybės išlikimui politiniais klausimais.

Politine filosofine ir moksline partijų rinkiminių programų analize, remiantis profesoriaus Vytauto Radžvilo parengtu Lietuvos postkomunistinės transformacijos ypatumus aiškinančiu teoriniu modeliu, atliko profesionalūs filosofai ir politologai.

Leidinio autoriai neteikė pasiūlymų, už kurias partijas ar kandidatus balsuoti. Šis sprendimas paliekamas rinkėjams, tačiau pateikta susisteminta medžiaga leidžia neskaitant ilgų ir aptakių programų susipažinti su partijų nuostatomis svarbiausiais klausimais.

Rinkėjo vadove išskirta 12 skirtingų sričių klausimų, pagal kuriuos ir vertinamos partijų rinkimų programos:

1. Ar programoje keliamas nykstančio suverenumo ir ES federacijos kūrimo grėsmės klausimas?
2. Ar prieštaraujama masinės dvigubos pilietybės įteisinimui?
3. Ar pripažįstama, kad demokratija Lietuvoje yra fasadinė, ir siūlomos konkrečios reformos tam pakeisti?
4. Ar pritariama iš vyro ir moters santuokos kylančios šeimos sampratai ir atmetama genderizmo ideologija?
5. Ar keliamas tikslas ugdyti išsilavinusį Lietuvos pilietį, o ne vien darbo rinkos dalyvį?
6. Ar keliamas tikslas pakeisti aukštojo mokslo finansavimą, užtikrinant visiems vienodai pagal pasirengimą prieinamą mokslą?
7. Ar pripažįstama būtinybė išsaugoti ir stiprinti krikščioniškąja civilizacija grįstą unikalią tautinę kultūrą ir aiškiai atmetamas multikultūralizmas?
8. Ar pripažįstama būtinybė išsaugoti valstybinės kalbos statusą, atmetami dvikalbystės reikalavimai?
9. Ar keliamas tikslas didinti visuomenės solidarumą, naikinant esamą regresinę mokesčių sistemą?
10. Ar priešinamasi Seimo priimtam ir Prezidentės vetuotam Vyriausybės parengtam darbo kodeksui?
11. Ar priešinamasi ES vykdomai nelegalių migrantų priėmimo ir dalinimosi tarp šalių narių politikai?
12. Ar reiškiama parama Ukrainai gynyboje prieš Rusijos agresiją ir palaikoma Lietuvos narystė NATO?

Partijų pozicijos šiais klausimais išdėstytos analizę apibendrinančioje lentelėje. Jei programoje nėra pateikiamas atsakymas, o partijos veiksmai prieštarauja deklaruojamoms nuostatoms, žymimas brūkšnys. Jei partijos veiksmai prieštarauja deklaruojamoms nuostatoms, vertinama pagal veiksmus.

Pasak prof. Vytauto Radžvilo, „iš analizės matyti, kad visos partijos mąsto sovietiškai ta prasme, jog jų vadų ir kandidatų sąmonėje Lietuva – lietuvių tauta ir valstybė – jau neegzistuoja, su Lietuvos išnykimu susitaikyta, politiniam sluoksniui net nebekyla mintis, kad gal dar yra prasmė ją išsaugoti ir gelbėti. Šį moralinį ir politinį paralyžių papildo neįtikėtinas intelektualinis bejėgiškumas. Drįsčiau teigti, kad tokio moralinio pakrikimo ir intelektualinio sąstingio nebuvo net vėlyvuoju sovietmečiu, Leonido Brežnevo valdymo pabaigoje“.

***

Papildyta:

Rengiant spaudai pranešimą apie šį Rinkėjo vadovą, Alkas.lt redakcija gavo Tautininkų sąjungos pirmininko, Kovo 11-osios Akto signataro, dr. Audriaus Rudžio laišką kuriame atkreipiamas dėmesys į tai, kad paskelbtame Rinkėjo vadove nėra pateiktas rinkimuose dalyvaujančių dviejų koalicijų ir joms priklausančių partijų programų vertinimas, o tai reiškia, kad rinkėjai nepakankamai informuojami apie rinkimų dalyvių siūlomą politiką.

Siekdami suteikti autentišką informaciją rinkėjams skelbiame iš S. Buškevičiaus ir tautininkų koalicijos „Prieš korupciją ir skurdą” gautą papildomą informaciją Vilniaus forumo parengtam „2016 m. Seimo rinkimų rinkėjo vadovui“.

Audrius Rudys | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Audrius Rudys | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

PAPILDYMA MEDŽIAGA VILNIAUS FORUMO PARENGTAM 2016 M. SEIMO RINKIMŲ RINKĖJO VADOVUI

Čia pateikiamos S. Buškevičiaus ir tautininkų koalicijos „Prieš korupciją ir skurdą” ir šios koalicijos dalyvės Tautininkų sąjungos (TS) nuostatos Vilniaus forumo suformuluotais klausimais bei pateikiamos tas nuostatas pagrindžiančios atitinkamos citatos iš programų (iš S. Buškevičiaus ir tautininkų koalicijos „Prieš korupciją ir skurdą” Rinkimų programos bei Tautininkų sąjungos – Bendrosios programos).

S. BUŠKEVIČIAUS IR TAUTININKŲ KOALICIJA „PRIEŠ KORUPCIJĄ IR SKURDĄ” (JL–TS)

1) Ar programoje keliamas nykstančio suverenumo ir ES federacijos kūrimo grėsmės klausimas?

Koalicija: Taip (netiesiogiai).

„Tautininkų sąjungos ir partijos „Jaunoji Lietuva“ bendraminčiai nuosekliai laikosi tvirtų politinių nuostatų, kurių pagrindas yra įsitikinimas, kad Lietuva turi būti stipri valstybė”.

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Lietuva – laisva ir savivaldi valstybė”. „Lietuvos valstybėje aukščiausią teisinę galią privalo turėti Lietuvos valstybės Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai. Visi teisės aktai, nuostatos ir sprendimai, prieštaraujantys Lietuvos teisės viršenybei, naikintini”.

2) Ar prieštaraujama masinės dvigubos pilietybės įteisinimui?

Koalicija: Ne (neaptariama).

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Bet kuris lietuvis turi teisę į Lietuvos pilietybę, jei tik nėra kitos šalies pilietis. Lietuvis, turintis ir išlaikantis kitos šalies pilietybę, gali įgyti Lietuvos pilietybę išimties tvarka, kurią nustato įstatymai”. „Dviguba pilietybė turi likti išimtimi, kaip įvardyta Lietuvos Konstitucijoje”.

3) Ar pripažįstama, kad demokratija Lietuvoje yra fasadinė, ir siūlomos konkrečios reformos tam pakeisti?

Koalicija: Taip.

„Mūsų Seimo nariai … plės tautos galias valstybės valdyme ir savivaldoje, tobulins įstatymus, kurie sudarys sąlygas griežčiau kontroliuoti politikus, efektyviai kovoti su korupcija ir smurtiniais nusikaltimais”.

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Lietuvos valstybė – demokratinė respublika, kurioje derinami atstovaujamosios ir dalyvaujamosios demokratijos principai. Pagrindiniai tautos ir valstybės gyvenimo klausimai sprendžiami visuotiniu piliečių referendumu. Referendumo iniciatyvos teisę privalo turėti 150 000 rinkimų teisę turinčių piliečių, Prezidentas, Seimas, 15 savivaldybių tarybų. Įstatymo iniciatyvos teisę privalo turėti 30 000 rinkimų teisę turinčių piliečių, Seimo nariai, Prezidentas, 5 savivaldybių tarybos”. „Referendumas laikytinas galiojančiu, jame dalyvavus bent tiek piliečių, kaip praeituose Seimo rinkimuose, tačiau maksimali referendumo galiojimui reikalaujama riba negali būti aukštesnė nei 1/2 rinkimų teisę turinčių piliečių, o minimali – žemesnė nei 1/4 rinkimų teisę turinčių piliečių”. „Lietuvos politinių partijų steigėjai ir nariai gali būti tik Lietuvos piliečiai. Minimalus narių skaičius partijai steigtis ir veikti – 1 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių. Visos veikiančios partijos gauna bendrą minimalią finansinę paramą iš valstybės biudžeto, didesnė finansinė parama skaičiuojama pagal praeituose rinkimuose gautą balsų skaičių”. „Seniūnai turi būti renkami seniūnijų gyventojų, turinčių Lietuvos pilietybę ir rinkimų teisę, užtikrinant seniūnijų finansinius išteklius. Savivaldybės taryba renkama Seimo rinkimų principu – sąrašais ir vienmandatėse apygardose. Kandidatus vienmandatėse apygardose gali kelti savivaldybėje registruotos vietinės bendruomenės ir politinės partijos. Sąrašus ir kandidatus į merus gali kelti politinės partijos ir visuomeninės organizacijos”.

4) Ar pritariama iš vyro ir moters santuokos kylančios šeimos sampratai ir atmetama genderizmo ideologija?

Koalicija: Taip.

„Mūsų Seimo nariai … užkardys homoseksualizmo propagandą”.

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Šeima – tai vyro ir moters santuoka grįsta sąjunga, tėvų ir vaikų, brolių ir seserų bendruomenė. Dora šeima – tautos ir valstybės pagrindas, garbė ir stiprybė, konstitucinė vertybė. Atmetame visus mėginimus ją paneigti ar pakeisti. Svarbiausia šeimos paskirtis – žmogiškosios gyvybės ir sąmonės tęsimas”. „Alternatyvių šeimos sampratų, homoseksualizmo ir kitų iškrypimų propagavimas draudžiamas visose viešose erdvėse. Nesantuokinių lytinių ryšių propagavimas vaikams ir paaugliams, taip pat – visų lygių švietimo įstaigose – draudžiamas”. „Lytinės (seksualinės) orientacijos sąvoka turi būti išbraukta iš visų teisinių dokumentų, kaip klaidinanti genderizmo ideologijos sąvoka”.

5) Ar keliamas tikslas ugdyti išsilavinusį Lietuvos pilietį, o ne vien darbo rinkos dalyvį?

Koalicija: Taip.

„Mūsų Seimo nariai  … kels tautos, šeimos ir asmens kultūrą ir sąmoningumą bei patriotizmą”.

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Švietimo sistema turi suteikti žmogui būtinų žinių, bet taip pat – ugdyti jo protą, kūrybiškumą, dorybes ir atsakomybę, tautiškumą ir pilietiškumą”. „Pilietinis ugdymas – privaloma disciplina, kurios turinyje žmogaus ir piliečio teisės turi būti derinamos su pareigomis. Pagrindinis pilietinio lojalumo objektas – Lietuvos valstybė”.

6) Ar keliamas tikslas pakeisti aukštojo mokslo finansavimą, užtikrinant visiems vienodai pagal pasirengimą  prieinamą mokslą?

Koalicija: Ne (neaptariama).

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Valstybė užtikrina savo piliečiams galimybę gauti profesinį, aukštąjį, universitetinį išsilavinimą, gerai besimokantiems studentams užtikrina jo finansavimą, taip pat – pragyvenimui reikalingas stipendijas, lengvatines paskolas būstui”.

7) Ar pripažįstama būtinybė išsaugoti ir stiprinti krikščioniškąja civilizacija grįstą unikalią tautinę kultūrą ir aiškiai atmetamas multikultūralizmas?

Koalicija: Taip (netiesiogiai).

„Stipriai Lietuvai yra būtina  švietimo sistema, kuri talpintų savyje mokslo pažangą kartu su  tautinių tradicijų tęstinumu bei krikščioniška dorove.”

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Šalia pilietinio ugdymo privalomas tautinis – etnokultūrinis – ugdymas. Jo programose turi būti pateikta lietuvių tautos kultūra, savo krašto istorija, vietinė tarmė ir kultūra …”.  „Atsiverdami pasauliui, privalome išsaugoti savo tautinį tapatumą. Mūsų kultūros turinį sudaro visa istorinė ir patriotinė praeitis, baltiškoji pasaulėžiūra, pasipildžiusi krikščioniškosios pasaulėžiūros vertybėmis”. „Lietuviškos savasties, pasaulėžiūros ir papročių, tradicinių amatų, švenčių, tautinio meno perdavimas iš kartos į kartą – nacionalinės svarbos reikalas. Tai – vienas iš tautos savimonės pagrindų ir sunkiai įkainojamas pasaulio paveldas, ypač saugotinas globalių poveikių, vartotojiškumo ir vienodinimo sąlygomis”.

8) Ar siekiama išsaugoti valstybinės kalbos statusą, atmetami dvikalbystės reikalavimai?

Koalicija: Ne (neaptariama).

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Lietuvių kalba – tautos bendravimo ir jungties pamatas – yra Lietuvos valstybinė kalba. Tai – viena svarbiausių konstitucinių vertybių”. „Bet kokie mėginimai viešajame Lietuvos valstybės gyvenime lietuvių kalbą pakeisti kuria nors kita kalba – neleistini ir neteisėti. Pasisakome už valstybinės kalbos statuso stiprinimą, … nenuolaidžiauti jokioms valstybės institucijų ar politikų iniciatyvoms, siaurinančioms lietuvių kalbos vartojimą viešose erdvėse ar skatinančioms su ja konkuruoti”.

9) Ar keliamas tikslas didinti visuomenės solidarumą, naikinant esamą regresinę mokesčių sistemą?

Koalicija: Taip.

„Mūsų Seimo nariai … siūlys skurdą mažinančios priemones: … (b) paskatas verslui didinti darbo apmokėjimo dalį sukuriamame bendrajame vidaus produkte; (c) mokesčių sistemos  pertvarkymą taip, kad valstybės perskirstoma BVP dalis būtų padidinta iki 35%, PVM tarifas  sumažintas iki 18%, sumažintas darbo ir padidintas kapitalo apmokestinimas”.

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Nustatydami progresinę tvarką gyventojų pajamų mokesčiui, didinsime neapmokestinamąjį minimumą mažesnėms gyventojų pajamoms. Vaikus auginančioms šeimoms gyventojų pajamų mokestis skaičiuotinas nuo vidutinių pajamų kiekvienam šeimos nariui. Mažinsime pridėtinės vertės ir akcizų mokesčius. Diferencijuosime nekilnojamojo turto mokesčius, įvesime reguliacinius mokesčius monopolijoms”.

10) Ar priešinamasi Seimo priimtam ir Prezidentės vetuotam Vyriausybės parengtam darbo kodeksui?

Koalicija: Ne (neaptariama).

Tautininkų sąjunga: Taip (netiesiogiai)*.

„Samdomas darbuotojas turi gauti deramą atlygį už savo darbą, taip pat – išeitinę darbdavio išmoką protingai nustatytam laikotarpiui, išmoką ligos ar nelaimės atveju. Bet kokie bandymai šiuos santykius liberalizuoti – netoleruotini”.

11) Ar priešinamasi ES vykdomai nelegalių migrantų priėmimo ir dalinimosi tarp šalių narių politikai?

Koalicija: Taip (netiesiogiai).

„Mūsų Seimo nariai … nepriims į Lietuvą ekonominių migrantų iš islamiškų valstybių”.

Tautininkų sąjunga: Taip.

„… masinė imigracija turi būti stabdoma”. „Karo pabėgėliais laikytini tik tie migrantai, kuriems Lietuva – pirmoji saugi šalis”. „Socialinių išmokų „medžiotojų“ imigracija turi būti uždrausta. Valstybė neturi dalyvauti jokiose masinio migrantų perkėlimo, paskirstymo ar dalinimosi programose”.

12) Ar reiškiama parama Ukrainai gynyboje prieš Rusijos agresiją ir palaikoma Lietuvos narystė NATO?

Koalicija: Taip.

„Mūsų Seimo nariai … palaikys aktyvų Lietuvos dalyvavimą NATO veikloje ir sąjunginių įsipareigojimų vykdymą”.

Tautininkų sąjunga: Taip.

„Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija yra suverenių valstybių sąjunga bendriems strateginiams tikslams ir uždaviniams. Ji yra viena iš Lietuvos nepriklausomybės sąlygų. Remiame savo šalies narystę šioje organizacijoje ir garantuojame, kad vykdysime visus su naryste NATO susijusius įsipareigojimus, nes tai atitinka gyvybinius mūsų valstybės interesus”. „Dabartinis Rusijos režimas, teisinantis sovietų režimą, vykdęs okupaciją, aneksiją ir represijas Čečėnijoje, o vėliau – agresijos aktus prieš Gruziją ir Ukrainą, Krymo okupaciją ir aneksiją, nėra tas kaimynas, kurį galėtume gerbti ar juo pasitikėti. Būtina visais būdais stabdyti tolesnę Rusijos agresiją prieš kaimynus”.

* – Tautininkų sąjunga yra paskelbusi pareiškimą, kuriame nepritarė naujam Darbo kodeksui ir įsipareigojo patekimo į Seimą atveju inicijuoti jo atšaukimą.

Buškevičiaus ir tautininkų koalicijos „Prieš korupciją ir skurdą” (rinkiminio sąrašo Nr. 4) lyderis Stanislovas Buškevičius

Tautininkų sąjungos pirmininkas, Audrius Rudys

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė