Kauno miesto savivaldybė tikisi atgauti Vytauto parką (0)

Dainų slėnis | Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Dainų slėnis | Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Prieš me­tus iš vers­li­nin­kų su­sig­rą­ži­nę dar 1992 me­tais pri­va­ti­zuo­tą Dai­nų slė­nį, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ti­ki­si ras­ti ir vi­soms ša­lims pri­im­ti­ną bū­dą, kaip at­gau­ti ir prieš ke­lis de­šimt­me­čius po­pu­lia­rią pra­mo­gų vie­tą – Vy­tau­to par­ką.

Abu ob­jek­tus už in­ves­ti­ci­nius če­kius yra įsi­gi­ju­si ta pa­ti bend­ro­vė „Vy­tau­to par­kas“.

Dau­ge­lį me­tų kal­bė­ta apie tai, kad pui­kio­se Kau­no vie­to­se esan­tys sta­ti­niai yra ap­leis­ti ir su­ny­kę.

„Dai­nų slė­nį at­ga­vo­me. Ti­ki­mės, kad su­sig­rą­žin­si­me ir Vy­tau­to par­ką. Juk ob­jek­tams rei­kia di­de­lių in­ves­ti­ci­jų, o vers­li­nin­kams be sa­vi­val­dy­bės par­amos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) gau­ti jų ne­pa­vyks“, – ti­ki­no Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas.

Jo tei­gi­mu, po­kal­biai dėl ant va­di­na­mo­jo Par­odos kal­no įsi­kū­ru­sio par­ko, ku­rio te­ri­to­ri­jo­je įreng­tos ka­ru­se­lės, per­da­vi­mo mies­tui vyks­ta, ta­čiau yra ne­ak­ty­vūs. Ka­da su vers­li­nin­kais bus su­si­tar­ta ir ar iš vi­so bus su­si­tar­ta, nė­ra aiš­ku.

Da­bar, pa­sak A. Kup­čins­ko, vi­sas dė­me­sys nu­kreip­tas į Dai­nų slė­nį, at­gau­tą prieš me­tus. Iš Kau­no mies­to biu­dže­to ob­jek­to prie­žiū­rai kol kas tes­kir­ta 50 tūkst. li­tų.

„Sa­vait­ga­lį slė­ny­je vyks Dai­nų šven­tės Kau­no dai­nų die­na. Jau da­bar žy­mi­mės, ko­kius dar­bus tu­rė­si­me at­lik­ti po ren­gi­nio“, – sa­kė A. Kup­čins­kas.

Anot jo, SĮ „Kau­no pla­nas“ bus pa­ves­ta reng­ti do­ku­men­tus, ku­riais re­mian­tis vė­liau bus ga­li­ma teik­ti ES struk­tū­ri­niams fon­dams tin­ka­mą pro­jek­tą fi­nan­suo­ti Dai­nų slė­nio tvar­ky­mą.

Tie­sa, tai tu­rė­tų įvyk­ti ne­grei­tai, nes pa­na­šaus po­bū­džio pro­jek­tai tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ti rem­ti tik nuo 2018 me­tų.

Ma­si­niams ren­gi­niams skir­tas ir nau­do­tas Dai­nų slė­nis į pri­va­ti­zuo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šą pa­te­ko 1992 me­tais. Tuo­met jis par­duo­tas už 1000 li­tų ver­tės in­ves­ti­ci­nius če­kius. Tie­sa, vers­li­nin­kams, pri­va­ti­za­vu­siems ob­jek­tą, ati­te­ko tik slė­nio te­ri­to­ri­jo­je įreng­ti įren­gi­niai. Že­mės, esan­čios Ąžuo­ly­no par­ke, jiems įsi­gy­ti ne­pa­vy­ko. Nau­ji sa­vi­nin­kai Dai­nų slė­ny­je sa­vo nuo­žiū­ra ne­ga­lė­jo nie­ko kur­ti – nei pra­mo­gų zo­nų, nei ka­vi­nių. Tai ta­po prie­žas­ti­mi, ko­dėl Dai­nų slė­nį pri­žiū­rė­jo tik Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė, ban­džiu­si ob­jek­tą at­gau­ti teis­muo­se, ta­čiau de­šimt­me­tį by­li­nė­ju­sis be tei­gia­mo re­zul­ta­to. Komp­ro­mi­są pa­siek­ti pa­vy­ko 2013 me­tais, kuo­met mai­nais už Dai­nų slė­nį val­di­nin­kai vers­li­nin­kams pa­siū­lė vys­ty­ti inf­ras­truk­tū­rą ir plės­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę Jo­na­vos gat­vė­je. Vers­li­nin­kai jų ži­nio­je esan­čius suo­liu­kus ir ki­tą slė­nio įran­gą mies­tui pa­do­va­no­jo.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė