Prasidėjo jubiliejinis, penkiasdešimtasis tarptautinis poezijos festivalis (programa) (0)

Poezijos pavasarisGegužės 18 d., sekmadienį 17.00 val. prasidėjo Tarptautinio poezijos festivalis Poezijos pavasaris ir truks iki bir­že­lio 1-osios. Atidaryme dalyvavo poetai Juozas Erlickas, Antanas A. Jonynas, Mindaugas Nastaravičius, Ramutė Skučaitė, Rimvydas Stankevičius, smuikininkas Vilhelmas Čepinskis, gitaristas Sergejus Krinicinas.

Poezijos pavasaris rengiamas kasmet nuo 1965 m. Pradėtas rengti pažymint poetės Salomėjos Nėries 20-ąsias mirties metines. Pirmojo poezijos pavasario iniciatorius ir pirmasis laureatas – Justinas Marcinkevičius. Renginio simbolis – Stasio Krasausko „poezijos paukštė“.Festivalio išvakarėse, kaip ir kasmet, parengtas naujų eilėraščių, poezijos vertimų ir esė apie literatūrą almanachas „Poezijos pavasaris“. Festivalio dienomis bus pagerbiami ryškiausi praėjusių metų poetai, įteikiami prizai už poezijos vertimus į lietuvių kalbą, už lietuvių poezijos vertimus į kitas kalbas, už svariausią debiutą almanache, pagerbiamas aktorius poezijos skaitovas. Uždaromasis vakaras vyksta Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemelyje.

Mai­ro­nio pre­mi­ja šiemet skirta Kęs­tu­čiui Na­va­kui, jis yra ir šių me­tų „Poe­zi­jos pa­va­sa­rio“ nugalėtojas. Dio­ni­zo Poš­kos pre­mi­ja bus įteik­ta Vy­tau­tui Stul­pi­nui, Lai­mo­no No­rei­kos pri­zą pel­nė skai­to­vas, ak­to­rius Vy­tau­tas Rum­šas, Vil­niaus mies­to me­ro pre­mi­ją gaus Ra­mu­nė Brun­dzai­tė, Sa­lo­mė­jos Nė­ries pre­mi­ją – So­na­ta Pa­liu­ly­tė. Zig­mo Gė­lės-Gai­da­ma­vi­čiaus pre­mi­ja už de­biu­tą ati­te­ko Au­gus­ti­nui Dai­niui. Vai­kų poe­zi­jos pre­mi­ja skir­ta Al­mai Ka­ro­sai­tei. Už poe­zi­jos ver­ti­mus į lie­tu­vių kal­bą bus ap­do­va­no­ta Al­ma La­pins­kie­nė, už ver­ti­mus į ki­tas kal­bas – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio „Me­tų“ ver­tė­ja į is­pa­nų kal­bą Car­men Ca­ro Du­go. Už ge­riau­sią esė al­ma­na­che „Poe­zi­jos pa­va­sa­ris“ pri­zas ati­teks Ele­nai Kar­naus­kai­tei, pri­zą už pro­fe­sio­na­lu­mą pa­ly­dint poe­zi­jos kny­gas skai­ty­to­jams pelnė Re­gi­man­tas Ta­mo­šai­tis.

RENGINIŲ PROGRAMA

Tarptautinis poezijos festivalis Poezijos pavasaris 2014

Gegužės 18–birželio 1 d.

Poezijos pavasario prologas Gruzijoje

Gegužės 16 d. 11val. PoezijosšventėLietuviųkalbosirkultūros centre. PoetiniaiskaitymailietuviųirgruzinųkalbomisGruzijostechnikosuniversiteteTbilisyje

Gegužės 16 d. 16 val. Improvizacijos:poetiniaiįkvėpimaisenojojeGruzijossostinėjeMcchetoje

Gegužės 17 d.11val. PoezijospavasariošventėVilniausskvereTbilisyje

Gegužės 17 d.12val. Improvizacijos: poetiniaiimpulsaiTbilisiosenamiesčiogatvėse

Gegužės 17 d.17 val. Lietuviųirukrainiečiųpoezijosalmanacho „Užhorizonto“pristatymasKaukazonamuoseTbilisyje

Gegužės 18 d.12 val. Poezijosšventė „Lygumųirkalnųpoezija: širdis į širdį“gruzinųklasikoVažaPšavelosmuziejuje(Dušečio r.)

Gegužės 18 d. 17 val.Penkiasdešimtojo tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris atidarymas Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)                                            

Gegužės 19 d. 17.30 val.   Prancūzų ir lietuvių poezijos skaitymaiPrancūzų institute (Didžioji g. 1, Vilnius)

Gegužės 19 d. 19 val.        Almanacho „Poezijos  pavasaris 2014“ sutiktuvės,

kompaktinės plokštelės „50 Poezijos pavasario balsų“pristatymas.Premijos už geriausią esė almanache įteikimas Rašytojų sąjungos Baltojoje salėje.

Zenono Baltrušio fotografijų parodos „Poezijos pavasario veidai“ atidarymasRašytojų klubo salėje(K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 19 d. 21 val.         Skaitymų vakaras „Duetai +“: Mantas Balakauskas, VladzLiankevič (Baltarusija) ir Vytas Dekšnys knygyne „MintVinetu“ (Šv. Ignoto g. 16/10, Vilnius)

Gegužės 20 d. 15.30 val.  Poeto EugenijausAlišankos autoriniai kūrybos skaitymai /Poezijos pavasario laureatai/ Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius)

Gegužės 20 d. 18 val.  Poetinė-muzikinė pramonė „Darbai ir dyvai“. Skambės fragmentai iš Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ ir J. S. Bacho, J. Gudavičiaus, J. Naujalio kūriniai Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)

Gegužės 20 d. 20 val.       Baltų poetų skaitymai Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 21 d. 11 val.  Poezijos pavasariosvečių priėmimas Šakių rajono    savivaldybėje

Gegužės 21 d. 12 val.         Poezijos popietė vaikams „Poezijos paukštę prisijaukinsiu” Grigiškių kultūros centre (Vilniaus g. 12, Grigiškės)

Gegužės 21 d. 13 val.         Moksleivių poezijos skaitymai „Augame kartu su eilėraščiu“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 21 d. 13 val.         Poezijos pamokaSeinų „Žiburio“ mokykloje (Seinai, Lenkija)

Gegužės 21 d. 13 val.         Poezijos pavasaris Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos rožančiaus bažnyčios šventoriuje (Dieveniškės, Šalčininkų r.)

Gegužės 21 d. 13 val.         Poezijos pavasaris Vilniaus kolegijos Menų fakulteto aktų salėje (Didlaukio g. 82, Vilnius)

Gegužės 21 d. 14 val.         Poezijos skaitymai „Ir plunksna sugauna žodžius…“,  skirti Albino Bernoto 80-osioms gimimo metinėms poeto tėviškėje Griškabūdyje (Šakių r.)

Gegužės 21 d. 14 val.         Literatūrinis pavasaris Lietuvos edukologijos universitete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius)

Gegužės 21 d. 15 val.          Baltų poetųskaitymai S. Nėriesmuziejaussodelyje Palemone (Kaunas)

Gegužės 21 d. 17 val.         Poezijos šventė „Po paukščio baltu išlenktu sparnu…“ poetoAlbino Bernoto atminimui /Poezijos pavasario laureatai/ Šakių r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Gimnazijos g. 1, Šakiai)

Gegužės  21 d. 17 val.        Moterų skaitymai „Ką laumės lėmė“ prie Žemaitės paminklo (Gedimino pr., Vilnius)

Gegužės 21 d. 17 val.         Literatūrinio pavasario skaitymai Lietuvos edukologijos universitete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius)

Gegužės 21 d. 18 val.         Poezijos vakaras Rimdžiūnų kultūros namuose (Centralnaja g. 49/2, Rimdžiūnai, Gardino sritis, Astravo rajonas, Baltarusija)

Gegužės 21 d. 18 val.         Šv. Mišios 50-ojo Poezijos pavasario pagerbimui ir jo pradininko poeto Justino Marcinkevičiaus atminimuiPunsko bažnyčioje (Punskas,Lenkija)

Gegužės 21 d. 18 val.         Vakaras-koncertas – Poezijos pavasariolaureatų eilėraščiai                 muzikoje „Šalis mana – širdis mana“ /Poezijos pavasario laureatai/ Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius)

Gegužės 21 d. 18.30 val.  Poezijos vakaras aušrininko kunigo Simono Norkaus name(Punskas, Lenkija)

Gegužės 22 d. 9 val.  Literatūros valanda Punsko S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje (Punskas, Lenkija)

Gegužės 22 d. 11 val.  Literatūros priešpietė Vidugirių mokykloje(Lenkija)

Gegužės 22 d. 11  val.        Poezijos pavasario svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Gegužės 22 d. 12 val.        Susitikimas  su Poezijos pavasariodalyviais  Šiaulių rajono literatūros muziejuje Naisiuose (Naisiai, Šiaulių r.)

Gegužės 22 d. 13 val.       Poezijos šventė „Tylios mano dainos…“, Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos įteikimas už geriausią 2013 metų poezijos debiutą Šiaulių rajono  literatūros muziejuje Naisiuose (Naisiai, Šiaulių r.)

Gegužės 22 d. 13 val.        Poezijos skaitymai „Aš kursiu tau meilės ir džiaugsmo dainas“ Salomėjos Nėries tėviškėje Kiršuose(Vilkaviškio r.)

Gegužės 22 d. 13 val.       Literatūros pamoka Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje (Vytauto g. 56, Dusetos, Zarasų r.)

Gegužės 22 d. 14 val.         Poezijos pavasaris Putinų gimnazijoje (Šaltinių g. 1, Alytus )

Gegužės 22 d. 16 val.         Poezijos ir muzikos valanda, skirta K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms Lietuvos aklųjų ir silpnaregių kūrybinėje stovykloje (Zelvos poilsiavietė, Elektrėnų savivaldybė)

Gegužės 22 d. 17 val.         Poezijos vakaras Vilkaviškio kultūros centre. Salomėjos Nėries  premijos įteikimas (Vytauto g. 28, Vilkaviškis)

Gegužės 22 d. 17 val.Poezijos pavasarisZarasų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (D. Bukonto g. 20, Zarasai)

Gegužės 22 d. 17 val.         Poezijos skaitymai „Sustabdytas laikas “Antano Jonyno memorialiniame muziejuje (Liškiavos g. 17, Alytaus)

Gegužės 22 d. 17 val.         Buvusių ir esamų Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto literatų skaitymai „Ant laktos“ poetui Algimantui Mackui atminti „Iš visur sugrįžtu neišėjęs…“ VU M. K. Sarbievijaus kieme (Universiteto g. 3, Vilnius)

Gegužės 22 d. 18 val.         Ales Riazanau knygos „Krikšto motinos dovana“ pristatymas. Juozo Šalkausko fotografijų parodos „Mūzos pavilioti Poezijos pavasariai“atidarymas LR ambasadoje Minske (Zacharovo g. 68, Minskas, Baltarusija)

Gegužės 22 d. 18 val.        Vakaras „Poezijos pavasaris Šiauliuose“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai)

Gegužės 22 d. 19 val.        Poetiniai vakaro skaitymai „Pupų Dėdės klube“ svečių namuose „Albertina“ (D. Bednogo g. 13A, Kaliningradas, Rusija)

Gegužės 22 d. 19 val.         Jaunųjų poetų kūrybos ir dainuojamosios poezijos vakaras „Sueiliuotas pavasaris“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 22 d. 21 val.   PoezijosnaktisValstybiniameliteratūriniameJankosKupalosmuziejujeMinske (J.Kupalos g. 4, Minskas, Baltarusija)

Gegužės 23 d.11 val.         Kūrybinės dirbtuvės su Vasario 16-osios gimnazijos mokiniais (Hüttenfeldas, Vokietija)

Gegužės 23 d.11 val.         Poezijos pavasario svečių sutiktuvės Joniškio r.  savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje (Vilniaus g. 3, Joniškis)

Gegužės 23 d.12 val.         Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos Borutaičių draugijos poezijos šventė „Poetas prasideda žemėj“, skirta Kristijono Donelaičio metams ir Borutaičių draugijos 20-mečiui,prie Kazio Borutos namelio Pajiesyje (Kauno r.)

Gegužės 23 d.12 val.        Poezijos valanda Joniškio žemės ūkio mokykloje (Upytės g. 77, Joniškis)

Gegužės 23 d. 13.30 val.   Poezijos vidudienis su Poezijos pavasario svečiaisŽagarės miesto bibliotekoje (Miesto a. 39, Žagarė, Joniškio r.)

Gegužės 23 d. 17 val.         Poezijos pavasarispoeto Jono Aisčio tėviškėje. J. Aisčiopremijos įteikimas (Dovainonių k.,Rumšiškių sen., Kaišiadorių r.)

Gegužės 23 d. 17 val.        Poezijos pavasario svečių autorinis vakaras 4-oje Kaliningrado miesto bibliotekoje(Miropr. 62, Kaliningradas, Rusija)

Gegužės 23 d. 18 val.         Poezijos pavasario vakaras Joniškio r.  savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje (Vilniaus g. 3, Joniškis)

Gegužės 23 d. 18 val.         Vakaras „Poezija ir dailė“ Mildos skvere Žvėryne (Kęstučio-Liubarto gatvių kampas, Vilnius)

Gegužės 23 d. 18 val.         Poezijos pavasario aidaiDainavos seniūnijos Draugystės parke (Kovo 11-osios g. /V. Krėvės pr., Kaunas)

Gegužės 23 d. 18 val.         Vakaras išėjusiems atminti Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 23 d. 18.30 val.   Poezijos vakaronė Rennhofo pilies salėje (Lorscher Str. 1, Lampertheimas-Hiutenfeldas, Vokietija)

Gegužės 23 d. 18.30 val.   Poezijos pavasaris Šveicarijoje: skaitymai LR ambasadoje Berne (Krammgasse 12, Bernas, Šveicarija)

Gegužės 23 d. 19 val.         Poezijos pavasarisKorke – kavinėje „On the pigs back“ (26 St. Patricks Woollen Mills,Daglasas,Airija)

Gegužės 24 d. 12 val.        Poezijos pavasaris Tolminkiemyje,KristijonoDonelaičiomemorialiniamemuziejuje(ČistyjePrudy, Kaliningrado sritis, Rusija)

Gegužės 24 d. 12 val.      Kino diena: kinematografiniai poetų portretai Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 24 d. 12 val.        „Naujoji Romuva“ ir „Nemunas“ – poezija kaip bendravimo būdas  (Salovartė, Varėnos r.)

Gegužės 24 d. 15 val.       Poezijos šventė „Pavasaris žemę jau kelia“ Vilniaus  miesto  Pilaitės  miške

Gegužės 24 d. 18 val.        Poezijos pavasarisŠveicarijoje: skaitymai  Ženevoje

(Librairie le Rameau d’Or, 17 Bvd Georges Favon, Ženeva, Šveicarija)

Gegužės 24 d.  18 val.        Poezijos pavasarisIrishWriters centre (19ParnellSquare, Dublinas 1, Airija)

Gegužės 24 d. 19 val.         Poezijos pavasaris Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų) vienuolyne Vilniuje (Lukiškių a. 10, Vilnius)

Gegužės 24 d. 19 val.        Poezijos vakaronė klube „O’Berzinc“ Paryžiuje (145 RueOberkampf, Paryžius, Prancūzija)

Gegužės 25 d. 11 val.         Poezijos skaitymai, skirti ukrainiečių poeto Taraso Ševčenkos 200-osioms gimimo metinėms Švč. Trejybės bažnyčioje (Aušros Vartų g. 7B, Vilnius)

Gegužės 25 d. 12 val.        Poezijos atlaidai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje (Kėdainiai)

Gegužės 25 d. 16 val.         Poezijos popietė „Mėgstamiausių eilėraščių gėlynas“ VU Botanikos sode (Vingio parkas, Vilnius)

Gegužės 25 d. 16 val.         Poezijos pavasaris Šveicarijoje: skaitymai Bazelyje(CVJM – Haus, Claragraben 123, Bazelis, Šveicarija)

Gegužės 25 d. 17 val.       Poezijos pavasaris ant Brastos upės kranto Šventybrastyje (Kėdainių r.)

Gegužės 25 d. 18 val.        Poezijos pavasarisKaslbare(TF Royal Hotel, Humbert Room. The Old Westport Road, Kaslbaras, Co. Mayo, Airija)

Gegužės 26 d. 15 val.         Poezijos popietė „Eilės liejasi laisvai“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)

Gegužės 26 d. 18 val.         Valanda su poetu Robertu Keturakiu/Poezijos pavasario laureatai/ Kauno menininkų   namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas)

Gegužės 26 d. 18 val.         Poezijos pavasario laureatų kūrybos vakaras Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 27 d. 17.30 val.   Valdemaro Kukulo monografijos „Pauliaus Širvio gyvenimas ir kūryba: ženklai ir pražvalgos“ skaitymas /Poezijos pavasario laureatai/Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius)

Gegužės 27 d. 18 val.        Poezijos vakaronė „Iš „Poezijos pavasario“ paraščių“Grigiškių kultūros centre (Vilniaus g. 12, Grigiškės)

Gegužės 27 d. 18 val.         Skaitymų vakaras „Duetai +“: Marius Burokas ir PeterSirr (Airija) Rašytojų sąjungos Baltojoje salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 27 d. 20 val.        Programinio kodo poezijos skaitymas „CodePoetry“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 28 d. 16 val.        Susitikimas su poete Alma Karosaite Vilniaus „Žolyno“ vaikų globos namuose (Žolyno g. 45, Vilnius)

Gegužės 28 d. 17 val.         Renginys „Išėjusiems“ Skulptūrų parke Klaipėdoje

Gegužės 28 d. 17.30 val.   Skaitymų vakaras „Duetai +“:Eugenijus AlišankairAdamZagajewski(Lenkija) + Birutė JonuškaitėRašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Gegužės 28 d. 19 val.         Poetiniai naktinėjimai kavinėje „Skliautas“ (Rotušės a. 26, Kaunas)

Gegužės 28 d. 21 val.      Naktiniai skaitymai Lietuvos etnokosmologijos muziejuje (Kulionių k., Čiulėnų sen., Molėtų r.)

Gegužės 29 d. 11 val.         Tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija „Poezija ir festivalis“ Lietuvos rašytojų sąjungos Baltojoje salėje (K. Sirvydog. 6, Vilnius)

Gegužės 29 d. 14 val.        Vilniaus miesto mero Poezijos pavasario svečių ir poetų priėmimas, Vilniaus miesto mero premijos įteikimas Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius)

Gegužės 29 d. 16 val.         Poezijos ir muzikos valanda Lietuvos aklųjų bibliotekoje (Skroblų g. 10, Vilnius)

Gegužės 29 d. 18 val.        Poezijos pavasario svečių vakaras ir premijų vertėjams įteikimas Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)

Gegužės 29 d. 18 val.         „Zikarinės“ – poezijos skaitymai Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje (J. Zikaro g. 3, Kaunas)

Gegužės 30 d.11 val.         Poezijos valanda „Diemedžio žydėjimas“ Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Seinų  g. 1, Lazdijai)

Gegužės 30 d. 11 val.         Poezijos pavasario svečių priėmimas Telšių rajono savivaldybėje

Gegužės 30 d. 11 val.          Literatūriniai skaitymai prie Kazimiero Jauniaus klėtelės-muziejaus (Lembo k., Kvėdarnos sen., Šilalės r.)

Gegužės 30 d. 12 val.         Poezijos valanda-diskusija „Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą“ Telšių Žemaitės gimnazijoje (Šviesos g. 15, Telšiai)

Gegužės 30 d. 12 val.        Poezijos pavasarisPanevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos sodelyje (Smėlynės g. 29, Panevėžys)

Gegužės 30 d. 14 val.         Poezijos pavasario svečių susitikimas su Gadūnavo bendruomene ir poezijos skaitymai Karolinos Praniauskaitės gimtinėje (Telšių r.)

Gegužės 30 d. 14 val.         Popietė „Poezijairvarpai“ VytautoDidžiojokaromuziejaus sodelyje (K. Donelaičio g. 64, Kaunas)

Gegužės 30 d. 15 val.         Poezijos pavasario šventė ir Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos įteikimas Bijotuose prie Dionizo Poškos Baublių muziejaus (Bijotų k., Šilalės r.)

Gegužės 30 d. 15 val.        Poezijos pavasario dalyvių kūrybos skaitymai „Po Urbšio   ąžuolu“ Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centre (Čiūrų k., Zaosėsvnk., Panevėžio r.)

Gegužės 30 d.15 val.         Poezijos valanda „Diemedžio žydėjimas“ Krosnos bibliotekoje (Vyturio g. 4, Krosna, Lazdijų r.)

Gegužės 30 d. 16 val.        Poezijos šventė „Po medžio ir paukščio sparnais“ Žarėnuose (Telšių r.)

Gegužės 30 d. 17 val.         Poezijos pavasario svečių vakaras  Tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda)

Gegužės 30 d.18 val.         Poezijos  vakarasTauragėjeprie Jūros upės, kavinės „Banga“ terasoje (Kranto g. 3A, Tauragė)

Gegužės 30 d. 18 val.   Poezijos pavasario-Maironio premijos laureato vainikavimas ir literatūros vakaras Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje (Rotušės a. 13, Kaunas)

Gegužės 30 d. 18 val.        Poezijos naktisBistrampolio dvare (Kučių k., Panevėžio r.)

Gegužės 30 d. 19 val.         Poezijos pavasario šventė Telšių miesto amfiteatre

Gegužės 31 d. 11 val.         Poezijos skaitymai Marcelijaus Martinaičio gimtinėje Kalnujuose/Poezijos pavasario laureatai/ (Raseinių r.)

Gegužės 31 d. 11 val. Poezijos skaitymai Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Girkalnio filiale (Draugystės g.14, Girkalnio sen., Raseinių r.)

Gegužės 31 d.  11 val.         Poezijos pavasaris Komaro dvare (Baisogala, Radviliškio r.)

Gegužės 31 d.  12 val.         Poezijos pavasarisVaclovo Into sodyboje Mosėdyje (Akmenų g. 28, Mosėdis, Skuodo r.)

Gegužės 31 d. 12 val.         Kūrybiniai susitikimai – „Poetiniai aikštės balkonai“ Rokiškio miesto Nepriklausomybės aikštėje

Gegužės 31 d. 12 val.         „Keturvėjiški skaitymai“ – lentos poetui Saliui Šemeriui atidengimas ant viešbučio „Navalis“ sienos (H. Manto g. 23, Klaipėda)

Gegužės 31 d.  14 val.       Poezijos pavasaris ŠilavotoDavatkyne (Prienų r.)

Gegužės 31 d.  14  val.       Poezijos pavasaris prie Anzelmo Matučio drevės Puosupės k. (Varėnos r.)

Gegužės 31 d. 14 val. Poezijos skaitymai Bartkuškio pagrindinėje mokykloje  (Bartkuškio k., Širvintų r.)

Gegužės 31 d. 14 val.          Poezijos skaitymai Kernavės apžvalgos aikštelėje  (Kunigaikščių takas, Kernavė, Širvintų r.)

Gegužės 31 d.  14 val.         Poezijos pavasaris Pašušvio kultūros namuose (Mokyklos g. 2, Pašušvys, Radviliškio r.)

Gegužės 31 d. 15 val.         Poezijos popietė  Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai)

Gegužės 31 d.  15 val.         Poezijos pavasaris Skuodo miesto parke prie fontano (Skuodas)

Gegužės 31 d. 16 val.         Poezijos pavasarisŠirvintų r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (I. Šeiniaus g. 4, Širvintos)

Gegužės 31 d. 16 val.         Poezijos pavasaris Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)

Gegužės 31 d. 16 val.         Poezijos pavasarisAnykščiuose,VyskuposkverepriepaminkloAntanuiBaranauskui (Anykščiai)

Gegužės 31 d.  17 val.        Poezijos šventė Radviliškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje(S. Dariaus ir S. Girėno g. 9,Radviliškis)

Gegužės 31 d.  18 val.        Poezijos pavasaris Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Draugystės g. 2, Elektrėnai)

Gegužės 31 d. 18 val.         Alytaus miesto teatro spektaklis „Be adreso. Be pavadinimo“ pagal Jurgio Kunčino kūrybą (režisierė I.Pilvelytė,kompozitorius D. Mileris-Nojus, dailininkė N. Keršulytė, vaizdo projekcijos autorius V. Stanionis, scenos judesio konsultantas P. Lisauskas)Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje (Gedimino pr. 4, įėjimas iš Odminių g., Vilnius)

Gegužės 31 d. 18.30 val.   Poezijos pavasarisAžuožerių bibliotekos kiemelyje (Anykščių r.)

Gegužės 31 d. 19 val.         Poezijos pavasarisprie Balio Sruogos paminklo Birštone

Birželio 1 d. 17 val.      Baigiamasis penkiasdešimtojo tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris vakaras Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kieme (Universiteto g. 3, Vilnius)

Renginiai nemokami.

Kategorijos: Kultūra, Kultūros politika, Literatūra, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė