A. Rudys. Suplakta tautybė ir pilietybė (18)

Audrius Rudys | respublika.lt nuotr.

Audrius Rudys | respublika.lt nuotr.

Per visą Lietuvą (per laikraščius, televiziją, radiją, internetinius portalus) nuaidėjo žinia – Žydrūnas Ilgauskas netenka Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės! Prezidentė nepraleido progos teikti atitinkamas įstatymo pataisas, dar kartą kilo diskusijų banga, savo požiūrius pateikė dalis seimūnų. Net Konstitucinio Teismo pirmininkas buvo priverstas aiškintis. Tad galimybės LR piliečiui turėti ir kitos šalies pilietybę (dvigubos pilietybės) klausimas yra išties aktualus.

Diskusijoje dvigubos pilietybės šalininkai teikia įvairius argumentus, jų nuomone, pagrindžiančius tokio sprendimo galimybę ar net būtinumą. Pabandysiu pateikti subjektyvų šių argumentų vertinimą, išeities tašku paimdamas Lietuvos Respublikos kaip nacionalinės valstybės išlikimo perspektyvas.

Iš Lietuvos pastaruoju metu išvyko daug lietuvių, kuriems reikia padėti išlaikyti lietuvybę ir ryšius su Lietuva.

Viešoje diskusijoje suplakami du dalykai – tautybė ir pilietybė. Jei kažkoks lietuvis tampa kitos valstybės piliečiu ir netenka LR pilietybės, tai visai nereiškia, kad jis nustoja būti lietuviu. Tai tiesiog reiškia, kad jis atsisako pareigų ir teisių, kurios jį sieja su LR. Šiais laikais pilietybė gana lengvai (mano nuomone, pernelyg lengvai) keičiama, tiesa, su tam tikromis sąlygomis. O tautybė, ypač kai asmuo yra subrendęs, keičiama sunkiau, nes priklausomybė tautai, bent jau Lietuvoje, nėra juridinių santykių subjektas. Jei jau gimei lietuvių šeimoje, jei gimtoji kalba yra lietuvių, baigei lietuvišką mokyklą, galiausiai jei galvoji lietuviškai – tai tu ir esi lietuvis, nepriklausomai nuo to, kurios valstybės pilietybę turi, kas tavo sutuoktinis, kaip kalba, kokioje mokykloje mokosi tavo vaikai, kokį verslą turi ar kokiam darbdaviui dirbi. Tai – tarsi apgamas, gaunamas gimstant ir lydintis visą gyvenimą. Nebent būtų išoperuojamas. Skausmingai arba ne. Bet kuriuo atveju, savo valia. LR pilietybės netekimas nereiškia automatišką ryšių su giminėmis, draugais, tauta nutrūkimą. Nutrūksta kitkas – priklausymas LR politinei bendruomenei, galimybė tiesiogiai dalyvauti svarbių valstybės reikalų sprendime. Nutrūksta ryšys su valstybe. Tik tiek.

Žmogus, gimęs Lietuvoje ar LR piliečio šeimoje, turi prigimtinę teisę būti LR piliečiu.

Argumentas ir teisingas, ir ne visai. Teisę būti piliečiu toks asmuo tikrai turi. Bet turi teisę ir nepasinaudoti šia teise arba jos atsisakyti. Sąmoningai pasirinkdamas kitos šalies pilietybę, LR pilietis automatiškai netenka LR pilietybės. Tai numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurią piliečiai patvirtino referendumu. Todėl iš pagrindų neteisingas teiginys, kad LR valdžia „savo sprendimu atima pilietybę“. Jis, aišku, turi didelį emocinį poveikį mažiau įsigilinusiems į klausimo esmę skaitytojams ar klausytojams, tačiau juos rimtai klaidina. LR valdžios institucijos tik konstatuoja, kad tūlas asmuo pagal galiojančius teisės aktus, kuriais įgyvendinamos konstitucinės normos, neteko LR pilietybės; valdžios veiksmai susiję tik su šio netekimo konstatavimu ir įforminimu, pareikalaujant grąžinti pilietybę patvirtinantį dokumentą ar tiesiog nebepratęsiant jo galiojimo.

Ar absoliutus yra pilietybės paveldėjimas? Kitaip tariant, ar vaikai automatiškai paveldi tėvų pilietybę (pilietybes)? Kai teikiami argumentai, kad piliečiu gimstama, pilietybė gaunama iš laisvų protėvių (Darius Kuolys, „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“), neatsižvelgiama, kad protėviai gali būti ne tik laisvi piliečiai, bet ir nelaisvi pavaldiniai, asmuo gali turėti tėvus – 2 skirtingų valstybių piliečius, senelius – iš 4, o prosenelius net 8 skirtingų valstybių. O jei kuris iš protėvių turėjo dvigubą pilietybę – tai ir dar daugiau… Kur logiška pabaiga? Kurios (kurių) valstybių pilietis tas asmuo iš tikrųjų yra? Turint galvoje, kad pilietybė – ypatingas asmens santykis su valstybe, tokią aibę reikia apriboti. Piliečiu ne gimstama – piliečiu tampama. Kai atsiranda politinės teisės ir pareigos.

Lietuvai svarbu, kad būtų daug piliečių.

O aš paklausiu – kas svarbiau: ar kad būtų daugiau, ar kad tikrų piliečių? Dviejų ponų tarnas renkasi, kuriam ponui ištikimiau tarnauti. Dažniausias pasirinkimas – tam, kuris daugiau moka; o pas kitą eis tuomet, kai pačiam bus naudinga. Iškilus klausimui, kuriai valstybei būti ištikimam naudingiau – JAV ar LR, Jungtinei Karalystei ar LR, Norvegijai ar LR, Vokietijai ar LR ir t.t. – atsakymas daugeliui dvipiliečių bus neabejotinas. Lietuvos Respublika visose paminėtose ir daugelyje kitų porų yra silpnesnioji pusė, tad juo svarbiau yra, kad valstybinius sprendimus priimtų tikri piliečiai, gyvenantys šioje valstybėje ir savo asmeniniu kailiu jaučiantys jos problemas. Ne žvelgiantys iš toli, kai jiems Lietuvos problemos iš tikrųjų nėra problemos, greičiau „kazusai“, „atvejai“, „pavyzdžiai“ ir pan. Nes problema yra būsena, kuri pasilikti negali, o ją pakeisti yra mažiausiai du keliai. Dvipiliečiams ta būsena pasilikti gali, nes jų asmeninio gyvenimo tai, didžiąja dalimi, gyvybiškai neliečia. Patarti jie visada galės, bet sprendimus dėl valstybės ir jos tautos gyvenimo tegul priima tie, kurie tą ir tik tą gyvenimą ir gyvena.

Antros pilietybės neleidžiama, nes bijoma kai kurių valstybių, o tai – jau pasenęs požiūris.

Dėl baimės – tikra tiesa. Kai per 35 km nuo Lietuvos sostinės plyti erdvė, kurios valstybių politinės klasės ir dauguma piliečių svajoja sugrįžti prie Baltijos jūros, dviguba pilietybė su jomis gali būti tik papildomas pretekstas agresijai pateisinti ir pranašumas ją vykdyti. Nemanau, kad klausimą išspręstų dvigubos pilietybės su NATO ir ES priklausančiomis šalimis toleravimas. Nes tai galėtų būti panaudota Vilniaus kraštui atplėšti nuo Lietuvos, kai tik sudrebės dabartinės pasaulio saugumo sistemos pagrindai. O Ukrainos įvykiai rodo, kad toks drebėjimas – greičiau realybė, negu įaudrintos vaizduotės produktas.

Lietuvai reikia pagaliau įsisąmoninti, kad, nevertinant rizikų, negalima dabartinių santykių ekstrapoliuoti į ateitį. Nebent jau būtume galutinai nusprendę bet kokiomis sąlygomis sunaikinti savo valstybę ir susinaikinti kaip tauta.

Egzistuojanti Europos Sąjungos pilietybė menkina LR pilietybės reikšmę, todėl nėra reikalo jos saugoti.

Kol kas ES pilietybė yra išvestinė. ES pilietybė automatiškai įgyjama šaliai stojant į ES arba tampant ES šalies piliečiu, netenkama, netekus šalies narės pilietybės. Tačiau teisinis laukas kinta ta linkme, kad greičiausiai po kažkiek laiko ES pilietybė taps pirmenybine (taip, kaip buvo Tarybų Sąjungoje). Jau dabar yra šalių, kurios savo pilietybe prekiauja. Jei bet koks Rusijos pilietis (galbūt už valstybės pinigus), nusipirkęs Maltos pilietybę, įgis visas pilietines teises Lietuvoje..? Bijau apie tai net pagalvoti.

Dvigubos pilietybės keliu reikia spręsti problemas, kai vaikai gimsta valstybėse, automatiškai suteikiančiose savo pilietybę.

Sprendimas jau yra, ir jis – visai logiškas. Pilietis yra asmuo, kuris naudojasi tam tikromis teisėmis ir vykdo tam tikras pareigas. Dėl per jauno amžiaus negalintis priimti pasvertų ir apgalvotų sprendimų asmuo iš tikrųjų nėra pilietis visa to žodžio prasme. Todėl vaikų ir paauglių atžvilgiu turėtume kalbėti ne apie pilietybę, o apie teisę į pilietybę, kuri gali būti realizuota sulaukus pilnametystės. Todėl dabar esanti norma, numatanti pilnametystės sulaukusių asmenų pareigą apsispręsti dėl pilietybės pasirinkimo, yra logiška, teisinga ir teisėta.

Lietuvos Respublikos pilietybę reikia suteikti tiems kitų šalių piliečiams ir išsaugoti kitą pilietybę įgyjantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, turintiems Lietuvai didelius nuopelnus, nes jie garsina Lietuvą pasaulyje ir kelia jos prestižą.

Manau, kad tikrai yra atvejų, kai atskiras asmuo turi tikrų nuopelnų Lietuvos Respublikai. Būtent valstybei, nes pilietybė yra, kartoju, ypatingas asmens santykis su valstybe; ne su bendruomene, savivaldybe, institucija, o su valstybe. LR pilietybė turėtų būti suteikta užsieniečiams – Lietuvos agentams (jei tokių esama), gal kariniams patarėjams ir už Lietuvos interesus kovojantiems ar kitaip gyvybe, sveikata ir šeimos gerove rizikuojantiems žmonėms. Lietuvos piliečiams, vykdantiems LR specialiųjų tarnybų pavedimus ir dėl to tapusiems kitų valstybių piliečiais, Lietuvos pilietybė turi būti be išlygų išsaugoma. O labdara, net ir didelė, net ir milijoninė, lygiai kaip našlaičių įsivaikinimas yra nuopelnas bendruomenei, tad gali būti pagerbta miesto garbės piliečio vardu.

Galima sutikti ir su dviguba pilietybe asmenų, realiai keliančių (ar kėlusių) valstybės prestižą. Tai turėtų būti tikrai ryškus indėlis, kad pasaulis apie Lietuvą girdėtų. Pavyzdys – Lietuvos operos ir baleto teatro spektaklis „Romeo ir Džuljeta“, kuris dėka pasaulinės garsenybės Mstislavo Rostropovičiaus tikrai puikiai pristatė Lietuvą, jos kultūrą ir artistų talentą daugelyje šalių. Negaila tokiam Lietuvos draugui ir populiarintojui antrosios pilietybės.

Bet kyla klausimas, ar geriems sportininkams, prisiekusiems kitoms valstybėms, reikėtų leisti susigrąžinti LR pilietybę. Juk jos atsisako būdami pilnamečiai, veiksnūs ir blaivūs. Žydrūno Ilgausko atvejis yra būtent toks. Priimdamas JAV pilietybę, jis privalėjo ištarti šiuos „Ištikimybės priesaikos“ žodžius (autoriaus vertimas): „Aš skelbiu ir prisiekiu, kad aš absoliučiai ir visiškai išsižadu ir atsisakau bet kokios priklausomybės ir ištikimybės bet kuriam užsienio valdovui, monarchui, valstybei ar suverenui, kuriam ar kuriai aš buvau valdinys ar pilietis…“

Sporte daugiapilietybiškumo problemų apstu. Kai kurios valstybės, siekdamos nepelnyto prestižo, masiškai natūralizuoja sportininkus. Būna, kad pastarieji su pilietybėmis elgiasi kaip Kazanova su poniomis – pasinaudojau, palikau. Pilietybė – pernelyg svarbus institutas, kad ją būtų galima aukoti už kokią nors 7 vietą Europos čempionate ar 16 vietą olimpiadoje. Izabelos Tobias (Isabella Tobias) atvejis yra labai pamokantis. Manau, sporto šulams ir valstybės veikėjams, net Prezidentei, reikėtų suprasti – neišaugini savo stiprių sportininkų, nereikia parazituoti ir kelti savo prestižo svetima sąskaita. Net jei kitos valstybės taip elgiasi.

Diskusijose keliamas klausimas, kas turi priimti galutinius sprendimus dvigubos pilietybės atvejais. Manau, kad Respublikos Prezidentas, nes visų atvejų jokiame norminiame dokumente neišrašysi, o kai kurių (agentūrinis darbas) net negalima skelbti.

***

Kodėl periodiškai vis iškeliamas daugiapilietybiškumo klausimas? Globalistų svajonė – pasaulio vyriausybė, pasaulio pilietis. Todėl dabartinį pilietybės turinį siekiama išplauti, siekiama nutraukti prigimtinius ryšius su gimtąja šalimi, provokuojamas ir skatinamas mišrių šeimų kūrimas, pilietybės pardavinėjamos sportinio prestižo tikslais ir už pinigus… Ar Lietuva to nori? Dabartinės pilietybės klausimų teisinės sistemos išlaikymas – vienas iš paskutiniųjų nacionalinės valstybės gynimo bastionų.

Apginkime jį. Nors Lietuvoje.

Parengta pagal savaitraščio „Respublika“ specialų leidinį
„Redakcinės kolegijos tribūna“.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .

18 komentarų

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Ponas Algirdai Patackai, daug kas yra nuomone, kai kas yra istatymas, taciau kai kas yra LR Konstitucija! O Konstitucija yra ne Seimo priimta, o tautos referendumu priimta 1992 metu spalio 25d. Tai kai kalbau apie LR Konstitucija, tai neleidziu sau iskreipti ne vieno zodelio, savo nuomone pakavoju taip giliai, kad ne nesimatytu niekam. Ne mano nuomone ar kito nuomone turi galioti, Lietuvoje turi galioti jos KONSTITUCIJA! Ar cia kas nors nesuprantama ponas Patackai? Tai va as perskaitau tamstos zodi, o zodi yra labai svarbu ir ivertinti. Taigi tamstos sodis apie Rudzio, signataro, teksta yra “Tiksliai…”. Tai va cituoju ka parase Rudys: “Sąmoningai pasirinkdamas kitos šalies pilietybę, LR pilietis automatiškai netenka LR pilietybės. Tai numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kurią piliečiai patvirtino referendumu.” Tai ka parase Rudys, to tikrai NERA LR Konstitucijoje ir nera jokiu panasiu zodziu Konstitucijoje. O tai reiskia tik viena vieninteli dalyka, ponas signataras Rudys SAMONINGAI isniekino LR Konstitucija, nes tikrai turi sugebejima skaityti!, gal net ir rasyti, nes straipsni gal pats parase? Taigi kol Rudys nesuras LR Konstitucijoje to teksto, kuris anot jo yra numatytas LR Konstitucijoje, tol laikau Rudi MELAGIU, AFERISTU ir pasistaciusiu save aukciau LR Konstitucijos, aukciau tautos valios, na lygiai taip pat, kai Lietuvos koloborantu, vagiu, banditu ir dvasiniu iskrypeliu valdzia. Bet cia esme yra dar ir kitame. Kai Rudys isniekines Konstitucija toliaus raso, tai toje rasliavoje manyciau galima surasti GERU minciu, geru nuomoniu. Ar zinote kam jos reikalingos? Ogi tam, kad itvirtinti ta ANTIKONSTITUCINE rasliava, kuria cia ir pacitavau. Tai melagingos propagandos METODAS, kai teisingomis mintimis siekiama pridengti MELA, iskraipyti Konstitucija, pasikelti save auksciau tautos valios, na ko gero priarteti prie melagiu, aferistu, kgbistu, komunistu dievo-bedievio. Nera tekste svarbesnio dalyko nei LR Konstitucijos iskraipymas. Todel visas sokis tekste vyksta del to, kad iteigti zmonems…. Konstitucijos isniekinima…. o juk ne visi atsivers Konstitucija, ne visi paskaitys, ne visi isigilins…. ir ziurek zmogaus samoneje itvirtins ta ISKREIPTA nuostata. O ponas Algirdas Patackas….. katuciu ploja…. “Tiksliai…” Nieko tiksliai cia nera, tai samoningas LR Konstitucijos iskraipymas. Ka as matau visumoje per spaudos puslapius, per valdzios veikima ir neveikima? Kai tik klausimas apie Z.Ilgausko pilietybes atsirado, tai matau, kad i informacine erdve isiverze tokie asmenys, kaip komunistu partijos CK instruktorius R.Ozolas, visokie zalimai ir t.t. ir jie tiksliai veikia pagal ta pacia kgbistine komunistine iskrypeliska METODIKA – iskreipia LR Konstitucija, isniekina jos teksta, paniekina tautos valia…. ir apsimeta PATRIOTAIS! O as juos matau AFERISTAIS! Tamtso zodis Rudzio tekstui “Tiksliai…”, reiskia, ponas Algirdai Patackai…. pritari AFERISTINIAM LR Konstitucijos isaiskinimui. O kas ta Konstitucija Konstituciniame Teisme isaiskino? Ogi tas, kuris spaudoje aktyviai reiskesi kaip pedofilu gynejas, na jo pavarde Kuris, todel jis ir kur_iskai isaiskino pasitelkes dvasias, be jokiu budu ne LR Konstitucijos teksta. Ta pati daro Rudys, Ozolas, Zalimas…. tai Lietuvos valdzios tarnai-tranai.
   Krisiu ant zemes ir prasysiu nuolankus atleidimo kiekvieno, kuris irodys, parodys LR Konstitucijoje ta teksta, kuri cia is Rudzio teksto pacitavau! NERA tokiu zodziu. Personaliai, jei turi garbes ponas Algirdai Patackai, surask tuos zodzius pats asmeniskai ir jei nerasi… tai malonek atsiprasyti uz ta pritarima LR Konstitucijos iskraipymams.
   Beje apie tuos NUOPELNUS! Tai kaip cia iseina, kad NUOPELNAI padaro zmones pries istatyma NELYGIUS! Nuo kada cia taip? Suprantamas samprotavimas….. Seimo nariai…. su nuopelnais jau is karto, taigi privilegiju sau prisigalvoja, na kiek sirdis geidzia! Man visai nesvarbu kiek ten tas Z.Ilgauskas NBA ziedu nelaimejo, man svarbiausiai, kad jis LIETUVIS, cia yra auksciausia tautai vertybe. Kiekvienam lietuviui Lietuva yra NAMAI, kuri jis bebutu, ne maziausiu apribojimu lietuviams Lietuvoje neturi buti taikoma, nes jie kure ir atkure Valstybe, tiesa korupcija ima virsu ne be tarptautines pagalbos, o va visiokio plauko rudziai, ozolai…. ir net save ivardinantys signatarais…. oi nenori matyti lietuviu Lietuvoje….. ATIMTI, ATIMTI, ATIMTI jie saukia visur ir gvoltomis…. visuose spaudos leidiniuose…. patriotai – atemejai, grynas bolseviku hibridas. Taigi laukiu pono A.Patacko atsiprasymo uz tai, kad PRITARE LR Konstitucijos niekintojams, kraipytojams. Labai idomus testas…. ar isdrys, ar sugebes suvokti ka padare?

   • Pikc:

    Gal “Konstitucijos žinovui” praverstų tą Konstituciją atsiversti ir perskaityti 12-ą straipsnį (“Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.”), o paskui “tam tikrą substanciją” malti? 😉

    • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Tai tamstai ir patarimas, substancijos NEMALK! Aiskiai pasakyta atskirais atvejais GALI! O kai nepatenka i tuos atskirus atvejus, tada NEGALI! O kas yra atskiras atvejis? Zodis atskiras reiskia, kad kazkas turi buti ATSKIRAI, kaip zodynai sako… atskirai gyventi! Na tai Ilgauskas atskirai ir gyvena, JAV! O tai reiskia, kad budamas LR pilieciu GALI buti ir kitos salies pilieciu! Ar tamsta substancijos malejau…kaip kitaip zodzius ATSKIRI ATVEJAI supranti? Ar taip, kaip Kuris… retos isimtys? Turetum kitus substancijos malejus pamaloninti ir paasikinti, kad Konstitucijoje yra juridiniai terminai, o ne savokos apibreziancios zmoniu skaiciu. Gali buti vienas atskiras atvejis, kuris visa tauta apibreztu. Taigi Lietuvoje yra Lietuvos pilieciai, o atskiru atveju Lietuvos pilieciai yra lietuviai! Taigi nekalbame apie pietu asigalio tautybes zmones, kalbame apie lietuvius Lietuvos valstybeje, nes Lietuvos valstybe atkure TAUTA!, kuria kai kurie isaiskina, kad tauta – tai LR pilieciai. O tai tikrai ne tas pats. Lietuvoje gali gyventi ivairiu tautu zmones!
     Pekrliu savo sena komentara is Lietuvos ziniu:
     —————–
     dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com 67.167.91.222 2014-09-04 19:16 Su Lietuvos pilieciu pilietybemis nera JOKIU problemu, jeigu butu vadovaujamasi LR Konstitucija, o ne jos SUFALSIFIKUOTU ku_risku isaiskinimu. Sufalsifikutas isaiskinimas todel, kad Konstitucijos juridini termina (kas niekaip nesurista su asmenu skaiciumi) “atskiri atvejai” pakeiti nekonstituciniu terminu “retos isimtys”. Tai dvasniu iskrypliu isiaikinimas ir ta parode Kurio pozicija pedofilijos bylos atzvilgiu. Juridinis terminas “atskiri atvejai” yra apirbreziamas APLINKYBEMIS! Gi aiskiausiai net paskutiniam asilui turi buti aisku, kad pagal LR Konstitucijos 12 straipsni, LR pilieciai atskirais atvejais GALI tureti ir kitos salies pilietybe. Belieka apibrezti APLINKYBEMIS tuos atskirus atvejus: 1) LR pilietis teisetai igyjes kitos salies pilietybe gali buti abieju saliu pilieciu; 2) Lietuviu kilmes (tas turi buti irodyta) bet kurios salies pilietis be jokiu apribojimu gali igyti ir Lietuvos pilietybe; 3) LR pilietybes istatymo nustatyta tvarka uz nuopelnus Lietuvos valstybei, LR Prezidentas gali suteikti LR pilietybe. Taigi turime TRIS atvejus, kurie pagal LR Konstitucija issprendzia visus su pilietybemis susijusius klausimus visiems laikams ir nereikia jokiu 9 atveju!!!, kuriuos kaitalioja kaip kam uzeina! Problema su pilietybemis atsiranda tada, kai korumpuota valdzia NAIKINDAMA pagal isgales Lietuvoje teisinguma, taip ir elgiasi su zmonemis, kad tik jiems butu daugiau problemu, kad butu nepatenkinti, taciau kad butu patenkinti kgbistiniai komunistiniai uzgaidai naikinti valstybinguma per jos pilieciu supriesinimus. Klausimas Lietuvos valdziai, kuri tyciojasi is LR Konstitucijos: Kada nustosite tyciotis is Konstitucijos? Lietuvos valdzios isprotejimas jau pasieke toki lygi, kad ja tisklinga vadinti koloborantais, vagimis, banditais ir dvasiniais iskrypeliais. Jie vienas kito laikosi, nekencia teisingumo, nes esant teisingumui jie sedetu ne valdzioje, o CYPEJE! Deja tiketis protingo ir teisingo spendimo is Seimo, Vyriausybes ar Prezidentes NEGALIME, nes ju tikslai TIKSLIAI PRIESINGI! Ta rodo vis pilietybes klausimo priesistore! Isniekine Konstitucija paskiriami EZTT teisejais!!! Komunistine partskola Lietuvoje siauteja ideologiskai. +32 -0

     Daugiau skaitykite: http://lzinios.lt/lzinios/186717/k
     © Lietuvos žinios

     Tai kuris cia mala substancija?

 1. man viskas aišku:

  Autorius labai aiškiai ir suprantamai išdėstė savo požiūrį į šį, dabar labai eskaluojamą, labai mums svarbų pilietybės ir tautybės klausimą. Jeigu bus surengtas šiuo klausimu referendumas – aš būsiu prieš dvigubos pilietybės įteisinimą.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Tai kai vadovaujames nuomone, o ne LR Konstitucija…. tai kiek zmoniu tiek nuomoniu… sprendimas niekada nebus priimtas! To ir siekiama tomis NUOMONEMIS, kurios sutrytpia, sunaikina LR Konstitucija. Tai kam tie istatymai reikalingi, jei net LR Konstitucija suniekinama…. ir plojama katuciu! Anarchija naudinga Lietuvos priesams ir ta jie daro SEKMINGAI!

 2. Žaltys:

  Dėl Žydrūno Ilgausko, Šarūno Jasikevičiaus, Gintaro Einikio ir kitų krepšininkų pilietybių neverta veltis į polemiką. Mums toli iki jų supratimo, jie yra žvaigždės, jie gali sau leisti mums pasigrožėti jų užpakaliais, keiksmažodžiais, uždirbtais milijonais. Bet kodėl Garastas su Saboniu važinėja po savivaldybes kaulyti pinigų krepšiniui? Juk jie TOKIE turtingi, TIEK garsinę, tiek uždirbę?

 3. Kažin:

  Pirmiausia autoriui reikėtų suprasti, kad pilietybė yra asmens ir Valstybės, o ne asmens ir Tautos santykių reglamentavimo dalykas. Kai Konstitucijoje sakoma, kad LR pilietybė įgyjama gimstant, tai turima galvoje gimimą Valstybės teritorijoje, o ne gimimą LR piliečių šeimoje. Asmuo gimdamas LR piliečių šeimoje, bet ne LR teritorijoje, Pagal automatiškai jos pilečiu netampa.
  Kalbėjimas, tai neskiriant, tampa nieko neverta maišalyne. Taip yra atsitikę ir su šiuo rašiniu.
  O kas dėl Konstitucijoje numatytų atskirų, įstatyme nustatomų atvejų, kuomet galima būti kartu LR ir kitos šalies piliečiu, tai tokiam atvejui Pilietybės įstatymu galėtų būti priskirta ir Prezidento valia.

  • Arūnas:

   “LR pilietybė įgyjama gimstant, tai turima galvoje gimimą Valstybės teritorijoje, o ne gimimą LR piliečių šeimoje”. Tai tikriausiai manote, kad tai turima Jūsų galvoje. Kitose galvose “turima”, kad dviejų Kinijos piliečių šeimoje Lietuvoje gimęs vaikas automatiškai netaps Lietuvos piliečiu, o dviejų Lietuvos piliečių šeimoje Kinijoje gimęs vaikas automatiškai taps Lietuvos piliečiu.

   • Kažin:

    Mano “galvoje turima” taip, kaip yra parašyta LR Konstitucijoje. Pagal LR Konstituciją Kinijos piliečių šeimoje Lietuvoje gimęs vaikas, jeigu tapęs pilnamečiu panorės, turės teisę gimimo Lietuvoje pagrindu tapti Lietuvos piliečiu, žinoma, privalės atitikti ir kitus Pilietybės įstatyme nustatytus piliečio reikalavimus. Tie, kurių galvose “turima” kitaip negu yra parašyta Konstitucijoje, gal tegul tikrinasi galvas…

    • Arūnas:

     Kinijos piliečių šeimoje Lietuvoje gimęs vaikas a u t o m a t i š k a i netaps Lietuvos piliečiu, o dviejų Lietuvos piliečių šeimoje Kinijoje gimęs vaikas a u t o m a t i š k a i taps Lietuvos piliečiu.
     Kas moka perskaityti, tas sugeba ir perskaityti

 4. pušis:

  Puikus straipsnis, kurio valdžiagyviai tikriausiai neskaitys. Ypač taikli teksto pabaiga, ką patvirtina ir globalistų atstovo, sąžinės bei intelekto nesugadinto veidelio savininko žodžiai, kad tautos ir valstybės yra atgyvena.
  O referendumas, jei toks būtų, tai tik tam, kad suderinus su rinkimų data, daugiau balsuotojų ateitų. Rezultatus bus kam pritempti iki valdžiagyviams pageidautinų.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Gerbiamas Pusie, pateikiu citata is straipsnio pabaigos: “Dabartinės pilietybės klausimų teisinės sistemos išlaikymas – vienas iš paskutiniųjų nacionalinės valstybės gynimo bastionų.” Tai dabar jeigu paskaitysite ir kitus mano komentarus, kur aiskiai pasakyta, kad butent ponas Rudys pasisako pries LR Konstitucija is esmes ja ISKRAIPYDAMAS, tai yra visiskai absurdiska teigti, kad iskraipant ta teisine sistema siekiama ja islaikyti kaip viena is nacionalines valstybes gynimo bastiona! Tai gal ponas Rudys prarades mastymo ir analizes dovana…. tai ka sugriauna nori islaikyti! Na tai negriauk, nesityciok is LR Konstitucijos, tada gal ir bus galima patiketi tuo ka sako.
   Na o dabar apie tuos globalistu interesus. As tai taip isivaizduoju, kai atiminejama LR pilietybe, tai tikrai tai atitinka globalistu interesus…. Lietuva bus be lietuviu. Tai kaip cia tas Rudys kovoja pries globalistus juos REMDAMAS! Tai ir belieka paklausti…. o kur gi tas Rudys savo proteli prasvilpe? Nepasisako uz kuo daugiau lietuviu, o uz kuo maziau lietuviu, kad turetu Lietuvos pilietybe!
   Negaliu atsistebeti…. kaip ta kgbistine komunistine samone taip nukreipta, kad tik lietuviams butu kuo blogiau, kad tik lietuviai neturetu tevynes, kad joje butu svetimi, nelaukiami ir paniekinti! Tai cia globalistu iteresas ir tam interesui nuosekliai istikimai tarnauj Lietuvos koloborantu, vagiu, banditu ir dvasiniu iskrypeliu valdzia. Ar gi to nematote?
   Tai ponas Rudys ko gero yra globalistu atstovas.

 5. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Neziurint i tai, kad cia daznai rasineju visokius komentarus, mano isvada vis tiek lieka tokia pati: Lietuvos valdzia yra NEPAJEGI isspresti elementarios problemos, nes jos NENORI spresti, nes jos tikslai yra visiskai kitokie: tvirta korupcija ir neteisingumas. Teisingumo valdzia nemegsta, nenori ir NETOLERUOS, nes tokiu atveju tekstu sedeti ne valdzioje, o kalejime. Korupcija uztikrina padoru pragyvenima, kas tokios laimes atsisakys?

 6. Tautininkų šulai remia KT ir sistemą tuo pačiu...:

  TS iš meilės grynai tautai :, linkusi naikinti pilięčių skaičių…To net konservai nepalaiko..
  Kūrio kompanija KT sprendimu panaikino Konst. autorių įžvalgų leidimą ,,atskirais atvejais turėti dvigubą pilietybę”.

 7. Klausimas:

  Kur gimei ten ir tavo Tėvynė. Kur Tėvynė – toje žemėje esančios šalies ir pilietybė. Daugiau čia nėra apie ką kalbėti ir belieka tik daryti.
  Pastaruoju metu sąmoningai daug kalbama apie dvigubas ar n-gubas pilietybes, kad pripratinti žmones prie šios minties ir nutautinti bei paversti mase.
  Globalizuokimės Tautiškai – Gyvenk ir kurk savo Tėvynėje, o į svečias šalis važiuok kaip svečias.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė