Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginiai (tiesioginė transliacija) (4)

sausio_13Vilnius

Sau­sio 13 d.

8.00–8.10 val. Pi­lie­ti­nė ak­ci­ja ,,At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja“. Vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, mo­kyk­lo­se prie kiek­vie­no lan­go už­de­ga­mos žvakutės

9.00 val. Gė­lių pa­dė­ji­mas prie Ko­vo 11-ajai skir­to pa­mink­lo Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

9.20 val. 2013 me­tų Lais­vės pre­mi­jos lau­rea­tui Si­gi­tui Tam­ke­vi­čiui skir­tos par­odos „Tie­sa iš­lais­vi­na“ ati­da­ry­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo I rū­mų Vi­tra­žo galerijoje

10.00 val. Iš­kil­min­gas Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mas ir Lais­vės pre­mi­jos įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ko­vo 11-osios Ak­to salėje* (tiesioginė transliacija).

12.00 val. Vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja Ne­prik­lau­so­my­bės aikštėje

12.30–14.00 val. At­vi­rų du­rų va­lan­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo I rū­mų fojė

Par­odų eks­po­na­vi­mas, vaiz­do me­džia­gos demonstravimas

12.30 val. At­mi­ni­mo len­tos ant bu­vu­sios Šv. Jo­kū­bo li­go­ni­nės pa­sta­to (Va­sa­rio 16-osios g.) atidengimas

13.00 val. At­mi­ni­mo len­tos ant bu­vu­sios Rau­do­no­jo kry­žiaus li­go­ni­nės pa­sta­to (Žy­gi­man­tų g.) atidengimas

13.30 val. Sau­sio 13-osios au­kų pa­ger­bi­mas An­ta­kal­nio kapinėse

15.00–17.00 val. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo va­do­vy­bės su­si­ti­ki­mas su žu­vu­sių­jų ar­ti­mai­siais ir nu­ken­tė­ju­siais nuo So­vie­tų Są­jun­gos ag­re­si­jos 1991 me­tais Par­la­men­to galerijoje

(Da­ly­vau­ja as­me­nys, ga­vę kvie­ti­mus į 2014 me­tų iš­kil­min­gą Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mą)

17.30 val. Šv. Mi­šios Vil­niaus ar­ki­ka­ted­ro­je bazilikoje

* – su kvietimais

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių pa­gar­ba Lais­vės gy­nė­jams, pa­lai­do­tiems Aly­taus, Kau­no, Kė­dai­nių, Ma­ri­jam­po­lės, Ro­kiš­kio, Vil­niaus kapinėse

GE­NO­CI­DO AU­KŲ MU­ZIE­JU­JE IR TUS­KU­LĖ­NŲ RIM­TIES PAR­KO ME­MO­RIA­LI­NIA­ME KOMPLEKSE

Sau­sio 13 d.

10.00–17.00 val. Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jų (Au­kų g. 2A) ir Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nio komp­lek­so mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­jos „Tus­ku­lė­nų dva­ro pa­slap­tys“ (Bal­ta­sis dva­re­lis, Žir­mū­nų g. 1N) lankymas

Kop­ly­čios-ko­lum­ba­riu­mo lan­ky­mas (Žir­mū­nų g. 1F)

Ge­no­ci­do au­kų mu­zie­jaus Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je – fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Pa­mink­lai lais­vės kovotojams“

Te­mi­nės eks­kur­si­jos (Au­kų g. 2A)**:

13.00 val. „Par­ti­za­ni­nis ka­ras Lie­tu­vo­je. Bu­vęs KGB vi­daus kalėjimas“

14.00 val. „Bu­vęs KGB vi­daus ka­lė­ji­mas. Lie­tu­vos gy­ven­to­jai la­ge­riuo­se ir tremtyje“

15.00 val. „So­vie­ti­nių rep­re­si­nių struk­tū­rų veik­la.

Bu­vęs KGB vi­daus kalėjimas

Tus­ku­lė­nų rim­ties par­ko me­mo­ria­li­nia­me komp­lek­se – Na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­ja“ dar­bų par­oda (Ofi­ci­na, Žir­mū­nų g. 1F)

** vyks iš­anks­ti­nė re­gis­tra­ci­ja į eks­kur­si­jas: el. pa­štu: mu­zie­jus@­ge­no­cid.lt ar­ba tel.: (8 5) 249 8156, (8 5) 266 3282

Sau­sio 13 d.

19.00 val. Vil­niaus kong­re­sų rū­muo­se Jo­han­nes Brahms VO­KIŠ­KA­SIS REQUIEM

Kaunas

Sau­sio 13 d.

8.00 val. Pi­lie­ti­nė ak­ci­ja „At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja” mies­to ug­dy­mo įstai­go­se.

10.00 val. Šv. Mi­šios už žu­vu­sius Lais­vės gy­nė­jus Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je.

10.40 val. Vai­kų ir moks­lei­vių lais­va­lai­kio rū­mų me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas „Var­dan Lie­tu­vos” Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čio­je. Da­ly­vaus mer­gai­čių cho­ras „Ly­ra”, Vai­ki­nų an­samb­lis, Kank­lių stu­di­ja, šiuo­lai­ki­nių šo­kių stu­di­ja „Vė­tra”, Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių stu­di­ja, so­lis­tė Ri­ta No­vi­kai­tė.

12.00 val. Gė­lių pa­dė­ji­mas prie Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po ir Lais­vės pa­mink­lo Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je.

12.10 val. Vy­ki­mas į Pe­tra­šiū­nų ir Ro­mai­nių ka­pi­nes pa­gerb­ti žu­vu­sių Lais­vės gy­nė­jų Ti­to Ma­siu­lio ir Juo­zo Vai­do­to at­mi­ni­mą. Au­to­bu­sai lauks K. Do­ne­lai­čio gat­vė­je, prie Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus.

12.30 val. Lais­vės gy­nė­jo Ti­to Ma­siu­lio pa­ger­bi­mas Pe­tra­šiū­nų ka­pi­nė­se. Da­ly­vaus Kau­no Ti­to Ma­siu­lio jau­ni­mo mo­kyk­los bend­ruo­me­nė.

13.00 val. Žu­vu­sių­jų pa­ger­bi­mas prie at­mi­ni­mo len­tos KTU Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ir elek­tro­ni­kos fa­kul­te­to fo­jė (Stu­den­tų g. 50).

13.00 val. Te­mi­nė po­pie­tė-kon­cer­tas Kau­no įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je (A. Mic­ke­vi­čiaus g. 19).

15.00 val. At­mi­ni­mo ren­gi­nys Kau­no IX for­to mu­zie­ju­je (Že­mai­čių pl. 73).

Klaipėda

Sau­sio 13 d.

8.00 val. Pi­lie­ti­nė ak­ci­ja mies­to mo­kyk­lo­se „At­min­tis gy­va, nes liu­di­ja“.

14.00 val. Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės pa­tal­po­se (S. Nė­ries g. 4) įvyks „Re­zis­ten­ci­jos ir trem­ties eks­po­zi­ci­jos“ pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei.

15.00 val. Klai­pė­dos jau­ni­mo cen­tre (Puo­džių g. 1) at­mi­ni­mo žva­ku­čių už­de­gi­mas Lais­vės gy­nė­jų at­mi­ni­mui.

18.00 val. Šv. Pra­nciš­kaus Asy­žie­čio kop­ly­čio­je (Sa­va­no­rių g. 4) šv. Mi­šios už sau­sio 13-osios Lais­vės gy­nė­jus. Po mi­šių – bro­lio Be­ne­dik­to min­tys ir var­go­nų mu­zi­kos kon­cer­tas. Da­ly­vau­ja Al­vi­das Re­me­sa (var­go­nai) ir Si­gi­tas Stal­mo­kas (sak­so­fo­nas).

Kategorijos: Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Šventės, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė