Tautininkų sąjunga pasmerkė kovo 20 d. provokacinį išpuolį prie Seimo (nuotraukos, video) (56)

Alkas.lt, T.Baranausko nuotr.

Alkas.lt, T.Baranausko nuotr.

Kovo 20 d. Seimo prieigose tęsėsi Kovo 11-osios Akto Signatarų ir referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinės grupės narių akcija prie nuolat degančio Laisvės ugnies aukuro. Kūrenti aukuro ugnį  prie Seimo visuomenininkai ėmėsi reikalaudami, kad Seimas priimtų sprendimą, jog referendumas dėl žemės nepardavimo užsieniečiams būtų rengiamas gegužės 25 d., kartu su Europos Parlamento rinkimais.

Pasak akcijos sumanytojų, tai yra teisėtas pasipriešinimas neteisėtiems valdžios veiksmams ir antidemokratiniams jos sprendimams, suvaržantiems piliečių laisves bei teises, tyčia neleidžiant įgyvendinti Tautos valios – referendumo.

Tačiau kovo 20 d. Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, toje pačioje vietoje kur dega signatarų ugnis, gavę savivaldybės leidimą į mitingą susirinko ir Vytauto Šustausko vadovaujamos politinės partijos sukviesti žmonės.

Referendumo „Tautos valia“ laisvės ugnies akcijos dalyviams pareikalavus V.Šustausko šalininkų mitingas pasitraukė nuo Laisvės ugnies akcijos dalyvių atokiau. Pamatę, kad šustauskininkai iškėlė Rusijos vėliava ir provokacinio turinio plakatus palaikančius Krymo aneksiją, referendumo šalininkai kreipėmės į policiją prašydami tai pašalinti, tačiau policija, motyvuodama įstatymais ir savivaldybės leidimu, nieko nedarė…

Kai kurios žiniasklaidos priemonės ir politikai šį provokacinį išpuoli žaibiškai susiejo su tautininkais ir referendumo „Tautos valia“ iniciatoriais. Tačiau Tautininkų sąjunga ir Laisvės ugnies akcijos rengėjai nuo provokacijos griežtai atsiribojo ir pasmerkė jų vykdytojus išplatinę viešą pareiškimą.

Skelbiame visą šio pareiškimo tekstą:

Tautininkų Sąjungos viešas pareiškimas

Dėl V.Šustausko organizuoto provokacinio mitingo kovo 20 d. Nepriklausomybės aikštėje

Šiandien, kovo 20 d., Nepriklausomybės aikštėje, kur prie Seimo vyksta referendumą dėl žemės remianti Laisvės ugnies akcija, įvyko V.Šustausko organizuotas mitingas, kuriam leidimą Vilniaus miesto savivaldybė buvo išdavusi  dar sausio mėnesį.

Šustauskininkų mitingas mums pareikalavus vyko atskirai nuo Laisvės ugnies akcijos dalyvių. Pamatę, kad šustauskininkų mitinge buvo iškelta Rusijos vėliava, kreipėmės į policiją dėl jos pašalinimo, tačiau policija, motyvuodama įstatymais ir savivaldybės leidimu, to neleido daryti.

Tautininkų Sąjunga ir Laisvės ugnies akcijos dalyviai yra pasipiktinę šia provokacija. Smerkiame mitingo organizatorius, kurių veiksmus  vertiname kaip mėginimą pateisinti neteisėtus Rusijos veiksmus Ukrainoje.

Labai nustebome, pamatę ponios Juknevičienės komentarą, kuri esą „savo akimis“ matė Julių Panką mitinge prie Rusijos vėliavos. Kadangi mitingo dalyvių buvo nedaug, o mes ten ponios Juknevičienės nematėme, tikriausiai tiek Rusijos vėliava, tiek menamos Juknevičienės akys buvo iš anksto suplanuota akcija, skirta referendumo iniciatyvai diskredituoti. Provokatoriai planavo suplakti mitingą su referendumo šalininkais, o ponia Juknevičienė planavo tai pamatyti. Kadangi policija mūsų prašymu mitingą patraukė atskirai nuo Laisvės ugnies akcijos, planas nepasisekė.

Julius Panka,   Tautininkų Sąjungos pirmininkas
Gintaras Songaila, Laisvės ugnies akcijos atsakingas už tvarką asmuo

***

Laisvės ugnies akcijos rengėjo atsakingo už tvarką, Tautininkų sąjungos nario Gintaro Songailos komentaras apie kovo 20-osios provokaciją (ekspertai.eu video):

***

Nepaisydami provokacijų, Kovo 11-osios Akto Signatarų ir referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinės grupės nariai, nuolat degančio Laisvės ugnies aukuro akciją prie Seimo vykdo visą parą. Ir yra ryžtingai nusiteikęs stovėti tol kol Seimas patvirtins tautos referendumo data gegužės 25-tą.

„Mes pasiryžome ir būtinai laimėsime. Nevalia varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką“, – sako prie Seimo dieną ir naktį budintys visuomenininkai, visus neabejingus Lietuvos žemės ir Tautos laisvės likimu kviesdami įsijungti į šią akciją:

„Atvykite šiltai apsirengę, atsivežkite maisto ir arbatos. Tam, kad būtų galima sudaryti nuolatinio budėjimo prie ugnies grafikus, prašome registruotis el. paštu: julija.kaulinyte@gmail.com, tel. 8 689 43686. Nurodykite savo vardą, pavardę, kontaktus, dienas ir laiką kada galėsite budėti. Taip pat paminėkite, jei vyksite į Vilnių savo transportu ir galėsite paimti kitus savanorius“.

Kaip žinia Sei­mui pa­teik­ta­me nu­ta­ri­mo pro­jek­te siū­lo­ma, kad re­fe­ren­du­mas dėl že­mės par­da­vi­mo drau­di­mo vyk­tų bir­že­lio 29-ąją. Re­fe­ren­du­mo ini­cia­to­riai šią da­tą sa­ko esant re­fe­ren­du­mo žlug­dy­mu ir rei­ka­lau­ja, kad jis vyk­tų ge­gu­žės 25 die­ną, kar­tu su Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mais bei an­truo­ju pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ru, jei jis vyks.

Vakar, kovo 19 d. Sei­mo Kons­ti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja pri­ta­rė gru­pės Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, kad re­fe­ren­du­mas dėl že­mės drau­di­mo par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams ir ju­ri­di­niams as­me­nims bū­tų ren­gia­mas ge­gu­žės 25 die­ną.

Už to­kį spren­di­mą tre­čia­die­nį bal­sa­vo 6 ko­mi­si­jos na­riai, 4 su­si­lai­kė. Taip pat at­kreip­tas dė­me­sys, kad re­fe­ren­du­mo da­ta tu­ri bū­ti skel­bia­ma ne vė­liau kaip po 3 mė­ne­sių ir ne anks­čiau kaip po 2 mė­ne­sių nuo jo pa­skel­bi­mo, ir skel­bia­ma da­ta tu­ri ati­tik­ti šiuos rei­ka­la­vi­mus, kaip pa­ste­bė­jo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­tas sa­vo iš­va­do­je.

Taip pat re­fe­ren­du­mu bū­tų siū­lo­ma nu­ma­ty­ti, kad re­fe­ren­du­mui su­reng­ti pa­kak­tų ne­be 300 tūkst., o 100 tūkst. par­ašų.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .

56 komentarai

 1. Kemblys:

  Kažkokie skeltanagiai pamosikavo maskolių vėliava, kažkokia Juknevičienė kažką pasakė tai kažkokios tautos tautininkai parašė: ,,…suplanuota akcija, skirta referendumo iniciatyvai diskredituoti…”. Kas beatsitiktų, tai nuo tų, save vadinančių TAUTININKAIS, pirmiausia nukenčia lietuvių kalba.

  ,,suplanuota akcija, skirta referendumo iniciatyvai diskredituoti” – kokia kalba čia parašyta, jei tik vienas žodis lietuviškas???

  • menesis:

   Skaityti ir mokytis daugiau reikia, tada tarptautiniai žodžiai netrikdys.

   • Kemblys:

    Jei ‘tautrininkų’ niekas nestabdys, tai tuoj keiksmažodžiais pradės rašyti;

    Gintaras Songaila:
    ,,teismas chebrytei paaiškino, tačiau chebrytei šiuo metu reikėjo, Nesupratingai chebrytei nuo šiol jau raštu paaiškinta, o ir jas leidžiama keisti tik chebrytei, Chebrytė protinga – ji žino, ką daro, tai protingos ir atsakingos chebrytės valdžia” – CHEBRYTĖ !!!!!!!!!!!!!!!!

    (G.Songaila. Tai, ką padarė Konstitucinis Teismas, yra valstybės vagystė; alkas.lt)

   • bartas:

    Vaikine, “menesi”. Jeigu tai tavo veidukas. Siūlau, kad rašyti, skaityti lietuviškai ir apsieiti be tarptautinių žodžių, reikia labai daug mokytis, labai daug . Reikia skaityti K. Duonelaitį, S. Daukantą ir daugelį kitų. Kurie rašė apsieidami be; “informacijos, komunikacijos, diskreditacijos, iniaciatyvos, komentarų, sex”… ir visokio kitokio šūdo skandinančio mūsų šventą kalbą.
    “Meneselį”, jeigu jau toks apsiskaitęs , tai turėtum būti ne tik pakantus, bet ir mandagus “Kembliui”. Jis tau blogo nelinki, jis tik pasako , kalbėk , rašyk lietuviškai ir būsi gerbiamas . Būsi mūsiškis. Ar tai mažai?

 2. Tai ką jie daugiau gali sugalvoti, tik putinišką provokaciją, prieš Lietuvos piliečius, apgailėtini tie koncervatoriai, matyt jie tiek prisidirbę, kad bijo atsakomybės, tai ir triedžia.

 3. skaitytoja:

  Mieli Tautininkai, laikykitės. Mes paprasti Lietuvos žmonės, kurie dar nepraradome blaivaus proto, esame su Jumis. Labai pergyvename ir negalime net suprasti, kokios tamsios jėgos veikia Lietuvoje. Kas rašo juodąjį Lietuvos scenarijų? Net bažnyčia eina prieš Lietuvą, tai visiškai protu nesuvokiama.

 4. Klausimas:

  A kur tie veikėjai su Rusijos vėliava? Į kadrą nepateko?

 5. emigrante:

  Butina kuo greiciau kreiptis i ES ir EK del zemes isparceliavimo draudimo pratesimo bent 2 metams rysium su situacija ir Rusijos agresija.
  Sios politines krizes akistatoje EK tikrai nesispyrios,kadangi pati Europa yra issigandusi Rusijos brutalumo ir noro “ginti” savo interesyus su tankais ir “zalias zmogeliukais”.
  Butina nuodugniai patikrinti kiek “gudruciu” uab’u supirke Lietuvos zemes uz Gazpromo pinigus.
  Ne la atsilieka ir lenkai.
  p.s degrado Sustausko vertetu pasisaugoti – sis menkysta uz buteli teva motina parduotu…

 6. Cia per svelnu, uz ausu paimti ir ismesti is aikstes.Tai tolygu isdavystei. Parlamento gynejas. Alytus

 7. Doc (Vilniaus universitetas):

  Tik dabar “susigriebėt” 🙂 Neapsimetinėkit “nekaltučiais”. Kai pamatėt, koks visuomenės požiūris į jūsų akciją – puolėt išsisukinėti. Nereikia meluoti. Viskas aiškiai parašyta skaitomiausiame Lietuvos interneto portale DELFI:
  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/radikalai-prie-seimo-mojavo-rusijos-veliava.d?id=64321936

  O ir ALKE pastebėjau, kad nacionalistiškai nusiteikusių komentatorių tarpe nemažai ir Rusijos simpatikų 🙂
  Nesakau, kad visi. Visko yra. Panką net pagyriau už jos surengtas Ukrainą palaikančias akcijas prie Rusijos ambasados. Pirmą kartą, berods, pagyriau. Tad galiu patikėt, kad tai Rusijos vėliava atsirado ne tautininkų iniciatyva. Tačiau jūs pritraukiat įvairius marginalus, nevengiat su tokiais bičiuliautis ir tai tikrai jūsų nepuošia. O ir jūsų visa kompanija… Atleiskit, bet intelektu tikrai neblizga.
  Kažkas anksčiau man rašė, kad “diskredituoju docento vardą”. Atvirkščiai, iš tiesų aš jį nurodau tam, kad nors kiek mąstantys žmonės, jei jie dar pasitiki “mokslo ragavusiais” žmonėmis, suvoktų savo pozicijos marginalumą, primityvumą. Negalima taip užsisklęsti savo menkose ir nykiose erdvelėse ir susikurt iliuziją, kad tai visas pasaulis” (na, bent jau “visa Lietuva”).
  Patikėkit, ne. Tai tik jūsų mažytės iliuzijų erdvės. Gal jums psichologiškai ir patogiau jose terpti, kurti naivias iliuzijas. Tad kas labai norit – likit jose. Bet nors kiek platesnį akiratį turintiems rekomenduočiau apsižvalgyt aplinkui, susipažint su kitais argumentais bei aktualijomis. Tai jums padės išbristi iš jūsų mąstymo pasaulėvaizdžio ribotumo.

  O žinot, kolegų tarpe aš jus labai dažnai ginu 🙂 Aš nesu sąmokslo teorijų šalininkas, todėl paprastai panašiuose renginiuose į šį įžvelgiu tik žmonių naivumą, mąstymo paviršutiniškumą ir pan. O ar žinot, ką teigia ir mąsto mano kolegos? Jie čia mato ir “Rusijos gauruotą leteną”, dažnai mano, kad kažkas kažkam už tokius renginius labai neblogai sumoka. Visuomet tokiems pašnekovams sakau, kad tai absurdiški teiginiai, kad viskas yra gerokai paprasčiau – tai elementarus atsitiktinumas ir naivumas. TAIGI, GALITE MAN PADĖKOTI 🙂

  Ir manote, kad aš čia esu dėl didelio priešiškumo jums? Tie, kurie iš tiesų yra priešiškiausi jums čia tiesiog nesilanko ir nemato prasmės ir reikalo su jumis diskutuoti. Tai aš čia vis dar jumis tikiu, ir kaip dera tikram pedagogui, siekiu jus apšviesti.
  Tai tiek. Kitą kartą atidžiau kvieskitės partnerius. Šis atvejis tebūnie jums rimta pamoka.

 8. menesis:

  Jūs vis dar norite referendumo? Po to, kas įvyko Kryme? Norit jūs to ar nenorit, bet tokių penktakolonininkų yra daug, ir jie palaiko jūsų referendumą. Keista, kad tai vadinate provokacija. Juk Kovo 11-osios eisenoje visi ėjote kartu – ir Murza, ir Gražulis, ir Būkime vieningi, kažkokios raudonos vėliavos su saule, ir šūkiai nukreipti prieš ES. Kur jūs matote skirtumą tarp akivaizdžių Rusijos garbintojų ir tas pačias vertybes ir žodžius kartojančių tautininkų ir margos prie jų prisiplakusios minios?

  • Никос:

   Referendumas privalo ivikti. Tas kas viksta Kryme, tai ne musu reikalas. Mes nematom nieko bendro tarp tautininku ir Rusijos.

  • >mėnesis:

   Mes norime išlaikyti savo žemę vaikams ir vaikaičiams, o Krymas čia visai “ne prie ko”. Nesigąsdinkite nei Murza, nei Gražuliu, beje, pastarasis yra seimo narys, išrenkamas vienmandatėje apygardoje. Ir penkta kolona negąsdinkite. Šiandien penktai kolonai aš priskirčiau konservatorių, liberalų partijas – jų skaldytojišką elgesį, jų neapykantą savo Tautai. Toki išdavikiški veiksmai, kokių jie imasi, sveiku protu nesuvokiami. Jie erzina, pjudo žmones ir nuteikia prieš Europos Sąjungą, ir prieš JAV. Tai kas tarnauja blogiui ir kasa saviems žmonėms duobę?

 9. Arūnas:

  Būtu juokinga jei nebūtu graudu. Konservatoriai – tuo viskas pasakyta.

 10. docentui iš universiteto:

  Nemanau, kad ragavote didelių mokslų. Gal tik vaikščiojote universitetų koridoriais, o diplomą nusipirkote. Dabar taip elgtis yra “išmintinga”ir populiaru. Jei būtumėte rimtai studijavęs, būtų jūsų mąstymas kitoks. Suprastumėte, kad parduoti savo žemę iš po kojų, tai tapti elgeta, bežemiu. Na, tai tokios elementarios tiesos, kad čia net aukštojo išsilavinimo nereikia. Tauta, neturinti žemės, tai kaip čigonai, visų pastumdėliai. Europos Sąjunga subyrės, o mes liekame pliki, gryni bežemiai. Jūs pamąstote apie tokią ateitį Tautos?

 11. menesis:

  Kad tas draudimas nieko neapsaugo. Atvirkščiai, būtent toks laikinas draudimas sukūrė galimybę spekuliacijoms, pirkimui per tarpininkus, kai net nežinia kam iš tikro priklauso. Draudimo pabaiga reiškia, kad bus aišku, kas yra naujasis savininkas, o jam nereiks kurti įmonės ar ieškoti tarpininko. Rusai niekada negalėjo ir negalės pirkti jokios žemės Lietuvoje, tad labai keista, kad Rusijos agresija naudojama kaip argumentas ir toliau riboti laisvę parduoti žemę. Kiek teko girdėti, daugiausiai nelietuvių, ūkininkaujančių Lietuvoje, yra vokiečiai, danai, švedai ir norvegai. O ne už Gazpromo pinigus nupirkti kažin kokie milžiniški plotai.

  • Goda:

   kodėl rusai negalės pirkti žemės? dar ir kaip galės. dar ir kaip pirks, kad paskui galėtų savo rusijos piliečių nuosavybę ginti nuo lietuvių fašistų.

   tiesą sakant ir be rusų mums pakanka kad lenkai supirks pietryčių Lietuvą.

   • menesis:

    Todėl, kad žemę pirkti galima tik ES ir EEE šalių narių piliečiams, nuolatiniams gyventojams, ir įmonėms. Tiesa, kol kas galiojančiame konstituciniame įstatyme numatyta, kad žemę pirkti gali (o ž.ū. paskirties – galės) taip pat ir NATO ir net EBPO (kurio nare Lietuva nėra) šalių narių piliečiai. Tačiau šis klausimas yra svarstomas, ir tikriausiai bus pakeistas iki gegužės. Rusija nėra jokios iš tų organizacijų narė, tad rusams yra ir bus draudžiama pirkti bet kokios paskirties žemę.

    Kad yra būdų, kaip rusui kažką įsigyti, pvz. per tarpininkus, tai nesiginčiju. Tačiau tokiems piktnaudžiavimams nei esami apribojimai, nei siūlomas draudimas netrukdys. Na, jei jokioms įmonėms negalės priklausyti žemė, tai bus neįmanoma įkurti įmonę ir jos akcijas parduoti rusui.

    O kad lenkai galėtų supirkti žemes pietryčių Lietuvoje, pirmiausia turi būti žmonių, turinčių ten žemės ir norinčių ją parduoti būtent lenkams.

    • menuliuk:

     buk geras, nemeluok taip atvirai.
     Jeigu ES valstybe Malta jau pardavineja pilietybes (=ES pilietybes), ka reiskia novoruskiams oligarchams pasipirkti pilietybiu “optom” (didmenomis), ir netrukus po to imt pirkti Lietuvos zemes. Koridorius i Karaliauciu Rusijai oho kaip reikalingas.
     Nebuk toks beatopdairiskai patiklus koncervatoriu burbulams. Plaudami smegenis tame tarpe ir savo partijos eiliniams, vadai jau seniai supirke tukstancius hektaru telaukia geguzes pirmos. Deja taip…

    • Arūnas:

     Ar yra ypatingas skirtumas, kaip netekti nepriklausomybės, valstybingumo, savo teritorijų? Pasirodo, kad mums (suinteresuotam savo gerbūviu “elitui”)nereikia netik savų žmonių, bet ir teritorijos, vlastybės:(

 12. ALKIEČIAMS-Liepa:

  Mieli, “Alko” komentatoriai, tie visokie Jus nuolat erzinantys, žeminantys ir agresyvius antitautinius komentarus sistemingai rašinėjantys asmenys yra ne kas kita kaip kontoriniai klapčiukai. Pagal IP adresus ekspertai.eu komentatoriai seniai išsiaiškino, kad tai Siečių, Zikaro, Batoro “bunkerių”samdomų aktyvistų rašinėliai. Sakot- “negali būti”? Sunku patikėti, bet gali…

  • seklys morka:

   paprastas instrumentelis – h t t p : // iplocation. truevue. org/CIA IDETI IP ADRESA. h t m l
   Tarpus zinoma reikia nutrinti. Apart “stasiomartos-docentostudento-pisako” trikampio matosi naujas atraminis taskas Siauliuose.
   Protingiausia butu visus uolius jefreitorius docentus studentus nagius paprasciausiai ignoruoti, ko nuosirdziai ir linkiu alkieciams.

   • Doc (Vilniaus universitetas):

    O, jėga, ačiū už nuorodą 🙂
    Tik tarpų Alke dėt nereikia. pažiūrėkit – prieš tai rašytame komentare nuorodą į DELFI įkėliau be tarpų.
    “Liepa” pasirodo iš Panevėžio, o “Emigrantė” visai netoli – tik iki kauno “emigravo” 🙂
    Mano IP kažkodėl parodė, kad iš Vokietijos. Esu ne kartą joje buvęs. Bet paskutinį kartą – prieš metus 🙂 Na, gal modemas klatas – taip ir nesupratau 🙂 Tik prie ko Šiauliai? Esu ne kartą ir ten buvęs.
    Taigi, visais atvejais, kai jūsų paieškos sitema rodys ne Vilnių – žinokit, kad tai ne aš, arba kažkas “chaltūrina? 🙂 Gali būt kad ir TELE2 ryšys kaltas. Amžinai jis avatarus keičia, IP vis naują pasiūlo 🙂 Įdomu, kad net Vokietijon nukelia 🙂

   • Doc (Vilniaus universitetas):

    O, vis tiek iš Vokietijos (83.189.193.88) 🙂
    Na, Vokietija – man visai simpatiška šalis. Ne kokia Rusija. Tad galiu pabūt ir iš Vokietijos 🙂

 13. Goda:

  iš nuotraukų matosi, kad provokatoriai su vėliava – iš prorusiškos organizacijos ‘būkim vieningi”(Vaidas Lekstutis ir kt.). Ta jų kompanija, beje, neblogai finansuojama, manau, nekyla abejonių, kieno.
  Juknevičienės regėjimai pribaiginėja koncervų reputacijos likučius, nes jis reiškia tai, kad arba ji tiesiogiai bendradarbiauja su prorusiškais provokatoriais
  arba pasinaudojo situaciją norėdama apdergti tautininkus, nes žmonės “vistiek nieko nesupras”. O tie žmonės – tai ir koncervų elektoratas, o kas bus, jei jis supras, kaip brutaliai dabar jais bando manipuliuoti? Tai jau partijos draugai turi už ką padėkoti juknevičienei.

  • menesis:

   Tautininkai su būkimevieningi bei šustauskiniais daro bendrą mitingą, ir dėl to vis tiek kalti konservatoriai? Juknevičienė tik pastebi ir paskelbia pavojus. Kartais tai būna pernelyg greitos išvados ir per daug isterijos, tačiau išvadas galime darytis patys, jeigu turime informacijos. Prorusiškų grupuočių ir tautininkų, visuomenininkų, referendumininkų kalbų ir tikslų panašumas kelia nerimą jau seniai. Čia tik eilinis to reiškinio pasirodymas.

   • >mėnesiui:

    Konservatoriai su Juknevičiene priešaky, pasitelkę šustauskininkus ir prorusiškus “būkime vieningi” ruošia provokacijas prieš Lietuvą. Va taip. Aišku, kas kelia sumaištį krašte, visi turime atsiminti, aiškinti nesusipratėliams, kad už konservatorius negalima balsuoti, jais pasitikėti, tai yra Lietuvos nelaimė. Jie užsiima provokacijomis, nori sukompromituoti tautininkus, bet sakoma: “nekask kitam duobės, nespats įkrisi.”

    • menuliuk:

     na tamsta turi tokia teise ispazinti koncervatoriu ideologija, neatrodai piktybinis komitetgo samdinys, bet tamstos sita isvada yra neteisinga. Logikoje viskas prasideda nuo teisingos premisos (izangines hipotezes), todel tik is teisingos hipotezes gimsta logiskai teisinga isvada. Jei nusiimtum konservatoriska raisti nuo akiu ir pvz ekspertuose pasiziuretum, kad tautininkai absoliuciai atsiriboja nuos sustausko mitingo, tada nereiketu remiantis delfio izuliu melu konstuoti ydingos logines matricos, su is anksto pasvinkusia premisa (hipoteze). Tik tuo atveju, jeigu tautininkai butu renge rengini kartu su sustauskiniais, galetum konstruoti savo meile konservatoriams, kur tezes pradzia yra absoliutus vanduo, tamsteles valia vedamas i taip pageidaujama neteisinga isvada – koservatoriai ne prie ko… Praregejimo ir pabudimo metas, zmogau. Rodos nesi beviltiskas. Be pykcio, seklys morka.

 14. Doc (Vilniaus universitetas):

  Va “Kemblys” – iš Lietuvos (tad ne veltui jis taip gerai lietuvių kalbą moka) – pavyzdys visiems;
  skaitytoja – taip pat iš Lietuvos.

  Na, gerai, atsibodo. Aiškinkitės patys.

  Tiesa, o ką į lietuvių kalbą išvertus reiškia “kemblys”?

 15. Pikc:

  Manyčiau, Juknevičienei visai sveika būtų bylą už šmeižtą iškelti.

 16. Juozapas:

  Sveiki. Dažnai čia užsuku paskaityti. Patinka šis portalas.
  Kažkaip lig šiol nieko nekomentavau, tačiau atėjo laikas pasakyti ir savo nuomonę.
  Ne apie straipsnius.
  Ilgokai stebėjau vieno glitaus tipelio “veiklą” šiame portale.
  Turiu omenyje tą dvokiantį nusmurgėlį, patetiškai apsiskelbusį “docentu”, solidumo dėlei prisidenginėjantį universitetiniu įvaizdžiu.
  Ką galiu pasakyti – joks jis ne docentas ir “universitetas” jo ne to profilio kuriuo bando dėtis.
  Tipiškas Kontoros smauktojas-demagogas.
  Tyrinėjant šio pdrumzlino padaro psichologinį portretą pastebėjau daug įdomių dalykų.
  Nenorėdamas plėstis iki pikasiškų “paklodžių” teorinę dalį praleisiu ir pereisiu prie reziumė:
  Tiek kacapyno ambasadai, tiek kibernetinio šnipinėjomo centre esančiame okupuotuose Rytprūsiuose triūsiantiems putlerininkams, tiek Lubiankos filialo- “mūsų” Vė eZ Dė Kontoros “specams”, šis portalas yra tikra rakštis.
  Todėl jokio čia stebuklo, kad tų “tarnybų” šulai negali žiūrėti ramiai į patriotizmą bei lietuvybę skleidžiančio portalo egzistavimą.
  Kadangi patriotinė, tautiška ideologija kelia rimtą pavojų “tam tikriems planams” kuriamiems putlerlande, suprantama, siekiant “neutralizuoti” Alko daromą poveikį čionai mestos gana rimtos pajėgos.
  Kontorinai šunkaros veikia keliais lygiais, veiksmai diferencijuoti, bet kartu darniai koordinuojami:
  vieni “bobikai” užsiima “brangiųlietuvosžmonių” leu-leudies balso imitavimu, kiti šunpalaikiai kelia chaosą atvirai provokuodami, treti patys pavojingiausieji veikai “subtiliau”.
  Ši, trečioji kategorija, kuriai priklauso ir apsišaukėlis “docentas” yra nuodytojai. Tokių “universitetininkų” siekiai yra daugiasluoksniai, veikimo modelis ne iš kart perprantamas.
  Sėti abejones, trukdyti piliečių apsikeitimą nuomonėmis nukreipiant dėmesį į savo personą, klaidinti atsitiktinius, info karų specifikos nežinančius skaitytojus.
  Pasakysiu tiesiai šviesiai -man šis “bordelis” pabodo. Ir ne tik man.
  Todėl, aš o taip pat ir kiti kolegos iš “ekspertai eu” komentatorių klubo “Spiečius”, skelbiame visiems šitiems kontorinėms atmatoms karą.
  Nuo šiol aš ir mano kolegos lankysimės čia nuolat. Mes imamės globoti šį portalą ir rimtai imsimės dezinfekavimo darbų.
  Šiandien viskas.
  Čia buvo tik uvertiūra.
  Iki.:)

  • Liepa:

   Tikrai ne ką teišmanau apie info karus, bet aiškiai matyti, kad veikia grupelė “kontrų”, kuriems įrodinėti tautines vertybes nematau jokios prasmės… Vietoj to, kad skaitytojai turiningai ir pagarbiai galėtų padiskutuoti, apsikeisti nuomonėmis, turi aiškinti kažkokiems,atsiprašant, eterio”kandims”, jog anie ne drambliai…Alkiečiai, nepasiduokit ! 😉

 17. Arūnas:

  O Lietuvos ryto TV skelbia, kad tautininkams Rusijos vėliava visai nekliudė. Ar yra kokia nors galimybė protestuoti prieš tokį TV žinių “objektyvumą”?

 18. Būkite budrūs:

  Žemės gynėjai ir tautininkai – būkite budrūs.
  Jūsų bijo ne tik juknevičienės, bet ir Lietuvai priešiškos spec. tarnybos.

 19. Nagi:

  Kokiu smirdančiu portalu pasidarė Alkas, tiesiog baisu prisiliesti kad dar labiau nedvoktu. Na o tie asai “ekspertai” iš ekspertai eu, tai tikrų tikriausių klounų gauja rašanti antilietuviškus atsišaukimus Lietuvai, juos visus reikėtų imtinai kastr

 20. Diedukas:

  Buvo toks nevzorovo filmukas apie Sausio 13-ąją, vyresni prisimena. Ten minimi tokie “Naši”. Perskaičiau “Nagi” komentarą ir dvelktelėjo…Tik viena raidė pakeista, tačiau opera ta pati. Atsidarius “Alką” iššoko reklamėlė: – “Smirda kojos?”, siūlo gaiviklius. Siūlau komentatoriui “Nagi”, tik ne kojom, o žąbtam pasipurkšt. Bo kai išsižiojai komentuoti, net delfyje pasmirdo. Stebiesi, kad “Alkas” smirdančiu pasidarė? Tai gi nuo tamstos…ir panašiu…

 21. Pranukas:

  Kodėl tu manai, kad kažkas, kas turi pinigų ir (ar) politinį užsakymą, žemę pirks dėl kažkokio tai ūkininkavimo???

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė