Referendumo dėl žemės siekia ir lenkai (12)

R.Stankevičiūtės, LŽ nuotr.

R.Stankevičiūtės, LŽ nuotr.

„Len­ki­jos že­mė len­kų ran­ko­se“ – su to­kiu šū­kiu len­kų žem­dir­biai tre­čia­die­nį pra­dė­jo ke­lių blo­ka­das, pi­ke­tus ir ki­tas ak­ci­jas prieš že­mės rin­kos at­vė­ri­mą už­sie­nie­čiams. Len­ki­jo­je šiuo me­tu ren­ka­mi par­ašai dėl re­fe­ren­du­mo skel­bi­mo šiuo klau­si­mu.

Ta­čiau len­kai, skir­tin­gai nei lie­tu­viai, tu­ri ne du mė­ne­sius, o dve­jus me­tus tam, kad su­re­gu­liuo­tų pre­ky­bos že­me klau­si­mus. Len­ki­ja de­ry­bo­se su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) iš­si­de­rė­jo il­giau­sią pe­rei­na­mą­jį lai­ko­tar­pį – jis ga­lios dar dve­jus me­tus, iki 2016 me­tų ge­gu­žės. Ta­čiau len­kai įsi­ti­ki­nę, kad vy­riau­sy­bė tu­ri de­rė­tis su ES dėl pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio pra­il­gi­ni­mo iki tol, kol kon­ku­ren­ci­jos są­ly­gos bus ly­gios.

Im­tis re­fe­ren­du­mo dėl že­mės ne­par­da­vi­mo už­sie­nie­čiams len­kus pa­ska­ti­no Do­nal­do Tus­ko vy­riau­sy­bės už­mo­jis pri­va­ti­zuo­ti vals­ty­bi­nius miš­kus, ku­riuos val­do vals­ty­bei pri­klau­san­ti bend­ro­vė „Len­ki­jos miš­kai“. Po opo­zi­ci­jos, ku­riai šiuo klau­si­mu at­sto­vau­ja bu­vu­sios de­ši­nio­sios „So­li­da­ru­mo“ rin­ki­mų ak­ci­jos vy­riau­sy­bės ap­lin­ko­sau­gos mi­nis­tras prof. Ja­nas Szysz­ko, pro­tes­tų, vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mo bei gra­si­ni­mų, kad į Var­šu­vą ruo­šia­si at­vyk­ti aš­tuo­ni tūks­tan­čiai gi­ri­nin­kų, vy­riau­sy­bė at­si­sa­kė šio pa­siū­ly­mo.

Vis dėl­to ir to­liau ke­ti­na­ma keis­ti ga­lio­jan­tį Miš­kų įsta­ty­mą nu­ma­tant, kad nuo 2016 me­tų bend­ro­vė „Len­ki­jos miš­kai“ vals­ty­bės iž­dui pri­va­lės mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius. Pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių įsi­ti­ki­ni­mu, dra­ko­niš­kas Len­ki­jos miš­kų ap­mo­kes­ti­ni­mas pri­ves prie to, kad pri­va­tiems as­me­nims teks par­duo­ti vals­ty­bei pri­klau­san­čius miš­kus, ir kad ne­ma­ža jų da­lis ga­li at­si­ras­ti už­sie­nie­čių ran­ko­se.

Tau­tos nuo­mo­nės at­sik­laus­ti no­rin­tys re­fe­ren­du­mo or­ga­ni­za­to­riai su­for­mu­la­vo du klau­si­mus: „Ar pa­si­sa­ko­te už lig­šio­li­nį Len­ki­jos miš­kų ūkio „Len­ki­jos miš­kai“ funk­cio­na­vi­mo sis­te­mą, nu­sta­ty­tą 1991 me­tų rug­sė­jo 28 die­nos Miš­kų įsta­ty­me, (…) kas už­ti­kri­na lig­šio­li­nį to su­bjek­to vaid­me­nį ten­ki­nant na­cio­na­li­nius po­rei­kius?“ bei „Ar esa­te už ne­del­sia­mą vy­riau­sy­bės įga­lio­ji­mą pra­dė­ti de­ry­bas dėl Sto­ji­mo su­tar­ties per­žiū­rė­ji­mo dėl že­mės rin­kos at­vė­ri­mo už­sie­nie­čiams Len­ki­jo­je lai­kan­tis nuo­sta­tos, kad Len­ki­jos vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja de­ry­bo­se tu­ri bū­ti to­kia: Len­ki­jos že­mę už­sie­nie­čiai ga­lės įsi­gy­ti tik nuo tų me­tų, kai vi­du­ti­nio Len­ki­jos gy­ven­to­jo per­ka­mo­ji ga­lia su­da­rys bent 90 pro­cen­tų vi­du­ti­nio pen­kių tur­tin­giau­sių ES vals­ty­bių gy­ven­to­jo per­ka­mo­sios ga­lios.“

Pa­gal Len­ki­jos kons­ti­tu­ci­ją, no­rint skelb­ti re­fe­ren­du­mą šio­je 38 mln. gy­ven­to­jų ša­ly­je, rei­kia su­rink­ti 500 tūkst. par­ašų. Or­ga­ni­za­to­riai pa­si­ren­gę jų su­rink­ti du­kart dau­giau. Jau šiuo me­tu, kaip skel­bia­ma, iki mi­li­jo­no par­ašų trūks­ta vos 100 tūkst. Kiek­vie­nas no­rin­tis pri­si­dė­ti prie re­fe­ren­du­mo Len­ki­jo­je ga­li ne­su­dė­tin­gai įsi­jung­ti į par­ašų rin­ki­mo va­jų. Par­ašų rin­ki­mo la­pus ga­li­ma at­si­siųs­ti iš in­ter­ne­to ir pa­čiam at­sis­paus­din­ti, o su­rink­tus la­pus ga­li­ma įteik­ti, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bė­je ar se­niū­ni­jo­je, ku­rios pri­va­lo juos pri­sta­ty­ti ša­lies vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė