Mirė Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys A. V. Patackas (nuotraukos, video) (17)

Algirdas Patackas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Algirdas Patackas (1943 – 2015) | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Balandžio 3 d. rytą po sunkios ligos mirė Laisvės kovų ir etnokultūrinio sąjūdžio dalyvis, Nepriklausomybės Akto signataras, VI, VII ir dabartinės Seimo kadencijų narys, kultūrologas Algirdas Vaclovas Patackas.

A. V. Patackas 1988-1990 m. buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės narys, vėliau – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Kauno miesto tarybos narys, Sąjūdžio seimų narys.

A. Patackas taip pat buvo kultūrologas, lietuvių etninės kultūros tyrinėtojas, žinomų savilaidinių kultūrinio pogrindžio leidinių „Pastogė“,  „Ethos“,  „Saulė ir kryžius“ autorius, 19-ajame dešimtmetyje skaitęs paskaitas apie baltų kultūrą ir etiką uždaruose bendraminčių susibūrimuose, o nuo 1988 m. – Kauno Sąjūdžio įsteigtoje Sekmadieninėje lietuvių kultūros mokykloje, vėliau Kauno tautinės kultūros centre, Kauno technologijos universitete ir Vytauto Didžiojo universitete.

Algirdas Vaclovas Patackas (poetinis slapyvardis Algis Rudamina) gimė 1943 m. rugsėjo 28 d. Trakuose.  1960 m. baigė Kauno 14-ąją vidurinę mokyklą, 1966 m. Kauno politechnikos institutą, inžinierius technologas. Studijuodamas dirbo Kauno radijo gamykloje. 1965–1966 m. pirmųjų Lietuvos ir Baltijos šalių kultūrizmo čempionatų prizininkas.

Baigęs institutą ir dirbdamas Jonavos azotinių trąšų gamykloje, 1968 m. tapo Mokslų akademijos aspirantu, vėliau – jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, parašė devynis mokslinius straipsnius iš elektrochemijos srities. Už antisovietines, lietuviškas patriotines ir krikščioniškas pažiūras A. V. Patacką ėmė persekioti sovietų KGB, todėl jis perėjo dirbti į Lietuvos geologijos institutą, iš kur 1982 m. KGB nurodymu buvo pašalintas ir iki pat 1990 m. dirbo Kauno melioracijos eksploatacijos valdybos darbininku.

Sovietiniais laikais A. V. Patackas aktyviai įsitraukė į žygeivių, taip pat į neformalų etnokultūrinį judėjimą, palaikė ryšius tiek su romuviečiais, tiek ir su antisovietinio katalikų pogrindžio veikėjais. Būdamas giliai tikintis ir pasišventęs katalikas, jis visą laiką ieškojo tvirto pagrindo dvasinei krikščionybės ir prigimtinės lietuvybės sąjungai. A. V. Patackas padarė didžiulę įtaką daugeliui Lietuvos patriotinių jėgų veikėjų, studentijai, kurie skaitė jo savilaidos būdu išleistas knygas apie lietuvių persekiojimą Rytų Lietuvos bažnyčiose XX a. pirmojoje pusėje, taip pat apie lietuviškų švenčių giliąsias dvasines šaknis ir dorinę kultūrą (rinkinys „ETHOS“). Už leidinių „Pastogė“ ir „Lietuvos ateitis“ redagavimą ir leidybą buvo suimtas KGB ir įkalinasmas prieš pat Sąjūdį – 1986–1987 m.

Prasidėjus Atgimimui, A. V. Patackas iš karto aktyviai įsitraukė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą – buvo Sąjūdžio Kauno miesto iniciatyvinės grupės, tarybos narys, Steigiamojo Suvažiavimo delegatas, Sąjūdžio Seimo narys, aktyvus Kauno Sąjūdžio akcijų ir renginių organizatorius ir dalyvis. 1990 m. Kauno miesto Žaliakalnio rinkiminėje apygardoje Nr. 27 buvo išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą–Atkuriamąjį Seimą. 1990 m. kovo 11 d. balsavo už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą.

Aktyviai prisidėjo prie Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo, vėliau šiame universitete dėstė etiką, kultūros filosofiją, senovės baltų kultūros istoriją. A. V. Patackas buvo itin aktyvus valstybės ir teisingumo gynėjas, savanoris ir atkurtos Lietuvos kariuomenės rėmėjas. 1992–1996 m., 1996–2000 m. buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys. Priklausė Sąjūdžio, vėliau Krikščionių demokratų frakcijoms, vadovavo Lietuvos-Čekijos tarpparlamentinių ryšių grupei. 2000–2002 m. dirbo Krašto apsaugos sistemoje, dalyvavo specialiosiose LR URM bei Seimo misijose Čečėnijoje ir Gruzijoje. 2002–2012 m. Kauno įgulos karininkų ramovės viešųjų ryšių specialistas.

2012 m. vėl buvo išrinktas į Seimą. Dalyvavo specialiosiose Lietuvos Respublikos misijose Čečėnijoje ir Gruzijoje.

A. V. Patackas kartu su bendraminčiais gilinosi į lietuvių kalbos ir baltų istorijos paslaptis ir išleido įspūdingas knygas: „Virsmų knyga“, „Lietuva – tai Vydija“, „Litua“, „Galindiana“.

Už kūrybinę visuomeninę veiklą buvo apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, taip pat Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu, Garbės savanorio ženklu ir vardu.

A. V. Patackas buvo tvirtų pažiūrų, paprastas žmogus, visada tvirtai gynęs savo nuomonę. Iki paskutinio atodūsio A. V. Patackas liko ištikimas Lietuvos valstybės gynėjas, visą gyvenimą pasiaukojamai dirbęs Tėvynei ir Tautai

Valstybės vadovai pareiškė užuojautą dėl A. V. Patacko mirties

Valstybės vadovai Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pareiškė užuojautą dėl Nepriklausomybės akto signataro, Seimo nario Algirdo Patacko mirties.

„Netekome Algirdo Patacko – tvirto, sąžiningo ir niekada nepasidavusio kovotojo už Lietuvą ir jos Laisvę. Disidentas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, Nepriklausomybės akto signataras, ne vienos kadencijos Seimo narys – aktyvi politinė ir visuomeninė veikla įrodo, kad A. Patackui visada rūpėjo Lietuva ir jos likimas“, – sakoma Lietuvos prezidentės užuojautoje.

Pasak Prezidentės, A. Patackas buvo žmogus, kurį visą gyvenimą lydėjo tautiškumo, patriotiškumo ir lietuvybės idealai. Tai buvo drąsi ir išskirtinė asmenybė, be kurios būtų sunku įsivaizduoti Lietuvos Nepriklausomybės kelią.

Dėl šios netekties šalies vadovė pareiškė užuojautą A. Patacko šeimai, bendražygiams ir visai Lietuvos politikos bendruomenei.

„Netekome Lietuvai atsidavusio žmogaus, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputato, nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktyviai dalyvavusio visuomeniniame ir politiniame gyvenime, daug prisidėjusio prie Sąjūdžio iniciatyvinės grupės sukūrimo. Algirdas Patackas žinomas kaip plačių interesų ir gebėjimų žmogus, pedagogas, straipsnių apie kultūrą ir geopolitiką autorius. Algirdas Patackas net ir sunkiai sirgdamas iki paskutinės dienos aktyviai atstovavo Lietuvos žmonėms dirbdamas Seime“, – teigia Seimo vadovė.

Velionio šeimai, artimiesiems, draugams ir bendražygiams netekties valandą Seimo Pirmininkė palinkėjo stiprybės.

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus užuojautoje rašoma:  „Visas šio iškilaus žmogaus gyvenimas – ryškus patriotizmo, pasišventimo kilniems idealams pavyzdys. Dėl A. V. Patacko mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą artimiesiems, bendražygiams ir visiems, kuriems buvo lemta pažinti šią didžią asmenybę“.

Senojo baltų tikėjimo bendrijos vardu užuojautą dėl A. Patacko netekties pareiškė Lietuvos Romuvos  Krivė Inija Trinkūnienė. „Jo laisvės troškimas, baltiškosios kultūros tyrimai ir sklaida  įkvėps einančius mūsų protėvių keliais. Lai amžinoji ugnis nušviečia tau kelią pas protėvius!“, – rašoma Romuvos užuojautoje.

Užuojautas dėl savo bendražygio netekties pareiškė taip pat ir Seimo nariai.

Atsisveikinimas su Velioniu – balandžio 7 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje (A. Mickevičiaus g. 19) nuo 10 val. iki 20 val.

Balandžio 8 d. 9 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Velionį Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31A).

Laidotuvės – balandžio 8 d., 14 val. Kauno Petrašiūnų kapinėse (Gimbutienės g. 28).

A. Patackas. Mano kartos istorija:

A. Patackas: Esame ypatinga Tauta:

A. Patackas: Esmė turi persilieti:

A. Patacko knygos „Litua“ pristatymas Kaune 2014 01 06:

A. Patacko kalba Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vykusios konferencijos „Istorinė atminties svarba. Vilnius – valstybės sostinė“, skirtos Vilniaus grįžimo Lietuvai 75-osioms metinėms paminėti, 2014 10 22:

Kauno Sąjūdžio grupės inicijuotas trispalvės iškėlimas Karo muziejaus Varpų bokšte, 1988 10 09:

Algirdo Patacko straipsniai Alkas.lt tinklapyje:

 1. A. Patackas, A. Sabaliauskas. Dar du nauji Galindų slėpiniai (nuotraukos), 2015 04 02 23:01, Paskutinis Algirdo Patacko rašinys
 2. A. Patackas, J. Račienė. Nedovanotina moralinė skola Kovo 11-sios Akto jubiliejaus išvakarėse, 2015 03 03 00:02
 3. A. Patackas. Kada užgis Treniotos randas?, 2015 02 27 21:54
 4. A. Patackas: Ar Norvegija, tiek davusi Europai ir pasauliui, grįžta į barbarybę?, 2015 02 11 20:09
 5. A. Patackas. Aūū, redaktoriai… Kur jūsų laisvė?, 2015 01 21 12:27
 6. A. Patackas: Knygų pasaulis yra tikresnis už tikrovę, 2014 12 27 18:45
 7. A. Patackas. Apie prostituciją, 2014 12 17 12:06
 8. A. Patackas. Apie debesų keleivius, 2014 11 30 09:29
 9. A. Patackas. Obuolys nuo obels…, 2014 09 18 10:09
 10. A. Patackas. Niekada jie netaps broliais… arba kaip gimsta tauta (video), 2014 07 26 09:15
 11. A. Patackas. Lietuvos lenkai, ir kur jūs nueisite paskui tuos, su Georgijaus juostelėmis atlape?, 2014 07 10 13:26
 12. A. Patackas: Teistumą Lietuvoje greitai nešiosime kaip ordiną,2014 05 20 17:49
 13. A. Patackas. Mykoliukas ir Severiutė, arba kas ten, vydijoje, giliai glūdi, 2014 04 30 12:03
 14. A. Patackas: Daugiau Tautos, mažiau liaudies, 2014 04 21 14:42
 15. A. Patackas. A Vaska slušajet da jest…, 2014 03 06 20:13
 16. A. Patackas. Trumpai – kas gero laukia Ukrainos, 2014 03 03 00:20
 17. A. Patackas. Sąjūdžio kareivio laiškas V. Landsbergiui, 2014 02 22 15:29
 18. A. Patackas. Atviras laiškas Mantui Adomėnui, 2014 02 10 17:08
 19. Spaudos konferencija apie Estrelą ir kitas negandas gręsiančias šeimai 2014 m. (video), 2013 12 16 17:20
 20. A. Patackas. Diena, kai Seimas apgynė savo ir Lietuvos garbę, 2013 12 12 15:42
 21. A. Patackas. Tauta ir žemė, 2013 10 28 15:51
 22. A. Patacko spaudos konferencija: Ar Prienuose pasikartos Klonio gatvės tragedija? Ar leisime valstybei grobti mūsų vaikus? (video), 2013 10 06 20:11
 23. A. Patackas. Cchinvalis (ცხინვალი), 2013 08 09 12:39
 24. A. Patackas. Išniekinta Lukiškių aikštė, išduota Lietuva, pažeminta tauta, 2013 07 29 13:52
 25. A. Patackas. Sąjūdis – „gatvinis“ ir Gedimino prospekto, 2013 06 29 19:51
 26. A. Patackas. Iš „gatvinio“ sąjūdiečio atsiminimų, 2013 06 08 13:13
 27. A. Patackas. Lietuva – Lietuvos vaikams (nuotraukos), 2013 03 13 01:05
 28. A. Patackas. Liudijimas, 2013 01 14 13:38
 29. A. Patackas. Kodėl taip pasielgiau? (video), 2012 10 09 14:19
 30. A. Patackas. Auxtheias Vissagistis, 2012 09 20 08:00
 31. A. Patackas. Laiškas tremtiniams – klausykite tik savo sąžinės balso, 2012 08 08 18:19
 32. A. Patackas. Tikros Lietuvos jūs nematysite…, 2012 07 13 15:25
 33. A. Patackas. Atviras laiškas Rimvydui Valatkai, 2012 06 25 23:03
 34. A. Patackas: Dar kartą apie Gedimino stulpus ir J.Pilsudskį, 2012 06 24 19:04
 35. A. Patackas. Mes dar gyvi. Danai – jau ne (video), 2012 06 10 15:35
 36. A.Patackas: Garliavoje bręsta labai skaudūs dalykai, kurie gali pasibaigti tuo, kuo baigėsi kalantinės (video), 2012 05 15 13:55
 37. A. Patackas. Klonio gatvei rengiamas „baudžiančiosios psichiatrijos“ reidas?, 2012 04 30 13:16
 38. A. Patackas. Paslaptingoji Skandija, arba visada ieškok atsakymo LKŽ, 2012 03 28 01:23
 39. A. Patackas. Palaikome Vengriją! Lietuvių jaunimo desantas Budapešte, 2012 03 20 14:53
 40. A. Patackas. Apie garbę ir menkystę, 2012 01 28 13:24
 41. A. Patackas: Europą naikina virusas, 2012 01 17 03:00
 42. A. Patackas. Butšakniai. Jie išgelbės Lietuvą, 2011 12 06 08:33
 43. A. Patackas. Atviras laiškas Alko redakcijai ir ramuviečiams, 2011 10 23 10:20
 44. A. Patackas. Blago-blogis dėsnis, 2011 10 17 09:59
 45. Patackas. Fenriras, arba ką byloja ežero dugno lobis apie galindus ir gotus, 2011 08 11 01:15
 46. A. Patackas. Kas jus ištiko?, 2011 04 13 16:17

Straipsniai apie A. Patacką Alkas.lt tinklapyje:

 1. V. Vasiliauskas. Skambutis A. Patackui ir R. Ozolui į amžinybę,
 2. A. Patackas: Su brangiausiais – neatsisveikinu… (nuotraukos, video),,
 3. R. Karbauskis. Ką mums paliko du iškilūs tautos vyrai,
 4. P. Stonis. Romualdas Ozolas – asmenybė, į kurią turi orientuotis jaunoji karta,
 5. G. Songaila. Algirdas Patackas – nenumaldomas sąžinės balsas,
 6. V. Valiušaitis. R. Ozolas: mūsų pareiga – pasipriešinimas,
 7. L. Milčius. Lietuvos vardo nešėjas,
 8. P. Saudargas. Algirdas Patackas – žmogus nugalėjęs mirtį,
 9. V. Keršanskas. Algirdas Patackas – tikras Dievo ir Tėvynės karys,
 10. M. Kundrotas. Už Lietuvą be Užkalnių,
 11. V. Landsbergis. Labai pasigesime A. Patacko,
 12. Kas sieja ir skiria Nepriklausomybės akto signatarus? (nuotraukos),
 13. Spaudos konferencija „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“ (video),
 14. Seime – konferencija „Etninė kultūra Etnografinių regionų metais“ (tiesioginė transliacija, video),
 15. Seimo bibliotekoje bus pristatytos signataro A. Patacko knygos ir pogrindžio leidiniai,
 16. Vilnius – valstybės sostinė. Dabar ir prieš 75 metus (nuotraukos, video),
 17. Algirdas Patackas lankėsi Punske ir Seinuose (video),
 18. Spaudos konferencijoje pristatyta Europos etninių religijų ir tradicijų konferencija (tiesioginė transliacija, audio),
 19. Įkurta Algirdo Patacko vardo taupyklė lietuvių dvasinei kultūrai tyrinėti,
 20. V. Savukynas. Laimei, Algirdas Patackas, 2014 01 26 19:19
 21. Seime bus įteikti apdovanojimai už nuopelnus Vilniui ir Tautai,
 22. Signatarų namuose pristatyta knyga pašvęsta Lietuvos amžinybei (nuotraukos, video), 2014 01 06 04:00
 23. A. Patackas: Esmė turi persilieti (video) (III), 2013 12 24 02:13
  A. Patackas: Esame ypatinga Tauta (video) (II), 2013 12 22 02:51
 24. Spaudos konferencija apie Estrelą ir kitas negandas gręsiančias šeimai 2014 m. (video),
 25. A. Patackas: Mano kartos istorija (video) (I), 2013 12 16 04:10
 26. Kultūros ir mokslo žmonės, piliečiai paragino prokurorą D. Valį liautis persekiojus Algirdą Patacką,
 27. A.Žarskaus paskaita „Lietuviškoji savastis priespaudos ir demokratinių laisvių sąlygomis“ (video),
 28. D. Stancikas. Išbandymas pažeminimu,
 29. I. Zubrickienė. Ar našlaitė neteks tėvų ir antrą kartą?,
 30. „Pro Patria“ kviečia į signatarų A.Patacko ir A.Rudžio paskaitą „Tauta ir žemė“,
 31. A.Patacko spaudos konferencija: Ar Prienuose pasikartos Klonio gatvės tragedija? Ar leisime valstybei grobti mūsų vaikus? (video),
 32. Signatarai A.Patackas ir A.Rudys Kaune kalbėjo apie Tautą ir Žemę (video, audio, nuotraukos),
 33. Algirdo Patacko pogrindis, virtęs pastoge, 2013 09 29 18:06
 34. Seimas už žodžio laisvę – kritika nelygu neapykantos kurstymui (video), 2013 09 13 16:34
 35. „Drąsos kelio“ frakcijos spaudos konferencija: Ar dar gyva Garliavos mergaitė? (video),
 36. Lietuvos žemės nepardavimo užsieniečiams referendumo rengėjai šaukia Tautą susitelkti (video),
 37. Spaudos konferencija „Pasipriešinkime antikonstituciniams kėslams“ (video),
 38. „Savaitės pjūvis“ apie skalūno dujas ir Lietuvos-Lenkijos santykius,
 39. Ar nepamatuoti lenkų reikalavimai atitinka Lietuvos Konstituciją ir įstatymus? (video),
 40. Seime įkurtos grupės „Už ištikimybę priesaikai“ spaudos konferencija (video),
  Algirdas Patackas pareiškė, kad trauksis iš „Drąsos kelio“, jei ši partija taps sisteminė (video)
 41. Kauno Žaliakalnio apygardos rinkėjai raginami balsuoti už A.Patacką, kad į Seimą patektų prof. G.Aleknonis,
 42. Š. Navickis. Priešpriešos (I),
 43. Paminėtos Drąsiaus Kedžio 40-osios metinės (video),Partija „Drąsos kelias“ prisistatė visuomenei (video),
 44. Telaimi Viltis (nuotraukos),
 45. Spaudos konferencijoje pristatytas „Lietuvos sąrašas“ (video),
 46. Toliau vyksta protesto akcijos reikalaujant „TIE-SOS“,
 47. Romo Kalantos susideginimo dieną signataras A.Patackas perspėjo Lietuvą dėl įvykių Garliavoje (video),
 48. Nusipelniusiems kauniečiams įteiktos Kultūros ir meno premijos (nuotraukos),
 49. Bus įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“,
 50. J.Prapiestis. Pūščios slėpiniai. Arba uždraustojo laiko beieškant (I),
 51. Kaune paminėtos Suvalkų sutarties metinės (nuotraukos, video),
 52. A.Petraitytė. Iš pastogės į Lietuvą žvelgiant, 
Kategorijos: Etninė kultūra, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė