Rugsėjį bus minimos pergalės Oršos mūšyje 500-osios metinės (2)

Oršos mūšis

Oršos mūšis

Vyriausybė, atsižvelgdama į tai, kad 2014-ieji Lietuvoje paskelbti  Oršos mūšio 500-ųjų metų minėjimo metais, šiai vienai didžiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ginklo pergalių ankstyvųjų Naujųjų laikų epochoje paminėti patvirtino priemonių planą.

Šia pro­ga bus iš­leis­ta ju­bi­lie­ji­nė mo­ne­ta, pa­što ženk­las. Taip pat pla­nuo­ja­ma su­reng­ti tarp­tau­ti­nę is­to­ri­kų kon­fe­ren­ci­ją „1514 m. Or­šos mū­šis: ka­ri­nė per­ga­lė ir jos ženk­lai“, edu­ka­ci­nę kil­no­ja­mą­ją par­odą „Or­šos mū­šis“. Mū­šiui įam­žin­ti bus su­kur­ti in­for­ma­ci­niai pla­ka­tai, bro­šiū­ros, iš­leis­ti lanks­ti­nu­kai, rug­sė­jo mė­ne­sį vyks tea­tra­li­zuo­tas ren­gi­nys „Val­do­vo nu­ga­lė­to­jo su­tik­tu­vės“ prie LDK val­do­vų rū­mų Ka­ted­ros aikš­tė­je Vil­niu­je, ki­ti ren­gi­niai ir par­odos.

Šis vie­nas di­džiau­sių LDK mū­šių įvy­ko 1514 me­tų rug­sė­jo 8 die­ną ir bai­gė­si per­ga­le prieš Mask­vos ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­me­nę. Or­šos mū­šis at­sklei­dė LDK ka­ri­nį po­ten­cia­lą, iš­ryš­ki­no ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su Len­ki­jos Ka­ra­lys­te pers­pek­ty­vas. Jis bu­vo reikš­min­gas ir ka­ro me­no is­to­ri­jai: jo me­tu pir­mą kar­tą da­ly­va­vo įvai­rios ka­riuo­me­nės rū­šys – ka­va­le­ri­ja, pės­ti­nin­kai ir ar­ti­le­ri­ja – lei­du­sios pa­siek­ti per­ga­lę.

Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės ka­riuo­me­nės per­ga­lė prie Or­šos su­lau­kė di­de­lio tarp­tau­ti­nio re­zo­nan­so. Po jos žlu­go Mask­vos pa­stan­gos su­da­ry­ti prieš Len­ki­jos Ka­ra­lys­tę ir LDK nu­kreip­tą są­jun­gą su Habs­bur­gais. Per­ga­lė bu­vo pui­ki pro­ga ka­ri­nės šlo­vės spin­de­sy nu­skam­bė­ti Lie­tu­vos var­dui.

Įgy­ven­di­nat mū­šio mi­nė­ji­mui skir­tas prie­mo­nes da­ly­vaus įvai­rios ša­lies mi­nis­te­ri­jos, švie­ti­mo įstai­gos, mu­zie­jai, Lie­tu­vos ban­kas, Lie­tu­vos pa­štas, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Kultūros politika, Lietuvoje, Naujienos | Žymos: , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė