E. Jovaiša. Lietuvių kalba yra tai, pagal ką mus atpažįsta pasaulis (audio) (117)

Eugenijus Jovaiša | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Eugenijus Jovaiša | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Skelbiame pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės „TALKA: už Lietuvos valstybinę kalbą“ at­sto­vo, akademiko Eugenijaus Jo­vai­šos kalbą pasakyta šių metų lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime pristatant As­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lės ir pa­so įsta­ty­mo Nr. XII-1519 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-3796

 

Gerbiamoji Seimo pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai,

dėkojame Jums už kantrybę, laukiant Pilietinės iniciatyvos rezultatų. Man tenka garbė Piliečių iniciatyvinės grupės vardu pateikti Jūsų svarstymui projektą, kuriam pritarė beveik septyniasdešimt tūkstančių Lietuvos piliečių. Jo turinys yra trumpas ir Jums žinomas. Tai projektas Jūsų apsisprendimui, kurį padarius, būtų nesunku priderinti kitus teisės aktus, išsaugant konstitucinį valstybinės kalbos statusą ir išvengiant sumaišties.

Vardas ir pavardė nėra tik asmens nuosavybė – juos vartoja ne tik pats asmuo, bet ir visuomenė. Jie reikalingi asmeniui įvardyti ir išskirti iš kitų. Vardas ir pavardė nuolat „išeina iš namų“ ir patenka į viešąją erdvę. Jie funkcionuoja įvairiose institucijose: iš asmens dokumentų pereina į darboviečių, bankų, Sodros, sveikatos apsaugos, nekilnojamojo turto, transporto priemonių, savivaldybių, policijos dokumentus bei registrus. Todėl jų rašyba turi būti patogi piliečių daugumai.

Dabar vardo ir pavardės rašymą Lietuvos piliečio asmens dokumentuose reglamentuoja Aukščiausiosios Tarybos 1991 metų nutarimas (1991-01-31, Nr. I-1031) „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“. Jame pasakyta, kad vardai ir pavardės Lietuvos piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba.

Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą, o taip pat ir 2014-02-27 byloje Nr. 14/98 patvirtino pagrindinį principą – vardai ir pavardės Lietuvos piliečių asmens dokumentuose turi būti rašomi valstybine kalba, turi būti paisoma konstitucinio imperatyvo valstybinę kalbą saugoti.

Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino, kad asmenvardžių rašymas valstybine kalba piliečių teisių nepažeidžia. Europos Teisingumo Teismas taip pat pripažino, kad kiekviena valstybė turi teisę nustatyti tokią vartojimo tvarką, kad jų rašyba būtų patogi piliečių daugumai.

„TALKA už Lietuvos valstybinę kalbą“ tokią tvarką ir siūlo: pagrindinis – oficialus – įrašas ir toliau būtų rašomas valstybine lietuvių kalba. Jis funkcionuotų ir kituose dokumentuose bei informacinėse sistemose. Papildomas įrašas, jei asmuo pageidautų, galėtų būti įrašytas originalo kalba. Kokie tokio varianto privalumai?

Pagal Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės parengtą „Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą (XIIP-1653(2)“ dalis dabartinių Lietuvos piliečių vardų ir pavardžių asmens dokumentuose būtų rašomi nevalstybine kalba. Tai visuomenė supranta kaip mėginimą išstumti valstybinę lietuvių kalbą, siaurinti jos vartojimo ribas. Ir išstumti ne iš bet kur, o iš itin svarbios viešojo gyvenimo srities: piliečių ir valstybės nuolatinių teisinių ryšių fiksavimo.

Visose valstybėse valstybinė kalba yra piliečius vienijanti bendra kalba. Šią kalbą bent minimaliai moka visi piliečiai, todėl parašyti nelietuvišką pavardę pagal tarimą, o parašytą perskaityti taip pat gali visi. Jei piliečių vardai ir pavardės būtų rašomi įvairiomis pasaulio kalbomis, tai juos užrašyti ir perskaityti mokėtų ne visi – net jei abėcėlę ir sudarytų lotyniško pagrindo rašmenys. Beveik kiekviena kalba turi tik jai būdingų rašmenų. Maža to, jie rašomi pagal istoriškai nusistovėjusius tos kalbos rašybos principus.

Kitas labai svarbus motyvas: rašymas valstybine kalba sudaro vienodas sąlygas lietuviams ir visiems tautinių bendrijų nariams rašyti tais pačiais rašmenimis. Jokios piliečių grupės, susidarančios tautiniu pagrindu, neturi privilegijų dėl asmenvardžių rašymo. Mūsų valstybė visada buvo suinteresuota visuomenės pilietine integracija, todėl neturėtų ir dabar skirstyti piliečių pagal tautybę, neturėtų taikyti jiems skirtingų asmenvardžių rašymo taisyklių.

„TALKOS“ siūlomas variantas originalo kalba rašyti tik papildomą įrašą užkirstų kelią nelietuviškų asmenvardžių iškraipymui. Iškraipymų nebūtų išvengta, jei vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis kaip, sakysime, aviacijos bilietuose. Remiantis tokiomis taisyklėmis vardas ir pavardė asmens dokumente būtų rašomi be diakritinių ženklų, rašomų virš raidės, po raide arba perbraukiant raidę. Bet ar to tikisi tie žmonės, kurie nori, kad jų pavardės būtų rašomos originalo kalba? Juk ir asmens dokumentuose, ir informacinėse sistemose, ir spaudoje funkcionuotų iškraipytos, originalo rašybos neatitinkančios formos. Taip žmonės jas ir skaitytų. Tokiam nelietuviškų asmenvardžių darkymui nepritaria kalbininkai. Ir negali pritarti, nesvarbu kokia kalba jie būtų parašyti.

Jei būtų priimtas „TALKOS“ siūlymas, tas papildomas įrašas originalo kalba būtų įrašomas taisyklingai – rašmenimis su diakritiniais ženklais. Valstybiniams duomenų registrams ir informacinėms sistemoms tai jokio pavojaus nekeltų, nes į juos, kaip ir iki šiol, patektų tiktai įrašai valstybine kalba. Teikdami siūlymą vardą ir pavardę asmens dokumentuose rašyti valstybine kalba, atsižvelgėme ir į tai, kad įstatymas derėtų su lietuvių kalbos tradicija, nepažeistų lietuvių kalbos sistemos ir lietuvių kalbos savitumo. Atsižvelgti į šiuos principus prieš priimant sprendimą dėl asmenvardžių rašymo įpareigojo Konstitucinis Teismas.

Asmenvardžiai yra kalbos dalis (tikriniai daiktavardžiai). Jie funkcionuoja bendrame žodžių sraute tiek sakytinėje, tiek rašytinėje kalboje, todėl rašomi pagal bendrąsias rašybos taisykles. Lietuvių kalboje vieną garsą atitinka viena raidė. Jei į asmens dokumentus ateitų daug nelietuviškų rašmenų, tai problemų atsirastų dėl to paties garso perteikimo keliais rašmenimis. Jie konkuruotų tarpusavyje ir keltų painiavą. Antai garsas ž būtų perteikiamas vienu lietuvišku ž ir trimis lenkiškais: ż, ź ir rz. Garsą ž žyminčių rašmenų ateitų dar ir iš kitų kalbų. Dauguma svetimų rašmenų būtų dviraidžiai, kai kurie triraidžiai, o kartais ir keturraidžiai (pvz., vokiečių tsch, reiškiantis č). Rašybos variantų atsiradimas pradėtų ardyti lietuvių rašybos sistemą. Jai nuolat darytų įtaką ne tik kitų kalbų rašmenys, bet ir rašybos principai. Kitaip sakant, visus Lietuvos žmones reikės permokyti naujos valstybinės kalbos.

Literatūroje, ypač mokslinėje, užsieniečių asmenvardžiai dabar rašomi ir originalo kalba. Jų rašymo taisyklės pateiktos knygoje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (1992). Kartais keliamas klausimas, kodėl pagal jas negalima rašyti ir piliečių asmenvardžių. Pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, kad skirtumas tarp literatūros ir asmens dokumento didžiulis. Užsieniečių pavardžių rašymas literatūroje prilygsta citatoms kitomis kalbomis (cituojame originalo kalba). Tai būna fragmentiškas svetimvardžio pavartojimas lietuviškame tekste, minimas asmuo paprastai neturi teisinių ryšių su Lietuva, jis yra ar buvo kitos valstybės pilietis. Tuo tarpu Lietuvos piliečių pavardės nuolat cirkuliuoja įvairiose institucijose: iš asmens dokumentų pereina į kitus. Spaudoje ir internete matome daug klaidingai parašytų užsieniečių pavardžių. O štai piliečių dokumentuose ir registruose klaidų būti negali, nes vardas ir pavardė yra asmens tapatybės atpažinimo ženklas. Netinkamai parašyta bent viena raidė neleis identifikuoti asmens. Pavyzdžiui, ištikus nelaimei ar kokiam reikalui, specialiai neapmokytas pareigūnas nepajėgs teisingai užrašyti pavardės ir vardo nevalstybine kalba. Žmogus nebus teisingai identifikuotas, nebus laiku informuoti artimieji ar įvyks kitokie nesusipratimai.

Dėl išimčių. Ir dabar Aukščiausiosios Tarybos 1991-01-31 nutarime yra numatyta išimčių kitų valstybių pilietybę turėjusiems piliečiams, užsieniečiams bei jų sutuoktiniams – pavardės gali būti nurašomos iš dokumento į dokumentą. Bet jei būtų apsispręsta dėl „Talkos“ siūlomo asmenvardžių rašymo asmens dokumentuose modelio, tai nereikėtų ir išimčių. Su užsieniečiais susituokusiųjų bei jų vaikų asmenvardžių rašymo klausimą būtų galima išspręsti taip kaip Latvijoje – visiems piliečiams, kurie to pageidauja, asmenvardžiai kita kalba būtų įrašomi kaip papildomas įrašas, kuris būtų pripažįstamas kitose šalyse.

„Talkos“ siūlomas vardų ir pavardžių rašymas asmens dokumentuose išspręstų visas minėtas problemas, kurios kyla dėl nelietuviškų asmenvardžių rašymo:

1) nebūtų pažeistas konstitucinis valstybinės lietuvių kalbos statusas,|
2) nebūtų pažeistas tautinių bendrijų lygiateisiškumo principas,
3) būtų užkirstas kelias nelietuviškų asmenvardžių, rašomų originalo kalba, iškraipymui,
4) derėtų su lietuvių kalbos vartojimo tradicija, nepažeistų lietuvių kalbos sistemos ir lietuvių kalbos savitumo,
5) derėtų su 2011 metų spalio 21 dieną Lietuvos ir Lenkijos intelektualų susitikime su Lietuvos Seimo vadovybe išreikšta pozicija dėl NELIETUVIŠKŲ PAVARDŽIŲ RAŠYMO NE PAGRINDINIAME PUSLAPYJE IDĖJA ir ją įgyvendintų,
6) prisidėtų prie Lietuvos santykių su kaimyninėmis valstybėmis gerinimo.

Gerbiamieji, čia teikiamas Piliečių siūlymas yra demokratiškas ir aiškus. Tai yra piliečių talka Seimui apsispręsti dėl oficialiosios rašybos principo. Tikimės, kad Seimas gerbs piliečių valią ir priims teisingą sprendimą. Neabejojame, kad čia išdėstyti motyvai, kurie buvo svarbūs 70-čiai tūkstančių piliečių, bus ne mažiau svarbūs Tautos atstovams. Lietuvių kalba yra tai, pagal ką mus atpažįsta pasaulis, yra ir tai, pagal kurios teritorinį paplitimą brėžiama mūsų Valstybės erdvė. UNESCO akcentuojamas mažųjų kalbų išsaugojimo būtinumas, o ypač tokios kaip baltų, siaurinant jos vietą viešoje ir oficialioje erdvėje ateityje gali turėti sunkiai numatomų pasekmių mūsų tapatybei.

Ačiū už dėmesį.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , .

117 komentarų

  • XWQ:

   Pasakyta gerai, tik jokių įrašų kitomis kalbomis Lietuvos Respublikos piliečių pasuose!!! LR piliečio pasas jums ne užrašų knygelė, kur kiekvienas galės rašyti ką nori ir kaip nori!!!

   • Ko tu nori?
    Yra problema ir pasiūlė gerą būdą ją išspręsti.
    Tai kuo dar esi nepatenkintas?

    • XWQ:

     Esu nepatenkintas tuo, kad nėra ir nebuvo jokios problemos, o ją dirbtinai sudarė Lietuvos valstybingumo priešai. Kartoju sunkiai mąstantiems: jokių įrašų nevalstybine kalba LR piliečių asmens dokumentuose!!! Taip, kaip yra visose demokratinėse pasaulio valstybėse: Vokietijoje piliečių asmens dokumentai pildomi tik vokiškai, Prancūzijoje – tik prancūziškai, Italijoje – tik itališkai, Lenkijoje (!) – tik lenkiškai ir t.t.

 1. S:

  Ar plojo Seimas po šitos kalbos?

 2. Tai bent sulaukėme ekstra geopolitiškos idėjos įgyvendinimo valstybėje. Antai, “Talkos” siūloma įstatymo pakeitimo nuostata siekiama įtvirtinti galimybę kiekvienam lietuviui ar kitataučiui tapatintis vien savo pageidavimu su bet kuria pasaulyje gyvuojančia valstybe ar tauta, įsirašant “tapatybės dokumento kitų įrašų puslapyje” pavardę, kitus asmens duomenis atitinkamos šalies valstybinės kalbos rašmenimis. Nesvarbu, kad už tokį konkretaus asmens tapatinimą vien pageidavimo pagrindu su kita valstybe ši Lietuvai gali kelti įvairių ginčų bylas. Juolab, kad to tapatinimų skaičius galimybė asmeniui nėra ribojama. Tad pagal “įrašą” pabuvęs priklausomu vienai tautai po kiek laiko gali pageidauti įsirašyti esąs kitos, juk tam pagal siūlomą nuostatą jokie argumentai ne tik kad nereikalingi, bet ir nurodyti juos pageidaujant netikslinga, nes gali būti palaikyta, kad reikalaujama privilegijos. Nieko sau gyvenimėlis laukia Lietuvos… Tad nesnauskime, kad nepavėluotume Lietuvos piliečių asmens dokumentuose likti lietuviais. Manau, kad pirmiausiai pageidausiu būti įrašytas vengriškais rašmenimis, paskui po kokių metų kitų gal kokiu šveicaru patapsiu… Taip ir prieis laikas referendumui, kad Lietuva turi būti be valstybinės kalbos…

  • XWQ:

   Labai taikliai, Tamsta, pastebėjai! Greitai bus kaip sovietų laikais (o dabar – liberastų laikais): “Lietuvos seniai nebėr, Lietuva – TSR”.

  • Saulės Vilna, ar žinote kas yra logorėja? Tai vėmimas žodžiais. Prieš rašant komentarus, patartumėme naudotis smegenimis.

   • O kaip galėčiau “tomis smegenimis” naudotis, jeigu jos visos, matyt, ar ne pačiam atitekusios… O jeigu rimtai, tai komentare tik pasidalinau mintimis, kilusiomis dėl “Talkos” siūlomo Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 5 str. pakeitimo, tomis kiekvienam piliečiui atsiverenčiomis pasaulinio masto tapatinimosi galimybėmis ir perspektyvomis, atsirandančiomis priėmus “Talkos” siūlomą minėto straipsnio pataisą, skirtą įrašų tapatybei nevalstybine kalba nustatyti valstybės dokumento kitų įrašų puslapyje. Juk toks įrašas taip pat tarnaus asmens tapatinimuisi tik nevalstybine kalba. Kitaip, nebūtų prasmės tuos asmens duomenis apskritai įrašyti valstybės dokumente. Na, o dėl mano komentaro pavadinant jį “logorėja”, tai atsakau, kaip paties atveju tiktų atšauti, kaip pavadinsi – nepagadinsi… Beje, “neįkerti”, matyt, ne tik komentaro, bet ir keisti siūlomos nuostatos prasmės.

    • Saulės Vilnai: Raskite bent keletą dienų pasiskaityti straipsnius, pasigilinti į reikalo esmę – sužinoti kokia politinė aklavietė yra prieita šioje srityje. Pasiskaitykite rašinius – kurių galima rasti labai daug ir Alke. Po to rašykite ir reikškite savo nuomone ir kritikuokite žmones kurie jau daugiau kaip 10 metų kovoja su kirkilais ir šimašiais ir jų pirmtakais siekiančiais išstumti įrašus valstybine kalba iš oficialių LR dokumentų. Jei ne TALKA – tai jau šių metų spalio mėnesį būtų buvusi įteisinta galimybė vietoje įrašo valstybine kalba pasirinkti įrašus užsienio kalbomis. TALKA siekia išsaugoti įrašą valstybine kalba – dirba ir teikia projektus – šiam klausimui sprėsti. Ką Jūs darote/padarėte – be komentarų menkinančių kalbos gynėjų konkrečius darbus?

     • Kemblys:

      Skaičiau Vytauto Sinicos straipsnius – nežmoniškai daug įterpė svetimų kalbų žodžių tas ,,kalbos gynėjas”.
      Manau, kad ši, neva ,,kova”, tik dėl kažkokių kitų tikslų, bet ne dėl lietuvių kalbos.

     • Beje, man nei kalbinės, nei teisinės kompetencijos tuo klausimu nestinga. Jeigu jums atrodo kitaip, tai manau, kad sprendžiate ne savo klausimą. “Talkos” suformuluotoje nuostatoje matau visišką teisinį ir politinį dalykų neišmanymą ir tai turiu teisę ir pareigą sakyti viešai. Tai nėra joks menkinimas, o viešas rodymas kas kalbos gynime yra kas. Nemokšiškumo, savanaudystės politikoje yra per akis… Būtent komentarais – viešumu ir stengiuosi ginti lietuvių kalbos valstybinį statusą nuo teisinio ir politinio neišmanėliškumo, savanaudiškumo krečiamų išdaigų…

      • Svirba:

       TAI vis metai pedas “KAZIN” ka vardus kaip kojines keiti, koki nuo ko begi?

      • Aš tai suprantu, kad NE BET KAS gali prašyti tokio įrašo – tam turi būti pagrindas ( iki tampant Lietuvos piliečiu kitaip užrašoma jo pavardė).

       • Būtent pagal siūlomą formuluotę išeitų, kad įrašo gali pageidauti bet kuris pilietis be jokių sąlygų. Akivaizdu, kad tokia sąlyga negali būti tautybė, kalba, kilmė ir t.t., nes tokiais atvejais turėtme privilgijas, o jas teikti pagal Konstituciją negalima.

        • Na, man irgi nėra aišku kodėl, pvz., antrame puslapyje, jei teisingai supratau, siūloma rašyti tik lotyniškomis raidėmis?
         Juk tai – aiškus pataikavimas liankams.
         O ne teisingas problemos sprendimas, nes, pvz., gali pas mus įsipilietinti ir, pvz., kinas. Tai kodėl jam ne taip bus su jo buvusios pavardės užrašymu, nei liankams?
         Pasiūlyme yra trūkumų ir jie yra TIK TODĖL, KAD NEBUVO PAKLAUSYTA LIAUDIES BALSO: MES ŠITOKĮ PASIŪLYMĄ ČIA, ALKE, BUVOME DAVĘ JAU SENIAI.
         Čia priekaištas talkos pasiūlymą ginančiam Songailai.

         • Yra trūkumų? Tai gana užsiiminėti logorėja – pateikite savo siūlymą ir surinkite 70 000 parašų. Nebus laiko tuščiažodžiauti?

         • G.Songaila-tikram lietuviui:

          Jūsų priekaištas teisingas ir logiškas. Deja, negalėjome siūlyti panašaus varianto dėl dviejų priežasčių – a) Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad užrašas kitomis kalbomis piliečio paso papildomame įrašų skyriuje gali būti įrašomas tik lotyniško pagrindo rašmenimis; jei neatsižvelgtume į šį KT išaiškinimą, tai toks pasiūlymas paprasčiausiai būtų atmestas remiantis formaliomis priežastimis.
          b) latviškas variantas, kuriuo tikriausiai ir rėmėsi KT, numato papildomus įrašus tik lotyniško pagrindo rašmenimis; jei neatsižvelgsime į latvišką praktiką ir siūlysime papildomus įrašus kirilica – tai gali pakenkti latviams, nes panašių “teisių” kaip Lietuvoje, ten ims reikalauti ir imperiniai rusai.

          • Ačiū už atsakymą.

           Jei KT taip pasisakė, tai įdomu kokie buvo jo argumentai, nes logikos tokiame pasisakyme visai nėra.
           Jei latviai irgi taip pat daro, tai irgi nesuprantama ką laimi: ir čia lotyniškai, ir čia lotyniškai, tik skirtumas kelios raidės, kas visiškai nesprendžia problemos iš esmės: įsipilietinti gali ne tik rusiški (русские), bet ir rusai (руськие, из Руси или, по сегоднешнему, из Украины), lenkai, čekai ir kiti slavai, kurių abėcėlės gali būti įvairios, taip pat kinai, japonai (yra ir dabar, pvz., baleto artistė) ir t.t., ir pan.
           Tai, kad užrašytume buvusią iki tampant piliečiu pavardę, originaliai, manau, niekaip negalėtų čia Lietuvoje įveisti kitų tautybių (kurias “gelbėja” putleriai, nes tauta – yra savos teritorijos nuo amžių bendruomenė, susidariusi istoriniu keliu iš giminiškų genčių ir dabar tokie procesai nevyksta), todėl kartu dera paskelbti labai konkrečiai ir aiškiai: Lietuvoje gyvena TIK lietuviai, kiti gali būti kitakilmiai, kitakalbiai, kitakultūriai, o dar dera užraukti “kitataučių” gamybą ne valstybine – nelietuvių kalbomis dėstančiose mokyklose, nes turime auginti žmones Lietuvai, o ne kitoms valstybėms ar prieš Lietuvą. Taip daro kitos valstybės, kur savo kitakalbiškumą galima ugdyti tik šeštadieninėse ir už savo pinigus apmokamose mokyklose.
           Būtina kalbėti labai aiškiai ir konkrečiai, neištraukiant iš kontekstų vienų dalykų, taip juos priešpastatant kitiems.

      • Saulės vilnai: kol kas nepateikėte nė vieno nei teisinio nei kalbinio argumento ir neparašėte ką pati šioje srityje esate nuveikusi, kad Lietuvos piliečio pase būtų išlaikytas asmenvardžių rašymas valstybine kalba.

       • Gerb. Jonai,
        komentatoriui nėra būtina, kad jis būtų ką nors nuveikęs komentuojamoje srityje – jis nėra partijos atstovas, jis gali būti tiesiog objektyvus tikrovės stebėtojas ir, jei jis nėra abejingas mus supančiai tikrovei, tai tuomet jis ir pareiškia savo nuomonę.

       • O ką 2015-11-22 13:50 komentare nurodyta “Talkos” siūloma įstatymo pakeitimo nuostata pačiam nėra teisinis argumentas. Kas dėl kalbine prasme tai ja yra jau rašyta ir prirašyta tiek, kad kalbiškai dalykai daugmaž daugeliui aiškūs. Be to, visai neseniai puikiai tai argumentavo savo straipsnyje publikuotame Alke A. Pupkis. Be abejonės Konstitucija talkininkams taip pat turėtų būti žinoma, juk siūloma nuostata buvo formuluojama būtent taip, kad ji neprieštarautų Konstitucijai, taigi galima galvoti, kad kiekvieną kartą ją cituoti taip nėra prasmės. Tačiau šiuo atveju gal tikslinga priminti ir Konstituciją. Visų pirma jos 29 str., pagal kurį – įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys yra lygūs bei tai, kad įstatymais žmogui negali būti varžomos teisės ar teikiamos privilegijos dėl jo tautybės, kalbos, kilmės ir t.t. Gali būti, kad talkininkams siekiant išvengti prieštaravimo šiems konstituciniams reikalavimams talkininkams su siūloma nuostatos formuluote gavosi taip, kad bėgant nuo vilko užbėgama ant meškos… Tą nuomonę ir reiškiu minėtais Konstitucijos pagrindais komentuodamas talkininkų keisti siūlomos nuostatos tekstą, t.y. darau tai ką išmanau.

        • Saulės Vilnai:

         Neatrodo, kad iš tiesų išmanote apie tai, ką rašote. Jei išmanytumėte, tai žinotumėte, kad Konstitucinis teismas yra konkrečiai pasisakęs dėl įrašų kitomis kalbomis papildomų įrašų skyriuje. Deja, jūsų rašliava tai iš tiesų tik demagogija.

         • Na matosi, kad teisėje neišmanote. KT aiškinimas čia yra trumpai sakant ne prie ko. Žodžiu, talkininkų siūlomu Įstatymo 5 str. pakeitimu vedama prie dviejų puslapių paso, kai vienas iš jų būtų nevalstybine kalba, todėl kaip prieštaraujantis Konstitucijai siūlomas Įstatymo pakeitimas turi būti Seimo atmestas. Dėl tos pačios priežasties yra atmestini ir kiti du pateikti pakeitimo variantai. Taip, kad jeigu rimtai, tai visiems trims pakeitimų teikėjams derėtų juos atsiimti, klausimo svarstymus Seime nutraukti ir imtis tikrų Lietuvos kūrimo darbų.

   • Palaikau Saulės Vilną. Lietuva sau negali leisti to, ką gali sau leisti Latvija. Tik už lietuvių kalbą asmens tapatybės dokumentuose be jokių kitų užsienio kalbų prierašų. Nepritariu nuolaidoms…

  • Žemyna:

   Jeigu būtum tamsta prisijungusi, būtum nuodugniai susipažinusi, kas kaip ir kodėl.
   Gaila, jei mąstymas apsiriboja pirmu išgirstu sakiniu. Išgirdome, jog pase bus kažkas kitaip rašoma ir suniekiname idėją, toliau net nepasigilinę, neišsiaiškinę.
   Juk reikalas ne pasu prasideda ir ne juo baigiasi! Na, nebent taip Tomaševskio mokslo darbų rinktiniuose raštuose teigiama… Tada belieka patylėti…

 3. Pakirkšnutė:

  LT Saugumas apie kiekvieną pilietę ir pilinį nori žinot kuo daugėliau. Tad papildomi įrašai tolimos tėvynės kalba – tik palengvinimas Saugumui rinkti info apie Lietuvon atvykusio asmens praeitį.
  Kiaulidėse paršeliai irgi ištatuiruojami asmens tapatybės kodu, vištidėse vištos žieduojamos įrašais primargintais žiedais…, na, grįžtant prie dvikojų imigrantų, tai jie pasipuoš dar ir originaliais įrašais.

 4. XWQ:

  Gerbiami komentatoriai, dėl ko laužome ietis? Kame problema? Laikomės Konstitucijos ir nereikės su niekuo ir dėl nieko kovoti! Juk viskas aišku kaip 2×2=4: valstybinė LR kalba yra lietuvių kalba. Tik protiškai atsilikusiems gali būti kažkas neaišku… Kažkokios “kirkilinės” nesąmonės, kažkokie “Talkos” projektai dėl lietuvių kalbos gynimo… Man atrodo, kad kažkam jau pats laikas pasikonsultuoti su psichiatrais… Kartoju: reikia griežtai laikytis Konstitucijos ir nereikės jokių vajų dėl kalbos gynimo. O kas nenori laikytis Konstitucijos reikalavimų – tam yra teisėsaugos institucijos. Manau, kad “Talka” su savo parašais turėjo kreiptis ne į Seimą, kuris man asocijuojasi su durnių laivu, o Generalinę Prokuratūrą.

 5. S:

  Aš nelabai suprantu ginčo dėl įrašo dviem kalbom. Taigi pase dabar jau yra įrašai 23 (!) kalbom. 🙂 Bet kvailystė man atrodo kitur. Kaip suprasti šitą “Pauwell” nutikimą ir apskritai ištekėjusių moterų nesąmones? Kodėl rašoma “Pauvel” ir laikoma “lietuviškai” užrašyta? Turi būti “Paulienė” (“Pauvelienė”?, gal nelabai skamba) arba bent “Paulė”, ir taškas. Vaikai: Paulas (Paulius?) ir Paulytė. Kame čia reikalas? Nesupras užsienis? O kam tam užsieniui suprast vyrą/žmoną? Ji ką ten išmaldos prašys su vyro pavarde? Tegu varo į visas keturias puses tada iš Lietuvos, pilietybės irgi nereikia. Tai dabar bus taip, kad dviem kalbom parašyta, bet abi pavardės nelietuviškos (Pauvel/Pauwel)? Čia ką, sąmoninga? Lietuviškai turi būt. Taip buvo, taip bus.

  • XWQ:

   Tai čia ir bus ta teisinė kolizija: viename oficialiame dokumente moters pavardė bus įrašyta dviem skirtingais variantais ir abu variantai bus teisiškai lygiaverčiai (!). Tai ta moteris bus Pauwell ar Pauvel? Tai dvi skirtingos pavardės!!! LR dokumentai turi būti pildomi TIK valstybine kalba! O jei tai moteriai kažkur reikės įrodyti, kad ji, Pauvel (ar Pauvelienė), yra pono Pauvelo sutuoktinė, tai tam gi yra santuokos liudijimas, kurį, jei reikės, bus galima išversti nors ir į japonų kalbą ir tą vertimą patvirtinti pas notarą. Tas kas čia dar neaišku?! Kodėl sudaromos dirbtinės problemos?! Pasižiūrėkite, kaip pildomi piliečių asmens dokumentai Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje (!) bei kitose valstybėse. Tik valstybine kalba!!! Ir dar. Pvz., kokio nors p.Ivanovo žmona Lietuvoje tekėdama už to Ivanovo gali pasirinkti ir Ivanovos, ir Ivanovienės pavardę ir, jei kam nors kils abejonių, ar p.Ivanovienė tikrai yra ruso p.Ivanovo žmona, tai, kartoju, tam yra santuokos liudijimas!

   • S:

    Aš pilnai sutinku, kad visi asmens pažymėjimai TURĖTŲ būti pildomi tik lietuvių valstybine kalba Lietuvos valstybėje. Maža to, turbūt dauguma “Talkos” tam irgi pritartų. Kaip manai, KODĖL jie tada siūlo šitą pakeitimo sprendimą, o aš pritariu?

    Kad nelaikytum kitų kvailiais, o pagalvotum, ar pats nesi naivus, čia tau pasvarstymui pora tikrovės dėmenų apie tą patį pasą: 1. Teisiškai valstybė viena (Lietuvos Respublika?), kaip ir pavardė, o ne dvi, tiesa? Kodėl tada ant jos piliečio paso užrašė ne tik ‘Lietuvos Respublika’, bet dar ir “Europos Sąjunga”? Kodėl ne kokios nors kitos, didesnės ir stipresnės sąjungos pavadinimas/ai (pvz. ‘NATO’, ‘Pasaulio prekybos organizacija’ arba ‘Jungtinės Tautos’)? Ir kodėl tas kitas svetimos valstybės užrašas yra VIRŠ Lietuvos užrašo, t.y. svarbesnėj vietoj?
    2. Kodėl Lietuvos valstybės pasas raudonas? Buvo visada žalias, tai tikroji spalva, taip buvo, taip bus. O tai kodėl pasikeitė paskutiniu metu? Netyčia, neva? Aš, pavyzdžiui, sutikčiau, kad liktų bent viena žalia pusė. Pageidaučiau, kad priekinė. 😉

    Aiškiai atsakyk į šituos visus klausimus, tada žiūrėsim.

 6. žmogiškasis faktorius:

  Atleiskit už įžūlumą jei kam pasirodys, kad nepelnytai čia išreikšiu savo mintis šiuo klausimu.
  Tol kol savokos kalba ir raštas bus suplakami į benrą savoką tol ir nenutils ginčai tolygūs “nuo kurio galo pradėti lupti kiaušinį, nuo smailo ar nuo buko”. O dar ir ginklai gali pradėti žvangėti.
  Bet kurią kalbą įmanoma užrašyti skirtingais rašmenimis. Kiekviena valstybė naudoja joje visuotinai pripažintus ir suprantamus rašmenis. Tačiau problema yra. Ir ji netgi priešinga keliamam klausimui. Šimtai tūkstančių mūsų bei kitų valstybių piliečių gyvenančių svečiose šalyse susiduria su savo asmenvardžių iškraipymu skaitant pagal tos šalies taikomą fonetiką kitaip taikomos originalios užrašymui taikomos atžilgiu.. Pavyzdžiui ispanai vardą Valerija taria Valericha ir t.t., jau nekalbant apie č, š, ž užrašytus garsus. todėl nukenčia originali kalba. Dažnas lietuvis būtų patenkintas jei jo asmenvardžiai, gyvenamoje šalyje, būtų užrašomi pagal tos valstybės primtus rašmenis atitinkančius originalų garsą. Tačiau tai neįmanoma O apeliuojant į kalbos saugojimą, bet sprendžiant reikalą rašto pagalba tokiu būdu, kalba vistiek nukenčia. Keliamas klausimas, bet kokije sprendimo formoje, daugiau ar mažiau vistiek įneša sumaištį lietuvių kalboje. Juk nepritaikysi savo rašto visoms egzistuojančioms kalboms. Tad toks sprendimo būdas tai tik kažkieno tuščių ambicijų tenkinimas pakenksiantis ir pačiam ambicijuojančiam. Vienintelė prielaida, tik prielaida, galėtų būti taikant tarptautinės fonotekos abėcėlės papildomas užrašas prie originalaus terimui nustatyti.

  • XWQ:

   Man nesuprantami Tamstos išvedžiojimai apie visokias ispanijas… Mes, lietuviai, jau ruošiamės emigruoti į ispanijas ar portugalijas?.. Neišradinėkime dviračio, suvokime, kad gyvename Lietuvoje, kurioje valstybinė kalba yra lietuvių kalba, beje, viena seniausių (po sanskrito) kalbų pasaulyje. Didžiuokimės ja ir saugokime ją kaip akies vyzdį!!! 1001-ą kartą kartoju, kad VISI OFICIALŪS LR DOKUMENTAI PILDOMI VALSTYBINE KALBA, t.y. taip, kaip yra VISOSE PASAULIO VALSTYBĖSE, tame tarpe, ir mūsų mylimoje LENKIJOJE. O užsieniečių pavardžių problemos Lietuvoje – tai čia, sakyčiau, užsieniečių, o ne mūsų, lietuvių, problemos… Beje, virtą kiaušinį lupti geriau nuo buko galo,- lengviau lupasi.

   • žmogiškasis faktorius:

    Tai ne išvedžiojimai, o realybė su kuria susiduria bene trečioji dalis mūsų tautiečių. O gal seve laikantiems patriotais jie nerūpi? Tokiu atveju išnykimas ne už kalnų. Apgailestauju, kad nesugebėjau perteikti suprantamai minties, Kuri susiveda į tą patį “VISI OFICIALŪS LR DOKUMENTAI PILDOMI VALSTYBINE KALBA,”.

  • žmogiškasis faktorius:

   Komentaro mintis tokia, kad tokią padėtį kuri susidaro dėl skirtingų rašmenų ir fonotekos naudojimo skirtingose valstybėse bandoma įvesti jau vidiniame LR naudojime.

   • XWQ:

    Gerbiamasis, kuo čia dėtos “skirtingos valstybės”?! Gyvename juk Lietuvoje, o ne kokioje nors Zimbabvėje. Tai ir galvokime apie Lietuvą bei jos valstybinę kalbą!!! Visą laiką rašėme: Viljamas Šekspyras, Šarlis Aznavūras, Džonas Kenedis, Džordžas Bušas, Polas Makartnis ir t.t. ir t.t. ir t.t. O dabar kaip turėsime rašyti? Kokiomis čia nesąmonėmis užsiimame?! Ar jau neturime daugiau ko veikti?!

    • žmogiškasis faktorius:

     Pateikiau pavyzdšį jau egzistuojančių nesklandumų, kurie atsirastų pas mus vidinėje erdvėje, jei bus vygdomi pakeitimai. O jūs savo išvedžiojimais visai į pievas nuvažiavot . Negyvenu Lietuvoje.

    • Pakirkšnutė:

     Girdėjau, kaliūzėje sėdintis Daktaras jau nori pasikeisti pavardę.
     Nors, aišku, TALKA vargsta ne dėl jo, o dėl visų.

     • XWQ:

      O man atrodo, kad “Talka” vargsta neaišku dėl ko… Kitaip tai vadinasi “Audringos veiklos imitacija”… Na, būkime, kaip sakoma, biedni, bet teisingi ir pripažinkime tai.

      • Protestuoju dėl Konstitucijos 25 str. garantuojamos žmogaus teisės pažeidimo. Iš šios vietos yra pašalintas kabutėmis išskirtas mano siųstas komentaras:

       Saulės Vilna:
       Jūsų komentaras laukia patvirtinimo.

       2015 11 25 22:46 | IP adresas: 78.60.231.248

       “Teisiškai žvelgiant yra visiškai aišku, kad parašų rinkimo talka daryta su kvalifikuotais teisininkais nepasitarus. Čia esmė ta, kad Įstatymo 5 str. keitimas Talkos siūloma nuostata kaip tik užkerta kelią tam ką ji norėjo pasiekti. Taip yra dėl to, kad 5 straipsnį pakeitus siūloma Įstatymo nuostata joje reglamentuoti amens duomenys tampa pasu, o šio duomenys privalo būti įrašyti paso, o ne kitų įrašų dalyje. Be to, taip pakeista nuostata būtų pase įtvirtinamas rašymas nevalstybine kalba, o tai prieštarauja Konstitucijai, tad to negali būti . Tai va kas teisiškai gaunasi iš to Talkos vargo…”

    • žmogiškasis faktorius:

     Tai tik pavyzdys jau egzistuojančių nesklandumų kurie gali atsirasti pas mus dėl vygdomų pakeitimų. Atleik, aiškiau paaiškinti nesugebėsiu.

 7. žmogiškasis faktorius:

  Atleiskit už klaidas, pritrūko laiko taisymui ir minties sufdrmulavimui.

 8. Tautietis:

  Sveikinu Alką ir kitus talkininkus. Jei jau peteliškių g. rubliniai po straipsniais pradėjo maišatį, reiškia dirbtinai keliamus
  sunkumus sprendžiate tiksliai.

 9. XWQ:

  Vinstonas Čerčilis yra pasakęs apie bolševikus, jog jie yra įdomūs žmonės: dirbtinai sukelia sau problemas, kad paskui pergalingai jas įveikti… “Talkiečiai” man primena tuos bolševikus: lygioje vietoje sukuria problemą, kad paskui pergalingai ją įveikti. Valio, draugai!!!

  • XWQ:

   P.S. Atleiskite, gerbiamieji, tik problema kame?! Manyčiau, kad reikia griežtai laikytis LR Konstitucijos 14 straipsnio ir nebus jokių problemų, kurias, pasak V.Čerčilio, reikėtų pergalingai įveikti… Nesutinkate su manimi? O su Konstitucija?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė