Šiandien po sunkios ligos mirė Stasys Povilaitis (video) (6)

Stasys Povilaitis_youtube.com

Stasys Povilaitis | youtube.com nuotr.

Šiandien, spalio 6 d., ryte mirė didis žmogus, dainininkas, poetas Stasys Povilaitis.

Ansamblio „Nerija“ dainininkai reiškia gilią užuojautą dėl draugo ir kolegos Stasio Povilaičio netekties ir liūdi drauge su visais, kurie pažinojo maestro S. Povilaitį.

Žinia apie dainininko stipriai pašlijusią sveikatą buvo pasiekusi visus, tačiau jo kolegos iki paskutinės akimirkos tikėjo, kad S. Povilaitis pasirodys suplanuotuose jubiliejiniuose „Nerijos“ koncertuose lapkričio mėnesį. Jis pats buvo šių koncertų sumanytojas. Vasarą sukvietė kolegas, planavo pats vesti renginį ir jame dainuoti.

Stasys Povilaitis visados buvo išskirtinės stiprybės ir tvirtybės žmogumi ir niekada nėra skundęsis dėl savo sveikatos, nė sykio nėra parodęs, kad blogai jaučiasi ar atšaukęs suplanuotų koncertų.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl Lietuvos estrados legendos Stasio Povilaičio mirties. Pasak Prezidentės, S. Povilaitis buvo visos Lietuvos dainininkas. Jo atliekamas dainas mokėjo kelios kartos.

„Tai buvo populiariosios muzikos džentelmenas, mokęs savo pasekėjus pagarbos scenai ir žiūrovui. Dėl jaukaus santykio su kiekvienu savo gerbėju S. Povilaitis tapo savas kiekvienuose Lietuvos namuose“, – rašoma šalies vadovės užuojautoje.

Prezidentės teigimu, Lietuva su giliu liūdesiu palydi brangų Maestro į paskutinę kelionę, tačiau jo balsas ir energija ilgai bus su mumis.

Šalies vadovė pareiškė nuoširdžią užuojautą S. Povilaičio artimiesiems, kolegoms bei visiems Lietuvos žmonėms.

Laidotuvės vyks spalio 8 d., ketvirtadienį, 13 val. Palangos kapinėse. Atsisveikinti su Velioniu galima bus spalio 8 dieną, nuo 9 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Vidudienį bus aukojamos šv. Mišios.

 

S. Povilaitis gimė 1947 m. sausio 15 d. Kaune.  1954-1961 m. mo­kė­si Kau­no 4-ojo­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je bei spe­cia­lio­jo­je mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, ku­rio­je lan­kė smui­ko ir obo­jaus pa­mo­kas, dai­na­vo Kau­no ra­dio­fo­no ber­niu­kų cho­re. 1961 m. iš­vy­ko į Pa­lan­gą, bai­gė aš­tuon­me­tę mo­kyk­lą. Moks­lus tę­sė va­ka­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Su vien­min­čiais bu­vo su­bū­ręs jau­ni­mo es­tra­dos an­samb­lį.

1962 – 1965 m. Pa­lan­gos sta­ty­bos val­dy­bos dar­bi­nin­kas. 1965–1976 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­te stu­di­ja­vo žur­na­lis­ti­ką. Prieš pat su­di­jas jį pa­ste­bė­jo kom­po­zi­to­rius Mi­kas Vait­ke­vi­čius ir pa­kvie­tė dai­nuo­ti an­samb­ly­je „Rit­mas“, ku­ris kon­cer­ta­vo nak­ti­nia­me ba­re „Dai­na­va“.

1970 m. ta­po LSSR fil­har­mo­ni­jos an­samb­lio „Ne­mu­no ži­bu­riai“ so­lis­tu. Su šiuo an­samb­liu dai­ni­nin­kas ap­ke­lia­vo vi­sa So­vie­tų Są­jun­gą. 1973 m. iš­irus „Ne­mu­no ži­bu­riams“ pri­si­jun­gė prie an­samb­lio „Ne­ri­ja“ ir ne­tru­kus su­lau­kė mil­ži­niš­ko po­pu­lia­ru­mo. 1976 m. vie­ne­rius me­tus kon­cer­ta­vo su Mi­ko Su­rau­čiaus an­samb­liu. 1984-1987 m. Vil­niaus es­tra­di­nių an­samb­lių ir or­kes­trų su­si­vie­ni­ji­mo ar­tis­tas, da­ly­va­vo vieš­bu­čio „Lie­tu­va“ var­je­tė prog­ra­mo­se. Nuo 1987 m. kon­cer­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „To­nas“ es­tra­dos ar­tis­tas, ren­gia au­to­ri­nes prog­ra­mas, kon­cer­tuo­ja Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je.

2010 m.  S. Povilaitis buvo TV3 mu­zi­ki­nės lai­dos „Šei­mų dai­nos“ ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Vaizdai ir garsai, Vaizdai sielai, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė