„Mokslo sriuba“: kaip spausdinami pinigai? (video) (3)

Sustabdyta vaizdo akimirka

Sustabdyta vaizdo akimirka

Įsivaizduokime, nueiname į prekybos centrą, prisikrauname pilną vežimą miltų, o kasininkei duodam vilko kailį. Sunku įsivaizduoti tokius mainus šiandieninėje prekyboje. Šiandien pinigai yra žymiai patogesni ir gali labai daug.

„Pinigai lemia kiekvieno iš mūsų gyvenimą Žemėje ir kosmose. Vieni neturi už ką nusipirkti maisto, kiti perka salas. Kaip šiandien yra sukuriami pinigai? Kodėl kyla krizės ir daugybė žmonių netenka darbo? Kaip veikia euro zona? Mokslo sriubos savanorių komanda pabandė surasti atsakymus“, – sudomina vedėjas Ignas Kančys.

Kategorijos: Mokslas, Technika ir technologijos, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .

3 komentarai

 1. Rimas:

  ESM- Europos stabilumo mechanizmas
  https://www.youtube.com/watch?v=L4IZG5S8Qdo
  20141218 SEIMAS
  11.08 val.
  Įsta­ty­mo „Dėl Bel­gi­jos Ka­ra­lys­tės, Vo­kieti­jos Fe­de­ra­ci­nės Res­pub­li­kos, Es­ti­jos Res­pub­li­kos, Ai­ri­jos, Grai­ki­jos Res­pub­li­kos, Is­pani­jos Ka­ra­lys­tės, Pran­cū­zi­jos Res­pub­li­kos, Ita­li­jos Res­pub­li­kos, Kip­ro Res­pub­li­kos, Lat­vijos Res­pub­li­kos, Liuk­sem­bur­go Di­džio­sios Her­co­gys­tės, Mal­tos, Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tės, Aust­ri­jos Res­pub­li­kos, Por­tu­ga­li­jos Res­pub­li­kos, Slo­vė­ni­jos Res­pub­li­kos, Slo­va­ki­jos Res­pub­li­kos ir Suo­mi­jos Res­pub­li­kos Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mo stei­gi­mo su­tar­ties ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-2559(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)
  Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas – įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-2559(2). Jums lei­dus, aš ne­skai­ty­siu pa­va­di­ni­mo, nes jis la­bai il­gas. Svars­ty­mo sta­di­ja. Kvie­čiu pa­grin­di­nio ko­mi­te­to, Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką B. Juod­ką.
  B. JUODKA (LSDPF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, va­kar die­ną ko­mi­te­tas svars­tė to su­dė­tin­go pa­va­di­ni­mo įsta­ty­mo ra­ti­fi­ka­vi­mą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė. Ačiū.
  PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką B. Bra­daus­ką pri­sta­ty­ti iš­va­dą.
  B. BRADAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mo­ji Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir jam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju.
  PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką G. Kir­ki­lą.
  G. KIRKILAS (LSDPF). Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė.
  PIRMININKĖ. Ačiū. Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.
  Siū­lau ypa­tin­gą sku­bą. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.
  Pa­straips­niui. Pa­sta­bų, pa­siū­ly­mų nė­ra. 1 strai­ps­nis. Pri­im­ta. 2 straips­nis. Pri­im­ta. 3 straips­nis. Pri­im­ta. 4 straips­nis. Pri­im­ta.
  Dėl vi­so no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te įsta­ty­mo pro­jek­tui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.
  Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas
  Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai. Už – 82, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas (pro­jek­to Nr. XIIP-2559) pri­im­tas. (Gon­gas)

 2. Rimas:

  • Lietuva 2015–2019 m. turėtų pervesti į Europos stabilumo mechanizmo (ESM) apmokėtąjį kapitalą maždaug 300 mln. eurų (apie 1 mlrd. Lt), kaip šiuo metu numatyta ESM dokumentuose. Turima informacija leidžia manyti, kad pervedimai būtų išdėstyti per 5 metus po 60 mln. eurų (200 mln. Lt). Lietuva taip pat įsipareigotų prireikus papildyti ESM kapitalą iki 2,5 mlrd. eurų (8,5 mlrd. Lt). Papildomų įmokų į ESM kapitalą prireiktų, jeigu kai kurių euro zonos šalių skolų krizė pagilėtų ir apimtų naujas šalis.

  papildyti ESM kapitalą per 7 dienas !!!

 3. Rimas:

  EUROPOS STABILUMO MECHANIZMO STEIGIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=489200

  12. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais)

  Pagal ESM sutarties 41 straipsnį ESM narės turi sumokėti savo įmokėtino kapitalo dalį per 5 metus (po 20 proc. kasmet), naudodamos nustatytą įmokų raktą, kuris grindžiamas ECB kapitalo pasirašymo raktu. Tačiau, jei naujos ESM narės bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui rinkos kainomis eurais paskutiniais metais iki jos stojimo į ESM yra mažesnis nei 75 proc. Europos Sąjungos BVP vidurkio vienam gyventojui rinkos kainomis, nustatytas įmokų raktas laikinai koreguojamas (toliau – koreguotasis įmokų raktas) ir yra lygus šių dydžių sumai: 25 proc. ESM narės nacionaliniam centriniam bankui priklausančio ECB kapitalo dalies ir 75 proc. ESM narės bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) euro zonos rinkos kainomis eurais paskutiniais metais iki jos stojimo į ESM dalies. Laikinas koreguotasis įmokų raktas taikomas dvylika metų nuo dienos, kurią konkreti ESM narė įsiveda eurą.

  Dėl to, kad Lietuvai bus taikomas koreguotasis įmokų raktas, į ESM reikės įmokėti 327,2 mln. eurų: pervedimai bus išdėstyti per 5 metus po 65,44 mln. eurų, pirmąją įmoką įmokant 2015 m. sausio mėn., o kitos keturios dalys atitinkamai bus mokamos pirmųjų, antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų dieną nuo pirmosios dalies mokėjimo dienos. Kiti Lietuvos įsipareigojimai siekiant užtikrinti efektyvaus ESM skolinimo apimtį bus garantiniai, t. y. įsipareigojimai iki pareikalavimo. Lietuvai tai sudarys 2,5362 mlrd. eurų. Pasibaigus dvylikos metų koreguotojo įmokų rakto laikotarpiui, viena įmoka Lietuva turės įmokėti skirtumą tarp to, ką būtų mokėjusi pagal įprastą įmokų ESM raktą, ir tarp to, ką mokėjo pagal koreguotąjį įmokų raktą, – 159,4 mln. eurų (galutinis įmokėtinas kapitalas bus 486,6 mln. eurų), o įsipareigojimai iki pareikalavimo sudarys – 3,7712 mlrd. eurų. Pažymėtina, kad įmokėtinas kapitalas įtakos valdžios sektoriaus deficitui neturės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė