Sveikuolių konkurse aštuoniasdešimtmečiai stebino atliekamais pratimais (nuotraukos) (0)

 LR Pre­zi­den­to tau­rės fi­na­li­nis kon­kur­sas „Lie­tu­vos svei­kuo­lis-2015“ Kėdainiuose

LR Pre­zi­den­to tau­rės fi­na­li­nis kon­kur­sas „Lie­tu­vos svei­kuo­lis-2015“ Kėdainiuose

Praėjusį savaitgalį Kėdainiuose, Vi­lai­nių re­krea­ci­jos ir spor­to cen­tre, vyko LR Pre­zi­den­to tau­rės fi­na­li­nis kon­kur­sas „Lie­tu­vos svei­kuo­lis-2015“.

Žmonės rungėsi amžiaus grupėse ir jų duomenys buvo suvesti į komandinius rezultatus. Geriausiai pasirodė Prienų „Versmenė“ Panevėžio „Rambynas“ ir „Atgaiva“. Po jų rikiavosi – Birštono „Šilagėlė“, Naujosios Akmenės, Alytaus, Šiaulių, Anykščių sveikuolių klubai. Vyriausiam dalyvavusiam konkurse buvo 88 metai.

Lietuvos sveikuolių sąjungai organizuojant konkursą talkino asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto universitetas, Kėdainių savivaldybės Sporto skyrius, Kėdainių savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Kiek­vie­nų me­tų ru­de­nį ak­ty­viau­si svei­ką gy­ven­se­ną pro­pa­guo­jan­tys klu­bai ir ki­tos or­ga­niza­ci­jos, bend­ra­dar­biau­da­mos su spor­to cen­trais ir sa­vi­val­dy­bių spor­to sky­riais sa­vo mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se ren­gia fi­zi­nio kū­no įver­ti­ni­mo kon­kur­sus pa­gal EU­RO­FIT ir EG­RE­PA tes­tus. Nu­ga­lė­to­jai vyks­ta į fi­na­li­nį kon­kur­są.

Pa­ti pa­grin­di­nė kon­kur­so „Lie­tu­vos svei­kuo­lis“ idė­ja – at­ras­ti mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se svei­kiau­sius žmo­nes ir pa­de­mons­truo­ti jų fi­zi­nio kū­no ga­li­my­bes fi­na­li­nia­me kon­kur­se. Tai pui­ki ga­li­my­bė pa­ly­gin­ti sa­ve su ki­tais tos pa­čios am­žiaus gru­pės žmo­nė­mis, įver­tin­ti sa­vo fi­zi­nį pa­jė­gu­mą. Tai lyg ir iš­tver­mės pa­tvir­ti­ni­mas, jos pa­de­mons­tra­vi­mas ki­tiems, ­sveikas lenk­ty­nia­vi­mas tar­pu­sa­vy­je, džiaugs­mas ne tik sa­vo, bet ir ki­to per­ga­le.

1996 m. Svei­kuo­lių są­jun­gos ini­cia­ty­va bu­vo pa­skelb­ta ak­ci­ja, ku­rios tiks­las žmo­nių są­mo­nė­je įtvir­tin­ti svei­ko žmo­gaus įvaiz­dį, pro­pa­guo­ti fi­ziš­kai ak­ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą, at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į svei­kos gy­ven­se­nos svar­bą, vi­siems prie­ina­mais ir ma­žai fi­nan­si­nių re­sur­sų rei­ka­lau­jan­čiais tes­tais ver­tin­ti žmo­nių svei­ka­tos būk­lę, nu­sta­ty­ti la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čius sa­vo svei­ka­ta as­me­nis bei or­ga­ni­za­ci­jas ir klu­bus, ir juos pa­ska­tin­ti.

1997 me­tais tar­pi­nin­kau­jant LTOK pre­zi­den­tui Ar­tū­rui Po­vi­liū­nui bu­vo kreip­ta­si į LR Pre­zi­den­tą, kad bū­tų įsteig­ta pe­rei­na­mo­ji Pre­zi­den­to tau­rė, skir­ta klu­bui, dau­giau­sia iš­ug­džiu­siam svei­kuo­lių. Pre­zi­den­tū­ros par­ody­tas dė­me­sys pa­ska­ti­no vi­sas ži­ny­bas, ins­ti­tu­ci­jas ir vi­suo­me­nę la­biau su­si­rū­pin­ti kū­no kul­tū­ra, svei­ka gy­ven­se­na, svei­ku spor­tu.

Lietuvos sveikuolių sąjunga kartu su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu bei Medarbo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu organizuoja gruodžio 16 d. LR Seime pavyzdžių ir patirčių pristatymo konferenciją, skirtą Senjorų sveikatingumo metų užbaigimui. Joje vyresnio amžiaus žmonės pasidalins savo gyvenimo būdo patirtimi, kaip jie gyveną, kad senatvė yra šviesus ir sveikas gyvenimo laikotarpis.

Kategorijos: Gamta ir žmogus, Sveikata, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė