Mirė teisininkas, visuomenės veikėjas Kęstutis Milkeraitis (2)

Kęstutis Milkeraitis | lzinios.lt nuotr.

Kęstutis Milkeraitis (1945-2014) | lzinios.lt nuotr.

Gegužės 3 d. ei­da­mas 70-us me­tus, po il­gos ir su­nkios li­gos mi­rė tei­si­nin­kas, vi­suo­me­nės vei­kė­jas Kęs­tu­tis Mil­ke­rai­tis.

K.Mil­ke­rai­tis gi­mė 1945 m. sausio 2 d. Delnickuose, Marijampolės apskityje, ag­ro­no­mo, vi­suo­me­nės vei­kė­jo, Klai­pė­dos kraš­to su­ki­lė­lio Ri­char­do Mil­ke­rai­čio ir ūki­nin­kai­tės Emi­li­jos Rut­kaus­kai­tės šei­mo­je vy­riau­siuo­ju iš ke­tu­rių vai­kų.

1963 me­tais bai­gė Klai­pė­dos IV vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, o 1974 me­tais tei­sę Vil­niaus uni­ver­si­te­te. Dir­bo tar­dy­to­ju pro­ku­ra­tū­ro­je, spe­cia­lis­tu me­džiok­lės ūky­je, Vals­ty­bi­nė­je ko­mi­si­jo­je Ry­tų Lie­tu­vos prob­le­moms nag­ri­nė­ti, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Tar­dy­mo de­par­ta­men­to ypa­tin­gai svar­bių by­lų tar­dy­to­ju, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ko­mi­te­to pa­ta­rė­ju, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo an­tro­sios ka­den­ci­jos kon­tro­lie­riu­mi.

Ak­ty­viai ir pri­nci­pin­gai da­ly­va­vo Lie­tu­vos vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me: bu­vo Ma­žo­sios Lie­tu­vos rei­ka­lų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas (1989-1992), Lie­tu­vi­nin­kų bend­ri­jos „Ma­žo­ji Lie­tu­va“ na­rys nuo įsi­kū­ri­mo (1989 me­tų ge­gu­žės 27 die­ną) ir sei­me­lio na­rys (1996-1999), Ne­prik­lau­so­my­bės par­ti­jos na­rys (1990-2002), Lie­tu­vos pi­lie­čių char­ti­jos na­rys, Lie­tu­vių fron­to bi­čiu­lių sam­bū­rio pir­mi­nin­kas (nuo 2007 me­tų), vie­nas Ma­žo­sios Lie­tu­vos en­cik­lo­pe­di­jos ren­gė­jų ir Lietuvininkų bendrijos lyderių, Pi­lie­čių San­tal­kos ini­ci­juo­tos pi­lie­ti­nės ak­ci­jos „Neiš­duok“ sig­na­ta­ras (2007), Visuomeninės komisijos 2012 metų gegužės 17 d. smurto aktui ištirti narys, ak­ty­vus pub­li­cis­tas, daugelį metų nuoširdžiai talkinęs Eglei Kusaitei siekti teisingumo.

Ve­lio­nis bus pa­šar­vo­tas Vil­niaus Pa­lai­min­to­jo Jur­gio Ma­tu­lai­čio baž­ny­čios lai­do­ji­mo na­muo­se (J. Matulaičio a. 3, LT – 05111 Vilnius). At­sis­vei­kin­ti su juo bus ga­li­ma an­tra­die­nį, ge­gu­žės 6 die­ną, nuo 17 val. Šv. Mišios už velionį – 18.30. Išlydėjimas gegužės 7 d., trečiadienį, 13.00 val.

Laidotuvės vyks gegužės 7 d., trečiadienį, Kėdainiuose.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė