V. Kaluškaitis. V. Landsbergiui: Kodėl dumiate mano broliams akis? (65)

Signatarų namai | tourism.lt nuotr.

Signatarų namai | tourism.lt nuotr.

Vis netyla prof. Vytauto Landsbergio skandalingos kalbos pasakytos Vasario16-tosios progą vertinimai. Alkas.lt redakcija gauna daug šia kalba pasipiktinusių skaitytojų laiškų. Skelbiame vieną iš šių laiškų atkeliavusių į redakciją iš Punsko.

Kas aptemdė nuotaiką stovinčio prie Signatarų namų balkonėlio Vilniuje šių metų Vasario 16-tosios iškilmėse? Važiavau daugiau kaip 200 km pastovėti ties ta vieta, iš kurios jau beveik prieš šimtą metų mūsų tautos patriarchai skelbė Lietuvos Tarybos priimtą Nepriklausomybės Aktą. Seniai tų žmonių kaulai dūli. Bet atminimo amžiai nepalietę. Jų skaisti dvasia sklandė tą dieną virš to pačio balkono ir plaikstėsi po tą pačią gatvę. Ir išgirdau tai, kuo savo ausimis negalėjau patikėti – profesorius Vytautas Landsbergis, antrasis po Jono Basanavičiaus XX-ojo amžiaus lietuvių tautos korifėjus, Lietuvos Atkuriamosios Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas, įsimintinais metais stovėjęs Nepriklausomybės barikadose pirmoje eilėje prieš sovietų tankus, europarlamentaras, įžvalgusis mūsų protas ir sąžinės atstovas, išeina į to paties Jono Basanavičiaus ir devyniolikos kitų didžiųjų tautos vyrų dvasiomis pašventintą balkoną ir, prigludęs prie lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio, kuriam šiemet sukanka 300 metų, ima šaipytis iš daugiau nei 300 tūkstančių savo tėvynainių, manau, tikrai ne pašlemėkų ir ne tų, kurie savo kraštą prageria, šaiposi iš tų, kurie iš didelio sielvarto ir begalinės desperacijos per šalčius, vėjus ir lietų rinko gatvėse parašus už referendumą, kad valdžia teiktųsi atsiklausti tautos – ar šalies gyventojai sutinka uždrausti valdžiai pardavinėti Lietuvos žemę užsieniečiams. Ir kokie simboliški skaičiai: 300 metų ir 300 tūkstančių surinktų parašų.

Jonas ir Petras su Agota bei Elžbieta gali ir nesusivaikyti, kur veda mus tokia žemės pardavinėjimo politika. Bet čia, trinu akis ir krapštau ausis – ir tikrai iš balkono svaido pašaipius žodžius apie tuos savo tautos žmones, kurie bandė pasipriešinti valdžios neveiklumui, bandė užbėgti, jų manymu, baisiam blogiui už akių. Jeigu jau Profesorius tokią temą ėmėsi gvildenti, tikėjausi ir išsižiojęs laukiau, kada pateiks argumentus, dėl ko neverta pro patria nusiteikusiems žmonėms nuogąstauti. Jeigu tai būčiau išgirdęs, esu geravalis, ir mano širdis tikrai būtų atlėgusi.

Deja. Tokių argumentų net ir Jis neišsakė. Buvo tik pašaipos iš „referen-dūmo“ ar „nereferen-dūmo“. Į ką čia užgerta? Mūsų kalboje žodis „dūmas“ turi keletą prasmių, o posakyje „kalbėjo kaip dūmas“ reiškia, kad kalbantysis buvo girtas. Ir tame pseudokūrybingai perfrazuotame „referen-dūme“ tik ši viena prasmė ir tiko. Visi turime teisę viskuo suabejoti. Abejonės neapleido manęs ir toliau. Atmosferą ties balkonėliu praskaidrino kitoje gatvės pusėje stovėjęs choras, užtraukęs Maironio žodžiams sukurtą dainą:

Eina garsas Prūsų žemės –
Žirgą reik balnoti;
Daug kryžiuočių nuo Malburgo
Rengias mus terioti.
Pasilik, sesute, sveika, nuramink širdelę –
Aš pargrįšiu nepražuvęs į tėvų šalelę.

Ar Profesorius šitą dainą girdėjo? Ar per dūmus jos prasmę suvokė? Į kokią berneliui reiks grįžti tėvų šalelę, jeigu ją „profesoriai“ ir „seimūnai“ išparduos? Ir kur toji sesutė turės pasilikti? Išvada tik viena – po mirties nuo visų šitų problemų būsime laisvi.

Profesorius gailavo, kad, išstojus iš Europos Sąjungos (ES), nebus kam ir prie balkono susirinkti. Bet atsukus šiuos žodžius veidu į balkonėlyje kalbantį, pamatysime, kad jei dar ir būtų kam čia rinktis, neturėsime kur susirinkti.

Esu užsiėmęs savais darbais ir neturiu kada dėtis visų veikėjų, žemę norinčių paversti laisvai judančia preke, pavardžių į galvą. Todėl čia jų dažnai ir neminėsiu. Šiuos žmones galima atpažinti iš kitų jiems būdingų bruožų. Koks bendras šių žmonių vardiklis? Nė vienas jų žemės neturi, jie griebiasi svetimą pardavinėti. Tegu kas paaiškina, kad žemę verta parduoti, ir baigsis Lietuvoje skandalas. Tačiau to, kas nepaaiškinama, niekas net ir nebando aiškinti. Daug lengviau pūsti dūmus žmonėms į akis. Elgiamės, lyg tie ne visai trys mūsų likę milijonai turėtume žemių nuo Baltijos Jūros iki Ramiojo vandenyno už Vladivostoko. Prancūzija žemių turi daugiau už mus, o bando jas išsaugoti. Tegu pamėgina lietuvis Vokietijoje ar Lenkijoje nusipirkti žemės, ir pamatys, kiek ten yra kliūčių ir koks tas kąsnis yra neįkandamas. O mes, per Apvaizdos stebuklus išlaikę vos paskutinį lopinėlį, stovintys jau kaip tie plikbajoriai, kuriems belikę tik kelnes parduoti, ir dar taip kėsojamės. Tikrai, elgiamės kaip virš kamino besisklaidantys dūmai.

„Problema didžiausia, kad žemė dirvonuoja“, – rėžia jos pardavinėjimo šalininkai. Sielojamasi ne tuo, ką daryti, kad ją pradėtų kas dirbti, o laužoma ietis į tai, kaip tuos kelis lopkelius skubiau parduoti, kad kada nors ir nekiltų kam noro bandyti ją dirbti. Žemdirbių tauta! Žemė yra mums Dievo duota, ir patys jos daugiau nepasigaminsime. Kol žemė dirvonuoja, yra viltis, kad ją atsipeikėję imsime dirbti. O kai jos neliks, tada ir pačios vilties neliks. Bet ar žemė kalta, kad jos niekas nedirba? Kodėl nekaltiname tų prasigėrusių jos savininkų? Matyt, valdžia, perduodama ES dotacijas už žemę, nepagrįstai sudaro sąlygas tokiems savininkams vegetuoti ir gyventi žemės nedirbant. Bet kodėl tikime, kad atėję svetimi savininkai ją ims dirbti? O ką mes už tuos pinigus nuveiksime? Didžiąją dalį pragersime. Tada vėl valstybės vyrams atsvers problema, – iš kur tiek socialiai remtinų žmonių, iš kur imti pinigų jų pašalpoms?.

Dabar, Broliai, pasiklausykite, ką manoji akis kiekvieną vasarą stebi. Gyvename prie kelio, jungiančio Punską su Sangrūda, Mockais ir Būdviečiu. Labai norėčiau čia pasikviesti visus tuos, kas rėkia, kad reikia leisti Lietuvos žemę išparduoti. Atvažiuokite į mūsų kuklią sodybą prie kelio, pagyvenkite mėnesį ar du, ir pamatysite, kiek iš anos pusės sienos traktorių su dviem priekabom varo nuo ankstyvo ryto į Lietuvą diena iš dienos po kelis ar gal ir keliolika reisų. Visom jėgom stengiasi kuo daugiau kartų apsukti ir vežti į savo aruodus Lietuvos auksą. Lietuva bent kelius žvyruoja, kad turėtų kaip važinėti Būdviečio ar Sangrūdos gyventojai, o anų sunkiasvoriai traktoriai sumala juos, bet taisyti nesiima. Kam?

Šiandien jie Lietuvoje tik nuomoja žemių plotus ir juos eksploatuoja. Rytoj juos nusipirks ir dirbs jau savo. Bet keliai ir toliau bus Lietuvos turtas, tegu ji ir taiso juos. Bus kaip tam žmogui, kuris su gudragalviu pirko karvę per pusę – gudragalvio buvo pasturgalis, o žmogaus pirmagalys. Vienam šerk, kitas melžia. Tik žmogus susiprato tą pirmagalį papjauti. Tuomet ir pasturgalys galą gavo. Mums net ir tokios išeities neliks, nes neturėsime teisės primagalio papjauti, kol pasturgalis bus produktyvus.

Šiandien du mėnesius į metus diena išdienos važinėja tik mūsų keliu dešimtys kombainų bei šimtai sunkiasvorių traktorių ir tempia pas save grūdų priekabas. O tokių keliukų yra ne vienas. Ir gerai abiem pusėm. Žemės savininkai Lietuvoje gauna Europos dotacijas už žemę ir, kad sąžinė negraužtų, turi kuo atsidėję dumti akis, o anie tempia vasaros derlių į savo namus. Kur tu rasi geriau? Labai norėtųsi į savo sodybą pasikviesti ir Egidijų Masiulį, ir profesorių Vytautą Landsbergį, ir tą geranorį TV žurnalistą, kuris bent jau tiek supranta, kad referendumo negalima užgniaužti, bet žemės neturėdamas ir tas ją pardavinėti nori. Gal iš ten patys pamatytų, kokio biznio Lietuva netenka. Tuo tarpu tą žemę svetimi iš anapus tik nuomoja, ir dar tik pasienio gyventojai. Kai nusipirks, tiems buvusiems savininkams Europa net priedų nemokės. Juos susigriebs nauji teisėti žemės savininkai ir ankstesniems galės špygą po nosimi paverti. Kas šiems mokės pašalpas? Beje, Lietuvai ir vėl liks tik pirmagalys, kuris laukia, kada jį pašers, o pieną kiti sau laisvai galės melžti.

Profesorius balkone juokavo: „Negi jums gaila, kad latvis Janis iš lietuvio Jono nusipirks hektarą žemės?“ Profesoriau, tikrai negaila latviui to hektaro. Ar lietuvis, ar latvis – visi mes tie patys baltai, tik latvis gal už mus, matyt, yra gudresnis. Bet žemė čiužuos ne šiaurės kryptimi, ką bent jau Jūs, kilmingasis Profesoriau, tikrai suprantate. Tai kodėl dumiate mano broliams akis? Jeigu žemė turi niekur nedingti iš Lietuvos, tai juo labiau ji liks Europoje, kaip ir bankai likę Lietuvoje. Tik kad per juos pajamos iš Lietuvos plaukia. Į kur žemė slinktų, nuo to geografija nepasikeis. Tik „etnologija“ Europoje bus kita. Europa gyvens be mūsų. Pasitraukėme nuo Vyslos, jai vardą davę, išnyksime ir prie Nemuno. Kada nors ir šios upės tik vardas liudys, kad mūsų gyventa. Dinozaurai išnyko, nes negebėjo prie naujų sąlygų prisitaikyti. Ir mes neprisitaikę išnyksime. Deja, šį kartą savo valia.

Ar tie, kas nesutinka parduoti savo žemės, yra prieš ES? Ne. Jie nėra nei savižudžiai, nei mulkintojai. Jie nori gyventi savo žemėje, kiek jos dar mums likę. Ir tai gerai žino visi Briuselio tribūnų rėksniai. Tik per ketvirtį amžiaus foteliuose keisdami vis kitų spalvų kelnes, vyrai pamiršo, kad stojant į ES – didžiąją laisvų valstybių sandraugą – privalėjo apdrausti savo vienintelį turtą – žemę, kurios jau taip mažai liko. Kas moka žemės raštą skaityti, tie mato, kur link mūsų istorija traukėsi ir kiek mūsų beliko. Beje, materija, susitraukusi iki nulio, daugiau neturi kur trauktis. O išsikvėpus energijai ir atgal iš mirties taško pajudėti negali. Tai ten link mūsų kelias?

Regėjimo kampas priklauso nuo stebėjimo kampo. Mano požiūris skiriasi nuo požiūrių tų, kurie sėdi Lietuvos Seime, Lietuvos Televizijoje, ar – Lietuvos Briuselyje, nes aš pasaulį stebiu iš savo sodybos. Pavažiavus Punsko kryptimi realybė atrodo kitaip.

Ir žinote ką? Iš šios perspektyvos atrodo, kad Lietuvai nei Seimo reikia, nei Televizijos, nei pagaliau Briuselio, jeigu jis mūsų nepadeda ginti.

Kol šitų institucijų nebuvo, – Lietuva Pilėnus atlaikė.

Vidas Kaluškaitis

Kategorijos: Laiškai Alkui, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , .

65 komentarai

 1. partizanas is Londono:

  Labai gražiai autoriaus parašyta! Dar pacituosiu iš Z.Vaišvilos straipsnio: …konstitucinė nuostata „Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika“ gali būti pakeista tik ¾ visų sąrašinių Lietuvos rinkėjų balsais. Šį įstatymą pasirašęs Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis… Kažkaip keista, kai politikas pradeda užsimiršti kokią valstybę jis atstovauja ir kokias kertines nuostatas pats savo parašu patvirtinęs. O gal Lietuva jau nevalstybė? Gal laikas jau ištrinti Lietuvą iš žemėlapių? 1/3 darbingos dalies tautos atsikratė per 20 metų, dabar reikia žemes parduot? Pensininkai išmirs – kas liks? Lietuviškų protėvių virtualių indėnų virtuali sąjunga išbarstyta prisiminimuose? Rupūžės! Lietuvą savo pinigine pavertė!

 2. Nuomonė:

  Vis dėlto kažkas pas mus Lietuvoje negerai, jeigu bijoma atvirai reikšti nuomonę ir pasirašoma slapyvardžiais!

 3. Ar Alkas transliuos?:

  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4398&p_d=144905&p_k=1

  Šiandien 11.30 val.

  įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Ikiteisminis tyrimas dėl neteisėtų veiksmų Zigmo Vaišvilos atžvilgiu“. Dalyvaus tinklalapio ekspertai.eu аntimafijos skyriaus redaktorė Rasa Kalinauskaitė.

 4. šerys:

  Ukraina duodą gerą pavyzdį, ką reikia daryti su vagių partijomis – jas reikia uždrausti, o jų vadus teisti.

  • N:

   Na nejuokink. Ukrainoje kiti vagys, banditai ir fašistai jėga ir kraujo praliejimu atėmė valdžią iš vagių. Ar ilgam?

   • Mantas:

    O Lietuvos tautininkai – fašistai ar ne? Juk Ukrainoje didelį indelį taip pat idėjo vietiniai tautininkai. Sėdit lietuviškų fašistų tinklapyje ir stumiat ant ukrainietiškų fašistų ar kaip čia gaunasi?

    • partizanas is Londono:

     straipsnyje kas nors fašistiško? Nurodykite tiksliai! Priešingu atveju – netrolinkite! Klijuoti etiketes yra fašizmo pradžia. Ir kitokių izmų. Taip kad Jūs, Mantai, labiau atitinkate fašisto apibrėžimą. Ir jei ir Jūs čia lankotės, tai pagal Jūsų logiką – Jūs fašistas? Taigi jei manote, kad alkas.lt, jo lankytojai, visi tautininkai ir visi, kuriems yra brangi Lietuva yra fašistai, tai paminėkite konkrečiai. Ar noras kalbėti savo kalba savo teritorijoje yra fašizmas? Ar noras diskutuoti apie tai irgi yra fašizmas? O kaip tuomet vadinate tuos, kurie norėjo ir tebenori išnaikinti mažesnes tautas, jų kalbas, ir jų teritorijas?

    • N:

     Neapsimetinėk naivuoliu. V. Nuland pati “netyčia” pripažino, kad JAV skyrė 5 mlrd. dolerių “revoliucijai” Ukrainoje. Tie, kas už tuos pinigus (tai tik dalis pinigų, kiek realiai skirta, niekas neviešina) įvykdė perversmą, mosikuojasi fašisto Banderos vėliavomis. Kas buvo Bandera, jei nežinai – nacistų talkininkas, skerdęs Ukrainoje žmones pagal tautinę priklausomybę ir politinius įsitikinimus Antrojo pasaulinio metu. Ar tau Vakarų š*dasklaida nepranešė, ar Lietuvos š*dasklaida nepranešė, kad banditai ir fašistai, užgrobę valdžią, ruošiasi išskersti rusus ir žydus, jei šie neukrainizuosis? Pats kaltas, jei semi infomaciją tik iš vieno šaltinio.

    • šerys:

     Ar kas Lietuvoje per pastaruosius 25 metus skandavo šūkius kaip Maidane: “mušk žydus, maskolius, lenkus”? Ar kas Lietuvoje šaukė kaip maidane,
     kad reikia uždrausti žmonėms kalbėti gimtąja kalba? Nereikia, vaikine, painioti ginkluotų Maidano fašistų gaujų su Lietuvos Tautininkais, nes kaip sako Ukrainoje(Odesoje): “tai du skirtumai”.

    • Pikc:

     Fašystai, fašystai. O kad Ukrainoje tikrai fašystai – va, įrodymas: http://coub.com/view/si2n

 5. Untanas:

  Tikra atgaiva dūšiai toks pasisakymas .

 6. Liepa:

  Atsiprašau, bet minimas V.L. bent jau man niekada nebuvo ir nebus XX-ojo amžiaus lietuvių tautos korifėjus.Anksčiau netikėjau, bet kai disidentai atvirai pasakoja, jog V.L. KGB agentas, tai trūksta žodžių. Atsiverskit wikipediją – ten jo biografijoje nėra net fakto apie narystę komjaunuolių gretose. Patogiai ir komfortiškai žmogus gyveno, kai kiti lageriuos kankinosi, miškuose partizanavo. Kaip Vladimiras Iljičius Trojos arkliu patapo Rusijai, tai kas gali paneigti, kad čia ne tas pats…
  O Tėvynę parduot visais laikais mankurtų atsiranda.

  • N:

   Vikipedija ne tas šaltinis, kuriuo reikia pasikliauti. Savaime suprantama, kad viskas išvalyta, archyvuose Lietuvoje irgi nerasi įrodymų. Tačiau jų yra pakankamai. Tik tam, kad juos surasti, reikia pastangų ir pinigų. Ateis laikas, bus surasti.

  • LosAngeles:

   Na galima pagalvoti ramiai, be jokiu isankstiniu nuomoniu… Zinome kaip nepaprasta buvo zmonems ir ju vaikams (jei jei buvo tremtiniai, bent kiek garsesni tarpukario zmones) siekti mokslo, jau nekalbant apie isvykima i uzsieni. O cia zymaus tarpukario Lietuvos veikejo sunelis… vazineja ramiai po uzsienius, ramiai profesoriaus laipsni gauna, apdovanojamas LTSR premija, parsiveza is emigracijos savo teveli (taip sau, lyg butu i kaima isvaziaves bulviu pakaseti)… Nu gal mes kazko nezinome… Bet nemanau kad pats VL paaiskintu visa tai, juk laiko buvo pakankamai.

 7. žmogus, kuriuo netikiu:

  Skaudus, bet labai teisingas straipsnis. Deja, turime tokį profesorių, kuris plauna žmonėms smegenis ir, žiūrėk, ima daugelis ir patiki profesoriaus “tiesa”. O pats profesorius yra labai įtartinas, nesąžiningas ir negarbingas. Nežinia kam tarnavo ir tebetarnauja jis, jo tėvas. Tik kad ne Lietuvai ir ne mums, lietuviams, dirba, tai labai ir labai suprantama. Net kai kas iš tremtinių jau juo netiki.

 8. Tęsėjas:

  Po Nepriklausomybės Lietuvoje atstatymo Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių (LPKTS) sąjungoje buvo 75 000 narių. Tai buvo didžiausia politinė jėga Lietuvoje. V.Landsbergis griežtai pasipriešino Liustracijos įstatymo priėmimui. Kodėl?!
  Gal kada pats V.Landsbergis atsakys į šį klausimą?
  O štai LPKTS į mažesnius padalinius vienareikšmiai buvo suskaldyta ne be V.Landsbergio noro turėti didesnį rinkėjų “elektoratą”!
  Kaip žinome, pagal įstatus LPKTS buvo nepolitine organizacija. Tačiau visiškai natūralu, kad nemažai jos narių buvo prijaučiantys konservatoriams. Todėl buvo įkurta Lietuvos Politinių kalinių ir Tremtinių Bendrija į kurią agulniai buvo “priimti ” visi konservatoriams prijaučiantys. Vėliau nuo LPKTS atskilo ir Lietuvos politiniai kaliniai.
  Beje, šią būvusių politinių kalinių ir tremtinių vis retėjančių gretų skaldymo tradiciją konservatoriai bando tęsti!?.
  Aišku viena,- kol Lietuvoje nebus priimtas Liustracijos įstatymas, tol joje ir toliau valdys bųvę ISTAI!

 9. N:

  Nebuvo ir nebus priimtas joks liustracijos įstatymas, kol šis režimas bus valdžioje. Tačiau liustruoti jau reikėtų ir dėl tarnavimo ES bei NATO, taip pat ir Lenkijos interesams.

 10. Romas:

  Dievo bausmė Lietuvai, nėra pilietinės visuomenės ir nėra kam ginti Lietuvos žmogų. Teismai, kuriuose sprendėsi vaikų gyvenamoji vieta, Lietuva niekada negina, ir vaikai išvyksta į kitą šalį. Garliavos pavyzdys, šimtas piliečių gynė nuskriaustą vaiką, o visi kiti žiūrėjo melo televizijas, sąko pedofilijos nebuvo, bet antrą vaiką, užrakina kartu su motina po devyniais užraktais, kad ko nereikia neprasitartų, ir visi tyli. Tai dabar ateina ir tų tylinčių eilė, jai neatsibus ,bus parduoti, jie ir jų vaikų ir anūkų ateitis. Kas negina laisvės, tas jos ir nevertas.

 11. Romas:

  Ačiu autoriui už labai gęrą straipsnį, tik ar pažadins miegančius?

 12. Stasys:

  Aš esu už Lietuvos žemės neišparceliavimą, esu už lietuvišką konstituciją, esu už lietuvišką piniginį vienetą Litą, esu savo Tautos patriotas ir didžiuojuosi savo Tautiečiais , neišskiriant Jų tautybės, esu už Lietuvišką raštą ir kalbą. Mylių savo kraštą. Klausimas mums visiems? Kas aš esu? Tėvynės išdavikas, tarnaujantis rusams , anot patriarxo? Dabar pasidarė nuodėmė būti savo krašto patriotu ir mylėti savo Tėvynę.

  • Liepa:

   Tai Jūs , Stasy, neklausykit netikrų pranašų – kaip toj dainoj “netikek ką priešai suoks/Ką šnekės tau svetimi/ Šis gyvenimas kitoks/Reik tikėti savimi”.Užduokit sau klausimą : kam reikalinga ir naudinga, kad mes netektume pasididžiavimo savo šalimi, kad prarastume istorinę atmintį ir ryšį su gimtąja žeme, kad atsisakytume lietuvybės, kad nepasitikėtume savimi ir kitais, kad nebūtume vieningi? Turim kiekvienas savy atrast tos stiprybės, nes dabar mūsų eilė pastovėt už save ir savo kraštą.

 13. Artojas:

  Labai jau švelniai autorius įvardijo Landzbergį. Landzbergis niekuomet netarnavo Lietuvai. Išgelbėjo buvusiuosius, išdalindamas savininkų žemes supriešino ir suskaldė tautą. Pagal jo užmačias sunaikinti pramonė ir kaimas, ignalinos elektrinė ir tt. nieko nepasiūlant. Žinoma, pradėtą jo darbą tesė kiti. Valstybė su gyventojais globalistų bankams skolingi apie šimtą milijardų litų, arba perskaičiavus į auksą, kai aukso kaina šimtas trisdešimt litų už gramą, gaunasi, kad Lietuva globalistams skolinga septinis šimtus šešesdešimt tonų aukso. Nors Grybauskaitė giriasi, kad Lietuva išeina iš krizės, bet tai blefas. Koks gali būti išėjimas jei toliau skolinamasi milijardais.. Nėra jokios kontrolės. Niekas tiek neuždirbs, kad nebūtų galima išvogti, pagal įstatyma ar be įstatymo. Kol nebus atsakomybės, kol bausmė bus mažesnė už padarytą skriaudą, Kol nusikaltėliai gyvens geriau už dirbanti žmogų, o nusikaltėliai ir iškripėliai terorizuos dorą tautietį, lietuvių tauta toliau, pagal globalistų užmačias , bus stumiama į nebūtį.
  P>S> Sąjūdis sukurtas užsienio “žvalgybų” , kaip turint valdžią užgrobti valstybės ir žmonių turtus. Ar nepasitvirtina ?

  • N:

   Deja, materialinės žalos, kurią padarė valdžiažmogiai, jie negalės atlyginti, nes patys neturi tokių pinigų. Tačiau mirties bausmės sugrąžinimas už nusikaltimus prieš valstybę ir tautą privalo būti.

 14. Albas:

  Viskas parašyta puikiai, bet su vienu autoriaus teiginiu nesutinku – kad Landsbergis buvo pirmose gretose prieš tankus. Jau kur kur, bet ten jis nebuvo, buvo ant pakylų tribūnose, salėse, buvo per seimo langą ir panašiai, bet prieš tankus stovėjo dabartinė “šunauja, KGbynas, runkeliai ir visokie tautiniai fašistai”.
  Ar bus paneigiančių tai to meto liudininkų?

 15. slenkstis:

  Referendumas-Konstitucinė teisė Tautai išreikšti savo valią.
  I-as referendumo etapas: parašų rinkimas. Surinkta 321000 piliečių parašų. Ir nesvarbu kaip žmogus pasirašė: kreivai, šleivai, sėdėdamas, stovėdamas, gulėdamas tai jo konstitucinė teisė išreikšta tam, kad įvyktų referendumas. Taip, kad nereikia klaidinti žmonių iš balkonų. Visi 321 000 pasirašė dėl referendumo, kad jis vyktų. Ir nieks neturi teisės iš jo noro-parašo tyčiotis ir pravardžiuoti vienarankišku ar neįskaitomu ar kokiu dar. Tai parašas padėtas dėl konstitucinės teisės į referendumą, kad jis nori ta teise pasinaudoti. Visi postringavimai apie suvedžiotus čia praranda prasmę, nes kiekvienas į tą teisę referendumui ir taip turi, bet referendumo įstatymas reikalauja 300000 skaičiaus rašytine forma, gerai yra 321000 pasakiusių, kad ta teise pasinaudoti nori dabar ir kokiais klausimais. Referendumas- Tautos teisė išsakyti savo nuomonę jau minėtais klausimais. Būtent referendume žmonės ir pasako savo nuomonę taip ar ne vienokiu ar kitokiu klausimu, savo valia. Puolimas parašų rinkėjų, jų kaltinimas netelpa į jokią sveiką nuovoką ir logiką. Tai kaltinimas tuo, kad žmonės nori pasinaudoti konstitucine teise-referendumu. Ir ar viens du ar keletas asmenų tą teisę gali uzurpuoti ir ją neigti? Referendume ne parašuose slypi tikroji Tautos valia minėtais klausimais. Parašų rinkimas- tai tik užtvirtinimas, kad tam laikas atėjo ir tokiais tokiais klausimais išsakyti Tautai savo nuomonę referendume pribrendo. Reiktų neklaidinti žmonių, kurie atėję į referendumą gali balsuoti kaip nori, savo valia, ir nepriklausomai nuo to pasirašė ar ne. Ir nieks iš jų tos teisės neatėmė. Tai baikit patyčias, tikruosius klaidinimus ne menamus, parašų rinkėjų šmeižtą, niekinimą ir Tautos klaidinimą.

 16. Reimundas:

  Teisingas straipsnis,kieno žemė-to ir valdžia bei jos nustatomi buvimai: kalbos ir kt dalykų.Gal prof.ir užmiršo Palestinos istoriją.Ir kodėl referendumas anot jo -blogis ,juk tai demokratijos išraiška.

 17. Neramiems romuviams:

  Hey, look at yourself, diving board! Kažko nesuprantu. Dešimtį ar daugiau metų per tarpininkus pardavinėjama žemė danams, rusams, vietiniams žemgrobiams ir spekuliantams. Perka, kas nori. Socdemas Skardžius įsigudrino visai neseniai net Rusijos deimantų didmenininkui armėnui parduoti. (Galbūt armėnų kilmės rusų agentas kolegoms tėvynainiams rezidentų poilsiavietę steigs, nežinau.) Niekam jokie saugikliai nerūpėjo. Gal jūs, mielieji, tose giriose žolę rūkote ir ratelius šokate, kad tik dabar pamatėte GRĖSMĘ SU DIDELE BURNA. Žiūrėkite, kad paskui netektų plėšti ugninga širdimi: „Sakyk, kada pūslėta sauja / į krantą inkarą išmes? / Kada, sakyk tikrai, / kada žydės raudonų vėliavų gaisrai?“

 18. Gera skaityti:

  Ačiū Vidui- stipriam jotvingių ainiui.
  Nors Vidas esi iš lietuviško sodžiaus, tik jau už sienos, tačiau esi daug išmintingesnis, negu profesorius per ilgai skraidęs į Briuselį ir praradęs sveiką nuovoką dėl Žemės.

 19. Pirmiausiai:

  joks landsbergis ne profesorius. A.Sakalas aiškiai pasakė, kad Landsbergis profesorius tik iš Lietuvos TSKP CK malonės. Taigi šis vardas negalioja ir tai paneigta nebuvo.

 20. Migla LTS gretose ir kitur...?:

  Migla LTS gretose ir kitur..:

  2014 02 25 18:01

  Vienas tautininkas vilnietis man teigė manantis , kad LTS priėmė sprendimą remti vieną- N.Puteikį…Bet tokio sprendimo niekur nėra paviešinta (nei alkas.lt, nei kitur ).
  Kitas tautininkas kaunietis man teigė prieš savaitę sužinojęs, kad LTS remia R.Paulauską..Todėl to kauneičio ir kitų negaliu prikalbinti rinkti parašus už Puteikį… Kaip aš galiu tautininkus prikalbinti parašų rinkimui už vieną gerietį, kai LTS laukia ….Ko – GODO pasirodymo???
  Kas darosi su LTS konstruktyvumu , garbingu apsisprendimu ir tiesiog konstruktyviu protu?
  Ar gerbiamas J.Panka , pavaduotojas IDEOLOGIJAI …M, Kundrotas ir Ko laukia, kas iš būrelio geriečių kandidatų savaime ,,nuskęs” rinkdami parašus ar kitaip?
  Ir tada parodys savo vertybinį sprendimą, už ką ji ? 🙂 Beje, būdamas atviru ir padorumą vertinančiu žmogumi ,M. Kundroto gerbiamu nevadinu , nes taip vadinti žmogų , kuris konformistą auksaburnį Paulauską vertina aukščiau už Puteikį, negaliu…
  LTS paskelbė sąrašą į ES ir tuo jų pasirinkimas baigtas???:)

  Nuvilia smarkiai ir D.Kuolio vadovaujama LS partija …Užuot paskebę apie rėmimą ir viešai savo žmones paraginę rinkti parašus už Naglį, jos rėmėjai laukia ir tik vienas kitas iš jų dirba Naglio parašų vajui,..Tiesos portalas dvelkia šiuo klausimu visiška ramybe, tuo metu, kai turi būti pats darbymetis vieno kandidato naudai…
  Apie DK partiją ir Varkalos klystkelius išv iso neimanoma ramiai rašyti…..Varkala deklaruoja paramą naudos ir prisitaikymo meistrui Rolandui P.,bet regis, viešo mirštančios (bet pinigų reklamai turinčios…), partijos sprendimo nėra…)

 21. taip:

  Pagarba autoriui. Labai gražiai aprašyta ir aiškiai pasakyta. Daugiau taip mąstančių žmonių mūsų Lietuvėlėje ir mūsų kraštas sužydėtų!

 22. Jurgis Bielinis:

  Vidas Kaluškaitis daug ir teisingai parašė, bet ne viską. Čia yra Žėčpospolitos atkūrimas ir netik, bet žydų diasporos. Jog žydai tą visa reikalą finansuoja. Jis prasidėjo pasibaigus Antrajam pasauliniam karui. Jav, Anglija, jų spec. tarnybos garsino: „Laikykitęs lietuviai, latviai, estai. Ateisim, padėsim, išvaduosim ant Velykų, ant Kalėdų, pirmą, penkioliktą“. Ir piškinosi geriausieji mūsų vyrai. Nedaug jų gyvų liko. Karaliaučiaus kraštą laikinai Stalinui administruoti paliko…
  Prisimenu Sąjūdžio buvo kalbama, „Žemės mes nedirbsim, Gyvename tarp Rytų ir Vakarų. Mes prekiausim, Statysim pakelėse viešbučius, nakvynnamius, poilsines, gaminsime tautinį paveldą, net ministras gau buvo pasigaminęs aparaturą jai gaminti. Teišerskytė tą labai rekomendavo… Sovietai mus girdė, bet nepragėrė, o štai Liandsbergio ministeris Vagnorius, lig mūsų degtinės ir „bobučių“ būtų trūke, Dar davė miesto ir rajonų merams leidimus prekiauti Vakarietiškais gėralais…Jie statėsi kioskus… Masiškai žmonės mirė. Tas pats Vagnorius, Liandsbergio įpareigotas ardė kolūkius, gamyklas. K. Uokos Sąjūdžio žmonės pilnas spintas pažeidimų – nusikaltimų prirašė, rajonų prokurorai bylų nekėlė, nekėle ir Kgb sūnelis prokūroras Paulauskas. Žemės nuosavybės grąžinimas – Vargo vakarienė… Vagnorių apdovanojo Vakarai, Prunskienę Rytai, Visi fabtikai buvo paversti metalo laužu. Žemės ūkis sunaikintas, žmonės paversti elgetomis. Tai yra suokalbis.
  Tai buvo gal prieš 10 metų; Vienas šlekta, didelis dvarininkas, engęs lietuvius, kuriam M. Krupavičius pagal Žemės Reformą ir nepalankumą Lietuvai, skriaudimą kumečiu – savanorių tėvų atėmė dvarą. Jis atvežė iš Lenkijos tėvo, ar senelio palaikus ir perlaidojo buvusio savo dvaro koplyčioje. Liandsbergi, kas tai?
  TAI – Žečpospolitos atkūrimas; Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija, Gudija, Ukraina ir kartų žydų grįžimas į įsvajotą, jų Dievo duotą šalį. Ir aš dar ne viską parašiau. Trumpai pridėsių: Vakar televiizija parodė: Seimų narių konservatorių delegacija, ji karingai nusiteikusi įsibrovė į VRK patalpas ir griežtai pareikalavo Vaigausko atsistatidinino, vėl perskaičiuoti referendumo balsus.Ypač griežtas buvo Jurgis Razma.

 23. Akivaizdu, kad pirmieji pajunta pavojų silpniausieji ir išmintingiausieji. Sotūs ir apsirūpinę tik tada reaguoja, kai per jo “rūtų darželį” ima važiuoti tankai. Tų “sočiųjų” yra gal koks 10%, bet jie pasiima 60% atlyginimo fondo ir valdo 90% viso turto..Taip yra todėl, kad “alkani”, patikėję anų pasakomis apie šviesų rytojų , atiduoda visą valdžią, o išminčių niekas neklauso, nes “sotieji” paverčia juos kvaileliais.. Manau, kad svarbiausia, ko mums visiems dabar reikia, tai nebelikti užribyje ir nebelaukti, kol kažkas labai protingas nuspręs už mane, net nepasidomėjęs, kaip aš matau vieną ar kitą reiškinį, bet drąsiai ir garsiai kelti savo klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Valstybė, per savo Konstituciją, šito ir siekia. Jei matome, kad yra kitaip, ryžtingai ginkime pagrindinį šalies įstatymą. Turime puikų indikatorių: Konstituciją igonoruojantieji stato save už jos ribų ir turi būti pašalinti. Jokios sutartys ir jokie aiškintojai nėra aukščiau už valstybės Suvereną – tautą, kuri gali nuspręsti savo likimą. Net vienas nelaimingas žmogus turi teisę būti išklausytas. Kai šito reikalauja 300000 ir pavadinti juos dūmais ar šunimis ar runkeliais- tai reiškia pasmerkti save į politinį šiukšlyną…Kol turime dar nepragertas smegenis (ko labai norėtų SILK, Ė- socdemai ir liberalkonservatoriai) nebebūkime pasyvais- net jeigu referendumas ir pralaimėtų -kas nelabai tikėtina- tai būtų gera pradžia valstybės atsinaujinimui. Tokių “sočių nutukėlių”, kaip Janukovyčius ir jo ko knibžda ir Lietuvoje…PABUDOME IR KELKIMĖS…

 24. Ūla:

  Jūs viską labai teisingai pasakėte. Dėkoju už teisingas ir šviesias mintis.

 25. Arūnas:

  patiko autoriaus argumentai, o iš jo klausimo “Kas šiems mokės pašalpas?” kilo mintis, kad reikalingas įstatymas, kad pardavusiems žemę niekada, iki gyvos galvos, nebūtų mokama jokia pašalpa

  • N:

   Jiems tos pašalpos nereikės.Tie, kas parduos po gegužės 1 d., padarys tai legaliai. Referendumas vyks geriausiu atveju kartu su prezidento rinkimais. Taip kad net jam ir įvykus, kol rinkimų komisija ir seimas po to patvirtins rezultatus, kai kas žemę parduos. Bausti reikia tuos, kurie jau anksčiau nelegaliai yra pardavę žemę užsieniečiams.

 26. Landsbergių šeimynėlės paslaptys:

  laisvaslaikrastis.lt/news/1719/53/d,detalus

 27. Kaltu nera:

  Paimi koki nors Operos ir baleto teatra – kaltu nera…………Dramos
  teatra – kaltu nera……”Mailiaus byla” – kaltu nera.Visagino AE – kaltu
  nera…………..Zemutine pili – kaltu nera………….Mazeikiu nafta,
  kaltu nera ……….Abromaviciaus susprogdinimas kaltu
  nera……..Brazuoles tiltas kaltu nera……….Kubiliaus uosves vagystes
  kaltu nera…….. Matuzo vagystes kaltu nera…… Grybauskaite su
  kubiloidais uzgrobe Snora kaltu nebus …..?! Coperis apsivoge Snore kaltu
  nebus……?! Degutis apvoge Snoro indelininkus kaltu nebus……?
  Pamoka visiems mums, kurie nutaria pralobti – vokime tik
  milijonus….teisesauga
  nezinos ka sakyti, nes mus gins “geriausi” advokatai, o ka paskiria
  Grybas,
  atsiprasau, prezidente i prokurorus – KALTU NERA……

 28. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Ka padarysi, kad Lietuvos nepriklausomybes tevas ( taip vadindavome) visomis keturpesciomis siekia save irasyti I Lietuvos ISDAVIKU gretas. Darytina isvada, kad jam nepriklausomybe buvo reikalinga Lietuvos sunaikinimui. O ta neapykanta lietuviams jau gromuluojama gana ilga laiko tarpa, kad ir del kitu pilietybiu turejimo, ar del isvykimo “nusipirkti brangesni karsta”. Gal kokia asmenybes liga pasireiskia- dvipoliskumas ar dimensija? Aiskiai supratimo apie pagrindines Lietuvos islikimui svarbias vertybes jau nebeturi. Jokio paaiskinimo is esmes negavo ir Algirdas Patackas i savo laiska, tik beletristika apie hitlerius.

 29. VytautasKa:

  Landsbergis kitų žodžių neskaito. Grybauskaitė – taip pat. Nei masiuliai su gentvilais, anei kubiliai su raselėmis. Jie žino savas “tiesas”.
  O man pačiam perskaičius tai tik širdį perveria…kaip ir žemiečiui mano ….tik ant lauko pliko, kelios pušelės apykraivės likę!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė