Kviečia Vasario 16-osios šventiniai renginiai (3)

archyvai.lt nuotr.

Lietuva mini Valstybės atkūrimo 98-ąsias metines. Vasario 16-osios šventiniai renginiai, prasidėję vasario 8 d. pirmadienį, pasieks savo aukštumas vasario 15-os ir 16-os dienomis.

Skelbiame Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mui pa­mi­nė­ti skir­tus ren­gi­nius vi­so­je Lie­tu­vo­je:

Va­sa­rio 15 d., pirmadienis

12.00 val.

Gė­lių, pa­de­da­mų ant 1918 m. va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rų ka­pų, per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rūmuose*

12.00 val.

1949 m. va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos dek­la­ra­ci­jos pa­skel­bi­mo mi­nė­ji­mas Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio me­mo­ria­le Mi­nai­čių kai­me, Rad­vi­liš­kio rajone

Va­sa­rio 16 d., antradienis

8.30 val.

1918 m. va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­rų at­mi­ni­mo pa­ger­bi­mas Ra­sų kapinėse

10.30 val.

Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rūmuose*

12.00 val.

Tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vų pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je, Vil­niu­je.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kal­ba

12.00 val.

Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas, Vy­čio Kry­žiaus or­di­no vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja, šven­ti­nė ak­ci­ja „Skam­bėk, Lais­vės var­pe“ Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je, Kau­ne

12.30 val.

Šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je ba­zi­li­ko­je

14.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas prie Sig­na­ta­rų na­mų Vilniuje

14.00 val.

Sti­li­zuo­tas re­tro mu­zi­kos kon­cer­tas „Vie­nas žo­dis – Lie­tu­va“ Is­to­ri­nės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tū­ros Kau­ne sodelyje

14.30 val.

Lietuvių tautinio jaunimo kasmetinės tradicinės patriotines Vasario 16-osios eitynės Kauno miesto gatvėmis. Pradžia Senosiose Kauno kapinėse (dab. Ramybės parke).

14.40 val.

Gė­lių pa­dė­ji­mas prie 1949 m. va­sa­rio 16 d. Dek­la­ra­ci­jos sig­na­ta­ro, Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio Ta­ry­bos pir­mi­nin­ko, par­ti­za­nų ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio-Vy­tau­to pa­mink­lo aikš­tė­je prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to ap­sau­gos ministerijos

15.00 val.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų įtei­ki­mo iš­kil­mės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rūmuose*

17.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Už Lie­tu­vą esa­me at­sa­kin­gi vi­si“ „Švy­tu­rio“ are­no­je, Klaipėdoje

18.00 val.

Nepriklausomos muzikos koncertinis vakaras „Auszra 16“, Klube „Artistai“ esančiame netoli Vilniaus Aušros vartų (Šv. Kazimiero 3). 

18.00–22.00 val.

Ge­di­mi­no pros­pek­te – 16 sim­bo­li­nių lau­žų (nuo Ka­ted­ros iki Vin­co Ku­dir­kos aikš­tės Vil­niu­je)

19.00 val.

Iš­kil­min­gas Va­sa­rio 16-osios kon­cer­tas „Vė­ri­nys Tė­vy­nei“ Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je**

Kon­cer­to glo­bė­ja – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė

11.00–18.00 val.

Šven­čian­čių vil­nie­čių ir mies­to sve­čių lauks spe­cia­liai par­eng­ti pra­mo­gi­niai, edu­ka­ci­niai, kul­tū­ri­niai vals­ty­bin­gu­mo marš­ru­tai „Gel­to­na. Ža­lia. Rau­do­na“. Ak­ty­vi, šven­čian­ti ir gy­va Lie­tu­vos sos­ti­nė kvies uni­ka­lioms lie­tu­viš­koms pa­tir­tims – nuo in­te­rak­ty­vių fo­tos­tu­di­jų, kon­cer­tų, orien­ta­ci­nių var­žy­bų iki pa­skai­tų, pa­si­vaikš­čio­ji­mų su J. Ba­sa­na­vi­čiu­mi po Vil­nių, žais­min­gų su­tar­ti­nių pa­mo­kų ir ku­li­na­ri­nių pa­tir­čių mies­to ka­vi­nė­se. Marš­ru­tų prog­ra­mų ieš­ko­ki­te ČIA.

20.30–22.00 val.

Va­sa­rio 16-osios kon­cer­tas „Švęs­ki­mę lais­vę“ Ka­ted­ros aikš­tė­je.

Švęs­ti lais­vę kvie­čia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Vil­niaus mies­to me­ras Re­mi­gi­jus Šimašius

* Įėji­mas su kvietimais
** Įėji­mas su bilietais

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­niai savivaldybėse

Ak­me­nės r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val.

Cho­rų kon­cer­tas Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se. Da­ly­vau­ja Au­cės (Lat­vi­ja) kul­tū­ros cen­tro cho­ras „Au­cė“, Skuo­do kul­tū­ros cen­tro cho­ras „A­puo­lė“ ir Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­to ka­me­ri­nis cho­ras

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val.

Li­te­ra­tū­ri­nė va­lan­dė­lė „Lie­tu­vos is­to­ri­ja poe­zi­jo­je“ Ag­luo­nų kai­mo filiale

Va­sa­rio 13 d. 16.00 val.

Poe­zi­jos skai­ty­mai „Lie­tu­va – ma­žy­tis ma­no kraš­tas“ Pa­kal­niš­kių kai­mo filiale

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Ven­tos se­niū­ni­jos no­mi­na­ci­jų va­ka­ras „Ge­rais dar­bais tė­vy­nę puo­šiam“ Ven­tos kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 19.30 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Gra­ži tu ma­no…“ Kruo­pių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Pa­pi­lė­je:

12.00 val. Šv. Mi­šios Pa­pi­lės šv. Juo­za­po bažnyčioje

12.40 val. Iš­kil­min­ga ei­se­na į Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tę. Vė­lia­vų pa­kė­li­mas, him­nas, kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių iš­kil­min­gos sal­vės Si­mo­no Dau­kan­to aikštėje

13.00 val. Se­niū­no svei­ki­ni­mas Pa­pi­lės kul­tū­ros na­muo­se. Pra­ne­ši­mą „Lais­vė – Pi­lei ir Pa­pi­lei“ skai­tro Do­na­tas Mor­kū­nas, Ko­vo 11-osios ak­to sig­na­ta­ras, ŠU fi­lo­so­fi­jos ir an­tro­po­lo­gi­jos ka­ted­ros dėstytojas

13.30 val. Pa­mink­lo skir­to Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui idė­jos pri­sta­ty­mas (Mar­ty­nas Gau­bas, skulp­to­rius) Pa­pi­lės kul­tū­ros namuose

13.50 val. Kil­niau­sio poel­gio no­mi­na­ci­jos įtei­ki­mas Pa­pi­lės kul­tū­ros namuose

14.00 val. Lau­ros Ri­mei­kie­nės ir mer­gi­nų gru­pės kon­cer­tas Pa­pi­lės kul­tū­ros namuose

15.00 val. Vi­sų me­tų kil­niau­sių poel­gių no­mi­nan­tų po­pie­tė Pa­pi­lės kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Mes – Lie­tu­vos da­lis“ Sab­laus­kių bend­ruo­me­nės namuose

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Vi­suo­me­nės ir kul­tū­ros vei­kė­jo L. Ja­ka­vi­čiaus as­me­ny­bės pri­sta­ty­mas tea­tra­li­zuo­ta­me kon­cer­te „Ki­toks kny­gos ke­lias“ Ak­me­nės kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Šv. Mi­šios Nau­jo­sios Ak­me­nės Šven­to­sios Dva­sios At­siun­ti­mo bažnyčioje

15.00 val.

Iš­kil­min­gas šven­ti­nis mi­nė­ji­mas Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se. Ak­me­nės ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja. Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas. Sve­čių šo­kių ko­lek­ty­vo iš Do­nec­ko sri­ties pasirodymas

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Mes – Lie­tu­vos da­lis“ Al­kiš­kių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val.

Šv. Mi­šios Ven­tos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ne­kal­to Pra­si­dė­ji­mo bažnyčioje

PAR­ODOS:

Va­sa­rio 1–20 d.

„Va­sa­rio 16-oji – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na“ – spau­di­nių par­oda Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo ir bib­liog­ra­fi­jos skyrius

Va­sa­rio 1–29 d.

„Iš­ki­lios pra­ei­ties dva­sia“ – in­for­ma­ci­nė par­oda Ven­tos mies­to filiale

Va­sa­rio 10–20 d.

„Su gim­ta­die­niu, Lie­tu­va!“ – spau­di­nių par­oda Ju­čių kai­mo filiale

Va­sa­rio 10–25 d.

„Va­sa­rio 16-oji: at­ver­ta is­to­ri­ja“ – spau­di­nių par­oda Eg­le­sių kai­mo filiale

Va­sa­rio 11–23 d.

„Ir skam­ba ei­lės iš mei­lės Tė­vy­nei su­dė­tos“ – spau­di­nių par­oda Kruo­pių kai­mo filiale

Va­sa­rio 12–24 d.

„Il­gas ke­lias į lais­vę“ – spau­di­nių par­oda Kal­niš­kių kai­mo filiale

Va­sa­rio 12–26 d.

„Gra­ži tu ma­no bran­gi Tė­vy­nė“ – spau­di­nių par­oda Ve­ge­rių kai­mo filiale

Va­sa­rio 15–23 d.

„Die­na nu­lė­mu­si at­ei­tį“ – spau­di­nių par­oda Sab­laus­kių kai­mo filiale

Va­sa­rio 15–29 d.

„Va­sa­rio 16-oji mū­sų lais­vės sim­bo­lis“ – spau­di­nių par­oda Ak­me­nės mies­to filiale

Aly­taus m. savivaldybė

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čio­je (Sa­va­no­rių g. 14). Ei­se­na link Lais­vės An­ge­lo aikštės

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Svei­ki­ni­mas Lie­tu­vai Lais­vės An­ge­lo aikš­tė­je. Pa­si­ro­dys Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jos mo­ki­niai ir Aly­taus mies­to tea­tro aktoriai

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Ma­no šir­dy Lie­tu­va“ Aly­taus mies­to tea­tro di­džio­jo­je sa­lė­je (Ro­tu­šės a. 2). Pa­si­ro­dys Ra­sa Ser­ra, Sau­lius Pe­trei­kis, Aly­taus liau­dies dai­nų ir šo­kių an­samb­lis „Dai­na­va“. Ren­gi­nys nemokamas

Va­sa­rio 16 d. 18.45 val.

Aly­taus cho­ro „Pu­ti­nas“ kon­cer­tas „Lie­tu­va dai­no­je“ Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čio­je (Va­rė­nos g. 24A). M. K. Čiur­lio­nio, S. Rach­ma­ni­no­vo kū­ri­nius for­te­pi­jo­nui at­liks D. Pa­vi­lo­nis. Ren­gi­nys ne­mo­ka­mas.

Aly­taus r. savivaldybė

Va­sa­rio 13 d. 10.00 val.

Mi­nė­ji­mas „Va­sa­rio 16-oji – Lie­tu­vos pri­si­kė­li­mo šven­tė“. skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Pu­nios mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cen­tre (Pu­nios k., Pu­nios sen.). Pu­nios mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro di­rek­to­rės, is­to­ri­jos mo­ky­to­jos Lai­mu­tės Žū­si­nie­nės is­to­ri­nis pra­ne­ši­mas. Krep­ši­nio tur­ny­ras 3×3

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val.

Ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, po­pie­tė „Lie­tu­va – ug­nis, ku­rią kū­re­nam, ir ku­rioj su­deg­si­me vi­si“ Aly­taus r. sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je (Nau­jo­ji g.48, Aly­tus). Ren­gi­nio me­tu pra­ne­ši­mą skai­tys Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ pir­mi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Sven­tic­kas. Skam­bės Aly­taus aps­kri­ties li­te­ra­tų klu­bo „Tėk­mė“ pos­mai apie Lie­tu­vą, dai­nas dai­nuos mo­te­rų et­nog­ra­fi­nis an­samb­lis „Ši­la­gė­lė“

Va­sa­rio 13 d. 12.00 val.

Vik­to­ri­na „A­trask Lie­tu­vą“ Aly­taus r. sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mi­ros­la­vo fi­lia­le (Mi­ros­la­vo k., Mi­ros­la­vo sen.). Žai­di­mas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai paminėti

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas iš cik­lo „Mū­sų kraš­to dei­man­tai“ – Aly­taus ra­jo­no Po­ce­lo­nių kraš­to bend­ruo­me­nės „Per­kūn­kal­nis“ or­ga­ni­zuo­ja­mas ren­gi­nys bu­vu­sio­je Po­ce­lo­nių kai­mo mo­kyk­lo­je (Mo­kyk­los g. 27, Po­ce­lo­nių k., Daū­gų sen.). Ren­gi­ny­je da­ly­vaus Vy­tau­tas Lands­ber­gis, skam­bės Po­ce­lo­nių kraš­to dai­nos

Va­sa­rio 14 d. 11.30 val.

Li­te­ra­tū­ri­nė mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja „Mes ti­krai my­lim Lie­tu­vą“ Aly­taus r. sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro Luks­nė­nų fi­lia­le (Luks­nė­nų k., Aly­taus sen.) Prog­ra­mo­je: skai­to­vų skai­to­mos ei­lės, mo­te­rų an­samb­lio „A­la­sė­lis“ ir Luks­nė­nų fi­lia­lo mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų at­lie­ka­mos dai­nos. Ren­gi­ny­je sve­čiuo­sis kom­po­zi­to­rius ir at­li­kė­jas Sta­sys Liupkevičius

Va­sa­rio 14 d. 13.00 val.

Mi­nė­ji­mas – kon­cer­tas „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“. Ren­gi­nys skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai. Mi­šios ir ren­gi­nys vyks Ūd­ri­jos Švč. Jė­zaus Šir­dies baž­ny­čio­je (Ūd­ri­jos k., Kro­kia­lau­kio sen.)

Va­sa­rio 14 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas Aly­taus r. Dau­gų kul­tū­ros cen­tre (Eže­ro g. 30, Dau­gai).

Prog­ra­mo­je: Šven­ti­nis Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko svei­ki­ni­mas Ar­vy­do Vil­čins­ko kon­cer­tas su ge­riau­sio­mis vi­sų lai­kų dainomis

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val.

Kro­kia­lau­kio bend­ruo­me­nės sta­lo te­ni­so tur­ny­ras Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos sky­riu­je-dau­gia­funk­cia­me cen­tre (Vy­tau­to g. 1, Kro­kia­lau­kis, Kro­kia­lau­kio sen.). Var­žy­bos skir­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Ei­čiū­nuo­se. Prog­ra­mo­je: Šv. Mi­šių au­ko­ji­mas Ei­čiū­nų kop­ly­čio­je, mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­ti­nė prog­ra­ma Ei­čiū­nų lais­va­lai­kio sa­lė­je (Ei­čiū­nų k., Bu­tri­mo­nių sen.)

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Kon­cer­tas „Am­ži­nai Lie­tu­va“ Aly­taus r. sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre (Vy­tau­to g. 38, Sim­nas, Sim­no sen.). Pro­lo­gas „Kar­du ne­iš­kir­si, ug­nim ne­iš­de­gin­si“. Pri­si­min­si­me vi­sus, ku­rie gy­nė Lie­tu­vą kar­tu su Sim­no kul­tū­ros cen­tro ir San­tai­kos kul­tū­ros na­mų jau­ni­mo šo­kių gru­pė­mis, šo­kių ko­lek­ty­vais „Su­suk­ci­niu“, „Nar­pu­liu“, folk­lo­ri­niu an­samb­liu „Ser­ben­ta“, so­lis­tais Vai­da Žvirb­le, Juo­zu Kavaliausku

Anykš­čių r. savivaldybė

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Šv. Mi­šios šv. apaš­ta­lo evan­ge­lis­to Ma­to bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Vals­ty­bi­nės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja An­ta­no Ba­ra­naus­ko aikš­tė­je, prie pa­mink­lo Laisvei

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Anykš­čių kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas „Ma­no pa­sau­lis – Lietuva“

Birš­to­no savivaldybė

Va­sa­rio 8 d. 13.00 val. Vik­to­ri­na-edu­ka­ci­ja vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viams jot­vin­gių pa­li­ki­mo te­ma Birš­to­no mu­zie­ju­je

Va­sa­rio 8 d. – ko­vo 8 d. Par­oda „Kai sie­loms ne­lie­ka me­džių“ Birš­to­no mu­zie­ju­je apie jot­vin­gių at­mi­ni­mo iš­sau­go­ji­mą, skir­ta Va­sa­rio 16-ąjai paminėti

Va­sa­rio 16 d. 9.30 val.

Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja J. Ba­sa­na­vi­čiaus aikštėje

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Šv. Mi­šios už Lie­tu­vą Birš­to­no Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Birš­to­no sa­vi­val­dy­bei la­biau­siai nu­si­pel­niu­sių iš­ki­lių žmo­nių Va­sa­rio 16-osios ap­do­va­no­ji­mai Birš­to­no kul­tū­ros cen­tre. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to aka­de­mi­nio cho­ro „Jau­nys­tė“ kon­cer­ti­nė programa

Šven­ti­nis po­bū­vis Birš­to­no kul­tū­ros cen­tre (kvie­ti­mus ga­li­te įsi­gy­ti iki va­sa­rio 12 d. Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė­je)

Va­sa­rio 16 d. „Is­to­ri­jos pa­mo­kos Lie­tu­vai“ Birš­to­no gimnazijoje

Bir­žų r. savivaldybė

Va­sa­rio 14 d. 11.00 val. Pa­mal­dos Bir­žų evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čio­je

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val. Bir­žie­čių de­le­ga­ci­ja da­ly­vaus iš­kil­min­go­je 1918 m. Va­sa­rio 16-osios Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jo­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tū­ro­je ir pri­ims iš Pre­zi­den­tės ran­kų gė­lių puo­kštę bir­žie­čiui sig­na­ta­rui Jo­kū­bui Šer­nui.

Va­sa­rio 15 d. 10.00–12.00 val.

Sma­gi dar­že­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų ak­ci­ja MA­NO SVA­JO­NĖ LIE­TU­VAI prie Bir­žų kul­tū­ros centro

Va­sa­rio 15 d. Bir­žų „At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių ir Jau­nų­jų šau­lių ak­ci­ja „Do­va­na mies­tui“. Šven­ti­niai ak­cen­tai Bir­žų mies­to Ku­dir­kos g.

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val. Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­ro Jo­kū­bo Šer­no pa­ger­bi­mas Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio kapinėse

Va­sa­rio 16 d. 10.45 val.

Gė­lės ir ty­los mi­nu­tė prie Švy­tu­rio g. me­mo­ria­lo žu­vu­siems partizanams

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Tink­li­nio tur­ny­ras, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos salėje

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Tra­di­ci­nis Aukš­tai­ti­jos sta­lo te­ni­so tur­ny­ras, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai, Pa­bir­žės pa­grin­di­nė­je mokykloje

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Šv. Mi­šios Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je. Jau­nų­jų Bir­žų šau­lių prie­sai­ka.

Va­sa­rio 16 d. 12.30 val.

Gė­lių pa­dė­ji­mas prie pa­mink­lo Žu­vu­siems už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę cen­tri­nė­je mies­to aikštėje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Kon­cer­tas-mi­nė­ji­mas Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai, „Gra­žiau­sios spek­tak­lių dai­nos TEN SE­NE­LIAI JAU­NI“ Bir­žų Kul­tū­ros cen­tre. Da­ly­vau­ja: And­rius Ka­nia­va (vo­ka­las, gi­ta­ra, for­te­pi­jo­nas), Ai­das Gi­nio­tis (vo­ka­las, gi­ta­ra, for­te­pi­jo­nas, pu­čia­mie­ji ins­tru­men­tai, barš­ku­čiai), Ge­di­mi­nas Stor­pirš­tis (vo­ka­las, gi­ta­ra), And­rius Ku­li­kaus­kas (vo­ka­las, akor­deo­nas, for­te­pi­jo­nas, me­lo­di­ka). Ren­gi­nys nemokamas

Va­sa­rio 19 d. 10.00–14.00 val. Is­to­ri­nės at­min­ties pa­mo­kos „KAR­LA­GAS 15“ „At­ža­ly­no“, Pa­bir­žės pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je ir „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je.

Va­sa­rio 19 d. 14.00 val.

Su­si­ti­ki­mas – dis­ku­si­ja su is­to­ri­nės at­min­ties eks­pe­di­ci­jų da­ly­viais (At­vi­ra jau­ni­mo erd­vė, Vy­tau­to g. 47, „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ra­bu­tis, 3 aukš­tas)

Va­sa­rio 19 d. 16.00 val.

Su­si­ti­ki­mas su vi­suo­me­ne „KAR­LA­GAS 15“ Bir­žų pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je. Da­ly­vau­ja: eks­pe­di­ci­jų Kar­la­gas 12“, „Vor­ku­ta 13“, „Bro­liai: Lie­tu­va –U­krai­na 14 „ ir „Kar­la­go 15“ dalyviai

Ig­na­li­nos r. savivaldybė

Va­sa­rio 2–27 d. Li­te­ra­tū­ros par­oda „Ke­lias į Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę“ Gry­bė­nų bibliotekoje

Nuo va­sa­rio 12 d. D. Ci­cė­no fo­to dar­bų par­oda „Ma­žas – di­de­lis gam­tos pa­sau­lis“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Ma­žė­nų kai­mo sek­ly­čio­je.

Va­sa­rio 13–28 d. Li­te­ra­tū­ros par­oda „Lie­tu­va, te­neuž­gęs­ta ta­vo­ji lais­vė“ Ma­žė­nų bibliotekoje

Va­sa­rio 14–18 d. Spau­di­nių par­oda „Tau­tos kaip ir me­džio stip­ry­bė – šak­ny­se“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Pe­rio­di­kos skaitykloje

Va­sa­rio 15–29 d. Spau­di­nių par­oda „Tau­ta pra­si­de­da nuo žo­džio“ Ig­na­li­nos vie­šo­sios bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos ir kraš­to­ty­ros skaitykloje

Va­sa­rio 12 d. 12.00 val.

Pi­lie­ti­nis šven­ti­nis ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Di­džia­sa­lio kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 12 d. 16.00 val.

Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas kon­cer­tas Stri­gai­liš­kio kai­mo sek­ly­čio­je

Li­te­ra­tū­ri­nė par­oda „Lie­tu­va mū­sų šir­dy­se“ bibliotekoje

Va­sa­rio 13 d. 14.00 val.

Res­pub­li­ki­nis spor­ti­nių šo­kių fes­ti­va­lis „Ig­na­li­na 2016“

Va­sa­rio 14 d. 11.30 val.

Kon­cer­tas „Ma­no Lie­tu­va“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, Nau­ja­ja­me Daugėliškyje

Va­sa­rio 14 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Mie­la­gė­nų mies­te­lio baž­ny­čio­je. Kon­cer­tuos folk­lo­ro ko­lek­ty­vas „Čiulbutė“

Va­sa­rio 15 d. Pie­ši­nių kon­kur­sas „Nu­pie­šiu Lie­tu­vą“ Ka­niū­kų jau­ni­mo klube

Va­sa­rio 15 d. Po­pie­tė Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, vai­kų pie­ši­nių par­odos pri­sta­ty­mas Ka­zi­tiš­kio kai­mo seklyčioje

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Po­pie­tė, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Šiū­lė­nų se­nų­jų ama­tų poskyryje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Cei­ki­nių kai­mo seklyčioje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Do­ku­men­ti­nio fil­mo „Va­sa­rio 16-oji – mįs­lės ir ieš­ko­ji­mai“ per­žiū­ra Gry­bė­nų kai­mo sek­ly­čio­je.

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas „Mes Lie­tu­vos vai­kai“ Tau­jū­nų kai­mo seklyčioje

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas kon­cer­tas-mi­nė­ji­mas, Mi­ko ir Kip­ro Pe­traus­kų pre­mi­jos įtei­ki­mas, As­tos Pi­ly­pai­tės ir cho­ro „De­ža­vu“ kon­cer­tas Ig­na­li­nos kul­tū­ros ir spor­to centre

Jo­na­vos r. savivaldybė

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

MI­SI­JA SI­BI­RAS’15 pri­sta­ty­mas (su­si­ti­ki­mas su eks­pe­di­ci­jos da­ly­viais) me­no ga­le­ri­jo­je „Ho­mo Ludens“

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Kon­cer­tas „Spal­vin­ga Lie­tu­va“ Jo­na­vos kul­tū­ros cen­tro di­džio­jo­je sa­lė­je. Da­ly­vau­ja: Jo­na­vos kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai, liau­diš­kų šo­kių gru­pė, Kau­no ru­sų kul­tū­ros cen­tro an­samb­lis, tra­di­ci­nės žy­dų mu­zi­kos an­samb­lis, Kau­no ar­me­nų bend­ri­jos ansamblis

Jo­niš­kio r. savivaldybė

Va­sa­rio 1–26 d. 12 val. Li­te­ra­tū­ros par­oda „Die­na at­riš­tom akim“ Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos skaitykloje

Va­sa­rio 2–27 d. Spau­di­nių par­oda „Lais­vos Tė­vy­nės ši­lu­ma – kiek­vie­no mū­sų šir­dy­je“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­le

Va­sa­rio 8–26 d. Jo­niš­kio me­no mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus moks­lei­vių kū­ry­bos dar­bų par­oda, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų skyriuje

Va­sa­rio 8–29 d. Spau­di­nių par­oda „Is­to­ri­ja vi­sa­da su mu­mis“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Stun­gių filiale

Va­sa­rio 15–26 d. Li­te­ra­tū­ros par­oda „Mei­lė Tė­vy­nei – vil­čių van­de­ny­nas“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ža­ga­rės filiale

Va­sa­rio 11 d. 12.00 val.

Kon­kur­sas vai­kams „Lie­tu­vos is­to­ri­ja pa­veiks­lė­liuo­se“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pli­kiš­kių filiale

Va­sa­rio 12 d. 14.00 val.

Po­pie­tė „Vals­ty­bės ke­lias“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Kriu­kų fi­lia­le

Va­sa­rio 13 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas ren­gi­nys „Ma­no mei­lė – tu“ J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­le

Va­sa­rio 13 d. Po­pie­tė vai­kams „Lais­vos Lie­tu­vos ai­dai“ Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Dau­no­ra­vos fi­lia­le

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas, No­mi­na­ci­jų va­ka­ras „Me­tų žvaigž­dės“ Skaist­gi­rio kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 17.30 val.

Pro­tų mū­šis „Ša­lis ta – Lie­tu­va va­di­na­si“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ža­ga­rės kul­tū­ros cen­tro salėje

Va­sa­rio 16 d. 11.30 val.

Mi­nė­ji­mas prie Jo­niš­kio ne­prik­lau­so­my­bės paminklo

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Jo­niš­kio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ėmi­mo į dan­gų bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Iš­kil­min­ga My­ko­lo Ar­kan­ge­lo sta­tu­lė­lės tei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro kon­cer­tų sa­lė­je. Kon­cer­tas „Bal­tos sva­jos“ (at­li­kė­jai: Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro so­lis­tas Min­dau­gas Jan­kaus­kas (te­no­ras), so­lis­tė Sand­ra Leb­ri­kai­tė (sop­ra­nas), Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio tea­tro ba­le­to ar­tis­tai: Jus­ti­na Vit­ku­tė ir Gin­ta­ras Vi­soc­kis, pia­nis­tė Bea­ta Vingraitė

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas „Čia − mū­sų na­mai“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ru­diš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės salėje

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Vik­to­ri­na „16 klau­si­mų“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Dauk­šių kai­mo bend­ruo­me­nės salėje

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val.

Kon­cer­tas „Ant gim­ti­nės spar­nų“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ja­kiš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės namuose

Jur­bar­ko r. savivaldybė

Va­sa­rio 5 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „Ei­lės Lie­tu­vai“ Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros skyriuje

Va­sa­rio 8 d. 16.30 val.

Kny­gos apie kraš­tie­tę Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­rę „Bi­ru­tė Ne­dzins­kie­nė“ pri­sta­ty­mas Vie­šo­sios bib­lio­te­kos salėje

Va­sa­rio 12 d. 9.00 val.

Vik­to­ri­na moks­lei­viams „Vals­ty­bė – tai aš“, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai, Jur­bar­ko kraš­to muziejuje

Va­sa­rio 15 d. Li­te­ra­tū­ros par­oda „…ša­lis ta Lie­tu­va va­di­nas…“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos I a. hole

Va­sa­rio 15 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „Neats­ki­ria­ma mū­sų is­to­ri­jos, mū­sų da­lis“, skir­ta Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus 215-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Skirs­ne­mu­nės bibliotekoje

Va­sa­rio 15 d. 11.00 val.

Gar­si­nis skai­ty­mas „Lie­tu­va dai­no­se ir pos­muo­se“ Vie­šo­jo­je bibliotekoje

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val.

Aro Luk­šo kny­gos „Lais­vės is­to­ri­jos mo­zai­ka“ pri­sta­ty­mas Lai­kraš­čio Vie­šo­sios bib­lio­te­kos sa­lė­je

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Jur­bar­ko kul­tū­ros cen­tro Skirs­ne­mu­nės skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mo kon­cer­tas Klau­su­čių kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mo ir at­nau­jin­tų Jur­bar­ko vie­šo­sios bib­lio­te­kos Kar­tu­pių fi­lia­lo ir Erž­vil­ko kul­tū­ros cen­tro Kar­tu­pių sky­riaus pa­tal­pų ati­da­ry­mo šven­tė Kar­tu­pių bend­ruo­me­nės na­muo­se

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Šv. Mi­šios už Lie­tu­vą Sma­li­nin­kų Šv. Juo­za­po bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 10.45 val.

Iš­kil­min­gi Sma­li­nin­kų var­po dū­žiai, skir­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, prie Sma­li­nin­kų varpo

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Jur­bar­ko kul­tū­ros cen­tro Žin­dai­čių skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 11.00–13.00 val.

Ak­ty­vus žai­di­mas-kon­kur­sas „Pa­si­vaikš­čio­ji­mai Va­sa­rio 16-osios ke­liu“ Mies­to erd­vė­se ir įstaigose

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mo kon­cer­tas Rau­do­nės pa­grin­di­nės mo­kyk­los ak­tų salėje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mo kon­cer­tas Sma­li­nin­kų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mokykloje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mo kon­cer­tas Se­re­džiaus Sta­sio Šim­kaus mo­kyk­los-dau­gia­funk­cio cen­tro ak­tų salėje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Jur­bar­ko kul­tū­ros centras

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Jur­bar­ko kul­tū­ros cen­tro Gir­džių sky­riu­je. No­mi­na­ci­jų „Gy­ve­ni­mo bu­rės“ įteikimas

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Šv. Mi­šios už Lie­tu­vą Vieš­vi­lės Kris­taus At­si­mai­ny­mo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 17.00 val.

Kraš­tie­čio kom­po­zi­to­riaus, pa­trio­ti­nių dai­nų au­to­riaus Kęs­tu­čio Va­si­liaus­ko kū­ry­bos va­ka­ras Erž­vil­ko kul­tū­ros cen­tro Vadž­gi­rio sky­riu­je

Va­sa­rio 16 d. 17.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo pa­mi­nė­ji­mo kon­cer­tas „Ne­mu­no pa­kran­tėj tė­viš­kė ma­na…“ Ve­liuo­nos kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val.

Fil­mo „Žai­bas – Dzū­ki­jos le­gen­da“ pri­sta­ty­mas Ma­žo­sios Lie­tu­vos Jur­bar­ko kraš­to Vieš­vi­lės kul­tū­ros cen­tre. Da­ly­vaus fil­mo pro­diu­se­ris Jo­nas Cimbolaitis

Va­sa­rio 17 d. 12.30 val.

Bė­gi­mas skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Erž­vil­ke

Va­sa­rio 18 d.

Moks­lei­vių tau­to­dai­lės par­oda „Su mei­le Lie­tu­vai“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai“ ir at­ran­kai į res­pub­li­ki­nio moks­lei­vių tau­to­dai­lės kon­kur­so „Si­dab­ro vai­ni­kė­lis“ re­gio­ni­nį tu­rą, Jur­bar­ko kraš­to muziejuje

Kai­šia­do­rių r. savivaldybė

Va­sa­rio 14 d. 8.45 val.

Šv. Mi­šios, Rum­šiš­kių kul­tū­ros cen­tro miš­raus vo­ka­li­nio an­samb­lio „Žig­la“ (vad. Mo­des­ta Ka­li­naus­kie­nė) kon­cer­tas Rum­šiš­kių kul­tū­ros cen­tro Do­vai­no­nių skyriuje

Va­sa­rio 15–28 d. Vaiz­duo­ja­mo­sios-de­ko­ra­ty­vio­sios dai­lės bū­re­lio dar­bų par­oda „Tė­viš­kė­lei“ Pa­lo­me­nės kul­tū­ros cen­tro Zū­biš­kių skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos šven­tė Žiež­ma­rių kul­tū­ros cen­tro Rin­gai­lių sky­riu­je. Da­ly­vau­ja Kruo­nio kul­tū­ros cen­tro Kal­vių sky­riaus vai­kų dra­mos ir Rin­gai­lių sky­riaus ko­lek­ty­vai

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Pa­par­čių kai­me: žva­ke­lių už­de­gi­mas prie Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro Al­fon­so Pe­tru­lio pa­mink­lo. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta par­oda. Do­ku­men­ti­nis fil­mas – Žas­lių kul­tū­ros cen­tro Pa­par­čių skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos šven­tė Žiež­ma­rių kul­tū­ros cen­tro Pa­ker­tų sky­riu­je. Pa­ker­tų sky­riaus mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų ir Žiež­ma­rių gim­na­zi­jos Pa­ker­tų pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus mo­ki­nių kon­cer­tas

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Šv. Mi­šios Kruo­nio bažnyčioje

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val.

Iš­kil­min­ga ei­se­na ir mi­nė­ji­mas Kruo­nio ši­le. Da­ly­vau­ja Kai­šia­do­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Sei­mo at­sto­vai, me­no ko­lek­ty­vai. Bus vai­ši­na­ma ka­rei­viš­ka ko­še ir ar­ba­ta

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val.

Ži­nių tur­ny­ras „Pa­žink sa­vo kraš­tą“ Pa­lo­me­nės kul­tū­ros cen­tro Zū­biš­kių skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Žva­ke­lių už­de­gi­mas prie Lie­tu­vos sa­va­no­rių pa­mink­lo Žas­liuo­se, Žas­lių ir Ci­nei­kių ka­pi­nė­se ant Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų sa­va­no­rių kapų

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Žas­lių baž­ny­čia

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Sve­čių svei­ki­ni­mai ir Žas­lių kul­tū­ros cen­tro vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vo spek­tak­lis Žas­lių kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Kai­šia­do­rių katedroje

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Kai­šia­do­rių kul­tū­ros cen­tre – Kai­šia­do­rių lop­še­lio-dar­že­lio „Spin­du­lys“ ma­žų­jų at­li­kė­jų kon­cer­tas; Jo­na­vos sa­vi­val­dy­bės tea­tro spek­tak­lis „Na­mo“ (rež. Jo­nas And­riu­le­vi­čius); Is­to­ri­nė ar­cheo­lo­gi­nė Kai­šia­do­rių mu­zie­jaus par­oda „A­tran­dant pa­skan­das“: se­no­vės lie­tu­vių ka­pai po van­de­niu“

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Žiež­ma­rių bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Žiež­ma­rių kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas Žiež­ma­rių kul­tū­ros cen­tre. Tau­to­dai­li­nin­kės Da­nu­tės Sau­kai­tie­nės šie­no dar­bų par­odos pristatymas

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas Rum­šiš­kių kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas Rum­šiš­kių kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 17–29 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta Rum­šiš­kių kul­tū­ros cen­tro Pra­vie­niš­kių ke­ra­mi­kos bū­re­lio nau­jau­sių dar­bų par­oda (vad. Aud­ro­nė Skar­ba­liū­tė) Pra­vie­niš­kių se­niū­ni­jos foje

Kau­no m. savivaldybė

Va­sa­rio 15 d. 10.00 val.

Sig­na­ta­rų ka­pų lankymas

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

At­mi­ni­mo len­tos žy­miems LR po­li­ti­niams vei­kė­jams S. Žu­kaus­kui, E. Gal­va­naus­kui ir V. Čar­nec­kiui ati­den­gi­mas (Ge­di­mi­no g. 2)

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Šv. Mi­šios Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čio­je (Že­mai­čių g. 31A). Da­ly­vaus miš­rus cho­ras „Gintaras“

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Šv. Mi­šios Kau­no šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je (Ne­prik­lau­so­my­bės a.14A)

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Kau­no stu­den­tų, moks­lei­vių bei vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ei­se­na nuo Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čios į Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­lį. Ei­se­ną ves Kau­no pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tras „Ąžuolynas“

Va­sa­rio 16 d. 11.30 val.

Var­pų mu­zi­kos kon­cer­tas Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus sodelyje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas, Vy­čio kry­žiaus or­di­no vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja, jau­nes­nių­jų ka­ri­nin­kų kur­sų va­dų prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja, gė­lių pa­dė­ji­mas ir kon­cer­tas Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je. Da­ly­vaus Ve­ro­ni­ka Po­vi­lio­nie­nė, folk­lo­ro an­samb­liai „Ku­po­lė“ ir „Gadula“

Va­sa­rio 16 d. 12.40 val.

Ak­ci­ja „Su­tar­ti­nė Lais­vei“ Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus sodelyje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Gė­lių pa­dė­ji­mas prie pa­mink­lų, tea­tra­li­zuo­tas su­si­ti­ki­mas su is­to­ri­niais per­so­na­žais bei re­tro mu­zi­kos kon­cer­tas Is­to­ri­nės LR Pre­zi­den­tū­ros Kau­ne so­de­ly­je. Da­ly­vaus so­lis­tai Sand­ra Leb­ri­kai­tė, Ža­nas Vo­ro­no­vas, Kris­ti­na Dab­ra­vols­kai­tė (akor­deo­nas) ir an­samb­lis „A­di­lo“ (Gru­zi­ja)

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Kau­no vals­ty­bi­nia­me mu­zi­ki­nia­me tea­tre (Lais­vės al. 91). Įėji­mas su kvietimais

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Vy­čio kry­žiaus or­di­no vė­lia­vos nu­lei­di­mo ce­re­mo­ni­ja Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus sodelyje

Va­sa­rio 16 d. 17.00 val.

Kon­cer­tas Is­to­ri­nės LR Pre­zi­den­tū­ros Kau­ne so­de­ly­je. Da­ly­vaus gru­pė „Rondo“

Kau­no r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 12.00 val.

Mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas Bat­nia­vos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Va­sa­rio 12 d. 18.00 val.

Pa­trio­ti­nės dai­nos kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Sa­my­lų kul­tū­ros cen­tre. Kon­cer­tuo­ja mo­te­rų cho­ras „Žai­sa“ ir Sa­my­lų bend­ruo­me­nės na­riai.

Va­sa­rio 12 d. 18.00 val.

Ren­gi­nys „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Kon­cer­tuo­ja Do­mei­ka­vos miš­rus cho­ras „Versmė“

Va­sa­rio 12 d. 19.00 val.

Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas pro­tų mū­šis „Ką ži­nai apie Lie­tu­vą“ Ku­lau­tu­vos lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 12 d. 19.00 val.

Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas ren­gi­nys Už­lie­džių lais­va­lai­kio sa­lė­je. Už­lie­džių tea­tro etiu­das „Tė­vy­nė“ pa­gal J. Mar­cin­ke­vi­čiaus poe­zi­ją ir K. Bin­kio tea­tro spek­tak­lis „Tė­vas jau leido“

Va­sa­rio 14 d. 11.00 val.

Va­sa­rio 16-osios, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Pa­žė­rų baž­ny­čio­je „Ir tes­kam­ba TIE­SA ir ŠVIE­SA“. Da­ly­vau­ja Al­šė­nų mė­gė­jų me­no kolektyvai

Va­sa­rio 14 d. 13.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Do­mei­ka­vos bendruomenėje

Va­sa­rio 14 d. 16.00 val.

Va­sa­rio 16-ai skir­ta poe­zi­jos po­pie­tė „My­liu“ Voš­ko­nių lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val.

Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro J. Vai­lo­kai­čio ka­po pa­ger­bi­mas Paštuvoje

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val.

Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Lie­tu­va Tu ma­no“ Liu­čiū­nų lais­va­lai­kio sa­lė­je, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Do­ku­men­ti­nės apyb­rai­žos „Dak­ta­ras Jo­nas Ba­sa­na­vi­čius“ per­žiū­ra, dai­nos apie Lie­tu­vą. Fo­to­nuo­trau­kų, pie­ši­nių par­oda

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos šven­tė „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“ Van­džio­ga­los lais­va­lai­kio sa­lė­je

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val.

Lie­tu­viš­kos re­tro mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Re­tro Lie­tu­va“, skir­tas Va­sa­rio 16-osios pa­mi­nė­ji­mui, Bab­tų kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val.

Ren­gi­nys „Su Lie­tu­vos var­du Va­ka­ruo­se ir Ry­tuo­se“ Vil­ki­jos kul­tū­ros cen­tre, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mui. Ren­gi­nių cik­lo „Bran­din­ti sa­vi­mi“ tę­si­nys: fo­to­me­ni­nin­ko I. Vens­la­vi­čiaus fo­to dar­bų par­odos „Mes Ang­li­jo­je“ ati­da­ry­mas; su­si­ti­ki­mas su VDU stu­den­tu R. Mar­ke­vi­čiu­mi – „Ry­tų Azi­jos ša­lių kul­tū­ros lie­tu­viš­kam kontekste“

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Liu­čiū­nų mo­te­rų vo­ka­li­nio an­samb­lio, Ra­sei­nių ra­jo­no Pli­kių mo­te­rų vo­ka­li­nio an­samb­lio kon­cer­tas Če­kiš­kės Šv. Tre­jy­bės bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Lau­žas, ko­šės vi­ri­mas, dai­nos, po­kal­biai, sig­na­ta­ro P. Do­vy­dai­čio so­dy­bo­je Prie­nų kaime

Va­sa­rio 16 d. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Gar­lia­vo­je:

10.00 val. Šv. Mi­šios Gar­lia­vos Švč. Tre­jy­bės bažnyčioje

11.15 val.

Folk­lo­ro an­samb­lio „Ge­gu­ta­la“ kon­cer­tas Gar­lia­vos me­no mokykloje

Va­sa­rio 16 d. Ren­gi­niai Rau­dond­va­ry­je, skir­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai:

12.00 val. Šv. Mi­šios Rau­dond­va­rio Šv. Kū­di­kė­lio Jė­zaus Te­rė­sės baž­ny­čio­je, gie­dos Do­mei­ka­vos cho­ras „Versmė“

13.00 val.

Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Rau­dond­va­rio pilyje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Eže­rė­lio kul­tū­ros cen­tre „Dai­nų ir šo­kių py­nė Lie­tu­vai“. Da­ly­vau­ja Eže­rė­lio kul­tū­ros cen­tro, pa­grin­di­nės mo­kyk­los, vai­kų dar­že­lio mė­gė­jų me­no kolektyvai

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Rin­gau­dų pra­di­nės mo­kyk­los ak­tų sa­lė­je. Da­ly­vau­ja M. Bei­na­ris, Rin­gau­dų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Ring­to­nes“, Al­šė­nų tau­ti­nių šo­kių gru­pė „Vi­ja“, Mas­tai­čių mu­zi­kos gru­pė „Se­nie­ji drau­gai“, „Rin­gau­da“, Rin­gau­dų pra­di­nės mo­kyk­los pop cho­ras ir et­nog­ra­fi­nis an­samb­lis „Dagilėlis“

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Šven­čia­me lais­vę“ Ra­mu­čių kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas da­ly­vau­jant folk­lo­ro an­samb­lis „Ku­po­lė“ A. ir J. Juš­kų et­ni­nės kul­tū­ros mu­zie­ju­je (Kau­no Ma­žo­ji g. 2, Vil­ki­ja)

Va­sa­rio 16 d. 17.00 val.

Kau­no ra­jo­no cho­rų šven­tė „Tai kas gra­žiau­sia – ra­dau Lie­tu­voj“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Il­ga­kie­mio lais­va­lai­kio salėje

Klai­pė­dos m. savivaldybė

Va­sa­rio 16 d. 17.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „ŠAU­KIU AŠ TAU­TĄ“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, „Švy­tu­rio are­no­je“. Da­ly­vaus Vals­ty­bi­nis pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tras „Tri­mi­tas“, Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tras, Je­ro­ni­mo Ka­čins­ko mu­zi­kos mo­kyk­los ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Gin­ta­rė­lis“, at­li­kė­jai Vai­da Ge­ny­tė, Vio­le­ta ir Vi­lius Ta­ra­so­vai.

Klai­pė­dos r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 12.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Vei­vir­žė­nų kul­tū­ros cen­tre. Kon­cer­tas „Vie­na Tė­vy­nė – Lie­tu­va“

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Vė­žai­čių kul­tū­ros cen­tro Gi­ri­nin­kų skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Kon­cer­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga Vė­žai­čių kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Mi­nė­ji­mas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Jud­rė­nų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Do­vi­lų et­ni­nės kul­tū­ros cen­tre. Da­ly­vau­ja Kau­no vals­ty­bi­nis lė­lių tea­tras. Spek­tak­lis „Mo­li­nis sapnas“

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tas kon­cer­tas „Lie­tu­va, skam­bė­ki dai­no­se“ Gargž­dų kul­tū­ros cen­tre

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Kre­tin­ga­lės kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas po­pie­tė „J. Ba­sa­na­vi­čiaus lai­kų dai­nuo­jan­ti Lie­tu­va“ Prie­ku­lės kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Kon­cer­tas po­pie­tė „Šven­čiam Lie­tu­vą“ Prie­ku­lės kul­tū­ros cen­tro Dre­ver­nos sky­riu­je

Kre­tin­gos r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 16.00 val.

Par­odos „Lais­vės ke­lias“ ati­da­ry­mas Kre­tin­gos mu­zie­jaus par­odų salėse

Va­sa­rio 13 d. 13.00 val.

Kon­cer­tas „Tė­vy­nė šne­ka – aš gir­džiu“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro S. Įpil­ties skyriuje

Va­sa­rio 14 d. 12.30 val.

Kon­cer­tas „Ši­tą že­mę man li­ki­mas do­va­no­jo“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Laz­di­nin­kų sky­riu­je

Va­sa­rio 14 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas „Tu­ri pra­džią ke­liai“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Lauk­že­mės skyriuje

Va­sa­rio 14 d. 15.00 val.

Šven­ti­nė po­pie­tė „Ta­ve šir­dy ne­šio­ju“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Bud­rių skyriuje

Va­sa­rio 14 d. 16.00 val.

Mi­nė­ji­mas „Dai­nuo­ju Lie­tu­vą, kaip džiaugs­mą“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Baub­lių skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 9.00 val.

Li­te­ra­tū­ri­nė va­lan­dė­lė „Tė­vy­nės mei­lė lie­tu­vių li­te­ra­tū­ro­je“ Kre­tin­gos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės M.Va­lan­čiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Jo­kū­ba­vo fi­lia­le

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Kon­cer­tas „Pa­ža­din­ta kiek­vie­no šir­dy­je“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Kal­niš­kių skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Kon­cer­tas „Bran­gi, Tu, ma­no Lie­tu­va!“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Ra­gu­viš­kių skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val.

Šven­ti­nis va­ka­ras Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Kū­lu­pė­nų skyriuje

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val.

Kon­cer­tas „Vai­ni­ką tė­viš­kei nu­pin­sim“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Vyd­man­tų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Kon­cer­tas „Čia Tė­vy­nė“ Sa­lan­tų kul­tū­ros cen­tro Lai­vių skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Bė­gi­mas „Rū­dai­čiai – 2016“ Rū­dai­čių kaime

Va­sa­rio 16 d. 10.00 val.

Šv. Mi­šios Dar­bė­nų Šv. Apaš­ta­lų Pe­tro ir Pa­uliaus bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Ir va­kar, ir šian­dien šven­čiau­sio­ji že­mė esi“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Dar­bė­nų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Poe­zi­jos ir mu­zi­kos va­lan­da „Mū­sų čia Že­mė“ Kre­tin­gos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės M.Va­lan­čiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Er­lė­nų filiale

Va­sa­rio 16 d. 11.30 val.

Kon­cer­tas „Čia Tė­vy­nė“ Er­lė­nų bend­ruo­me­nės namuose

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Kon­cer­tas „Mes vi­si sa­vo šir­dy ne­šio­ja­mės tė­vy­nę“ Sa­lan­tų kul­tū­ros cen­tro Žvai­nių skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Iš­kil­min­ga Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja prie Ne­prik­lau­so­my­bės pa­mink­lo, Ro­tu­šės aikš­tė­je, Kretingoje

Va­sa­rio 16 d. 12.30 val.

Šv. Mi­šios Kre­tin­gos Vieš­pa­ties Ap­reiš­ki­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Kon­cer­tas „Lie­tu­va – gin­ta­ri­nė aša­ra“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Kar­te­nos skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Iš kar­tos į kar­tą“ Sa­lan­tų kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 13.45 val.

Kre­tin­gos pro­fe­sio­na­lių me­ni­nin­kų klu­bo PINX na­rių kū­ry­bos dar­bų par­odos ati­da­ry­mas Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas „Ša­lis ma­na – šir­dis ma­na“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Edu­ka­ci­nė po­pie­tė „Kve­pia tė­viš­kės duo­na“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Šu­kės skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas „Dai­nuo­ju Lie­tu­vą kaip džiaugs­mą“ Sa­lan­tų kul­tū­ros cen­tro Juo­du­pė­nų skyriuje

Va­sa­rio 16 d. 18.00 val.

Mi­nė­ji­mas „Lais­vės kny­gą mes vi­si ra­šom“ Kre­tin­gos ra­jo­no kul­tū­ros cen­tro Jo­kū­ba­vo skyriuje

Laz­di­jų r. savivaldybė

Sau­sio 29 d. – va­sa­rio 16 d. Vie­ny­bės žy­gis „Ap­juos­ki­me Laz­di­jų kraštą“

Va­sa­rio 1 d. – ko­vo 14 d.

Tei­su­čio Tar­gaus­ko fo­tog­ra­fi­jų par­oda „A­ki­mir­kos iš Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės die­nos at­kū­ri­mo 20-me­čio Vil­niu­je“ Kap­čia­mies­čio Emi­li­jos Plia­te­ry­tės muziejuje

Va­sa­rio 14 d. 10.00 val.

Mi­nė­ji­mas ir šven­ti­nė prog­ra­ma „Tes­kam­ba var­das Lie­tu­vos“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Vei­sie­jų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 14 d. 11.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Lie­tu­va – šis var­das šven­tas“ Ku­čiū­nų lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 14 d. 11.30 val.

Kon­cer­tas ir mi­nė­ji­mas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Krikš­to­nių lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 14 d. 12.00 val.

Šven­tė „Tu, Lie­tu­va gim­ti­ne“, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, Būd­vie­čio lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 14 d. 13.00 val.

Ren­gi­nys „My­liu aš Tė­vy­nę, Lie­tu­vos ša­le­lę“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, Šven­te­že­rio par­api­jos salėje

Va­sa­rio 14 d. 19.00 val.

Poe­zi­jos ir mu­zi­kos va­ka­ras „Do­va­no­ju šir­dį tau, Tė­vy­ne“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Že­mait­kie­mio lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 14–20 d. At­vi­ru­kų par­oda „Su mei­le Tau“ Že­mait­kie­mio lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 14 d. – ko­vo 15 d.

Laz­di­jų Mo­tie­jaus Gus­tai­čio gim­na­zi­jos mo­ki­nių at­vi­ru­kų par­oda „Ma­no ir ta­vo ša­lis – Lie­tu­va“ Lais­vės ko­vų muziejuje

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Kon­cer­tas „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės die­nai pa­mi­nė­ti, Sei­ri­jų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Li­te­ra­tū­ri­nė-mu­zi­ki­nė po­pie­tė, skir­ta Va­sa­rio 16-ąjai pa­mi­nė­ti, N. Kirs­nos lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Vai­kų pie­ši­nių par­oda-kon­kur­sas „Gim­ti­nės spal­vos“ Var­nė­nų lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val.

Pro­tų mū­šis II „Gim­to­jo kraš­to is­to­ri­ja“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Tei­zų lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val.

Mi­nė­ji­mas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Bar­čių lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d.– ko­vo 15 d.

Ko­lia­žų par­oda „Ma­no gim­ti­nė, var­du Lie­tu­va“, skir­ta Va­sa­rio 16-ąjai, Sei­liū­nų lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 16 d. Vai­kų ra­ši­nio kon­kur­sas „Tė­vy­ne, tu man vie­na“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti (va­sa­rio 8–12 d.), ir lau­rea­tų ap­do­va­no­ji­mas va­sa­rio 16 d. Kros­nos kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos 98-osioms me­ti­nėms skir­ta šven­ti­nė prog­ra­ma „Su lie­tu­viš­ka lais­vės dva­sia“ Laz­di­jų Šv. Onos baž­ny­čio­je (9 val.), Laz­di­jų hi­pod­ro­me (11.30 val.)

Va­sa­rio 16 d.

Fil­mo „Vė­lia­vos ke­lias“ kū­ri­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Laz­di­jų vie­šo­sios bib­lio­te­kos Jau­ni­mo centre

Ma­žei­kių r. savivaldybė

Va­sa­rio 11 d. 17.00 val. Te­mi­nis va­ka­ras jau­ni­mui „Mei­lės ei­lės“ vie­šo­sios bib­lio­te­kos Auk­sū­džio fi­lia­le

Va­sa­rio 12 d. 10.00 val. Su­ei­ga Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Se­do­je, A. Ba­ra­naus­ko aikš­tė­je

Va­sa­rio 12 d. 14.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Lai­žu­vos kul­tū­ros cen­tre

Va­sa­rio 12 d.

Poe­zi­jos va­lan­dė­lė „Ma­no my­li­mi poe­zi­jos pos­mai“ vie­šo­sios bib­lio­te­kos Buk­nai­čių fi­lia­le.

Va­sa­rio 13 d. Li­te­ra­tū­ros va­ka­ras „Lie­tu­vai mū­sų pos­mai“ vie­šo­sios bib­lio­te­kos Už­liek­nės fi­lia­le

Va­sa­rio 13 d.

Te­mi­nis va­ka­ras „Be­si­ruo­šiant vals­ty­bės šimt­me­čiui“ vie­šo­sios bib­lio­te­kos Už­liek­nės fi­lia­le

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val. Po­pie­tė Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Šerkš­nė­nų se­niū­ni­jo­je. Šerkš­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jų rank­dar­bių par­oda, tea­tra­li­zuo­tas koncertas

Va­sa­rio 16 d.

12.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­niai Ma­žei­kiuo­se:

Ma­žei­kių dai­lės mo­kyk­los tra­di­ci­nės dar­bų par­odos ati­da­ry­mas Ma­žei­kių muziejuje

13.00 val. Šv. Mi­šios Švč. Jė­zaus šir­dies bažnyčioje

14.00 val. At­min­ties va­lan­da Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

14.30 val. Iš­kil­min­ga ei­se­na į Ma­žei­kių kul­tū­ros centrą

15.00 val. Par­oda „Šiau­rės Lie­tu­vos as­me­ny­bės“. Ma­žei­kių moks­lei­vių tech­ni­nės kū­ry­bos cen­tro edu­ka­ci­nė prog­ra­ma Kul­tū­ros cen­tro II aukš­to fojė

16.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas, Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo ir no­mi­na­ci­jų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja Ma­žei­kių kul­tū­ros cen­tre. Da­ly­vau­ja Ma­žei­kių ra­jo­no me­no kolektyvai

Va­sa­rio 16 d. Prie Tul­ni­kių tven­ki­nio vyks tra­di­ci­nė „Žie­mos šven­tė – 2016“, ku­rią or­ga­ni­zuo­ja Ur­vi­kių kul­tū­ros cen­tras, Rei­vy­čių apy­lin­kių bend­ruo­me­nės. Prog­ra­ma:

12.00 val. Prie par­duo­tu­vės „A­py­nys“ (ETG) pra­si­dės no­rin­čių­jų da­ly­vau­ti tra­di­ci­nia­me 3 km. įvai­raus am­žiaus ren­gi­nio da­ly­vių bė­gi­me re­gis­tra­ci­ja. Bė­gi­mo tra­sa – nuo bu­vu­sios ETG san­kry­žos link Lec­ka­vos iki Tul­ni­kių tvenkinio

12.30 val. Bė­gi­mo pradžia

13.00 val. Iš­kil­min­gas šven­tės ati­da­ry­mas. Kon­cer­tuo­ja Ven­tos kul­tū­ros na­mų liau­diš­kos mu­zi­kos gru­pė „Už kūtės“

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Šv. Mi­šios Tirkš­lių Kris­taus Ka­ra­liaus baž­ny­čio­je.

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Tirkš­lių kul­tū­ros cen­tre. Kon­cer­tuos liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Su­bat­va­ka­ris“ (vad. An­ta­nas Er­lic­kis), pa­si­sa­kys Lie­tu­vos šau­lių Są­jun­gos Tel­šių rink­ti­nės Ma­žei­kių kuo­pos šau­lys Al­fon­sas De­gu­tis.

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro „Bo­čių“ ko­lek­ty­vo kon­cer­tas „Skry­di į lais­vę“ Ži­di­kų kul­tū­ros cen­tre

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val. Šv. Mi­šios Viekš­nių šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas-mi­nė­ji­mas Se­dos kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Šven­ti­nis liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­los „Vir­ven­ta“ (vad. Ri­man­tas Mi­ka­laus­kas) kon­cer­tas Ma­žei­kių po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los, Viekš­nių sky­riu­je

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

„O­ran­ži­nio ka­muo­lio“ krep­ši­nio tur­ny­ras Ukri­nų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Te­mi­nis va­ka­ras „Iš­pir­kę Lais­vę gy­vas­tim šir­dies“, par­oda, vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ži­di­kų filiale

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Pur­vė­nų kul­tū­ros na­muo­se

PAR­ODOS:

Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riu­je nuo­trau­kų ir straips­nių par­oda „Va­sa­rio 16-osios ir Lais­vės gat­vių istorija“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Viekš­nių fi­lia­le „Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo diena“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Se­dos fi­lia­le „Ža­lia, tai miš­kų spalva“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Auk­so­dės fi­lia­le „Pa­si­vaikš­čio­ji­mai Va­sa­rio 16-osios keliu“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Kra­kių fi­lia­le „Va­sa­rio 16-oji – tai šven­tė, sim­bo­li­zuo­jan­ti stip­ry­bę, dva­sią ir vil­tį“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lai­žu­vos fi­lia­le „Lie­tu­vos vals­ty­bės prezidentai“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pa­lno­sų fi­lia­le „Lais­vės sparnai“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pi­ke­lių fi­lia­le „Į­žieb­tas lais­vės troškimas“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Plink­šių fi­lia­le „Lie­tu­va – ma­no pro­tė­vių žemė“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pur­vė­nų fi­lia­le „Lie­tu­va – vi­sų mū­sų šir­dy­se“ Ma­žei­kių po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los mo­ki­nių dar­bų paroda

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ukri­nų fi­lia­le „Gar­bin­gą Lie­tu­vos pra­ei­tį prisimenant“

Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ur­vi­kių fi­lia­le „Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to signatarai“

Ne­rin­gos savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 17.30 val.

Par­oda „AN­GE­LAI“ L. Rė­zos kul­tū­ros cen­tre (L. Rė­zos g. 8, Juo­dkran­tė). Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Kau­no dai­lės fa­kul­te­to di­zai­no ka­ted­ros ve­dė­jo, gra­fi­nio di­zai­no spe­cia­lis­to, pro­fe­so­riaus Vir­gi­li­jaus Tra­ki­ma­vi­čiaus paroda

Va­sa­rio 12 d. 18.00 val.

Ka­me­ri­nės mu­zi­kos kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, ra­šy­to­jo Tho­mo Man­no me­mo­ria­li­nia­me muziejuje

Va­sa­rio 12–22 d. „Va­sa­rio 16 oji – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na“. Do­ku­men­tų par­oda Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės Vik­to­ro Mi­liū­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos Prei­los, Juo­dkran­tės fi­lia­luo­se

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val.

Ren­gi­nys „Su žve­jais gy­ve­nęs…“, skir­tas ra­šy­to­jo, Ni­dos me­traš­ti­nin­ko Vik­to­ro Mi­liū­no 100-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės Vik­to­ro Mi­liū­no vie­šo­jo­je bibliotekoje

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai – Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, L. Rė­zos kul­tū­ros cen­tre (L. Rė­zos g. 8, Juo­dkran­tė)

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Iš­kil­min­gas Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas ir šven­ti­nis kon­cer­tas – Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to tau­ti­nių šo­kių an­samb­lio „Žil­vi­tis“ lie­tu­viš­kos kul­tū­ros prog­ra­ma „Kal­vis“ Ni­dos kul­tū­ros ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre „A­gi­la“ (Tai­kos g. 4, Ne­rin­ga)

Va­sa­rio 16 d. 19.00 val.

Prot­mū­šio „Auk­si­nis pro­tas“ tu­ras, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, ka­vi­nė­je „Kur­šis“

Molėtų r. savivaldybė

Vasario 16 d. 11 .00 val.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimui skirtos  Šv. Mišios, Molėtų bažnyčoje

Vasario 16 d. 12 .30 val.

Molėtų kultūros centro mišraus vokalinio ansamblio ,,A Cappella“ autorinis koncertas (vad. V. Zutkuvienė), Molėtų kultūros centre ( Inturkės g. 4). Po koncerto – Molėtų kultūros centro atvirų durų diena.

Pa­kruo­jo r. savivaldybė

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Pa­kruo­jy­je:

Va­sa­rio 14 d. 12.00 val. Pa­kruo­jo at­vi­ras grap­lin­gos im­ty­nių čem­pio­na­tas „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos salėje

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val. Par­odos, skir­tos Tarp­tau­ti­nei gim­to­sios kal­bos die­nai, ati­da­ry­mas Pa­kruo­jo ra­jo­no savivaldybė

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val. Pro­tų mū­šis Pa­kruo­jo kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 9.00 val. vai­kų ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­ras „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos salėje

Va­sa­rio 16 d. 10.30 val. Šv. Mi­šios Pa­kruo­jo Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je. Po mi­šių kon­cer­tuos Lin­ku­vos kul­tū­ros cen­tro mė­gė­jų me­no kolektyvai

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Mi­nė­ji­mas Vie­ny­bės aikš­tė­je. Iš­kil­min­gas vė­lia­vos pa­kė­li­mas, svei­ki­ni­mai. Šven­tės da­ly­viai bus vai­ši­na­mi tra­di­ci­ne ko­še ir ar­ba­ta

Va­sa­rio 16 d. 12.45 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas ir 2015 me­tų ge­riau­sių­jų ra­jo­no spor­ti­nin­kų ir tre­ne­rių ap­do­va­no­ji­mai Pa­kruo­jo kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 14 d. 13.00 val.

Kon­cer­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai „Čia mū­sų bran­gi Lie­tu­va“, Pa­švi­ti­nio lais­va­lai­kio salėje

Va­sa­rio 15 d. 14.30 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Dai­nuo­ju Lie­tu­vą kaip džiaugs­mą“ Guo­sta­ga­lio kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Aš au­gau Lie­tu­voj ša­le­lėj my­li­moj“ Pa­mū­šio kul­tū­ros na­muo­se. Pa­mū­šio sky­riaus vai­kų mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val.

Va­sa­rio 16-osios – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Tė­vy­nei – šir­dies žo­džiai“ Žei­me­lio dau­gia­funk­cia­me centrae

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Me­di­ko­nių lais­va­lai­kio sa­lė­je. Plau­čiš­kių lais­va­lai­kio sa­lės mė­gė­jų tea­tro spek­tak­lis A. Pa­ciu­ko­nio „Loterija“

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val.

Mi­nė­ji­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai „Dai­no­se ta­vo var­dą mi­nim“ Ūde­kų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. 10.30 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos šven­ti­nis mi­nė­ji­mas Ro­za­li­mo mies­te­lio aikštėje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos at­kū­ri­mo šven­ti­nis mi­nė­ji­mas „O ma­no kraš­te, aš ta­ve ma­tau že­mėj kaip ma­žy­tį ža­lią ro­jų“ Plau­čiš­kių lais­va­lai­kio sa­lė­je. Kon­cer­tuo­ja Pa­švi­ti­nio lais­va­lai­kio sa­lės mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vai

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Lie­tu­va – ma­no gim­ti­nė“ Triš­ko­nių kai­mo lais­va­lai­kio sa­lė­je

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mo šven­ti­nis kon­cer­tas Lin­ku­vos kul­tū­ros cen­tre. Kon­cer­tuo­ja Jo­niš­kio kul­tū­ros cen­tro dai­nų ir šo­kių an­samb­lis „Jievaras“

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Va­sa­rio 16-osios – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Bar­diš­kių kul­tū­ros na­muo­se. Mi­ko­liš­kio lais­va­lai­ko sa­lės mė­gė­jų tea­tro spek­tak­lis pa­gal Čip­lio-Vė­jū­no pje­sę „Bo­bu­tės su­si­py­ko“

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Klo­vai­nių kul­tū­ros na­muo­se. Šven­ti­nis koncertas

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Sta­čiū­nų mo­kyk­la-dau­gia­funk­cia­me cen­tre. Šven­ti­nis kon­cer­tas „Dai­nuo­ju, Lie­tu­va, Tau“

Pa­lan­gos m. savivaldybė

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šių au­ka už Lie­tu­vą Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Su­ei­ga prie Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ro dr. J. Ba­sa­na­vi­čiaus paminklo

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Tea­tra­li­zuo­tas ren­gi­nys „De­di­kuo­ja­me Tė­vy­nei“ Pa­lan­gos Kurhauze

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Edu­ka­ci­jos va­lan­da „Pa­ke­liau­ki­me su dr. J. Šliū­pu po Pa­lan­gą ir Lie­tu­vą „ Dr. Jo­no Šliū­po me­mo­ria­li­nė­je so­dy­bo­je-muziejuje

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Pa­lan­gos po­li­ti­nių par­ti­jų krep­ši­nio tur­ny­ras Spor­to arenoje

Prie­nų r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 18.00 val.

Me­ni­nin­kės Jur­gi­tos Bra­ziū­nie­nės ta­py­bos ir ke­ra­mi­kos dar­bų par­odos, skir­tos Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, ati­da­ry­mas Jiez­no kul­tū­ros ir lais­va­lai­kio cen­tre. Šven­ti­nis kon­cer­tas.

Va­sa­rio 14 d. 9.30 val.

Šv. Mi­šios Vei­ve­rių Šv. Liud­vi­ko baž­ny­čio­je. Po Šv. Mi­šių – kon­cer­tas „Dai­nuo­ju Lietuvai“

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val. Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Va­sa­rio 16-oji mū­sų šir­dy­se“ Ši­la­vo­to lais­va­lai­kio sa­lė­je. Pra­ne­ši­mą skai­tys is­to­ri­jos mo­ky­to­ja Dai­va Ja­ku­čio­nie­nė. Kon­cer­tuos Pa­kuo­nio lais­va­lai­kio sa­lės folk­lo­ro gru­pė „O­be­lė­lė“ ir Ši­la­vo­to lais­va­lai­kio sa­lės folk­lo­ro gru­pė „A­ka­ci­ja“.

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val. Mi­nė­ji­mas „Čia mū­sų Tė­vy­nė“ Iš­lau­žo se­niū­ni­jos sa­lė­je. Po mi­nė­ji­mo kvie­čia­me pa­si­žiū­rė­ti Nau­jo­sios Ūtos lais­va­lai­kio sa­lės mė­gė­jų tea­tro spek­tak­lį „Kriau­čius Mo­tie­jus“ (pa­gal K. Bin­kį)

Va­sa­rio 15 d. 14.00 val. Po­pie­tė „Ta­vo var­das Lie­tu­va!“ Pa­kuo­nio bib­lio­te­ko­je. Li­te­ra­tū­ri­nė-mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja, do­ku­men­ti­nio fil­mo „2000 ki­lo­me­trų is­to­ri­jos“ peržiūra

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val. Mi­nė­ji­mas „Ieš­kok Tė­vy­nės šir­dy­je“ Nau­jo­sios Ūtos lais­va­lai­kio sa­lė­je. Li­te­ra­tū­ri­nė-mu­zi­ki­nė kom­po­zi­ci­ja, vik­to­ri­na, fil­mo „Skry­dis per Lie­tu­vą“ peržiūra

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas ir šven­ti­nis kon­cer­tas Bal­bie­riš­kio kul­tū­ros ir lais­va­lai­kio cen­tre

Va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ti ren­gi­niai Prie­nuo­se:

8.00 val. Šv. Mi­šios Prie­nų Kris­taus Ap­si­reiš­ki­mo bažnyčioje

14.00 val. Iš­kil­min­ga Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Lais­vės aikš­tė­je. KASP Da­riaus ir Gi­rė­no apy­gar­dos 2-osios rink­ti­nės sa­va­no­rių sal­vės „Už Lie­tu­vos valstybę“

14.30 val. Prie­nų kraš­to me­no kū­rė­jų dar­bų par­odos ati­da­ry­mas Prie­nų kul­tū­ros ir lais­va­lai­kio centre

15.00 val. Iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas Prie­nų kul­tū­ros ir lais­va­lai­kio cen­tre. Prie­nų r. sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mų „Dė­kin­gu­mas“ įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja, pu­čia­mų­jų seks­te­to „Brass Bra­vo“, Kau­no vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio tea­tro so­lis­tų Egi­di­jaus Ba­vi­ki­no ir Ak­vi­lės Gar­ben­čiū­tės-Bu­čie­nės, Auk­si­nio sce­nos kry­žiaus lau­rea­tės, šven­ti­nis koncertas

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val. Mi­nė­ji­mas kon­cer­tas „Y­ra ša­lis“ Stak­liš­kių par­api­jos bažnyčioje

11.30 val.

Šv. Mi­šios už Lie­tu­vą Stak­liš­kių par­api­jos bažnyčioje

Ra­sei­nių r. savivaldybė

Va­sa­rio 10 d.– ko­vo 15 d. Par­oda ir edu­ka­ci­nis už­siė­mi­mas „Kuo gi mes gi­na­mės nuo tam­sos ir smur­to…“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo, Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­noms at­min­ti ir Bib­lio­te­kų me­tams pa­mi­nė­ti, Ra­sei­nių kraš­to is­to­ri­jos mu­zie­ju­je

Va­sa­rio 14 d. 13.00 val.

Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas „Lie­tu­va gin­ta­ri­nė ma­no aša­ra“ Kal­nu­jų se­niū­ni­jos salėje

Va­sa­rio 15 d. 10.00 val.

Po­pie­tė „Tiek me­tų ėjau į ta­ve – Lie­tu­va“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Ra­sei­nių Mar­ce­li­jaus Mar­ti­nai­čio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Il­gi­žių filiale

Va­sa­rio 15 d. 10.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Blins­tru­biš­kių so­cia­li­nės glo­bos namuose

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val.

Po­pie­tė, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, Ka­taus­kių kai­mo bend­ruo­me­nės sa­lė­je

Va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ra­sei­niuo­se:

10.00 val. Šv. Mi­šios Ra­sei­nių bažnyčioje

11.00 val. Iš­kil­min­gas Ra­sei­nių r. sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai paminėti

13.30 val. Iš­kil­min­ga Ra­sei­nių r. sa­vi­val­dy­bės ap­do­va­no­ji­mų „Auk­si­nė lū­šis“ ir „Že­mai­tis“ įtei­ki­mo ceremonija

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ra­sei­nių ra­jo­no kul­tū­ros cen­tre Šiluvoje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Aks­ti­nų kai­mo bend­ruo­me­nės salėje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Dai­nuo­jam Lie­tu­vai“ Ra­sei­nių ra­jo­no kul­tū­ros cen­tre Paliepiuose

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Sla­ba­dos kai­mo bend­ruo­me­nės salėje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Gė­lu­vos kai­mo bend­ruo­me­nės namuose

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ra­sei­nių r. kul­tū­ros cen­tre Ariogaloje

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ra­sei­nių r. kul­tū­ros cen­tre Berteškiuose

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ra­sei­nių r. kul­tū­ros cen­tre Betygaloje

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ra­sei­nių Šal­ti­nio pro­gim­na­zi­jos Gruz­diš­kės skyriuje

Va­sa­rio 17 d.

Su­si­ti­ki­mas su Al­ber­tu Dau­gir­du – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos at­kur­tų­jų kraš­to sa­va­no­riš­kų­jų pa­jė­gų sa­va­no­riu, at­sar­gos ma­jo­ru, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mui pa­mi­nė­ti, Il­gi­žių mo­kyk­lo­je-dau­gia­fun­cia­me centre

Rie­ta­vo savivaldybė

Va­sa­rio 12 d.

Pi­lie­ti­nė krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja „Gy­vy­bės la­šas Lie­tu­vai“. Var­žy­tu­vės „Aš ti­krai my­liu Lie­tu­vą“ Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tve­rų gimnazijoje

Va­sa­rio 15 d. 12.45 val.

Ins­ta­lia­ci­ja Ak­ci­ja „Svei­ki­nu lais­vę“, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai, Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Šv. Mi­šios Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Dai­li­nin­ko Aloy­zo Sta­siu­le­vi­čiaus ta­py­bos dar­bų par­odos „Vai­ni­kas že­mai­čių že­mei“ ati­da­ry­mas Rie­ta­vo Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo baž­ny­čio­je

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas skir­tas Va­sa­rio 16-to­sios pa­mi­nė­ji­mui Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre

Va­sa­rio 17 d.

Šven­ti­nė prog­ra­ma, skir­ta Va­sa­rio 16-osios pa­mi­nė­ji­mui, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Ro­kiš­kio r. savivaldybė

Va­sa­rio 15 d. 11.00 val. Žu­vu­sių Lie­tu­vos sa­va­no­rių pa­ger­bi­mas Va­sa­rio 16-osios pro­ga Čer­von­kos ka­pi­nė­se Latvijoje

Va­sa­rio 16 d. 10.30–11.30 val. Pa­mink­lo 1949 me­tų va­sa­rio 16-osios dek­la­ra­ci­jos sig­na­ta­rui, Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos va­dui Leo­nar­dui Gri­go­niui-Už­pa­liui ati­den­gi­mo ce­re­mo­ni­ja Sėlynėje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Iš­kil­min­gos šv. Mi­šios šv. Ma­to bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 12.50 val.

Iš­kil­min­ga Vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja prie Ne­prik­lau­so­my­bės paminklo

Va­sa­rio 16 d. 14.00–15.00 val.

Iš­kil­min­gas Ta­ry­bos posėdis

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai. Da­ly­vau­ja Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“ (di­ri­gen­tas To­mas Amb­ro­zai­tis)

Va­sa­rio 16 d. 16.00–18.00 val.

Kon­cer­tas Ro­kiš­kio kul­tū­ros cen­tro kie­me (jau­ni­mui skir­ta prog­ra­ma)

Skuo­do r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d.

Ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, „Tau, Lie­tu­va“ Ša­čių se­niū­ni­jos salėje

Va­sa­rio 12 d.

Ren­gi­nys, skir­tas Va­sa­rio 16 d., Bars­ty­čių mo­kyk­los sa­lė je

Va­sa­rio 12 d.

Ren­gi­nys „…mes kiek­vie­nas tu­rim sa­vo Lie­tu­vą“ R. Gra­naus­ko vie­šo­sios bib­lio­te­kos Dauk­šių filiale

Va­sa­rio 15 d.

Is­to­ri­nė par­oda, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Skuo­do muziejuje

Va­sa­rio 16 d.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Mo­sė­dy­je, prie ak­me­nų muziejaus

Va­sa­rio 16 d.

Va­sa­rio 16-osios šven­tė Yla­kiuo­se – mies­te­lio aikš­tė­je, baž­ny­čio­je, se­niū­ni­jos salėje

Va­sa­rio 16 d.

Ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Skuo­do kul­tū­ros cen­tro Len­ki­mų sky­riaus Ko­lo­nų salėje

Va­sa­rio 16 d.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos ren­gi­niai Skuo­de, prie Mū­ro kry­žiaus, Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je, Skuo­do r. kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 17 d.

Te­mi­nis-li­te­ra­tū­ri­nis žai­di­mas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, „Aš­tuo­ne­to ko­vos: Lie­tu­vos geog­ra­fi­ja“ R. Gra­naus­ko vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros skyriuje

Šiau­lių m. savivaldybė

Va­sa­rio 2 d. 10.00 val. Kū­ry­bi­nis ori­ga­mi 3D už­siė­mi­mas „Aš ti­krai my­liu Lie­tu­vą“ Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Šal­ti­nė­lio“ fi­lia­le (Tra­kų g. 20A)

Va­sa­rio 10 d. 12.00 val. Edu­ka­ci­nis už­siė­mi­mas „Pie­šiu lais­vą Lie­tu­vą ko­mik­suo­se“ Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Sau­lės“ fi­lia­le (K. Kor­sa­ko g. 10)

Va­sa­rio 12 d. 10.00 val. Pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „Ma­no šir­dy trys spal­vos“ Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo sky­riu­je (Ai­do g. 27)

Va­sa­rio 14 d. 15.00 val. Kon­cer­tas „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tre (Auš­ros al. 31). Da­ly­vau­ja Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro miš­ru­sis ka­me­ri­nis cho­ras „Va­sa­ra“ (vad. K. Luo­tė)

Va­sa­rio 15 d. 17.00 val. Kon­cer­tas „Dai­nuok, ma­no Lie­tu­va!“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių sky­riu­je (Že­mai­tės g. 102). Da­ly­vau­ja Šiau­lių že­mai­čių folk­lo­ro an­samb­lis „Au­da“ (vad. M. Žal­ne­ra­vi­čius)

Va­sa­rio 15 d. 17.30 val. Šiau­lių uni­ver­si­te­to pu­čia­mų­jų ins­tru­men­tų or­kes­tro kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Šiau­lių Šv. Jur­gio baž­ny­čio­je (Kra­žių g. 17)

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val. Kon­cer­tas „Tes­kam­ba Ta­vo var­das, Lie­tu­va“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro Rė­ky­vos sky­riu­je (Ener­ge­ti­kų g. 7). Da­ly­vau­ja Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro liau­diš­kų šo­kių an­samb­lis „Ka­la­ti­nis“ (vad. V. Ver­ku­lie­nė)

Va­sa­rio 15−22 d. Kny­gų ir spau­di­nių par­oda „Ne­nu­ga­lė­to­ji Lie­tu­va“ Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos Rė­ky­vos fi­lia­le (Ener­ge­ti­kų g. 7)

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val. Šv. Mi­šios Šiau­lių ka­ted­ro­je (Auš­ros tak. 3)

Va­sa­rio 16 d. 11.00−13.00 val. Poe­ti­nė ak­ci­ja „Nep­rik­lau­so­my­bės marš­ru­tas. Šiau­liai“ mies­to au­to­bu­suo­se. Lie­tu­vių poe­tų ei­les skai­tys Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos tea­tro ak­to­riai Mo­ni­ka Šal­ty­tė ir Juo­zas Bin­do­kas, Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Or­ga­ni­za­to­rius – Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cen­tras „Laip­tų galerija“

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val.

Iš­kil­min­ga Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Pri­si­kė­li­mo aikštėje

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val.

Liau­diš­kų šo­kių ir mu­zi­kos kon­cer­tas „Ko­kios gra­žios ta­vo spal­vos, Tė­vy­ne!“ Šiau­lių kul­tū­ros cen­tre (Auš­ros al. 31). Da­ly­vau­ja vai­kų ir jau­ni­mo tau­ti­nių šo­kių an­samb­lis „Šėl­ti­nis“ (vad. V. ir R. Lau­ga­liai), Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro liau­diš­kų šo­kių an­samb­lis „Ka­la­ti­nis“ (vad. V. Ver­ku­lie­nė), liau­diš­kų šo­kių gru­pė „Va­jau­nas“ (vad. R. Lau­ga­lis), liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­la „Šel­miai“ (vad. A. Šliau­te­ris) ir ki­ti.

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Mu­zi­kos ren­gi­nys „Nep­rik­lau­so­my­bės marš­ru­tas. Šiau­liai“ Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cen­tre „Laip­tų ga­le­ri­ja“ (Že­mai­tės g. 83) Gru­pės „Pe­le­nai“ kon­cer­tas. Įėji­mas mokamas

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val.

Pro­jek­to „Vie­nas au­to­rius − vie­nas kū­ri­nys II“ par­odos „Vie­nas kū­ri­nys Šiau­liams“ ati­da­ry­mas Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je (Vil­niaus g. 245)

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Ša­lis, ku­ri ma­ne užau­gi­no“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“ (Til­žės g. 140). Da­ly­vau­ja Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tas, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis prof. Vir­gi­li­jus No­rei­ka (te­no­ras), Dai­nius Pui­šys (ba­ri­to­nas), Ri­man­tas Ving­ras (for­te­pi­jo­nas), Si­gu­tė Vai­čiu­ly­tė (sop­ra­nas), Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus vy­rų cho­ras „Var­pas“ (me­no vad. ir di­rig. prof. J. Kal­cas), Šiau­lių uni­ver­si­te­to miš­ru­sis cho­ras „Stu­dium“ (me­no vad. ir di­rig. B. Ja­no­nie­nė, chor­meist. J. Ga­va­naus­kas), Šiau­lių ka­me­ri­nis or­kes­tras (me­no vad. ir di­rig. R. Šu­mi­la), Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kes­tras (me­no vad. ir di­rig. S. Vai­čiu­lio­nis, di­rig. G. Brūz­ga). Kon­cer­to ve­dė­ja – ak­to­rė Oli­ta Dau­tar­tai­tė. Or­ga­ni­za­to­rė – Šiau­lių mies­to kon­cer­ti­nė įstai­ga „Sau­lė“, par­tne­riai: Šiau­lių LIONS AL­KA klu­bas, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas.

Va­sa­rio 16 d. 11.00−13.00 val.

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus pa­da­li­nių par­odų ir eks­po­zi­ci­jų ne­mo­ka­mas lan­ky­mas: Chai­mo Fren­ke­lio vi­la (Vil­niaus g. 74)

Va­sa­rio 16 d. 11.00−17.00 val.

Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus pa­da­li­nių par­odų ir eks­po­zi­ci­jų ne­mo­ka­mas lan­ky­mas: fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jus (Vil­niaus g. 140), Dvi­ra­čių mu­zie­jus (Vil­niaus g. 139)

Šiau­lių r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 11.30 val. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Kai­rių pa­grin­di­nė­je mokykloje

Va­sa­rio 12 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Ša­ky­nos mies­te­ly­je:

10.30 val. Šven­tės ati­da­ry­mas, pa­de­dant gė­les prie trem­ti­nių paminklo

10.00–12.00 val. Tra­di­ci­nis bė­gi­mas, pa­de­dant gė­les prie par­ti­za­nų pa­mink­lo Mi­ku­tai­čių kaime

12.00–12.30 val. Apdovanojimai

12.30 val. Ša­ky­nos se­niū­ni­jos se­niū­no Ar­tū­ro Ži­lins­ko me­ti­nės veik­los ataskaita

13.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai „Sau­lė, dai­na ir Lie­tu­va“. Kon­cer­tuo­ja Ša­ky­nos fi­lia­lo mė­gė­jų me­no ir Ša­ky­nos mo­kyk­los moks­lei­vių kolektyvai

Va­sa­rio 12 d. 10.30 val. Ryt­me­tys iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams „Aš – ta­vo gim­ti­nė, var­du Lie­tu­va“ Kai­rių bibliotekoje

Va­sa­rio 12 d. 13.00 val.

„Pro­tų mū­šis“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Rau­dė­nų dau­gia­funk­cia­me centre

Va­sa­rio 12 d. 13.00 val.

Po­pie­tė, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Ver­bū­nų filiale

Va­sa­rio 13 d. 14.00 val.

Po­pie­tė „Dai­nų py­nė Lie­tu­vai“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Pa­ku­mul­šių salėje

Va­sa­rio 13 d. 18.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Bri­dų filiale

Va­sa­rio 15 d. 10.00 val. Va­lan­dė­lė iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams „Tė­vy­ne, kas tu?“ Kur­tu­vė­nų bibliotekoje

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val. Po­pie­tė „Pro lai­ko lan­gą“ Gil­vy­čių bibliotekoje

Va­sa­rio 15 d. 15.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę…“ Rau­dė­nų se­niū­ni­jos salėje

Va­sa­rio 15 d. 18.00 val.

Kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Gin­kū­nų fi­lia­le. Kon­cer­tuo­ja Gin­kū­nų fi­lia­lo, mo­kyk­los ir lop­še­lio – dar­že­lio me­no kolektyvai

Va­sa­rio 15 d. 19.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas „Dai­nų ir šo­kių py­nė Lie­tu­vai“ Meš­kui­čių filiale

Va­sa­rio 16 d. 9.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Ža­rė­nų kai­mo pa­grin­di­nė­je aikš­tė­je. Gė­lių pa­dė­ji­mas prie par­ti­za­nų paminklo

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas Gegužiuose

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Va­sa­rio 16 d. mi­nė­ji­mas „Tė­viš­kė­lė Lie­tu­va“ Bu­bių ir Ba­zi­lio­nų bend­ruo­me­nių gy­ven­to­jams Bu­bių sa­lė­je. Kon­cer­tuo­ja Ba­zi­lio­nų ir Bu­bių mė­gė­jų me­no kolektyvai

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val.

Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai „Dai­nuo­ju Lie­tu­vą, kaip džiaugs­mą“ Sau­gi­nių sa­lė­je.

Kon­cer­tuos Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo tea­tras „Ikaras“

Va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šven­tės pa­mi­nė­ji­mas Kur­tu­vė­nuo­se:

12.00 val. Šv. Mi­šios Šv. Apaš­ta­lo Jo­kū­bo bažnyčioje

13.00 val. Ei­se­na nuo Baž­ny­čios iki Ne­prik­lau­so­my­bės ber­že­lio. Mi­nė­ji­mas ir Kur­tu­vė­nų folk­lo­ro ko­lek­ty­vo „Kur­tuo­ve“ kon­cer­tas.

14.00 val.

Vė­lia­vos pie­ši­mas ant Kar­tu­vių kalno

Va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ti ren­gi­niai Kur­šė­nuo­se:

9.00 val. Šv. Mi­šios už Tė­vy­nę ir jos žmo­nes Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo bažnyčioje

10.00 val. Iš­kil­min­gas vė­lia­vos pa­kė­li­mas ir mi­nė­ji­mas prie Vy­čio pa­mink­lo

10.45 val. Ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų me­ni­nių dar­bų par­odos ati­da­ry­mas Et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cen­tre (Ven­tos g. 7A Kur­šė­nai)

12.00 val. Pra­mo­gi­nės re­tro mu­zi­kos prog­ra­ma „Nek­laus­kit mei­lės var­do“ ra­jo­no kul­tū­ros cen­tre (Kur­šė­nai, Ven­tos 11A). At­li­kė­jai: Vir­gi­li­jus No­rei­ka (te­no­ras); Gin­ta­rė Skė­ry­tė (sop­ra­nas); Dai­nius Pui­šys (ba­ri­to­nas); Ins­tru­men­ti­nis trio: Po­vi­las Ja­ra­mi­nas (for­te­pi­jo­nas); Ja­ros­la­vas Ce­cha­no­vi­čius (gi­ta­ra); Do­na­tas Ba­gurs­kas (kon­tra­bo­sas); Da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nės kla­sės spor­ti­nių šo­kių šo­kė­jai Ai­nė Juo­zė­nai­tė ir Man­tas Kir­ve­lis. Kon­cer­tas nemokamas

Va­sa­rio 16 d. 16.30 val.

Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai Ku­žių sa­lė­je. Kon­cer­tuos Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros cen­tro vai­kų ir jau­ni­mo tea­tras „Ikaras“

Va­sa­rio 16 d. 16.30 val. Spau­di­nių par­oda „Nep­rik­lau­so­my­bės ke­liu“ (veiks ren­gi­nio „Dai­nuo­jam Lie­tu­vą kaip džiaugs­mą“ me­tu) Ku­žių se­niū­ni­jos sa­lė­je. Par­odą ren­gia Ku­žių biblioteka

Va­sa­rio 17 d. 13.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Gruz­džių fi­lia­le. Gruz­džių se­niū­ni­jos „Me­tų švie­suo­lis“ no­mi­na­ci­jos įteikimas

PAR­ODOS:

Va­sa­rio 1–29 d. Spau­di­nių par­oda „Už­marš­ties dul­kes nu­pū­tus“ Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bibliotekoje

Va­sa­rio 4–19 d. Kon­kur­sas Va­sa­rio 16-ajai „Ku­ria­me pa­što ženk­lą“. Par­oda. Nai­sių li­te­ra­tū­ros muziejuje

Va­sa­rio 4–20 d. Kur­šė­nų lop­še­lio-dar­že­lio „Nykš­tu­kas“ ug­dy­ti­nių pie­ši­nių par­oda „Tė­vy­nės spal­vų gro­žis“ Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos vai­kų li­te­ra­tū­ros skyriuje

Va­sa­rio 5 d. – ko­vo 31 d. Spau­di­nių par­oda „Maiš­ta­vo, ka­ria­vo lie­tu­viai su prieš­ais ir su sa­vi­mi…“ Ša­ky­nos bibliotekoje

Va­sa­rio 8–29 d. Spau­di­nių par­oda „Var­dan tos Lie­tu­vos“ Kur­tu­vė­nų bibliotekoje

Va­sa­rio 10–20 d. Kū­ry­bi­nių dar­bų par­oda „Ten, kur mū­sų na­mai“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mui, Drą­su­čių fi­lia­le

Va­sa­rio 10–27 d. Spau­di­nių par­oda „Žo­dis Lie­tu­va mums skam­ba kaip mal­da“ Nai­sių bibliotekoje

Va­sa­rio 10–27 d. Spau­di­nių par­oda „At­ver­kim šir­dį Lie­tu­vai“ Ver­bū­nų bibliotekoje

Va­sa­rio 11–25 d. Spau­di­nių par­oda „Lais­vės pa­ukš­tė“ Kai­rių bibliotekoje

Va­sa­rio 12–19 d. Spau­di­nių par­oda „Mū­sų Lie­tu­vos šir­dis“ Aukš­tel­kės bibliotekoje

Va­sa­rio 12–26 d. Spau­di­nių par&shshy;oda „Lie­tu­va – že­mės žo­dis šven­čiau­sias“ Gil­vy­čių bibliotekoje

Va­sa­rio 12–24 d. Spau­di­nių par­oda „Ką reiš­kia Lie­tu­vai Va­sa­rio 16-oji?“ Ro­mu­čių bibliotekoje

Va­sa­rio 12 d. – ko­vo 10 d. Spau­di­nių par­oda „At­gi­mi­mas“ Drą­su­čių bibliotekoje

Va­sa­rio 13–19 d Spau­di­nių par­oda „At­mink lie­tu­vi, kad LIE­TU­VIS esi“ Bri­dų bibliotekoje

Va­sa­rio 13–20 d. Spau­di­nių par­oda „Lie­tu­va ma­no šir­dy“ Gruz­džių Au­gus­ti­no Gri­ciaus bibliotekoje

Va­sa­rio 13 d. – ko­vo 12 d. Spau­di­nių par­oda „Šir­dy­je ne­šio­ja­mės tą Tė­vy­nę, ku­ri gi­mė va­sa­rio 16-ąją“ Gin­kū­nų bibliotekoje

Va­sa­rio 15–29 d. Spau­di­nių par­oda „Mes esa­me, mes bū­si­me!“ Meš­kui­čių bibliotekoje

Va­sa­rio 15–19 d. Spau­di­nių par­oda „U­žau­gau Lie­tu­voj, ša­le­lėj my­li­moj“ Šiu­py­lių bibliotekoje

Va­sa­rio 15–29 d. Spau­di­nių par­oda „Va­sa­rio 16-oji – Lie­tu­vos ir vie­ny­bės die­na“ Ža­džiū­nų bibliotekoje

Va­sa­rio 15 d. – ko­vo 15 d. Gin­kū­nų lop­še­lio-dar­že­lio ug­dy­ti­nių pie­ši­nių par­oda „Lie­tu­vai“ Gin­kū­nų filiale

Va­sa­rio 15 d. – ko­vo 15 d. Spau­di­nių par­oda „Pa­tal­pin­ki­me sa­vo šir­dy­se vie­ną bran­gų žo­dį – Lie­tu­va“ Rin­gu­vė­nų bibliotekoje

Ši­lu­tės r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 10.45 val.

„Mul­ti­me­di­jos ko­das“: in­teg­ruo­ta is­to­ri­jos pa­mo­ka „Lie­tu­va – tai aš, Lie­tu­va – tai mes“ Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ši­lu­tės mies­to fi­lia­le. Da­ly­vau­ja Ši­lu­tės Ži­bų pra­di­nės mo­kyk­los mokiniai

Va­sa­rio 12 d. 13.00 val.

Li­te­ra­tū­ros ir is­to­ri­jos po­pie­tė „Su­kū­rėm Lie­tu­vą…“ Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Švėkš­nos filiale

Va­sa­rio 12 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na Kin­tų Vy­dū­no mu­zie­jaus Pa­ma­rio kraš­to eks­po­zi­ci­jo­je. Par­odos „Lie­tu­vi­nin­kų kraš­tas“ pristatymas

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val.

Ren­gi­nys „Lie­tu­va is­to­ri­jos vin­giuo­se“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Vainute

Va­sa­rio 15 d.

Vai­kų pie­ši­nių par­oda „Aš my­liu ta­ve, Lie­tu­va“ Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ši­lu­tės mies­to filiale

Va­sa­rio 15 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „Lie­tu­va – tė­vy­nė mū­sų“ Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Kin­tų filiale

Va­sa­rio 15 d.

Li­te­ra­tū­ros ir do­ku­men­tų par­oda „Tau­tos pri­si­kė­li­mo die­na – Va­sa­rio 16-oji“ Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vil­ky­čių filiale

Va­sa­rio 15 d.

Ren­gi­nys „Gel­to­na-ža­lia-rau­do­na“ Švėkš­nos mu­zie­ju­je (Baž­ny­čios g. 9A, Švėkš­na). Vik­to­ri­na, skir­ta pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną. Nu­miz­ma­ti­kos par­oda iš Švėkš­nos mu­zie­jaus fon­dų.

Va­sa­rio 15 d.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na Sau­gų J. Mik­šo pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Koncertas

Va­sa­rio 15–29 d.

Juk­nai­čių pa­grin­di­nės mo­kyk­los iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės vai­kų pie­ši­nių par­oda „Pie­šiu Tė­vy­nę“ Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Juk­nai­čių filiale

Va­sa­rio 16 d. 17.00 val.

Ren­gi­nys, skir­tas Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mui, Ši­lu­tės kul­tū­ros ir pra­mo­gų centre

Va­sa­rio 16 d.

Va­sa­rio 16-osios – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Rusnėje

Va­sa­rio 16 d.

Šaš­kių tur­ny­ras, skir­tas Va­sa­rio16-ai, Usė­nų se­niū­ni­jos salėje

Va­sa­rio 16 d.

Ren­gi­nys „ Mes vi­si sa­vo šir­dį ne­šio­ja­mės Tė­vy­nę“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mui, Gar­da­mo pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Prog­ra­mo­je – mo­kyk­los mo­ki­nių ir miš­raus cho­ro „Pa­ma­rio ai­das“ pasirodymai

Va­sa­rio 16 d. – ko­vo 1 d.

Par­oda „Nau­mies­tiš­kiai ko­vo­se už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę 1918–1922 m.“ Že­mai­čių Nau­mies­čio mu­zie­ju­je (Per­ga­lės a. 17, Že­mai­čių Nau­mies­tis)

Šir­vin­tų r. savivaldybė

Va­sa­rio 2–29 d. Spau­di­nių par­oda „Va­sa­rio 16-oji: lais­vės pa­slap­tis yra drą­sa“ vie­šo­sios bib­lio­te­kos pa­tal­pų fojė

Va­sa­rio 8–29 d. Spau­di­nių par­oda „Va­sa­rio 16-oji Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na“ Alio­nių bibliotekoje

Va­sa­rio 15–22 d. Spau­di­nių par­oda „Va­sa­rio 16-oji – tau­tos su­si­tel­ki­mo ir vie­ny­bės die­na“ Kiauk­lių bibliotekoje

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Tė­vy­ne, dai­nų ir ar­to­jų“ Kul­tū­ros cen­tro Gel­vo­nų filiale

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas Mus­nin­kuo­se, Mus­nin­kų Šv. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je, prie sig­na­ta­ro Al­fon­so Pe­tru­lio kapo

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val. Par­odos ati­da­ry­mas „Pa­dė­ka Tė­vy­nei“ Kul­tū­ros cen­tro Kiauk­lių filiale

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Kon­cer­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Kul­tū­ros cen­tro Ker­na­vės filiale

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Kon­cer­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Kul­tū­ros cen­tro Juo­diš­kių filiale

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Šv. Mi­šios Šir­vin­tų Šv. Ar­kan­ge­lo My­ko­lo bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pa­mi­nė­ji­mas Šir­vin­tų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tre. Ig­no Šei­niaus pre­mi­jos tei­ki­mas, mies­to mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vų koncertas

Tau­ra­gės r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 12.00 val.

Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Ti­kė­ki­me Lie­tu­va“ Lauk­sar­gių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Va­sa­rio 12 d. 12.00 val.

Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti skir­tas ren­gi­nys „U­žau­gau Lie­tu­voj“ Lo­mių kul­tū­ros na­muo­se

Va­sa­rio 12 d. 13.00 val.

Vai­kų pie­ši­nių par­oda, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, „Aš my­liu Lie­tu­vą“ Gau­rės bib­lio­te­ko­je

Va­sa­rio 12 d. 14.00 val.

Par­odos „Mes lie­tu­viai“, skir­tos Va­sa­rio 16-ąjai pa­mi­nė­ti, ati­da­ry­mas Pil­sū­dų bibliotekoje

Va­sa­rio 12 d. 15.00 val.

Vai­kų pie­ši­nių par­oda „Tė­vy­nė-Lie­tu­va“ Vai­ti­mė­nų bend­ruo­me­nės namuose

Va­sa­rio 12 d. 15.00 val.

Vai­kų pie­ši­nių par­oda „Tė­vy­nė – Lie­tu­va“ Vai­ti­mė­nų bend­ruo­me­nės namuose

Va­sa­rio 12 d. 18.00 val.

Šven­ti­nis va­ka­ras, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, „Se­no­lių jau­nys­tės dai­nos“ Dap­kiš­kių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 14 d. 12.30 val.

Mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Skam­bėk, dai­na lie­tu­viš­ka“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti Žy­gai­čių baž­ny­čio­je

Va­sa­rio 15 d. 12.00 val.

Kon­cer­tas „Mes my­lim Lie­tu­vą“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai Sar­ti­nin­kų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 13.00 val.

Vals­ty­bi­nės šven­tės mi­nė­ji­mas – ak­ci­ja „Pars­kri­do lais­vės pa­ukš­čiai“ Ma­žo­nų kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val.

Po­pie­tė vai­kams „Dai­nuo­ju Lie­tu­vai“ Ei­čių kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas Skaud­vi­lė­je:

12.00 val. Šv. Mi­šios Skaud­vi­lės RK baž­ny­čio­je

13.00 val. Dis­ku­si­ja „A­pie Ta­ve, su Ta­vim ir Tau, Lie­tu­va!“, veiks dai­li­nin­ko Al­fon­so Če­paus­ko dar­bų par­oda „Kar­šu­vos po­rin­gė“ – Skaud­vi­lės kul­tū­ros na­muo­se

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val. Va­sa­rio 16-sios mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Ša­lis ta Lie­tu­va va­di­nas“ Ada­ka­vo kul­tū­ros na­muo­se

Va­sa­rio 16 d. 13.00 val. Va­sa­rio 16-sios pa­mi­nė­ji­mas prie pa­mink­lo Mi­lai­čių kaime

Va­sa­rio 16 d. 13.30 val.

Tarp­tau­ti­nės kon­kur­si­nės eks­lib­ri­sų par­odos „M. K. Ogins­kis – 250“ ati­da­ry­mas Tau­ra­gės kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas „Mu­zi­ko­je skam­ban­ti is­to­ri­ja“ Tau­ra­gės kul­tū­ros centre

Res­pub­li­ki­nė ka­pe­lų šventė

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Par­odos „Aš ir Tu – tai LIE­TU­VA“ ati­da­ry­mas Da­ci­jo­nų bend­ruo­me­nės na­muo­se

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Var­dan tos Lie­tu­vos vie­ny­bė te­žy­di“ Kęs­čių bibliotekoje

Va­sa­rio 17 d. 13.00 val. Po­pie­tė, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, „Tu to­kia bran­gi“ Ei­din­tų bib­lio­te­ko­je

Uk­mer­gės r. savivaldybė

Va­sa­rio 15 d. – ko­vo 12 d. Fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Tar­pu­ka­rio Uk­mer­gės šven­čių aki­mir­kos“, skir­ta Va­sa­rio 16-ai pa­mi­nė­ti, Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros muziejuje

Va­sa­rio 16–29 d. Do­ku­men­tų par­oda „Is­to­ri­jos tie­sa – gy­ve­ni­mo tie­sa“, skir­ta Va­sa­rio 16-ajai – Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Uk­mer­gės r. sa­vi­val­dy­bės V. Šlai­to vie­šo­jo­je bibliotekoje

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val. Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ly­duo­kių k. bend­ruo­me­nės namuose

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mas – kon­cer­tas „Gim­ti­nės spal­vos“ Vep­rių se­niū­ni­jos salėje

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Bė­gi­mas nuo Sie­si­kų pi­lies prie Lais­vės pa­mink­lo Sie­si­kuo­se (Sie­si­kų mstl.)

Va­sa­rio 16 d. 12.00 val. Res­pub­li­ki­nis bė­gi­mas „Pa­bais­kas – Uk­mer­gė“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai. Dis­tan­ci­ja – 11,600 km. Pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mai vyks 13.15 val. Uk­mer­gė­je, Kęs­tu­čio a.

Va­sa­rio 16 d. 14.00 val. Iš­kil­min­gas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas ir šven­ti­nis kon­cer­tas Uk­mer­gės kul­tū­ros centre

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na Sli­žių k. bib­lio­te­ko­je. Drau­giš­kos šaš­kių ir šach­ma­tų var­žy­bos. Te­ni­so tur­ny­ras.

Va­sa­rio 16 d. 15.00 val. Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas „Jos var­das Lie­tu­va“ Tau­jė­nų mies­te­lio kul­tū­ros namuose

Va­sa­rio 16 d. Šven­ti­nis Va­sa­rio 16-osios kon­cer­tas Del­tu­vos mstl. kul­tū­ros namuose

Ute­nos r. sa­vi­val­dy­bė

Va­sa­rio 16 d. 11.00 val.

Šv. Mi­šios už Tė­vy­nę Lie­tu­vą Die­vo Ap­vaiz­dos ir Kris­taus Žen­gi­mo į Dan­gų bažnyčioje

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Mi­nė­ji­mas Ute­nos kul­tū­ros cen­tre, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės ak­tū­ri­mo die­nai. Prog­ra­mo­je: šven­ti­niai svei­ki­ni­mai, ra­jo­no me­no ir kul­tū­ros pre­mi­jų įtei­ki­mas, vals­ty­bi­nio dai­nų ir šo­kių an­samb­lio „Lie­tu­va“ koncertas

Vil­niaus r. savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. 10.00 val.

At­vi­ras ren­gi­nys „Aš ti­krai my­liu Lie­tu­vą“, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, Ru­kai­nių gim­na­zi­jo­je (Vai­kų g. 5, Ru­kai­niai, Vil­niaus r.)

Va­sa­rio 14–21 d.

Pie­ši­nių ir rank­dar­bių par­oda „Mū­sų dar­bai – Tau, Tė­vy­ne“ Ne­men­či­nės dau­gia­funk­ci­nio kul­tū­ros cen­tro Su­žio­nių sky­riu­je

Va­sa­rio 14 d. 13.00 val.

Šven­ti­nis kon­cer­tas, skir­tas Va­sa­rio 16-ajai pa­mi­nė­ti, Ne­men­či­nės dau­gia­funk­ci­nio kul­tū­ros cen­tro Su­žio­nių sky­riu­je. Kon­cer­te pa­si­ro­dys: „La­dy rock“, NDKC Su­žio­nių sky­riaus an­samb­lis, Tau­ti­nės raiš­kos sam­bū­ris „Vaivorykštė“

Va­sa­rio 14 d. 14.00 val.

Edu­ka­ci­nis ren­gi­nys, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Ru­da­mi­nos dau­gia­funk­ci­nio kul­tū­ros cen­tro Šums­ko sky­riu­je

Va­sa­rio 16 d. – ko­vo 16 d.

Par­oda „Liau­diš­ki ženk­lai – už­ko­duo­ta tau­tos sa­vas­tis“, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai, Ru­da­mi­nos dau­gia­funk­ci­nia­me kul­tū­ros centre

Vi­sa­gi­no savivaldybė

Va­sa­rio 12 d. Kon­fe­ren­ci­ja, skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, „Su­si­ti­ki­mai su is­to­ri­ja“ Vi­sa­gi­no „Ver­de­nės“ gim­na­zi­jo­je

Va­sa­rio 12 d. Edu­ka­ci­nis už­siė­mi­mas Me­no ga­le­ri­jo­je „Ku­ria­me tau­ti­nę lė­lę“.

Va­sa­rio 15 d. 9.30 val. Bend­ruo­me­nės ren­gi­nys „Gra­žūs žo­de­liai mū­sų ša­le­lei“ Vi­sa­gi­no lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Auk­si­nis gai­de­lis“ (Vai­kys­tės pe­da­go­gi­kos cen­tre)

Va­sa­rio 15 d. 15.30 val. Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jų pi­lie­ti­nė-me­ni­nė ins­ta­lia­ci­ja „Su gim­ta­die­niu, ma­no Lie­tu­va!“

Va­sa­rio 15 d. 16.00 val. Lie­tu­vių liau­dies dai­nų va­ka­ras „Py­niau dai­nų vai­ni­kų“ Vi­sa­gi­no Čes­lo­vo Sas­naus­ko me­nų mokykloje

Va­sa­rio 16 d. 16.00 val.

Mi­nė­ji­mas – kon­cer­tas „Mū­sų čia že­mė ir bu­vo, ir bus!“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti, Vi­sa­gi­no kul­tū­ros cen­tro „Drau­gys­tės“ kon­cer­tų salėje

Va­sa­rio 16 d. Ren­gi­nys „Va­sa­rio 16-oji – tau­tos ir vals­ty­bės sim­bo­lis“ Vi­sa­gi­no „At­gi­mi­mo“ gimnazijoje

Va­sa­rio 1–15 d. Pie­ši­nių par­oda „Aš gi­miau Lie­tu­vo­je“ ir ra­mo­ga „Lie­tu­vos ša­le­lėj skam­ba mūs dai­ne­lės“ Vi­sa­gi­no vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Auk­si­nis raktelis“

Va­sa­rio 10–29 d. Li­te­ra­tū­ros par­oda „Die­na, nu­lė­mu­si at­ei­tį“ ir mo­ki­nių pie­ši­nių par­oda „Mū­sų var­das – Lie­tu­va“ Vi­sa­gi­no vie­šo­jo­je bibliotekoje

Va­sa­rio 11–30 d. Li­te­ra­tū­ros par­oda „Va­sa­rio 16-oji – tau­tos gy­vy­bės sim­bo­lis“ Vi­sa­gi­no „Ver­de­nės“ gim­na­zi­jos in­for­ma­ci­nia­me centre

Va­sa­rio 16 d. – ko­vo 11 d. Lie­tu­vių kal­bos die­nų ren­gi­niai Vi­sa­gi­no „At­gi­mi­mo“ gim­na­zi­jo­je: raš­tin­giau­sio mo­ki­nio kon­kur­sas, ra­ši­nio kon­kur­sas „Nie­ko dva­sin­ges­nio ir šir­din­ges­nio už kal­bą tau­ta ne­tu­ri“, vyks at­vi­ros pamokos

Iki va­sa­rio 25 d. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos cen­tro par­oda mies­to vi­suo­me­nei „Ka­ras po ka­ro: gink­luo­tas an­ti­so­vie­ti­nis pa­sip­rie­ši­ni­mas Lie­tu­vo­je 1944–1953 m.“ Vi­sa­gi­no „Ver­de­nės“ gim­na­zi­jo­je.

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Šventės, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė