Z. Vaišvila: VRK pergudravo Pranciškų Šliužą (video) (289)

Zenonas Vaigauskas pergudravo Pranciškų Šliužą | Alkas.lt asociatyvinė nuotr.

Zenonas Vaigauskas pergudravo Pranciškų Šliužą | Alkas.lt asociatyvinė nuotr.

Po sausio 3 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) posėdžio kuriame buvo svarstoma neesminių įrašų dėl referendumo paskelbimo trūkumų šalinimo metodiką Alkas.lt kalbasi su Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataru talkinančiu referendumo „Tautos valia“ iniciatyvinei grupei  Zigmu Vaišvila.

Alkas.lt: Sausio 3 d. Vyriausioji rinkimų komisija svarstė 2013 m. gruodžio 14 d. VRK sprendimo dalies dėl neesminių įrašų dėl referendumo paskelbimo trūkumų šalinimo metodiką. Kodėl referendumo iniciatyvinės grupės narių nebeatstovavo advokatas Saulius Dambrauskas? Ar pasisekė išspręsti planuotus ir visiems rūpimus klausimus?

Z.Vaišvila: Principingai ir tvirtai, kvalifikuotai iniciatyvinės grupės narių ir visų pasirašiusiųjų interesus atstovavusio advokato paslaugų atsisakė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškus Šliužas, kurio netikėtu karštakošiškumu ir nesivaldymu gruodžio 30 d. posėdyje stebėjosi visi posėdžio dalyviai ir tiesioginės vaizdo transliacijos žiūrovai. Sausio 3 d. posėdžio metu Pr. Šliužas paskelbė, kad jis nutraukė sutartį su advokatu ir iniciatyvinę grupę atstovaus jis pats. VRK pirmininkas Z. Vaigauskas posėdžio metu leido kalbėti tik VRK nariams ir Pr. Šliužui, kuris, pasiskelbęs iniciatyvinės grupės vadovu (nors tokio nėra), taip pat neleido kalbėti nė vienam iniciatyvinės grupės nariui. Prieš šį posėdį Pr. Šliužas uždraudė kalbėti kitiems, paaiškinęs, kad jis pats viską suderino su VRK pirmininku Z. Vaigausku ir kad svarbiausia nesikišti į sutartą posėdžio eigą.

Betgi praėjusiame VRK posėdyje buvo paskirta dvišalė komisija šios metodikos derinimui. Žiūrėdami vaizdo transliaciją matėme kaip Z. Vaigauskas pats į ją paskyrė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškų Šiužą ir Ritą Jusienę. Iniciatyvinė grupė dar spėjo pasiūlyti Danutę Jasilionienę. Negi nepavyko derinimo darbas, koks metodikos variantas buvo pateiktas svarstymui?

Prieš posėdį Pr. Šliužas iniciatyvinės grupės nariams nepateikė jo su Z. Vaigausku suderinto varianto – pasakė, kad jį pateiks posėdžio metu VRK. Pradžioje derinimas vyko, nors tik D. Jasilionienė vienintelė buvo šį darbą ruošusi ir apibendrinusi, suderinusi su duomenų bazę kuriančiais kolegomis ir advokatu S. Dambrausku. Tačiau jos balsas „į dangų nėjo“, o paskutiniame etape dalyvavo tik Pr. Šliužas, vienasmeniškai nuspendęs kitaip.

Kas Pr. Šliužą įgaliojo tai daryti? Juk visi iniciatyvinės grupės nariai pagal įstatymą lygūs?

Taip lygūs. Ir tai, kad Pr. Šliužas nutraukė atstovavimo sutartį su advokatu, tai reiškia, kad jis tai padarė tik savo, o ne visų vardu. Tačiau apie šią situaciją jis privalėjo pranešti kitiems 25-iems kolegoms bent prieš posėdį. Koordinatorių atsakomybė dar didesnė nei kitų iniciatyvinės grupės narių, nes jie privalo koordinuoti visų jų nuomonę, o ne vadovauti ir už juos priiminėti nesuderintus sprendimus.

Zigmas Vaišvila kalbasi su referendumo iniciatyvinės grupės nariais ir talkininkais VRK būstinėje | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Zigmas Vaišvila kalbasi su referendumo iniciatyvinės grupės nariais ir talkininkais VRK būstinėje | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Kaip vyko sausio 3 d. posėdis, ką nutarė VRK?

Po to, kai išsamiai pasisakė VRK nariai ir paaiškėjo, kad VRK netęsės gruodžio 30 d. posėdžio savo pažadų (VRK patalpose leisti iniciatyvinės grupės atstovams dirbti su Gyventojų registro duomenimis, juos gauti ne tik pagal pasirašiusiojo asmens dokumento numerį, bet ir pagal vardą, pavardę, gimimo datą ir adresą, taip pat tai, kad VRK klaidos bus taisomos ir trūkumai šalinimai dvišališkai, t.y. VRK nariams ir referendumo iniciatyvinės grupės nariams dirbant kartu), net Pr. Šliužas suprato, kad VRK ir jį apgavo. Tuomet Pranciškus pasakė tvirtą prieštaraujančią tam kalbą.

Tai kodėl nepavyko patvirtinti tinkamos metodikos?

Todėl, kad po to nesuprantama kodėl Pr. Šliužas nuolankiai sutiko su visais VRK narių argumentais, nė vienam jų neoponavo, o kitiems drauge su Z. Vaigausku jis neleido kalbėti. Anot, Pranciškaus, taip buvo jis viską suderinęs su Z. Vaigausku.

Tačiau jūs gi derinote šiuos klausimus su iniciatyvinės grupės nariais ir bandėte kalbėti kaip signataras, kuriam VRK neturi teisės neleisti kalbėti?

Taip. Ir ne tik kaip signataras, bet ir kaip gavęs dalies iniciatyvinės grupės narių įgaliojimus. Tačiau su dauguma iniciatyvinės grupės narių suderintus ir įrašų trūkumams šalinti būtinus dalykus, su kuriais praėjusiame posėdyje sutiko ir VRK nariai, Pr. Šliužas su įniršiu atsisakė pateikti VRK, o kitiems iniciatyvinės grupės nariams ir man Z. Vaigauskas kalbėti neleido sakydamas „Skųskite mus!”

Po specialiai paskelbtos pertraukos VRK pateikė dar paredaguotą metodiką, kurios naujus esminius pakeitimus posėdyje net nepristatė – juos pamatėme tik po posėdžio. Taip sužinojome, kad VRK klaidos bus taisomos tik toje dalyje, kurioje VRK leido šalinti trūkumus, ir tai, kad tuos trūkumus, kuriuos buvo sutarta, kad pagal pateiktus gyventojų registro duomenis šalins referendumo iniciatyvinės grupės atstovai, nuspręsta, kad šalins jau VRK nariai. Į prašymą įtraukti ir iniciatyvinės grupės narius Z. Vaigauskas replikavo, kad tik tuos, kuriuos pasiūlys koordinatorius Pr. Šliužas…

Gal galite trumpai apibubinti VRK patvirtintos įrašų neesminių trūkumų šalinimo metodikos esmę ir problemas, kurios atsiras dirbant pagal ją.

Esminis klausimas yra tas, kad VRK atsisakė referendumo iniciatyvinei grupei pateikti gyventojų registro duomenis, užklausti juos pagal išsamius duomenis, o ne tik pagal dokumento numerį, kuris gali būti ir klaidingas ar klaidingai įvestas.

Iniciatyvinei grupei neleista pačiai šalinti trūkumus, kuriuos su registro duomenimis dabar tariamai šalins VRK. Tačiau abiem pusėms drauge (taip iki tol buvo planuota ir sutarta) palyginus įrašus su registro duomenimis, tokie trūkumai, kaip neaiškūs vardas, pavardė, adresas, gimimo data ar adresas, automatiškai išsispręstų – užtektų tik abiejų pusių atstovams draugiškai perskaityti registro duomenis ir juos palyginti su tikslintinu įrašu, pasirašyti dokumentą, kad viskas tvarkoje.

Dėl šių priežasčių dauguma tokių „trūkumų“ papuolė į tą metodikos dalį, kurioje yra „trūkumai“, dėl kurių šalinimo iniciatyvinės grupės nariams ir jų atstovams, rinkikams daugeliu atveju teks lakstyti nežinia kur. Arba aiškintis, kur ieškoti pasirašiusiųjų. O sausio 21 d. baigsis tam skirtos 15 dienų.

Svarbiausia, kaip pasirašiusiajam sužinoti, kad būtent jo įrašo „trūkumas“ šalintinas. Be registro duomenų daugeliu atveju tai Sifizo darbas.

Ar iniciatyvinei grupei nors ką pavyko apginti?

Pavyko pasiekti tik tiek, kad šią metodiką vis tik patvirtino VRK, o ne referendumo iniciatyvinė grupė. Tai VRK bandė pasiekti posėdžio pradžioje. Bet šį pavojų suprato ir Pr. Šliužas (tokiu atveju net skųsti teismui neturėtume ką – patys paruošėte, patvirtinote, tad ko skundžiatės?). Tačiau jis nesuprato to, kad geriau metodika išvis būtų nepatvirtinta (tokiu atveju tai būtų VRK problema – ji būtų neįvykdžiusi savo pareigos, kas dabar vyksta su šalintinų įrašų detalizuoto sąrašo nepateikimu iniciatyvinei grupei – ji pati ta ruošia už VRK), nei patvirtinta tokia, kurios pagalba tikslo pasiekti neįmanoma. Posėdžio pabaigoje klausimą teikiant balsavimui, Z. Vaigauskas žinomai melagingai paskelbė, kad ši metodika suderinta su referendumo iniciatyvine grupe. Kadangi ji suderinta galimai tik su Pr. Šliužu, turinčiu tik lygiai tokias pat teises kaip ir kiti iniciatyvinės grupės nariai (o paskutinieji pakeitimai, padaryti pertraukos metu, galimai nesuderinti ir su juo), tai dauguma iniciatyvinės grupės narių ruošia raštišką pareiškimą VRK, kad ši metodika su jais nederinta. Pagal ją šalinti trūkumus praktiškai neįmanoma.

Kodėl Pr. Šliužas neapgynė šių iniciatyvinės grupės pozicijų?

Visų pirma, manau, jis nespėjo pats įsigilinti į visus klausimus ir juos suvokti. Be to, naiviai patikėjo VRK nario advokato J. Jasaičio žinomai melagingu paaiškinimu, kad asmens duomenų parodymas iniciatyvinės grupės nariams (net ne paviešinimas!) tariamai užtrauks Z. Vaigauskui baudžiamąją atsakomybę! Tokio „teisinio“ lygio argumentai buvo naudojami šiame posėdyje, o oponuoti jiems nebuvo leista niekam. Pr. Šliužo elgesio advokato S. Dambrausko atžvilgiu nekomentuosiu, tik pasakysiu, kad tai daugiau nei žema. Visas šis posėdis ir pasiruošimas jam – tai šio koordinatoriaus kapituliacija, kurios gaidelės jau girdėjosi anksčiau. Tikslas pakeistas į abejotiną garbę? Visi iniciatyvinės grupės nariai būrėsi, tikiuosi, ne dėl garbės, o dėl tikslo.

Beje, VRK trečią kartą neįtraukė į darbotvarkę klausimų dėl registruotomis siuntomis tiesiai VRK atsiųstų parašų lapų patikrinimo ir dėl trečio koordinatoriaus – vilniečio paskyrimo, nors raštu dėl to kreiptasi jau senai. Koordinatoriai Pr. Šliužas ir R. Jusienė eilinį kartą to nepareikalavo iš VRK, nors prieš posėdį iniciatyvinės grupės nariai jiems tai dar kartą priminė. Tiesiog nesuprantama, kad koordinatoriams gali nerūpėti šie VRK ignoruojami mūsų piliečių surinkti parašai. Kodėl gi nebandyti palengvinti visiems bendro tikslo siekimo? Tikslas gi bendras. O gal ne visiems? Žodžiu, VRK pavyko, deja, iš dalies suskaldyti iniciatyvinę grupę. Kviečiu juos visus vėl atsigręžti vienas į kitą ir, svarbiausia, į tuos piliečius, kurie pasirašė ir laukia Jūsų veiksmų, o ne kapituliacijos.

Kaip sureagavo į šį VRK sprendimą kiti iniciatyvinės grupės nariai?

Liūdnai. Taip pat ir Pr. Šliužas, nes manau, kad ir jis širdies gilumoje suvokė, ką šiandien padarė.

Tad ką darysite – skųsite šią metodiką teismui?

Tikrai svarstytinas klausimas. Tačiau svarbiausia nenuleisti rankų net po šios pamokos. Trūkumus šalinti būtina ir pagal šią metodiką. Bus tariamasi ir dėl kitų veiksmų. Tikslas – net tokiu beviltiškai sudėtingu keliu artėti prie 7800 trūkstamų įrašų ribos, kurią po to dar 15 dienų „egzaminuos“ VRK.

Iškart po posėdžio iniciatyvinė grupė įvertino, kad su šia metodika šalintinų „trūkumų“ belieka apie 9,5 tūkst., nes VRK apie 2 tūkst. jų jau „atsijojo“ minėtais paruošiamaisiais metodais – tad VRK, persidrausdama ir išnaudodama iniciatyvinės grupės narių patiklumą bei teisinės patirties neturėjimą, siekia kontroliuoti procesą, kurio neigiama baigtis akivaizdžiai jų suprogramuota iš anksto.

Ko galima tikėtis, einant tokiu keliu?

To, kad valdžia ir kaip posėdyje prisipažino Z. Vaigauskas nesitikėjo, kad bus surinkta per 300000 įrašų. Tad eisime toliau šiuo, kaip VRK atrodo, beviltišku keliu. Sieksime trūkstamo 0,5% (t.y. 1500 įrašų), kada galima tikėtis trūkumų šalinimo kitu būdu – surinkti šiuos 1500 naujų įrašų, o ne „taisomų“. Sieksime sumažinti ir krūvį būsimam skundui teismui dėl galutinio VRK sprendimo – mažiau užtektų nuginčyti neužskaitytų įrašų. Bijau, kad to neišvengsime, nes šios dienos mūšyje VRK asai pergudravo Z. Vaigausko pažadais ir savimi perdaug patikėjusį mūsų Pranciškų Šliužą.

Kokios išvados darytinos?

Bėda ir ta, kad metodikoje neliko jokios VRK veiksmų kontrolės, dvišalio abiejų pusių darbo, registro duomenų pateikimo iniciatyvinei grupei, VRK darbo kontrolės. Tad iniciatyvinės grupės narių nepasitikėjimas VRK nariais ir jų tikslais esmingai padidėjo. Pvz. dar renkant parašus, Z. Vaigauskas raštu suderino su iniciatyvine grupe (tai patvirtinta ir 2013-12-14 VRK sprendime), kad, pvz. adreso netikslumas nebus pripažintas trūkumu, jei kiti įrašo duomenys bus tvarkingi. Deja, net šis 100% argumentas yra „pamirštas“.

Šios dienos posėdyje VRK akivaizdžiai pademonstravo, kad siekia ne padėti Lietuvos piliečiams įgyvendinti savo konstitucinę teisę į referendumo paskelbimą, o apsunkinti jų tikslo pasiekimą. VRK nariai balansuoja ties piktnaudžiavimo savo pareigomis riba. Atsakomybę turi jausti visi – ir VRK nariai, ir referendumo iniciatyvinės grupės nariai.

Ar sausio 6 d. prasidės trūkumų šalinimas?

Dar nežinia.VRK „užmiršo“ pažadą sekmadienį leisti iniciatyvinei grupei baigti susipažinti su likusia kad ir nedidele dalimi įrašų. Iki pirmadienio VRK turi pateikti iniciatyvinei grupei šalintinus įrašus, tačiau vargu, ar tai atsitiks, nes po šios dienos sėkmės VRK turi daug ką pertvarkyti kitaip. Z. Vaigauskas pasakė, kad geriausiu atveju pirmadienį po pietų.

Ačiū už išsamų pokalbį. Lauksime pirmadienio

2014 sausio 3 d. VRK posėdžio vaizdo įrašas:

2014 metų sausio 3 dieną VRK patvirtinta Referendumo įrašų trūkumų šalinimo metodiką:

Įrašų trūkumų šalinimo metodika [pdf]

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , .

289 komentarai

 1. Nepolitikas:

  Esu įsitikinęs kad VRK pergudravo Visus ! Čia matom faktą, ką reiškia nežinoti įstatymų taikymą, ir LR Konstitucijos. Na ir teisinis supratimas: „Sieksime trūkstamo 0,5% (t.y. 1500 įrašų), kada galima tikėtis trūkumų šalinimo kitu būdu – surinkti šiuos 1500 naujų įrašų, o ne „taisomų“.“ Ką tai reiškia? Terminas senai pasibaigė, o jus ir toliau rinksit parašus? Koks teismas pripažins tokį „rinkimą“ teisėtu? Jog VRK sprendimai yra tik „norminiai aktai“, o ne ĮSTATYMAS ar Konstitucija! Skaudu klausyti ir skaityti tokius „samprotavimus“. Gaila, tačiau eilinę kartą „išdurti“ lieka 320 tūkst. piliečių. ….. „valio“ sistemai. 🙁

  • N:

   Kas sakė, kad leis tuos 1500 surinkti? Įstatyme parašyta, kad tai galima daryti. Bet neparašyta kada konkrečiai. Pagal įstatymą lyg ir turėtų būti iš karto po parašų suskaičiavimo, jei trūksta mažiau nei 0,5 proc. parašų. O po parašų tikslinimo? Neparašyta. Vadinasi visa tai tik interpretacijos.

   • Nepolitikas:

    Įstatymu daug ir daug Įstatymuose prirašyta… o Konstitucija viena… ir nemoka ją suprasti…

    • Giedrius:

     matas – matavimas;
     motis – mato/mumas pa’matuoto

     kas

     patikslins tuos “gyvuosius” 1500 ar jie RAŠĖSI,

     jei RAŠĖ’si, tai koks klausimynas,
     – 1500 patvirtin-patikslina savo parašą ir..
     lai vyksta, kad ir gegužinis referendumas
     N E G I BAISU – Vaigauskui, gerb. Graužinienei, jos prakilnybei D.Grybauskaitei?

     Sužinoti Tautos valią 🙂

     Išskyrus tą atvejį, jei bent vienas iš 1500 nepatvirtintų savojo parašo.
     Lai bus tiesa:
     kas ją sužinot, t.y. (pa)klaust
     1500-ų turi teisę ( pagal Konstituciją??? )

  • Barbora Saulė:

   DĖMESIO! JAU GALIMA REGISTRUOTIS PARAŠU TRŪKUMU šalinimui tinklapyje zemesvardu.lt

 2. medus:

  Deja vu.
  Atrodo, kad visi įsėdome į laiko mašiną ir sugrįžome į Sąjūdžio laikus – regis, vien tam, kad tie, kurie tada buvome per maži patirti visas intrigas, patirtume tai dabar, o jas jau patyrę pasitikrintų savo poziciją dar kartą. Tik dievuku pasijuto jau ne V. Landsbergis, o P. Šliužas. Žinoma, apmaudu, kad dievukai visada gadina situaciją, o ne ją taiso. O gal toks jų ir tikslas?

  Labai gaila, jog žmogus leidžia sau žaisti visų mūsų sunkaus darbo rezultatais ir Lietuvos ateitimi, kai leidžiasi manipuliuojamas kitų, net jei tai daro pats to nesuprasdamas. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Gauja, neabejoju, trina rankas iš džiaugsmo – pavyko sukiršinti ir suskaldyti ir šią iniciatyvą – rado silpnąją grandį – dar kartą suveikė “dievuko sindromas”. Ar pavyko iki galo, pažiūrėsim.

  Ką gi, mūsų noras surengti referendumą nuo to nepasikeičia. Dirbkime toliau, nežiūrint nieko. Vieno dievuko fantazijos nekeičia mano valios. Tikiuosi, mūsų visų. Tik tikėdami savo jėgomis ir sustelkę galime tai padaryti.

  Dėkoju Signatarui už visas jo įdėtas pastangas ir sunkų darbą ginant mūsų darbo rezultatus ir Tautos teisę į referendumą. Apgailestauju, kad Jums tai tenka patirti dar kartą. Raskite savyje išminties ir stiprybės dirbti toliau net tokiomis aplinkybėmis.

  • Rima:

   O as daryciau prielaida, kad vrk pastangomis, galimai kazkokiais pazadais, Sliuzas sitaip pasielge, as taip manau ir straipsnyje tai akcentuojama, kad viskas buvo suderinta su Vaigausku, reiskia Vaigauskas kazkokiu budu priverte Sliuza sitaip pasielgti…

  • Prusas:

   jokios tragedijos cia nematau, nes nepavykus sitam referendumui, mes visada galime organizuoti kita del parasu sk sumazinimo ir si karta ne iki 100 000, o iki 50 000, tam kad daugiau tokiu absurdo dramu nevyktu…o antra karta surinkti bus daug lengviau ir ne 320 000, o virs 400 000…tada referendumais nulinciuoti visus parazitus is vrk

 3. L. Janciauskiene.:

  Lietuvoje gyventoju skaicius ( statistika 2013m) ne 3 milijonai, o 2.971,905 pilieciui
  10% nuo gyventoju skaiciaus,kad ivyktu referendumas, PARASU UZTENKA.!!!!!!

 4. NoName:

  Antrinu Medui.

  Dėl užgauto ego mes Lietuvos neparduosim!

  Jei amelijos ir pirstels – tai tik viso labo raibuliukai vandens paviršiuje.

  Referendumas BUS.

 5. savanorė:

  Liūdna. Daugiau neturiu ką pasakyti.

  • Rima:

   Nieko liudno ir nereikia liudeti, kiekvienas turi savo minusu ir pliusu, ir Pranciskus taip pat, manau, kad jis pavargo, manau, kad jis bando visokius manevrus, manau, kad supras klydes ir pasitaisys, tai ne pasaulio pabaiga… Kad bando juos ten kirsint ir pykdyt, tai mums seniai zinoma, kad ir ddarys viska sistema, infiltruoti ir vrk. Todel Sliuzui palinkekim tik kantrybes ir sprendimus priimt visiems drauge, neatsiribot nuo visos komandos,

   • Istorija:

    Įdomus jūsų įsivaizdavimas. Tai kad laiko jau nėra pasitaisyti, parašų tikslinimas prasideda pirmadienį ir nieko nėra padaryta. Šliužas vakar pralaimėjo labai daug ir to niekas negali pakeisti. Bet pyktis nereikia, reikia toliau dirbti. Yra kitų sveikai mąstančių žmonių komanda, reikia tikėtis, kad jie suras geriausią išeitį.

 6. tampax'as:

  jūs pasižiūrėkite Pr.Šliužo biografiją, tada kai ką suprasite… Tipiškas štreichbrekeris…

 7. Nojus:

  Vagauskiniai tyčia pasirinko kontraatakai silpniausią karyboje nusimanančią grandį Šliužą.Ką gi?Nėra to blogo ,kas neišeitų į gerą.Šliužas,gavęs į kaulus,turėtų perleisti vadovavimą mūšiui DAMBRAUSKUI.Šis pergrupuos pajėgas ir padaręs klaidinantį manevrą ,smūgiuos iš užnugario ,dėl ko vaigauskinių gretos pakriks ir pasileis paniškai bėgti.

 8. Kemblys:

  Visas šis žaidimas panašėja į ,,sąjūdį M.Gorbačiovo persitvarkymo politikai remti”. Tada irgi viskas buvo ant ribos – gausime nepriklausomybę ar ne? TRYS MUŠKIETININKAI ,,atkovojo” nepriklausomybę ir… užsnūdo 20 metų. Tęsinys vadinasi PO DVIDEŠIMT METŲ. Jei parašus VRK užskaitys, tai visiems bus aišku kieno tai nuopelnas. Jei VRK neužskaitys, tai irgi bus aišku kas kovojo iki ,,paskutinio kraujo lašo”.

 9. Iš miškų:

  Skaldyk ir valdyk. Deja…
  Idėja kilni ir priklauso Šliužui, bet tik tiek, nes tolimesni veiksmai tik griauna visą jau nuveiktą darbą, griauna ir pasitikėjimą visų suburtų šiam darbui. Jau parašų rinkimo metu Šliužas nebesivaldė ir per savo elgesį atstūmė nemažai potensialių parašų.
  Akivaizdu, jog VRK gavo užduotį bet koki kaina nepraleisti referendumo, tad šioje vietoje emocijos, asmeninės ambicijos, didybės manija greitai sunaikins tokį milžinišką jau atliktą darbą. Čia tik teisininko, išmanančio įstatymus kalba galima kalbėti. Dambrauskas jau buvo ne kartą išvedęs Vaigauską iš kantrybės ir situacija buvo kontroliuojama.

 10. NoName:

  Ir iš vis – nereikia subinėj ieškot granatų – tie rinkikai aukojosi dėl mūsų visų – ir tų, kurie, tipo, nepasiėmė reikiamo dokumento. Tai reikėjo pasiimti ir ateiti kitą dieną – Žmonės gi šalo visus tris mėnesius. 200k papildomų parašų nebūtų niekaip išbrokavę, garbieji klaviatūrų riteriai. O ir Alkas galėtų kitą pusę pakalbinti ir Pranciškaus nuomonę išgirsti ir parašyti. Internetinėj etikoj, tskant, taip rašoma…

 11. Rima:

  As linkusi suprasti pona Sliuza, nes ziurint pries paskutini posedi, kuoet dalyvavo advokatas, buvo daug prasymu pripazinti, pataisyti vrk klaidas, o juk zinome, musu sistema neklysta. Ir matomai Pranciskus susidare nuomone, kad per visu kitu pasisakymus pritruko laiko priimti etodika, nors akivaizdziai matesi ir matosi, kaip vrk komisija trukdo, kaip Vaigauskas pilsto is tuscio i kiaura, kaip vienas siulo, kitas neigia ir viskas tik tam, kad tampyt laika ir nepriiminet iniciatyvinei palankesniu sprendimu. Todel manau tamsta Sliuzas tikrai supranta ir supras, kad vrk tyciojasi kaip ir jies iprasta, bet bandyti kelius ar pripazinti klaidas visies galima ir visi turi tam teise, o kad Pranciskus sitiek metu kovoja siuo klausyu jis ir yra vadovas, juk pirmi zingsniai link referendumo ar parasu rinkimo buvo Pranciskaus ir jam uz tai pagarba ir nereikia pykti, kad jis prisistato vadovu, tikiuosi jis supras ir atnaujins sutarti su advokatu nes maatomaai nepriimti vrk metodai, tiesiog isvede zmogu is kantrybes.

  • Nepolitikas:

   Ką čia suprasti? …. yra KT nutarimas: “kad visus duomenis parašų
   rinkimo lape pasirašantis pilietis užpildo pats”, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4, 9 ir 33 straipsniams;“.- Tai yra „konstitucinis įstatymas“. Ir yra KT argumentai: „Pagal Konstitucijos 34 straipsnio pirmąją ir trečiąją dalį
   rinkimų teisės (kartu ir teisės reikalauti skelbti referendumą)
   neturi tik tie piliečiai, kuriems rinkimų dieną nesukako 18 metų
   ir kurie teismo pripažinti neveiksniais. Kokių nors kitų rinkimų
   teisės ir jos įgyvendinimo APRIBOJIMŲ Konstitucijoje NENUSTATYTA.“
   Reiškia papildomi reikalavimai: datos rašymas ant lapo, adresu, pačiam užpildyti ir t.t. – negali būti pagrindas – atmesti parašus. Tai iš VRK reikia raštiškai pareikalauti atsakymą. Tegul rašo 20 d., o iniciatyvinė grupė dirbs savo darbą. O Vaigauskas tegul „pilsto iš tuščio i kiaura“, kam jam trukdyti? Nesvarbu, kad yra tokie neteisėti reikalavimai įstatyme – tai reiškia įstatymas prieštarauja LR Konstitucijai, bet tai yra teismo kompetencija.

   • Saulius:

    Nepolitike, perskaitėte ketvirtą Konstitucinio teismo nutarimo punktą, bet neperskaitėte kodėl, o tai paaiškinta konstatacinės dalies 5-tame punkte: „Ginčijamo įstatymo nuostata, kad visus duomenis parašų rinkimo lape pasirašantis pilietis užpildo pats, yra teisės reikalauti skelbti referendumą atėmimas iš tų piliečių, kurie dėl fizinių trūkumų negali užpildyti parašų rinkimo lapo. Tuo paneigiama piliečio konstitucinė teisė dalyvauti valdant savo šalį, o tai prieštarauja Konstitucijos 4, 9 ir 33 straipsniams.“
    Taigi, šiame sprendimo punkte kalbama apie neįgalius piliečius, kurie negali patys pasirašyti. Ir dabartiniame referendumo įstatyme tokia galimybė jiems numatyta. Visi kiti turi surašyti duomenis patys.

    • N:

     O ar parašyta, kad tie fiziniai trūkumai turi būti patvirtinti oficialiai suteikiant neįgalumą. Žinai, koks nors 80-metis dėl senatvės, dėl prastos regos (senatvėje ir neturintis jokio neįgalumo) gali pats negalėti normaliai surašyti visų duomenų. Parašą suraityti – kas kita.
     Kyla kitas klausimas – kodėl iniciatyvinė grupė nesikreipė į teisininkus ir neišnarstė visų įstatymų, KT išaiškinimų ir t.t. ir pan. Laiko buvo. O juk tikrai buvo aikšu, kad sistema priešinsis ir tik nedaug viršijus minimalų parašų skaičių, atmesti tiek, kiek reikiasistemai yra vieni juokai.

    • Nepolitikas:

     Sauliau – Na, perskaitom tą punktą: „ 4 p. Ginčijamo įstatymo 9 punktu yra pakeista Referendumo įstatymo 9 straipsnio trečioji dalis, kurioje numatyta, kad “visus duomenis parašų rinkimo lape pasirašantis pilietis užpildo pats”. Pagal Konstitucijos 34 straipsnio pirmąją ir trečiąją dalį rinkimų teisės (kartu ir teisės reikalauti skelbti referendumą)neturi tik tie piliečiai, kuriems rinkimų dieną nesukako 18 metų ir kurie teismo pripažinti neveiksniais. Kokių NORS KITŲ RINKIMŲ TEISĖS ir jos ĮGYVENDINIMO APRIBOJIMŲ Konstitucijoje NENUSTATYTA.” Tai yra FAKTAS(nėra)! Taigi „neužskaityti parašus“, pagal Konstituciją negalima(„jeigu parašų rinkimo lape, be kitų duomenų, turi būti nurodytas ir pasirašančiojo asmens Lietuvos Respublikos piliečio paso numeris, yra viena iš garantijų, kad piliečių parašų rinkimo lape pasirašė tinkamas subjektas.“). Kaip matyti iš konteksto „be kitų duomenų“, teismas dėl jų nepasisako, t.y. NEESMINIAI.
     Dabar 5 p.: „Ginčijamo įstatymo 9 punktu yra pakeista Referendumo įstatymo 9 straipsnio trečioji dalis, kurioje numatyta, kad “visus duomenis parašų rinkimo lape pasirašantis pilietis užpildo pats”. Įgyvendinant Konstitucijoje įtvirtintą piliečių teisę dalyvauti valdant savo šalį (33 straipsnis), įstatymuose turi būti nustatytos šios TEISĖS ĮGYVENDINIMO GARANTIJOS.“ Čia jau kalbama ne apie apribojimus, o apie garantijos(nevaržymai išreikšti savo valią). Toliau: „ Ginčijamo įstatymo nuostata, kad visus duomenis parašų rinkimo lape pasirašantis pilietis užpildo pats, yra teisės reikalauti skelbti referendumą atėmimas iš tų piliečių, kurie dėl fizinių trūkumų negali užpildyti parašų rinkimo lapo.” Tai yra argumentas, kodėl negalima tuo reikalauti, todėl kad „ Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutaria: 4)9 punkto norma, kuria Referendumo įstatymo 9 straipsnio trečioji dalis pakeista nustatant, “kad visus duomenis parašų rinkimo lape pasirašantis pilietis užpildo pats”, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 4, 9 ir 33 straipsniams;” … Taigi kontekste neliko „tiems piliečiams, kurie dėl fizinių trūkumų negali užpildyti parašų rinkimo lapo“… tokios normos negali buti aplamai – Jį uždrausta! Jos negalima tobulinti ar kaip nors pertvarkyti. Jog „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.!“ Ar jau invalidams, beraščiams ir t.t. rašom kitus įstatymus?

  • savanore:

   taip.is vrk puses tik akivaizdus vilkinimas ir jokio normalaus darbo(J.J.tai neliecia).
   vrk VOLIOJA DURNIU kai ant siulo kabo visa Lietuva.tiek ziniu..

 12. Nojus:

  Šliužui.
  Tik nesushik dėl ambicijų MŪSŲ visų DARBO.Mes suprantame,kad Tu pradėjai Referendumo iniciatyvą,bet dirbome tai visi.Šiame etape bet kokia klaida gali “versti vežimą”.Taigi ,apžvelk lauką iš ERELIO SKRYDŽIO.

  • pensininkas:

   O aš siūlau pažvelgti į šaknis. Visą šį Tautos šventą reikalą sumovė ne Šliužas (didelis ačiū jam), o patriarchas V.Landsbergis ir elitas partijos, kurios garbės pirmininku patriarchas yra. Rinkau parašus ir tai aiškiai mačiau, jeigu ne tie chrenovi patriotai, būtumėme surinkę ir 400000 parašų. Vargo dabar neturėtumėme. Belieka taisyti trūkumus (o gal pavyks) ir lygiagrečiai prašyti Seimo skelbti Referendumą.

 13. savanore:

  vrk atmatos kasa duobe savo ir musu ateinancioms kartoms.

 14. medus:

  Svarbiausia suprasti vieną dalyką – iniciatyvinės grupės sukiršinimo ir suskaldymo kulminacija kaip tik paskutinį savaitgalį prieš parašų tikslinimo pradžią, sistemos yra pasirinkta neatsitiktinai. Siekis – kad aiškintumės (kaip tai darome dabar), pyktume vieni ant kitų ir neturėtume laiko galvoti apie svarbiausią dalyką – kaip konkrečiai tikslinsime parašus arba darbinę-praktinę to pusę. Tai suprasdami pamirškime sužaistą Šliužą ir darykime tai, ką turime. Manau, kad visi savanoriai gavome laišką. Belieka ruoštis tikslinimui. Ramybės ir supratimo visiems. Tikiu, kad pergalė vis tiek bus mūsų.

  • Giedrius:

   Kokiai pergalei?
   -Kad būtų galima su 100000 parašų pakviest save (Lietuvą)
   pasiklaust:
   ar mums reikalingi savi
   pinigai – LITAI?

   Tuomet, taip, sutinku
   (ir žemė liktų ramybėj…
   sau, – piliečiams) 🙂

   • pensininkas:

    Euro nereikia. Lietuviais esame gimę, lietuviais norime ir būt.

    • Giedrius:

     Buką tik grablentyna tiesina.
     >>>
     Mielas, brangus ir lietuviškai mąstąs Pensininke – na kodėl:
     na kodėl ėmei ir PRIEŠ LITĄ
     p a r a š e i.
     Negi visiems taip sovietmetitis nubukinęs, kad:
     jei rašai UŽ, …tai ir minėk
     – reikia LITO,
     reikia Žemės,
     reikia Valdžios.

     O dabar, suprask – rašai Lietuviu gimęs, bet nerėki “nenoriu būti rusu”
     rašai e’xxx nereikia, o UŽ LITĄ… tyla,
     kaip ir UŽ žemę.

     Negi išmokt sunku, – neminėk to, ko nenori, ir kad minimas net būtų (tyla žudo)
     tyloje – mintis apvalius, na svetimžodžiu “ignoruoti” i š m o k:
     to ko nepasakei, neparašei, nepaminėjai,
     ir nėra (t.y. nebus).
     Tad – supratai. Tik UŽ LITĄ
     apklausa-)refer)endumas ir bus atsaku UŽ 🙂
     /tuo atsiprašymą dėl “grablentynos” baigiu/

     Jei pvz. Vaigauskas stengiasi bent 299999-ąjį ir 300000-ąjį trūkstamą parašą
     perkelti į Mėnulio referendumą (žemei ten), tai tik todėl, kad iniciatoriai ir komentatoriai NUOLAT
     užmirštą pasisakyt, parašyt, net mąstyt UŽ UŽ UŽ>
     >>>
     keiskit sovietmetišką įprotį
     į griežčiau minkštesnį reiklų lietuviškąjį
     prigimtinį U Ž
     Sėkmei!

 15. Rasa:

  Gaila, vėlokai į youtube įdėtas vakarykštis VRK posėdžio įrašas- tiesiogiai matyti negalėjau, o šiuo metu esu prie “nebylaus” kompiuterio. Sunku realiai vertinti tai, kas įvyko. Tačiau pakanka ir to, ką perskaičiau gerbiamo Vaišvilos interviu.
  Antra diena iš eilės- antra “šokoterapinė” naujiena. Vakar- “Laisvo laikraščio” interviu su p.Šliužu, šiandien- šis straipsnis.
  Šliužo idėja inicijuoti referendumą- labai puiki ir reikalinga, dėl to jam privalome padėkoti. Ačiū už idėją, bet parašų rinkimas- didžiulis atsakingas darbas, prie kurio prisidėjo daugybė žmonių- iniciatyvinė grupė (IG), savanoriai, dirbę patį “juodžiausią” ir sunkiausią darbą, bei visi pasirašiusieji- nebe vieno žmogaus asmeninis reikalas. Pono Šliužo bandymas persiimti iniciatyvą vien į savo rankas- labai neatsakingas žingsnis. Kyla klausimas: koks Šliužo teisinio išsilavinimo lygis, jei jis leidžia sau taip arogantiškai elgtis? Štai “Laisvo laikraščio” interviu ponas Šliužas išdrįso apkaltinti gerbiamą Vaišvilą dėl organizuoto kreipimosi į teismą, kuris, kaip supratau, “sutrukdė” jam “maloniai” bendrauti su Z.Vaigausku. O šventas naivume! Jau nešant parašus į VRK, lapkričio 29d., reikėjo turėti rimtų teisininkų komandą, nekalbant apie tolimesnius kontaktus su Vaigausko kontora. Pasodinti teisiškai neraštingus IG narius prieš VRK politikuojančių (nepamirškit, juos skiria seiminės partijos) teisininkų gaują, naiviai tikintis iš jų pagalbos ir supratingumo – pasityčiojimas iš visų mūsų. Ne mažiau glumino ir paties Šliužo nesusigaudymas įstatymuose, kai gruodžio 14d., VRK paskelbus apie parašų taisymo galimybes, jis iškart su entuziazmu pasišovė… lengvai ir greit surinkti naujus parašus. Nežinojo, kad naujus parašus galima rinkti tik esant 0,5 proc. trūkumui, nesugebėjo suskaičiuoti, kad arti 8000 parašų niekaip neįtelpa į tuos 0,5 proc, ar nesuprato, ką kalba VRK? Man atrodo, to pakanka, kad žmogus susivoktų savo nekompetencijoj ir leistų dirbti reikalą išmanantiems teisininkams.
  Viltis atsirado, kai darbo ėmėsi Advokatai. Ir vėl kyla klausimas, kas nutiko ponui Šliužui, kad atsisakė profesionalios pagalbos? Kokios ambicijos ar savęs pervertinimo kompleksas “užgriuvo” poną Šliužą šį kartą? Tokiu neatsakingu sprendimu jis tapo vieninteliu atsakingu už mūsų visų darbus, parašus ir visų mūsų viltis. Tik ar mes juo galim pasitikėti šioje, sunkiausioje ir teisinių subtilybių reikalaujančioje,stadijoje? Mums net nėra žinoma, kokie flirtai ir susitarimai vyksta tarp p.Šliužo ir Vaigausko. Ar Vaigauskas, pasinaudojęs akivaizdžiu Šliužo naivumu, nesunaikins referendumo idėjos paties Šliužo rankomis? Tokio Sistemos plano tikrai neatmesčiau…
  Apmaudu, kad iš viso tokie klausimai ir tokios temos šiandien iškyla. Kai reikia būti budriems, supratingiems ir vieningiems, prasidėjo skaldymasis ir kaltųjų paieškos tarp savų. Vadinasi, triumfuoja Sistema- to ir buvo siekiama- SUSKALDYTI ir išblaškyti netikėtai vieningumą parodžiusią dalį Tautos.
  Belieka tikėti IG ir eiliniais savanoriais, jų pasiaukojimu ir įdėtu (ir dar būsimu) didžiuliu darbu ir gerbiamo Z.Vaišvilos pagalba (deja, kiek Signatarui leis jo didenybė Šliužas). Ir dar tikėti, gal ir naivokai, bet tiesiog- sėkme… Kito kelio nėra. Bent jau iki to momento, kai galutiniai pataisymai atsidurs ant neprognozuojamos VRK stalo…
  Stiprybės, kantrybės ir vilties- kad ir labai mažos…

  • rytas:

   labai teisingi pastebėjimai ir klausimai. Tik ar bus atsakymai? Jau kai paklausiau primityvią Šliužo kalbą su idijotiška įžanga, tai net bloga pasidarė.

   • rytui:

    Būtent. Apie kokį konstruktyvų dialogą tarp IG ir VRK galima kalbėti, kai vietoj konkrečių argumentų ir motyvuotos kalbos, kai kurie IG atstovai, atsisėdę prieš VRK, surengia “poezijos vakarėlį” apie žibutes ir klumpes? Nėra kitų argumentų? Ir juokinga, ir graudu. Ir, deja, ne pirmas panašus atvejis.

  • skaudu:

   “Ar Vaigauskas, pasinaudojęs akivaizdžiu Šliužo naivumu, nesunaikins referendumo idėjos paties Šliužo rankomis?”
   Naikina. Jau sausio 3 nebebuvo kam kovoti dėl tų ~14000 parašų. Tyla. Paštu atsiųsti lapai. Tyla… VRK triumfuoja.

 16. Algirdas:

  Šitas signataras galėjo ir patylėti. Jei tikrai nori referendumo iki gegužės 1 d.

 17. Henrikas:

  Anuliuoti. Vaigauską nušalinti visam laikui. Posėdį skubiai surengti iš naujo. Skelbti referendumą!!!

  • Zigmas Vaišvila:

   Priminsiu, kad prieš gruodžio 30 d. VRK posėdį advokatas S. Dambrauskas iniciatyvinės grupės vardu pateikė motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą dėl mažiausiai 14400 VRK atmestų įrašų pripažinimo tinkamais, tačiau Z. Vaigauskas jo neleido svarstyti, ir VRK iki šiol dėl jo nepasisakė.
   Sausio 3 d. posėdyje koordinatoriai taip pat to neprašė, ir net neprieštaravo dėl paskutiniosios metodikos pataisos, leidžiančios VRK netaisyti savo akivaizdžių ir gausių klaidų, jei jos nepatenka į 10481 šalintino “trūkumo” sąrašą.

   • suomis:

    Reikia padėkoti Šliužui ir paaiškinti jam, kad Iniciatyvinei grupei jis nebevadovauja.

   • savanore:

    oho,14400! suprantama kodel tyli vrk,juk tas skaicius is esmes viska vercia aukstyn kojom ne ,,sistemos”naudai.Aciu S. Dambrauskui ir Jums.

   • medus:

    Ar vrk nepateikus reikiamos informacijos inivciatyvinei grupei parašų tikslinimo terminas nusikelia? Ar dar galima ką nors padaryti dėl advokato sugrąžinimo? Dėl pastarojo klausimo viešo atsakymo nelaukiu – nereikėtų visko aptarinėti viešai, tačiau nuleisti rankų negalime.

    Ačiū Jums už viską. Raskite savyje stiprybės kalbėtis ir daryti ką galite, net kai labiausiai norisi trenkti durimis. Ne Jums vienam.

    • Zigmas Vaišvila:

     Advokatas Saulius Dambrauskas ir toliau atstovauja su juo sutartį pasirašiusius referendumo iniciatyvinės grupės narius, nes su jais advokato sutartis nenutraukta. Sumažėjo tik vienu atstovaujamuoju – Pranciškumi Šliužu, kuris nutraukė sutartį tik dalyje dėl jo paties.
     Panašu, kad Pr. Šliužas to galėjo ir nesuprasti, nes vadina save iniciatyvinės grupės vadovu ir mano, kad sprendžia viską už visus.
     Tačiau kiti iniciatyvinės grupės nariai sutarties su advokatu S. Dambrausku nenutraukė, ir jis tebeatstovauja juos.

     • medus:

      Dėkoju už atsakymą.
      Joks vienas žmogus neturi teisės savintis visų mūsų sunkaus darbo ir pasisavinti vienašališko sprendimo teisę – net su labai didelėm ambicijom ar dar didesniu naivumu – ypač, kai tai lemia Lietuvos ateitį. Geriausios kloties tiems, kurie neskilo, o Šliužui – suvokimo ką padarė. Atraskime būdą tai padaryti, net kai sugadinta tiek daug.

     • mintys:

      1) Zigmas teigia, kad atstovavimo sutartis atsaukta tik Pranciskaus asmenyje, o kitus Dambrauskas tebeatstovauja. Pasitarkite su paciu advokatu, ar tikrai yra taip, ar nevertetu del sventos ramybes likusiems 25-iems pasirasyti sutarti… Dar karta persiziurekite istatyme, koks grupes statusas, kas igalintas (kaip nerinktas lyderis Pranciskus) ja atstovauti, veikti jos vardu. Zioploms klaidoms laiko jau nebeliko… Laisvame laikrastyje Pranciskus piktinasi “patarejais”, bet neikyriai patarsiu, net jei ne viskas butu tiesiai “i desimtuka”. Tarp skaitytoju pasiulymu rasite tikrai vertu demesio. Nebutinai mano, nepretenduoju i “lyderius”. Tiesiog savo Lietuvoje esu “prie ko”.

   • skdonatas:

    Gerbiu signataro statusą, tikrai signatarai turi moralinę teisę reikštis Lietuvos visuomenėje. Bet retorinis klausimas – kur Jūs buvote, kai Pranciškus lakstė po Lietuvą, iš paskutiniųjų agitavo ir būrė vienminčius? Ketverius metus Jums nebuvo laiko padėti referendumui, o kai parašų rinkimas įsibėgėjo – pradėjote rengti spaudos konferencijas. Labai būtų įdomu sužinoti, kiek lapų parašų pririnkote asmeniškai Jūs? O su tokiomis pažintimis tai būtų tikrai svari pagalba – parašai signatarų, advokatų, Seimo ir Vyriausybės narių…

    Neabejoju, kad Jūsų siūloma advokato pagalba naudinga Bet noras vadovauti tai jau kita, nei naudingi patarimai ir pagalba.

    Savu laiku prieš sistemą kovojo N. Sadūnaitė, V. Petkus, A. Terleckas ir kiti. Kokiais 1984 metais buvo pats laikas Jums prisijungti prie jų. Bet taip neįvyko. Tik kai atvažiavęs A. Jakovlevas pasakė, kad “jau galima”, atsirado trispalvės ant mašinų, tautinės juostelės vietoje kaklaraiščių ir gana sėkminga kova dėl valdžios.

    Bijau, kad istorija kartojasi…

    • medus:

     O gal ir jūs pateiksite pažymą, kada prisijungėte prie rerefendumo inivciatyvos? O kas ją išduos? Ar jis bus teisėta? Kaip patikrinsime?..
     Ne, iš tiesų neprašau tokios pažymos, tik kviečiu susimąstyti.

     Žmogau, kaip jūs nesuprantate, kad darote tai, ko nori sistema – ieškote priešų tarp savų? Ar signataro statusas neleidžia įsijungti į iniciatyvą tada, kai žmogus mato būtinumą tai padaryti? Ar signataro statusas suteikia kokias antžmogio galimybes? Ar kovai už žemę ir Tautos valią reikia Šliužo pažymos? Kiekviena įsijungėme tiek, kiek galėjome ir kaip galėjome – visomis savo jėgomis. Signataras Z. Vaišvila, nežiūrint jam užsuktų teismų košmaro, vistiek surado laiko paraginti kitus prisijungti ir pats ėmėsi gelbėti situaciją, kai referndumo grupei trūko viešumo, kai ji buvo išvyta iš visur – išskyrus, žinoma, iš seimo – tik per Signataro pasiaukojimą. Kaip galite rašyti tokius dalykus? Kiek daugiau padarėte jūs? Nekaltinu ir neteisiu, tik pagalvokite prieš rašydamas tokius niekus. Ar bent matėte, kaip Vaišvila gelbėjo situaciją, kai Šliužas jo konferencijoje raudojo, kai viskas prarasta ir jis nebetiki? Vaišvila tarė vilties žodžius ir gelbėjo tai, ką galėjo. Nematėte? Tada patylėkite.
     Kaip nesugebate suvokti, kad kiekvienas Lietuvą myllintis žmogus ateina ir padaro tai, kiek gali, o Vaišvila padarė daugiau nei bet kuris mūsų. Man net gėda jums tai aiškitnti, tikrai gėda. Be žodžių.

     • skdonatas:

      Pirmiausia tai sutarkime, kad mūsų visų tikslas ir karštas noras toks pat – pasiekti ir laimėti referendumą, o ir toliau veikti visomis jėgomis Lietuvos labui, ne savo piniginės ar kokios grupuotės labui. Manau, kad galime visiškai pasitikėti tais, kurie rinko parašus ir sėdėjo VRK, tuo labiau iniciatyvinės grupės nariais ir koordinatoriais. Todėl ir siūlau pirmiausia remtis jais. Jei, sakykim, Pranciškus “nepaveža”, pakeiskime kitu IŠ TOS GRUPĖS. Ir man atrodo svarbu, kad tas branduolys nebūtų atskiedžiamas žmonėmis iš šalies. Čia ne asmenybės klausimas, o principo, tik taip galima apsidrausti, kad mūsų nenuvestų nuo tikslo. Jei aš Vaišvila nepasitikiu o jums jis patinka, tai čia mūsų asmeninės nuomonės, bet jei jis prisidės ir padės, o ne veršis vadovauti, tai viskas tvarkoj. Tegu tad imasi iniciatyvos tas pats Romas, kuriam patinka Vaišvila, ir aš nieko nesakysiu prieš. Taip pat gerai tiktų ir Julius, ir Elona, ir Rita, bet ne koks žmogus iš šono.

      Čia noriu padėkoti už nuomnę ir “s”. Sutinku su Jūsų nuomone beveik ištisai. Medus viską vertina emociškai, o Jūs – logiškai. Gal tik sąmoningu bendradarbiavimu su sistema Pranciškaus visgi neįtarčiau. Manau, jei ką ne taip daro, tai iš nesugebėjimo. Visiškai aišku, kad jis ne politikas ir ne diplomatas. Manau, ir pats Pranciškus į tokius nepretenduoja.

    • S:

     Dabar reikia sutarimo. Geriau prisijungt vėliau, negu niekad. Nuimkim visi “gazą”, nusišypsokim truputį. 😉 Aš pritariu, Vaišvila neturėtų vadovaut visai grupei, jis nėra grupės narys. Tačiau, gali lengvai padėti be formalaus vadovavimo. Mane nervina Vaišvilos formalus požiūris, teismų pomėgis, spaudos viešinimai ir taip toliau. Bet dabar juk kaip tik to reikia. Suderintai visi turi veikti.

     Be to, Vaišvila sugeba sutart su grupės nariais. Pagrindiniai parašų rinkėjai aiškūs ir jie susigaudo tuose parašų tikrinimuose. Vaišvila dabar manau parodys ištvermę ir nepradės užsigaudinėt. Ir nepuls vadovaut. Jo patarimus teisingi grupės nariai priima ne visada. Bet jie pasinaudoja kada reikia, viską aptaria, taip turi būt – kažkaip panašiai. O pats Šliužas juk nė Velnio netinka tiems “techniniams” metodikos klausimams kurti. Ten juk kiti pastoviai gilinosi ir tikrino. Gerai, kad pabandė pats Šliužas, dabar visiems viskas aišku. Kiekvienas tegul daro ką sugeba geriausiai. Kodėl nebuvus parašų tikrinime dabar reikėjo ten lįst vadovaut? Yra, kurie pridavė daugybę parašų patys ir pastoviai ten dalyvavo parašų tikrinime. Berods, Kaulinis, Panka (gal ir Jusienė, bet ji pati yra jau koordinatorė) daugiausiai parašų pridavė ir jie ten daug gilinosi tikrinant. Kodėl laikinai patys negalėtų pavadovaut? Dabar ne vadovaut išvis reikia, o suderint veiksmus (“koordinuot”). Čia ne suderinimas, kai pasako “visiems ša, aš padarysiu viską!”. Aš palaikau Šliužą, bet jis kitose srityse tinka, o ne prie suvestinių kompiuterinių lįst, kur nė Velnio nesusigaudo!

     Dėl kovos prieš sistemą, tai bijot mažiau reikia. Aš kovojau prieš sistemą tais laikais, mano nemažai draugų irgi kovojo. Daužėmės snukius su urlaganais visokiais, Lietuvos neišdavėm niekada ir karjeristai labiausiai mūsų nekenčia. “Disidentai” irgi man neatrodo šventieji, buvo mižnių pakankamai. Iš tavo tų “disidentų” gerbiu Petkų, to turėtų užtekt, jei pats susigaudai kažkiek. Taigi, ta “istorija” lengvai nepasikartos, yra kam prižiūrėt. 😉 Bet paklausyk pats “kovotojo prieš sistemą”… Blogiausias dalykas yra rietenos tarpusavyje. Ir kažkokie susitarimai su ta pačia sistema už draugų nugarų. Tokie dalykai labiausiai žlugdo. Ką padarė Šliužas ir yra kažkas panašaus, todėl jam laikas pailsėt. IR mes neturim ant jo varyt, ir jis neturi padedančių smerkt. Kova prieš sistemą yra prasminga tada, kai kovojama ne prieš savus, o prieš svetimus. Kaip nori tu aiškink, bet jeigu parašus rinkę ir pasisakę UŽ jam “nekelia pasitikėjimo”, o pasitiki Vaigausku, apie kokią kovą prieš sistemą galima išvis kalbėt? Gerai, kad Šliužas tik vienas iš daugelio prisidėjusių. Tegul būna jis toliau, bet duoda ir kitiems pasireikšt. Persistengė.

    • viskas daug paprasčiau:

     Labai panašu jog Vaišvila Laurinkaus revanšo projektas Grybauskaitei. Tačiau nepaisant to dabar ne laikas derėtis, tokiu atsakingu momentu. Jie jieško žmonių palaikymo ir šiame etape jiems naudinga palaikyti žmones. Kaip bus vėliau neaišku, tačiau žinodami kas yra kas galėsime išvengti nepageidaujamų procesų. Pasikartosiu. Dabar jiems naudinga būti tautos pusėje populiarumui igyti, tuo ir reikia naudotis neperdedant to populiarumo.

   • Vaišvilai:

    Advokatas bylą dėl 14 tūkstančių taigi prakišo. Nesuprantu referendumo. Žemgrobiui su lietuvišku pasu savo žemę turėsiu parduoti už pusę kainos, žemgrobiui be lietuviško paso žemės parduoti, kad ir už tikrą kainą – negalėsiu. Tai kieno naudai tas referendumas?

    • savanore:

     ,,Ką duos Referendumai?
     Pirmiausia dėl Žemės.
     Nu ,gerai pamąstom.
     Sugevename ,tarkim,puikiai su kaimynu,bet vieną dieną pyst ne iš šio ,nei iš to susipykstame dėl smulkmenos.Laikui bėgant nesantaika perauga į “mažuosius vidinius karus”.Susitaikyti nebeįmanoma todėl kažkuriam tenka tepti slides.
     Ir ką?
     Kyla planas chuliganas-parduoti žemę MUSULMONŲ giminei iš ES ir tegul “krušasi” vargšas kaiminėlis per amžius.
     Vot, vienas iš pavyzdžių.
     Žydai Izraelyje žino,kad negalima žemės pardavinėti svetimšaliams,o kuo mes blogesni?
     Tgul ES įtikina IZRAELĮ išparduoti savo žemes,o Lietuva pažiūrės kaip ten jiems seksis.O jau tada,jei išmoks tolerancijos vieni iš kitų,tada ir mes suspėsime išsipardavinėti.”(R)

 18. ot geras:

  Durnius Šliužas, nes jau ankstesniame posėdyje priėjęs išjungė advokatui mikrofoną kai šis aršiai gynė referendumo inicaityvinę grupę nuo Vaigausko. Čia ką aš mačiau.

 19. Ramūnas:

  Kitko nelabai reikėjo ir tikėtis, LR Seime 60 proc. yra milijonieriai ir jiems prijaučiantys. VRK dirbdama pagal jų principą “skaldyk ir valdyk” atstovaudama šią valdančią LR Seimo narių grupę. Rinksime parašus iš naujo. Skirtingai nei praeitą kartą, prireikus dirbsime ir naktimis.

 20. savanore:

  bet pirmoji vieta Nesamoniu muziejuje vistik atitenka ,, pasirasymo data-esmine klaida”.

  • skdonatas:

   Man keista, kad apie tuos “nėra datos” beveik niekas posėdyje ir nešnekėjo, išskyrus Vaigauską, kuris kalbėjo apie tokių skaičių. Manau, kad būtent šita kategorija parašų yra pirmi kandidatai į tą jų vadinamą “c” grupę, kurie turi būti pripažįstami neieškant pasirašiusiojo.

   • savanore:

    taip ir turetu buti,beeet gi jie pripazino,kad tai,,Esmine klaida”,o tokiu klaidu ,,Esminiu”netaisys is viso,kaip suprantu:/.
    neieskant pasirasiusiojo,vrk turejo iskaityti ir parasus del nepilno adreso,jei nustatyta asmens tapatybe is kitu duomenu.(protingai snekejo vrk narys Zilinskas ).

 21. Arūnas:

  klanas bijo sužinoti tautos nuomonę per referendumą, nes veikia prieš tautą. Ir tada susivienija “kairieji” ir “dešinieji”. Jei reikia, Konstitucinis teismas išaiškins viską “pagal dvasią”, kad tik daug kartų Lietuvą išdavę “valstybininkai’ sėdėtų savo vietose. Kuo jie skiriasi nuo Putino ar Janukovičiaus- metodai tie patys…

 22. Justas:

  P.Šliužas tik eilinis žurnalistas… dauguma Lietuvos piliečių jau seniai nepasitiki Vaigausku,kuris “išdūrė” ir P.Šliužą… čia reikia kovotojų,rimtų advokatų,parašų pakanka,referendumas įvyks… reikia nušalinti VRK!

 23. vezys:

  kiekviena asila galima nupirkt…prigazdint ir panasiai,o sliuzo pavarde pradeda atitikt jo poelgius…

 24. G.P.:

  Nejaugi Referendumo Iniciatyvinė Grupė negali po viso šito susirinkti į posėdį ir suspenduoti P.Šliužo įgaliojimus? Tą būtina padaryti kuo skubiau, nes jis dėl savo naivumo privirs dar tokios košės, kad maža nepasirodys…

 25. palinkėjimai:

  Visiems iniciatyvinės grupės nariams linkime daug daug sveikatos, susikaupimo ir nusiraminimo. Mes žinojome, kad bus sunku, mums lengva negali būti, bet Jūs esate mūsų vienintelė viltis. Kai nuo nuovargio bei nusivylimo ims svirti rankos, žinokite, kad už Jūsų stovi didelė dalis Lietuvos žmonių, kurie labai dėl visko pergyvena. Linkime Jums iš paskutiniųjų nepasiduoti.

  • skdonatas:

   Pritariu. Visokios diskusijos šiuo metu kas teisus o kas ne tik silpnina susitelkimą. To tik ir nori mūsų priešininkai. Neduokime jiems progos džiaugtis. Visi tokie judėjimai stiprūs tol, kol nepradeda skaldytis. Todėl aš labai atsargiai žiūrėčiau į tuos, kurie garsiausisi rėkauja apie kitų klaidas, užuot jas aptarę akis į akį. Gal žmonės karščiuojasi, nes neabejingi, o gal kam tarnauja? Tarp kitko, mes turime gerą kiekybinį kriterijų, kuo galima drąsisi pasitikėti – tai tie, kurie surinko šimtais tvarkingų parašų ir praėjusią savaitę dirbo prie bylų. O jei parašų nerinko, nei vienos bylos neperžiūrėjo, tai atsargiai…

   • S:

    O pats Šliužas kiek parašų surinko? Kiek prie tų bylų dirbo? Gal man tada įsivertint save virš Pranciškaus Šliužo? Matai, taip vertinti nebūtų teisinga. Visi daro ką reikia. Aišku, kad Šliužas turėjo vadovaut, derint veiksmus, kalbėt per radiją. Pareigos tokios. Bet jo klaida, kad kitais nepasitiki. Gali ir kiti daryti tokius veiksmus. Čia yra pagalba, nes vienas lauke ne karys. Aš panašiai rinkau parašus, todėl daug labai surinkome. Jei kiti norėjo patys rinkt, aš neimdavau parašo, bet duodavau lapą. Ir pasiteisino pilnai. Galėjau kaip Šliužas pavaryt – “prisiplaka visokie” ir neduot rinkt. Būtų geresnis rezultatas? Aišku, reikia žiūrėt, kad teisingam žmogui “duot lapą”. Bet čia įtarumas ir pervargimas tikrai nepadeda. Dabar iš Šliužo reikia tik, kad nustotų varyt ant kitų padedančių. Draugystė ir vienybė. Tiek žinių. Pats pripažino viešai, kad “stogas važiuoja”. Geriau tada tegul pailsi, po to galės pailsėjęs vadovaut. Bus gerai viskas.

    P.S. “Kriterijus” (lietuviškai – “matas” 😉 ) pasitikėjimui teisingas, čia pilnai pritariu.

 26. nenusiminkim:

  nesėkmės tik užgrūdina. Gal tai bus postūmis naujam sąjūdžiui.

  • Barbora Saulė:

   Širdimi jaučiu! Gimsta kažkas panašaus. Jei šįkart išdrįs ignoruoti Tautos valia, surinksim dar daugiau parašu. Nes būsim jau patyrę rinkėjai ir mūsu bus daug kartu daugiau! Ir neliks pamiršti nei geri, nei blogi darbai. Zenonai, Valdai Benkunskai, Jonai Udry, girdit?

 27. kodėl:

  Tai KODĖL posėdyje NEBUVO ADVOKATO, jei jis dar atstovauja likusius grupės narius?

  • Zigmas Vaišvila:

   Apie “suderintą” posėdį ir jo laiką net vrk.lt buvo paskelbta tik “paskutinę minutę”.

  • mintys 3:

   taip, nemanau, kad ZV siuo klausimu teisus. Pykdami ant Pranciskaus, nepasimaukite ant dar didesnio blogio, mielieji. Tikiu, kad Zigmas tik suklydo taip ismastes.

   • mintys 3:

    na del to neva nenutrukusio atstovavimo

    • medus:

     Pykti ant nieko nereikia – tai nieko gero neduoda.
     Pažiūrėkite vakarykščio posėdžio įrašą ir darykite išvadas: žmogus vyniojamas ant piršto ir to nesupranta, o suprantančius vienasmeniškai nušalina. Neatrodo labai adekvatu, juo labiau – teisėta. Aš tokių įgaliojimų Šliužui nedaviau, kaip ir daugelis kitų savanorių. Dirbome ir tikėjomės VRK posėdyje būti atstovauti geriausiu būdu, o ne prasčiausiu. Dar paskaitykite Šliužo straipsnį ir suprasite kas susirgo dievukų liga.

     Bet tai jau nesvarbu – neatšauksime kas padaryta, žiūrėkime pozityviai – ką galime padaryti. Svarbu – rezultatas, tam ir dirbkime. Dievukai tegu pasilieka savo dievystėje.

 28. savanore:

  ,,dar renkant parašus, Z. Vaigauskas raštu suderino su iniciatyvine grupe (tai patvirtinta ir 2013-12-14 VRK sprendime), kad, pvz. adreso netikslumas nebus pripažintas trūkumu, jei kiti įrašo duomenys bus tvarkingi. Deja, net šis 100% argumentas yra „pamirštas“.”
  nesuprantu,jei yra rastiskas atsakymas is Vaigausko,tai kam tada tuos adresus isvis tikslinti???

 29. mintys 2:

  jau anksciau esu siules, tebera aktualu, ypac po Zeniaus uzdrudimo naudotis registro duyomenimis – kad ir pavyzdziui iprastame “Alko” virsutiniame desiniame kamputyje, “tiesos.lt”, “ekspertuose”, LL, “Respublikoje” duokite nuorodas, kontaktus, kur kreiptis zmonems, geriau uz bet ka kita zinantiems, ka savo laiku padare ne taip, – pvz. seimu “galvos” viena ranka surase visa seimyna, nors pasirasinejo kiekvienas asmeniskai. Neigalus asmenys, uz kuriuos surase parasu rinkejai… Dar kazkas prisimins nurodes adresa be namo numerio, ir kiti panasus “neteiseti” atvejai. Reikalinga MAKSIMALI INFORMACIJOS SKLAIDA SIAIS KLAUSIMAIS KUO SKUBBIAUSIAI. Galima, o ir teks, su tom plieninem klumpem po kaimus ir miestelius vazineti, ieskant pavieniu zmoniu, bet butiniausiai sudarykite salygas iniciatyvai eiti ir “is apacios”. Kiekvienas parasas auksines vertes.

 30. Žmogus:

  Būtų labai apmaudu, kad tiek daug padarius prasidėtų tarpusavio rietenos. Žmonės atsipeikėkit – juk sukiršinti ir prarasti laiką siekia Vaigauskas- jis yra išdavikas ir jam labai sekasi suskaldyt. Tarytum jis pats nebūtų lietuvis, negyventų šioje žemėje.Iniciatyvinė grupė turi daryti pasitarimus atskirai ir turėti vieningą nuomonę prieš priešus.

 31. mintys 4:

  LL yra demesio vertas Raimondos komentaras. Net jei kazkas ji tuojau sukritikavo, manau, kad yra kazkoks tarpinis variantas, “vidurio kelias”

 32. Žmogus:

  Palaikau protingą komentatoriaus “mintys 2” siūlymą – reikia išnaudoti visas priemones

 33. mintys 5:

  visiskai teisus vidurdieni 12:03 buvo Nepolitikas, bet jokiais budais netinka Savanores mastymas, kad niekiniu nurodymu nereikia vydyti. “Duok VRK kelia”, skant, shke… Kai bus padarytas minimumas del maksimumo veliau bus galima aiskintis papildomai. Ka Vaigauskas zadejo ir ka “pamirso” – joks teisinis argumentas devyngalvei hidrai.

 34. mintys 5:

  Kai bus padarytas minimumas, del maksimumo veliau bus galima aiskintis papildomai. Atsiprasau del praleisto kablelio.

 35. mintys 6:

  Nors taisymu vajus prasideda tik pirmadieni, betgi nieks netrukdo rimtam vyrui S ar rimtai panelei Savanorei jau siandien pasidaryti word faila, kuriame is visu nekomunistiniu informacijos priemoniu susirinkti ikopijuoti pavieniu komentatoriu po straipsniais referendumo tema bent kiek panasias i protingus patarimus mintis (turiu omenyje taisymus), aptarti viska su grupe, ko nereikia, – atsijoti. Tikiu, kad veiksmo planas jau yra, betgi pozityvui vietos rasis.

 36. tampax'as:

  Šliužas ne žurnalistas, o zootechnikas, t.y. romintojas… Taip jis išromino ir iniciatyvinę grupę

 37. nacionalistas:

  Susirenka iniciatyvine grupe ir issirenka (perrenka vadova (atstova)), protokola – spredima vaigauskui ants stalo. Visi Sliuzo ir VRK susitarimai tampa niekiniais del netinkamo atstovavimo

  • S:

   Gali ir taip būt, pažiūrėsim. Šliužas neturėtų sureikšmint šitos padėties, daug nuveikė visų labui, bet neturėtų trukdyt ir kitiems pasireikšt, bendras juk tikslas. Galima jam padėkot ir kažkaip nuramint, reikia tik paaiškint šitam žmogui, kad nereikia varyt ant kitų, tai nepadeda.

 38. Doc. (Vilniaus universitetas):

  Na ką, nacionalistų ir žemgrobių koalicija skyla? 🙂 NIEKO NAUJO – TAI TRADICINIS ISTERIŠKŲ KOMPANIJŲ IŠIRIMO IR VIENAS KITO KALTINIMO MODELIS 🙂

  Cituoju: “Z.Vaišvila: Principingai ir tvirtai, kvalifikuotai iniciatyvinės grupės narių ir visų pasirašiusiųjų interesus atstovavusio advokato paslaugų atsisakė iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškus Šliužas, kurio netikėtu karštakošiškumu ir nesivaldymu gruodžio 30 d. posėdyje stebėjosi visi posėdžio dalyviai ir tiesioginės vaizdo transliacijos žiūrovai. Sausio 3 d. posėdžio metu Pr. Šliužas paskelbė, kad jis nutraukė sutartį su advokatu ir iniciatyvinę grupę atstovaus jis pats.”

  Visuomet teigiau, kad ir Garliavos patvorių savavaliautojų, ir Ševron priešininkų, ir šios referendumo iniciatyvos atveju, apie tokia emocionalias kreizi idėjas susiburia specifiniai žmonės – tai irzlūs, kartais – net šizofreniški, pikti, visuomet viskuo nepatenkinti. sąmokslų teorijų gerbėjai. O jais gudriai manipuliuoja žemgrobių ir kt. Lietuvai gero nelinkinčios grupelės. Tokie žmonės tiesiog negali sutarti tarpusavyje. Jų emocijos užvaldžiusios viską – jos neleidžia reikštis sveikam protui, užkemša akis ir ausis. Jir tik žino vieną – savo “tiesą”.
  Taigi, referendumininkai, nors stebuklingai su įtakingiausių Lietuvos žemgrobių didžiule parama jums pavyko surinkti beveik 300 tūkst. parašų, tačiau čia visi stebuklai baigėsi. Jūsų grupuotės narai toliau elgsis pagal standartinį isterikų kompanijos modelį – ims ėsti, uiti vienas kitą, ieškos kaltų. pamatysit, ne visnas iš jūsų buvusių bendraminčių pataps ne tik Rusijos, JAV, „liberoidų“, „konservų“ „valdžios“, “pedofilų” klano, bet gal net ir marsiečių “agentais” 🙂
  Iki „veikėjai“ 🙂

  • medus, Vilniaus universitetas, phd:

   Doc, keista, kad jus, tokį “pažangų visuomenės atstovą”, mūsų “nieko neverti” pokalbiai domina 🙂 O gal tiesiog bijote? 😉

   • Doc. (Vilniaus universitetas):

    O ko čia “bijoti”. Visur kišat savo “bijote”. kas tokių nacionalistinių nykštukų gali bijoti?
    Tiesiog smagų kartais parašinėti, šiek tiek tokius paikus žmogelius paerzinti, o kartu ir apšvieti vieną – kitą nesusipratelę. Esu pedagodas. Tad jei koks studentas nei šį nei tą kalba – niekada ranka nenumoju. Ir ne todėl tai darau, kad jo “bijočiau” o todėl, kad paskatinčiau giliau mąstyti.
    Tad ir pavieniai nacionalistai visgi yra žmonės, kuriuos reikia apšviesti. Net jei ir vienas klystantis žmogus čia putotusi – vis tiek bandyčiau jį tavesti į protą. Tokia jau pedagogų (plačiąja prasme pareiga, misija, pagaliau – tiesioginis darbas. Kiekvienas žmogus, kiekvienas pilietis yra brangus.
    Tad savo “baimes” pasilikti sau 🙂
    Juok uodą mes numvejame tikrai ne dėl to, kad bijotumėme, jog jis mus “suės”. O tiesiog dėl to, kad atsibosta įkyrus to kraujasiurbio zyzimas, o ir įkandimus niežti, Taip ir su jumis – įkyriai visur zyziate, o jūsų lindimas į VRK ir kitur – švaisto biudžeto lėšas (tai mtas “įkandimas”). tai tik tiek 🙂

    • anonymous:

     mr. jp. dr. Docentui: “kad turėtų kuom jaunus žmones šviesti”:
     Apsišviesk pats, paskui eik kitų šveisti
     http://www.budruspilietis.lt

    • medus, Vilniaus universitetas, phd:

     Paprasta psichologija, doc.,:
     tamsta teigiate, kad jums tema neįdomi ir neverta dėmesio, o ją aptariantys žmonės – nuobodos ir šiaip padugnės, dėmesio neverta mažuma. Neįsivaizduoju, kaip tokiomis aplinkybėmis būtų galima domėtis tuo, kas rašoma? Vienintelis paaškinimas – baimė, noras žinoti iki smulkmenų vidinę “virtuvę” ir ruoštis tam, kas ateina. O ateina. Ateina mūsų valia turėti referendumą – ji niekur nedingo. To jūs ir bijote. Mirtinai. Kaip ir visa drebanti sistema. Logiška.
     Palaimėtas mūšis, bet ne karas, todėl čia ir atbėgote. Ir jūs tai suprantate.

     P. S. Kai niežti, kasykitės tyliai, mums žinoti nebūtina 🙂

    • savanore:

     taigi..)pedagogu pareiga SVIESTI ,o ne durninti visuomene kaip tai darote tamsta.

    • gaudy:

     nusimyžk ir eik mėgoti docentai, o dar geriau zenių tą iš ne kurios komisijos paskviesk kartu pamyžkit ir pašikit į kibirą ir užsivožk ant galvos ir patasi labai laimingas

    • ane:

     “putotųsi” rašoma su nosine, tariamoji nuosaka, taip sakant :), o pati sangrąžinė forma šiame sakinyje netinkama. Didybės manija ir “pedagogams (gal demagogams) plačiąja prasme” nepaklūstanti gramatika 🙂

  • Rasa, doc., LSMU:

   Doc. iš VU, nešmeižkite tų, kurie dar yra išsaugoję istorinę atmintį ir meilę savo kraštui, kurie galvoja ne vien apie savo asmeninę gerovę. Kurie suvokia, iš kur gimsta duona, ir kad žemė yra Teritorija, o ne vien privati to ar ano nuosavybė.Gal ne visi jie yra pasiekę tokių mokslo ar pedagoginių aukštumų, kaip kad jūs, bet jie nėra praradę identiteto. Rinkau parašus, stovėjau prekybos centruose, turguje. Mačiau, kiek daug žmonių aukojo savo laisvalaikį ir lėšas. Esu prieš žemgrobius, tiek lietuviškus, tiek užsienietiškus. Nestovėjau Garliavos patvory. Todėl, docente iš VU, nedarykite apibendrinančių išvadų apie tuos, kurie nenori parduoti savo Valstybės teritorijos. Atvirkščiai, prisiminkite patriarchu vadinto politiko poziciją Garliavos istorijoje ir nuomonę šio referendumo klausimu, ir suprasite, kad jūsų bandymas suklasifikuoti nepavykęs.
   Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 straipsnis užtikrina Tautos ir kiekvieno piliečio teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Tą mes ir darome. O jeigu kas iš referendumo iniciatorių balotiruosis į Seimą, manau, sulauks palaikymo. Nes tiems, kas valdo jau daugiau nei 20 metų, piliečių nuomonė seniai nebesvarbi

   • savanore:

    tikite,kad cia tikrai docentas )? as tai tikiu,kad cia samdytas sunelis,kuriam svarbiausia kaulas:)

    • skdonatas:

     Docentas? Dviejuose trumpuose teksto gabalėliuose suskaičiavau 10 neesminių spausdinimo klaidų ir 3 su neteisingu nosinių ir ilgųjų raidžių naudojimu. Pats esu kaimo mokytojas ir žioplų klaidų padarau ir pats ir mokiniams jas atleidžiu. Bet jei žmogus ne vietoje kabina nosinę ar ilgąją tai jau riboto raštingumo požymis. Jei dirbate vairuotoju ar prekybininku tai dar nieko, bet jei VU paskaitas pagyvinat užrašais lentoje ir skaidrėse su klaidomis – tai jau bėda.

     Mūsų judėjimas nori išsaugoti ne tik Lietuvos žemę, bet ir kultūrą plačiąja prasme, kad netriumfuotų beraščiai.

      • medus:

       Jis toks pats “doc” kaip aš – Motina Teresė 🙂
       Bet argi tai iš tiesų svarbu? Ar mums svarbu samdyto šuniuko amsėjimas, kai Lietuva laukia? Žmonės, nesusipainiokime prioritetuose ir konfliktuose. Visi esame tie patys- tie, kurie dirbome negailėdami savęs. Suklydusius palikime su jų klaidomis, o patys turime dirbti toliau – taip, kai tai darėme rinkdami parašus. Visgi šaunūs esame – tiek padarėme – kai niekas netikėjo. Belieka tikėti patiems savimi, visa kita – tik nesvarbūs priedai. Ramybės ir vilties, tautiečiai. Vis dar tikiu mūsų iniciatyvine grupe – jie irgi – tie patys, nors ir jiems dabar labai sunku. Gal ir reikia pabūti dugne, kad suprastume, kad neturime jokios kitos išeities – tik kilti.

   • Rasa:

    Gal tarkimės- “Rasa-2”? 😉

 39. Doc. (Vilniaus universitetas):

  Na, o dėl to jūsų Vaišvilos skleidžiamos demagogijos galėtų pasidomėti ir Teisėsaugos institucijos. Ar šis veikėjas neklaidna visuomenės? Ar nekiršina jos? Ar jo teiginiai nėra įžeidžiantys, kalidinantys?
  Baisu, kai tokie veikėjai bando bruti į valdžią. Nors tikrai neprasibraus 🙂 Bet jau Vilniaus akademinė bendruomenė parodys tam Vaišvilai, kur iš tiesų jo vietą 🙂

 40. vienykimes ir padekime:

  nepulkime Pranciskaus Sliuzo. Sis zmogus padare didziuli, tiesiog neimanoma darba, atlaike didziausia psichologini kruvi. Net jei ir padare klaidu pastaruoju metu, nesmerkime, o vienykimes ir padekime. Jis minejo, kad reikes pinigu kelionems pas zmones adresu, pavardziu it tt tikslinimui. Kokiu budu galima padeti? Esu pasiruoses prisideti.

 41. pasibaisėjau:

  Išklausiau VRK konferencijos įrašą. Tai pasityčiojimas, tai sabotažas, tai visiškas akių dūmimas ar mulkinimas. Rimti žmonės taip nedirba. Per valandą laiko pliurpti ir nieko nenutarti… Todėl Lietuvoje taip ir atsitiko, kad virš 20 metų valstybėje jokios tvarkos. Taip vyko visi rinkimai iki šiol, taip vyks ir toliau…O Vaigauskas sėdi ir sėdės.

  • Rasa:

   VRK “dirba” pagal oficialų grafiką, gauna atlyginimą iš mokesčių mokėtojų surinktų pinigų. Už viršvalandžius ar darbą laisvadieniais taip pat apmokama. Taip kad jiems nėra ko skubėti. Todėl jie ir leidžia sau tampyti nervus iniciatyvinės grupės nariams. Juk šie posėdžiuose dalyvauja asmeninio laiko sąskaita, atidėdami savo tiesioginius darbus, o dar kažkaip turi išgyventi ir išlaikyti savo šeimas. VISI turim prisidėti kuo galėdami, kad referendumas būtų surengtas. Motyvacijai sustiprinti sveika paklausyti YouTube ROLANDO PAULAUSKO laidas “NAKTIGONĖ” ir Gedimino Jakavonio rengiamas diskusijas įvairiomis temomis.

 42. viena is daugelio:

  Pasiskaiciau..sukramciau..na, vaizdelis aiskus..Labiausiai prajuokino- “docent”..taip ir matau aktoriu Leonova (amzina jam atilsi)., tegu jis man atleidzia, kad jo portretas iskilo, nes aktorius, manau, buvo garbingas zmogus, o sis “docentas”-siuksle, o gal net pats vaigauskas.Ma juos bala tuos “dacentus”, svarbiausia dabar nepaluzti, nesusipykti ir islaikyti pagarba vienu kitiems. Klysta tik tie, kas dirba. O skaldyk ir valdyk, seniai zinomas metodas.SEKMES MUMS VISIEMS.

 43. Dalija:

  Aš nenoriu diskutuoti, bet kada yra tiek daug parašų ir jie nesuklastoti valdžia privalo paklusti Lietuvos žmonėms.Kam tada seimas reikalingas, prezidentė, jei jie yra tuščia vieta t. y. neatstovauja liaudies interesams. Tokia mano nuomonė.

 44. Dalė:

  VRK pergudravo ne P.Šliužą, o jus VISUS.
  Ir jus, gerb. Z.Vaišvila, taip pat.
  Panaudojo principą “skaldyk ir valdyk” ir visi ant jo “pasimovėte”.
  Nustokit pūstis vieni prieš kitus, ypač vadovai. Ar tokie durneliai esate, kad nematote, jog jus sukiršinti nori?
  Perlipkit per savo “ego’, jei jums tikrai rūpi Žemės, o ne nuosavos garbės reikalai.
  Nesistenkit rodytis neklystančiais-tokių mes ir taip per daug matome kasdien, o padėtis Lietuvoje negerėja.
  Nusimeskit karūnas, išlikite paprastais žmonėmis, pripažinkite sau savo klaidas, o ne baksnokite pirštais į bendražygių netobulumą.
  Ne niurkdykite, o remkite vienas kitą, ir tikrai šią kovą laimėsite.

 45. gaudy:

  Na jei šliužas toks drąsus ir atsisakė advokatų visų vardu, matyt ruošiasi vienas ir trūkumus pašalint…ką gi tegu mėgina gal išeis … aš tai rašau ne šiaipsau, o todėl, kad ir aš rinkau parašus…. O dėl Šliužo kaltinimų Z. Vaišvilai, tai labai naivus vaikiškas požiūris. Tai baudžiauninko požiūris, maždaug “aš su zeniukiu susitarsiu… jūs tik netrukdykit…juk jis irgi žmogas… na jei reiks zeniukui į rankeną pabučiuosiu…” Toks nusižeminimas buvo matomas per visą posėdį… O Z. Vaišvilai noriu pasakyti: tikėtis laimėti teismų pagalba yra, taip pat, naivu kaip ir bučiavimas zeniukui į ranką tikintis palankaus sprendimo. Pastebėjimai: 1. kai to reikia valdžiagyvių sistemai teisės iš vis nepaisoma (pvz. krūvos, Gatajavai, Paberelius, dailininkas Žaltauskas ir t. t. Garliavos sąmoningai net neįtraukiu): 2. kai to reikia valdžiagyvių sistemai įjungiama teisinė demagogija ir jos moksliniai teisės specai, pvz. teigia viešose publikacijose: “priimtos referendumu pataisos prieštaraus Konstitucijai”. Kas gali paaiškinti kaip atskiras Konstitucijos str. prieštarautų Konstitucijai. Aišku kad tokie pasakymai ir pasisakymai demagogija. Bet publikacijos ir vardai asmenų, kurie rimto veidu tai teigia rodo, kad tokiu būdu bus plaunamos smegenys ir iš juodo bandoma padaryti baltą.
  Ir svarbiausia, kad net teisminis kelias (kokie advokatai nebūtų gabūs ir talentingi) negarantuoja pergalės. Tai yra tik vienas iš kelių. Teisminis kelias gali būti reikšmingas tik ateičiai, t. y. apskundus žmogaus teisių teismui ir laimėjus būtų pašalintos neprotingos, neteisingos ir neproporcingos referendumo įstatymo normos nusikalstamai ribojančios piliečių referendumo iniciatyvos teisę.
  Išvada: pagrindinis suverenių galių nešėjas yra Tauta, todėl kievienu atveju vrk posėdžio metu, teismui VAT nagrinėjant skundus dėl referendumo, turi visiems vrk komisarams, teisėjams už apykaklių girdėtis tautos šnopavimas… tai reiškia, kad dabar jau atėjo laikas Vilniaus maidanui …. šai ir viskas sprendimų ir kelių daug, o pergalė viena. Viskas kas priartina pergalę – teisinga, tauta turi išeiti į gatves, jei norim laimėti, jei ne einam miegot…

  • gaudy:

   Papildau. VAT neturėjo teisės nenagrinėti skundo, tai yra pažeidimas, nes nėra Konstitucijoje ir įstatymuose numatytų, kažkokių tarpinių sprendimų, – yra tiesiog sprendimai, kuriais pažeidžimos materialinės ar procesinės teisės normos, arba jei teismas nustato kitaip nepažeidžiamos normos.

   • Nepolitikas:

    O teises klausimais, tai tamsta smarkiai „bukas“.

    • gaudy:

     tai nurodyk kur aš bukas jei toks vunderkindas

    • gaudy:

     nepolitikui dėkoju ir už tai…

     • Nepolitikas:

      Nepik, tiesiog neturiu laiko. Tu pats per CPK ir KT nutarimus pažiūrėk, jeigu pradėjai rašyti apie teisę(kada ir kaip atsiranda).

      • gaudy:

       Konstitucinio teismo kompetencija nustatyta Konstitucijoje. Ir ten ten Konstituciniam teismui suteikta tik nustatyti ar įstatymai ir kiti seimo ar vyriausybės teisės aktai atitinka Konstituciją. Konstiucinio teismo nereikia sureiškminti, nes jo teisės ir pareigos išplaukia iš Tautos galių, t. y. Tauta referendumu ar per įgaliotus atstovus (seimą) gali pakeisti Konstitucinio teismo teises ir pareigas ar net visai panaikinti. Taškas visa kita yra tuščių puodų skambesys. Dėl CK CPK taikymo, tai jie taikomi tik tada jei to ar kito santykio neregulioja specialus įstatymas. O Vyriausio administracino teismo kompetencija nustatyta Administracinės teisenos įstatymas. Po Konstitucijos antras pagal reikšmę teissės aktas yra Civilinis kodeksasa, kuriame nurodyta, kad taikant CK ir kitus teisės aktus privalu laikytis teisingumo, protingumo ir proporcingumo, kriterijų Čia žemiau tiesiog cituoju, ką teismas turėjo atlikti pagal savo kompetenciją. Teismas palikęs nenagrinėtą skundą piktybiškai neatliko savo pareigų ir tuo sulaužė priesaiką. Skundo palikimo nenagrinėtu pagrindus nustato Administracinės teisenos įstatymo procesinės normos:Teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą jei suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka; ) jeigu skundą (prašymą) padavė neveiksnus asmuo; jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo; jeigu teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo; jeigu teisme nagrinėjamas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių dėl to paties administracinio ginčo ir jeigu į posėdį neatvyko pareiškėjas, o teismas nelaiko esant galima išspręsti bylą pagal esančią byloje medžiagą, kai apie tai pareiškėjui buvo pranešta. Tai yra skundo palikimo nenagrinėtu pagrindų baigtinis sąrašas.

       • Nepolitikas:

        “Tauta referendumu ar per įgaliotus atstovus (seimą) gali pakeisti Konstitucinio teismo teises ir pareigas ar net visai panaikinti” – TIK TAUTA. Seimas negali – “Valdžios galias riboja Konstitucija.”
        “Dėl CK CPK taikymo, tai jie taikomi tik tada jei to ar kito santykio neregulioja specialus įstatymas. O Vyriausio administracino teismo kompetencija nustatyta Administracinės teisenos įstatymas”- Taip, bet mes kalbėjom ne apie teismus, o apie teisę kreiptis į teismą (neabstrakčiai).
        „Teismas palikęs nenagrinėtą skundą piktybiškai neatliko savo pareigų ir tuo sulaužė priesaiką.“ Ir cituoji „Teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą” – taigi tavo klaida, kad tu neskaitai visą įstatymą ir nesupranti procesą. Teismas : nuo 83 str. ir toliau. Pateikiu tau išrašą: „Administracinių teismų praktikoje argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). Kitaip tariant, administracinis teismas, nagrinėdamas skundą dėl tam tikrą administracinę procedūrą užbaigiančio sprendimo, gali nagrinėti ir procedūrinių aktų (sprendimų), kurie atskirai administraciniam teismui neskundžiami, teisėtumą ir pagrįstumą bei jų poveikį galutinio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju byla turi būti nutraukta kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 15 str., 101 str. 1 p.). Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, jog kiti skunde nurodyti argumentai šiuo atveju yra teisiškai nereikšmingi, todėl teismas jų pagrįstumo nevertina ir dėl jų nepasisako.“ Ir „NUTRAUKTI kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.” Taigi priėmė(o ne atmetė), išnagrinėjo ….. Nors tai prieštarauja Konstitucijai, bet ne įstatymams(tolia jau yra įstatymo įtvirtinta „Administracinių teismų praktika“) 🙂

        • gaudy:

         Klaidini, kad seimas negali keisti Konstitucijos. Cituoju: Konstitucijos 1 str. nuostata “Lietuvos valstybė yra nepriklausomademokratinė respublika” gali būti pakeista jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių turinčių turinčių rinkimų teisę. Tik referendumu gali būti keičiamos pirmojo skirsnio “Lietuvos valstybė” bei 14-ojo skirsnio “Konstitucijos keitimas”nuostastos Konstitucijos pataisos dėl kitų skirsnių turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime du kartus” (Konstitucija 148 str, ). Balsavimas turi vykti darant nemažesnę kaip trijų mėnesių pertrauka ir už pakeitimus turi balsuoti konstitucinė dauguma semo narių , t.y. 2/3 visų seimanarių. Konstitucinio teismo funkcijos bei teisės ir pareigas nustatytos Konstitucijos VIII skirsnyje. Šiam skirsniui nėra taikomi jokie ribpjimai keisti tik referendumu. O be to kaip pakeitė tą patį Konstitucijos 47 str.?
         Dėl VAT tai nurodei pagrindus nutraukimo bet tam pačiam ABTĮ 15 str. sakoma, kad teismai sprendžia bylas dėl:9) rinkimų ir Referendumo įstatymų pažeidimo ir tai daro tik VAT. Kitų galimybių ginčo sprendimui nėra, nes nėra jokios galimybės kreiptis į kitą institucują ir VAT yra vienintelė institucija sprendžianti tokius ginčus. Kadangi VAT yra savarankiška ir formuoja praktiką, o šiuo atveju ydingą praktiką ir tą sustabdyti praktiškai neįmanoma, nes jie pastys sau karaliai. Bylos nutraukimo pagrindus nustato ABTĮ 101str. Ir jie nutraukė vadovaudamiesi 101 str. 1 p. jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. O to pačio įstatymo 15 str. 9 p. nustatyta, kad nagrinėja ginčus dėl rinkimų ir Referendumo įstatymų pažeidimo. Taigi VAT parodė špygą…

         • Nepolitikas:

          Dabar ramiai apgalvok, ką tu pats prirašei… ir dar karta : „„Administracinių teismų praktikoje argumentai dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra“ o tai yra 13 straipsnis. Vienodos teismų praktikos formavimas.

          • gaudy:

           Šiaip matau nelabai suprantam vienas kitą. Čia kaip ir su Konstitucija. Norėjau pasakyti, kad šiuo atveju, tai netaikytina, tik tiek…galėčiau pagrįsti, bet manau, kad neverta, nes vietos per mažai. Sutinku – taip VAT vieningą praktiką formuoja, bet ta praktika neturi įstatymo galios ir yra tik rekomendacinio pobūdžio. Mūsų teisė yra ne precedentinė, kontinetinė, kur sprendžiama ne pagal teismų precedentą (pvz. Angija, JAV, ir t.t.), o pagal įstatymus tik atsižvelgiant ir tai ne visada į teismų praktiką.

 46. S:

  Baikit čia pergyvent. Surinksim tuos parašus. Ar jūs suprantate, kad nebuvo skirtumo, kas kalbės su Vaigausku tame VRK posėdyje? Bet kuriuo atveju, 99% tikimybe VRK priimtų tą patį sprendimą. Advokato atstovavimas irgi nepakeitė sprendimo, taigi matėme visi. Gerai pradžioj sekėsi, po to VRK jį suvartė. Ir kaip nesuvartyt, taigi VRK turi visišką sprendimo teisę. Gal ir yra maždaug 1% tikimybė, kad kažkas suvartytų ten Vaigauską ir “priverstų” VRK priimti reikalingus sprendimus iškalbingu moraliniu spaudimu. Bet mes neturime pasitikėti stebuklais arba 1% lygio tikimybe, bent jau tam dar laikas neatėjo… 😉 Gerai, kad Šliužas kovojo su VRK, gerai, kad Vaišvila, gerai, kad visi kiti, mes prasiveršim. Dabar susikaupkim tam parašų patikslinimui. Pergalė arti! 🙂

  • gaudy:

   pritariu jūsų optimizmui tačiau, pasakymas, kad “advokatą suvartė vrk…” nesutinku, nesa advokatas iškart fiksuoja visus procedūrinius ir materialinių teisės normų pažeidimus, o su viskuo sutinkant, o vėliau skundžiant gali turėt liamemos reikšmės nagrinėjant teisme. teismo atsakymas šiuo atveju būt papras tas jūs sutikote taigi jūsų pretenzijos nenagrinėtinos, Taip vrk turi sprendimo teisę bet atkreilit dėmęsį kaip jautėsi zeniukas posėdyje su advokatu (praikaitavo, nervinosi, gal ir bezdėjo), o vakar tiesiog žydėjo, va koks geras tas mūsų zenius

   • S:

    čia daug tiesos. Iniciatyvinė grupė galėtų nesutikt su VRK patvirtinta metodika, tas teisme gali reikšmės turėt. Advokatas dar turbūt pasirodys, pažiūrėsim, reikia ruoštis visomis kryptimis. Bet priverst VRK kažkaip susilaikyt nuo jų piktybinių veiksmų ir įstatymų pažeidinėjimo labai sunku. Aš irgi už tai, kad reikia spaust šituos veikėjus. Bet norėjo Šliužas “gražiuoju” susitart, tegul. Dabar įsitikino kaip yra, pamatėm visi. 🙂

    • medus:

     Šliužas yra tik labai naivus žmogus, kuriuo žemiausiu būdu pasinaudota. Nepykime ir neteiskime – tai jau padaryta ir nepavydžiu jam tos akimirkos, kai jis tai suvoks. Bet esame mes, mes galime, niekada tuo neabejokime.

     • S:

      Gal jau suvokė. Daug jis visokių klaidų pridarė, suprantam ir užjaučiam, aš čia nesiplėsiu. Bet mes parašus savarankiškai surinkom, gal kaip nors dabar patys susiderinsim ir patvirtinimus surinksim, pamanyk trukdžiai. 😉

      • medus:

       Taip, S, tik taip.
       Vienas žmogus – mažytė netektis, nors kainavo mums brangiai. Man iš tiesų gaila Šliužo. Jei taip neskaudėtų dėl tos žalos, kurią jis padarė Lietuvai, beveik norėčiau jį paguosti. Bet kol kas per daug skaudu, tad belieka dirbti ir apie tai negalvoti. Džiugu jus čia vėl matyti 😉

 47. savanore:

  VRK nariams.tai kaip ten dėl registruotomis siuntomis tiesiai atsiųstų parašų lapų patikrinimo???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!

 48. Romas:

  Pirmiausia būtina susitelkti ir išsirinkti tinkama vadovybę. Prie visos pagarbos P. Šliužui turiu pranešti, kad jis nebėra tinkamas vadovauti ir atstovauti Iniciatyvinei grupei. Vairą turėtu perimti labaiu išsilavines, komuniklibalesnis žmogus. Rekomenduočiau signatara Z. Vaišvila.

  • Giedrius:

   O dar didesnio “stabdo”
   (visų reikalų)
   kaip pasieškoti Lietuvoj, ar
   nesumastytumėt p. Romaii?
   Žvelk giliau;
   daug daug.

   • Romas:

    Viska aš suprantu. Ir supraskite mane tiesingai, aį prieš Patnciškų Šliužą bei kei kuriuos kitus iniciatyvinės grupės narius nieko blogo neturiu. Referendumą organizavo P. Šliužo vadovaujama Iniciatyvinė grupė. Gerbiu už tai. Tačiau pastarujų dienų iykiai rodo, kad reikia atsinaujinti. Kai pradėjome rinkt parašus – buvo daug puikių idėjos žmonių. Tačiau pradėjus rinkti parašus, jų prisijungė dar daugiau, iš kuriu -nemažai garningu žmonių. Todėl manau, kad sėkmingam referendumo organizavimo procesui tikslinga atnaujinti iniciatyvinę grupę. Pasyvesnius bei ne itin gebančius asmenis (pavardėmis neminėsiu) tikkslinga pakeisti veiklesniais. Grupei galėtų vadovauti (jei tik sutiks ) Z. Vaišila. Ką jūs apie tai manote?

    • gaudy:

     Negali, nes iniciatyvinė grupė yra referendumo įstatymu apibrėžta asmenų grupė. Vadovavimas ar grupės vadovas įstatyme iš vis nenumatytas. Yra nustatyta, kad iniciatorių turi būti nemažiau 15 piliečių. O iniciatyvinės grupės veiklą ir vadovavimą niekas nedraudžia organizuoti vadovaujantis CK junktinės veiklos sutartimi nustatant kiekvieno iniciatyvinės grupės nario teises ir pareigas.

    • skdonatas:

     Romai, čia per didelė atsakomybė, kad pasitikėtumėte žmogum iš šono, kad ir pačiu geriausiu. Vadovauti gali TIK PRADŽIOJE ĮREGISTRUOTI INICIATYVINĖS GRUPĖS NARIAI. Nedrįskite išleisti vairo iš savo rankų! Nepatinka man Vai6vilos poza “jūs dirbkit, o aš pavadovausiu”. Bet ne Vaišvila, o principas. Jei judėjimas nori būti stiprus, nesuskaldytas, vadovauti turi TIK nuo pradžios jame buvę žmonės.

     Dažniau susirinkite, tarkitės, labiau pasitikėkite vieni kitais, geriau pažinkite vieni kitus, kur kurio stiprios pusės, ir viskas bus gerai.

     O visokiausi geranoriai ekspertai geras dalykas, tegu padeda, patarinėja, bet ar jų klausyti, spręskite iniciatyvinė grupė. Ir kas per keistas noras būtinai įsitaisyti pašalinį poną ir pasidaryti jo šuniuku?

     • Andrius:

      Vadovauti turi zmones, kurie gerbia komanda, valdo emocijas ir suvokia asmenines atsakomybes masta, galintis patikimai atstovauti komandos tikslus viesai, ziniasklaidoje. Objektyvumo delei, jau seniai laikas suvokti, kad Sliuzas (su visa pagarba jo specifinei charizmai) tam paprasciausiai nera tinkamas.

  • Barbora Saulė:

   Tai ir veikit. Pranciškus Šliužas nuveikė tikrai daug, buvo labai nuoseklus ne viena dešimtmetį žemės klausimu. Lenkiu galva prieš jį. Bet esant tokiam valdžios struktūru pasipriešinimui turbūt pavargo bekovodamas. Kas matyti iš šalies: gerbiamas Pranciškus per daug pesimistiškai nusiteikęs – tai neleistina tam, kas turėtu būti lyderiu ir įkvėpti kitus. Pats pripažino, kad nemėgsta kompiuteriu – o be ju šiandien negali turėti bent kiek visapusiškesnės informacijos. Nesupranta, kad prieš visa ta valdiško aparato demagogija galima kalbėti tik teisiniais argumentais. Be reikalo kritikuoja Konstitucija – tokia, kokia buvo priimta 1992 m. Piliečiams balsuojant referendume, buvo puikus dokumentas. Tik seimo nariu padaryti kai kuriu straipsniu pakeitimai iškraipė žmoniu tikraja valia

  • Nepolitikas:

   Yra toks geras rusiškas posakis: „ На переправе лошадей неменяют.“

   • mintys:

    yra lietuviškas posakis: brąstoj arklių nekeičia,- kam tos rusybės su perepravom…….

    • medus:

     Kad “keisti” nėra ką – tiesiog vienas žmogus pats sau sugalvojo, kad jis yra “vadovas” ir jo valioje spręsti kas bus su Lietuva. Tokių įgaliojimų vienam žmogui nesuteikė niekas. Dėkoju Šliužui už referendumo iniciatyvą, be jo pagrindinis vaidmuo baigėsi, kai ėmėme dirbti visi. Niekas parašų nesurinko vienas, niekas negali spręsti vienas, elementaru. Be jokių blogų jausmų – tegu jo kaltė lieka jo sąžinei, neapsunkinkime.
     Dirbdome kaip bendruomenė ir tikimės būti atstovauti kaip bendruomenė.

 49. KuR Šliužo savigarba?:

  Klaiku buvo girdėti ,stebint sausio 3 d. vaizdo įrašą iš VRK posėdžio ,kaip gerb. Šliužas kreipiasi į VRK diplomuotų niekšelių šutvę žodžiu ,,gerbiamieji”….
  Ar ponas Pranciškus nei kiek savigarbos nebeturi, kad į tą politinės nomenklatūros užsakymą vykdančių liokajų ir faktinių tūkstančių piliečių valios vagių kompaniją kreipiasi ne žodžiu ,,ponai” , bet garbiu žodžiu…
  Juk net paskutinam mulkiui aišku, kad tą šutvė padarė viską ,kad pavogtų dešimčių tūkstančių valią ir ,kad pataisymas dabar būtų neįmanomas…
  Ar ponui Šliužui tai neaišku? Jei aišku, tai kodėl reikia apsimesti baudžiauninku??? Manėte, kad tie niekšai jums už nuolankumą padėkos ir viską, susigraudinę dėl Jūsų nuolankumo ir meilikavimo, užskaitys??? \
  Jie tamstą , kaip ir kitus iniciatyvininkus, mulkino ir maustė nuo radijos ir tv laidų nedavimo dienų , nuo pirmos parašų atidavimo dienos ir apsuko apie purvinas savo špygas dabar….
  Kaip galima taip žemai kristi lyg ir laisvam oriam žmogui…
  Juk garbingiems ir mastantiems žmonėms viskas jau dabar aišku- tie niekšai padarė nusikaltimą,už kurį demokratinėje, o ne ,,valdomos demokratijos ” valstybėje būtų teisiami…
  Juk ,aišku, kad po jų vagystės ir taisymo vergiškų sąlygų nebus reikiamo parašų kiekio ir lauks teisiniai beviltiški ginčai.. O koks advokatas su Šliužu dabar benorės dirbti, jei gerb.Saulius Dambrauskas Šliužo buvo išspirtas per kelias valandas…
  Buvau geresnės nuomonės apie gerb.Pranciškaus orumą ….
  .O čia dar jo fokusas su staigiu (vienaasmenišku????) advokato paslaugų atsisakymu…Ir vienaasmeniškas monologas posėdyje, užkimšus burnas likusiems iniciatyvininkams…
  .Pone Šliužai, kas atsitiko su Jūsų savigarba ,sveiku protu ir orumu?? O juk tiek gerų, didžiavyriškų darbų per metus padarėte, bet finale žeminatės prieš vagis ir niekšus lyg baudžiavos laikais…
  Pagarbiai , bet su didele nuostaba dėl vergiško koordinatoriaus nuolankumo ir meilikavimo tikrų niekšų atžvilgiu…
  Parašų rinkėjas

  • Romas:

   Ar galima būtų daryti prielaida, kad P. Šliužas…. (neturiu faktų, tad nutylėsiu)
   Labai daug sutapimų. Ir mes puikiai žinome, kaip veikia ivairios tarnybos – jos į ivairias organizacijas iterpia savo agentus. Tad man kyla rimtu itarimu. Labai rimtu. Tačiau nuo kaltimu susilaikysiu. Bet savo nuomone į tai turiu.

   • savanore:

    o man tai kyla rimtu itarimu del tamstos,laaabai rimtu ,bet susilaikysiu))

    • Romas:

     Gerbiamoji, manęs įtarinėt nereiktų. Nesiveržiu būt nei pirmuoju, nei antruoju, net ir ne dešimtuoju. Parašų surinkau ne itin daug, bet juos rinkau tvarkingai ir atsakingai.
     Tai viena. O kita – ka galima pasakyt apie žmogų, kuris daro tokias klaidas? Todel visiškai naturalu kad kyla itarimų. Tikiuosi, kad klystu. bet jei iniciatyvinė grupės atnaujinti negalima, tai gal bent reikia juo ipareigoti klausyti tokiu žmoniu, kaip Vaišvila patarimų. Supraskit – tai savarbu.

     • skdonatas:

      Romai, jei tu Kaulinis, tai tavimi norėčiau pasitikėti. Bet tokie įkyrūs bandymai įbrukti judėjimui iš šono vadovą tikrai pasitikėjimo nekelia, nors tu čia siūlytum Arkangelą Mykolą. Sveika kritiškai vertinti esamo vadovo žingsnius, bet jį keisti turi tik iniciatyvinės grupės narys bendru grupės sutarimu.Tuo labiau kad vienas ZV mums tiek pgalių į ratus kaišioja, o tu siūlai kitą ZV mums į vadovus. (Čia juokauju, žinoma…)

 50. Išeitis – visos Lietuvos žemės NACIONALIZACIJA (užsienio piliečiams nekompensuojant jokių išlaidų, susijusių su žemės įsigijimu – motyvuojant tuo, kad žemė nėra prekė ir ji neturi kainos), vėliau perrašant dabartines Lietuvos piliečių nuosavybės teises į ilgalaikę žemės nuomą su teise ją pratęsti.
  Žemę išnuomoti tik tiems, kas ją realiai dirba ir tik tokį žemės plotą, kurį gali apdirbti konkreti šeima be samdomos darbo jėgos.
  Uždrausti žemės pernuomavimą tretiems asmenims.
  Panaikinti žemės ūkio bendroves, kaip juridinius asmenis, valdančius žemę. Bendroves leisti kurti tik kooperacijos pagrindu, kai keli ūkininkai apjungia savo šeimų dirbamas žemes ir pritraukia investuotojus į gamybos priemones ir perdirbamąją pramonę. Skatinti užsienio investicijas į tokias kooperatines bendroves dalininko teisėmis, nesuteikiant jiems jokių nuomos teisų į pačią žemę.
  Skatinti emigravusius Lietuvos piliečius grįžti į Lietuvą, iš valstybinio žemės fondo suteikiant jų šeimoms nuomos pagrindais dirbamą žemę.

  • Romas:

   Nacionalizacijai nepritariu. Sovietai jau bandė nacionalizuoti. Žinoma, kaip Lietuvos žmonės nukentėjo. Dabar valdžia stumia į Eurosijūzo gėbį. sovietai buvo vienas kraštutinumas, eurosojūzas – kita. O mūsų vieta per vidurį. Privati, koperatinė ir valstybinė žemės nuosavybė. tačiau tik Lietuvos piliečių ir jų sukurtų įmonių. Užsieniečiams – tik nuomoti, bet neparduoti. Juk gali išsinuomoti ilgam ir vystyti čia žemės ūki. niekas to nedraudžia. Bet parduoti – ne.

   • Prusas:

    tame ir esme kad tie sovietai is zmoniu nacionalizavo ir dabar patys sau ponai, todel butina atstatyti istorini teisinguma NACIONALIZUOJANT stribu turta, o stribus teisiant kaip nacius

   • ar būtina remtis vien negatyviais pavyzdžiais?:

    Sovietinio neproduktyvumo priežastis ne žemės priklausymas valstybei, o ūkio tvarkymas per valstybinius funkcionierius visiškai atmetant privataus ūkio galimybes. Pirkdami žemę mes klaidingai įsivaizduojame, kad ji tampa mūsų priklausomybe. Iš tikro mes tik įgyjame teisę naudotis ta teritorija tarpžmogiškuose santykiuose. Nuoma atlieka lygiai tokią pačią funkciją ir dar sumažina spekuliacijos žeme galimybę. Dar vienas argumentas. Tai, kad kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę naudotis žeme ir privati-neribota nuosavybė iškraipo tokias galimybes. Juk žemė ne prekė. O pinigų funkcija taip pat gerokai iškraipyta.

 51. Lietuvos patriotas:

  Siulau visiems baigti pyktis čia, nes tai nieko neduos, o susitelkt dėl lietuvių Tautos ir Lietuvos valstybės gerovės. Pradžiai prašau pasirašykite šią peticiją prieš prievartinį vaikų atėmimą http://www.change.org/petitions/eu-parliament-abolish-adoptions-without-parental-consent

  Dėkui visiems, nebūkim abejingi savo Tautos ateičiai!!

 52. Visi atmesti 30,000 parašų turi būti paskelbti viešai, kad asmenys, kurių parašus atmetė VRK, tai pamatytų ir galėtų asmeniškai kreiptis į VRK arba sausio gale visi šie 30,000 asmenų susirinktų į mitingą po VRK langais.
  Jei VRK nepaskelbs šio sąrašo – galima tada tai reikalauti per VAT
  apeliacijos būdu.

 53. Romas:

  Labas vakaras,
  Ačiū, viską gavau. Viskas suvesta tvarkingai, užduotį užskaitau. Tiesa, matau kad ir Jūsų kompiuteryje instaliuota GIS lietuviškų rašmenų nepalaiko. Na, bet tai jau techninė problema, tad jokios negatyvios įtakos užduoties atlikimui neturi. Iš tiesų galite pabandyti sutvarkyti kompiuterį – reikia jo sistemos Locality nurodyti LT. Čia – ateičiai (jei norėsite ateityje tvarkingai dirbti su GIS).
  Gero vakaro!
  RT

 54. Prusas:

  vrk yra sudu gaminimo ir malimo kompanija 😀

 55. Prusas:

  cia tas bebras vaikauskas prasosi teismo? jis su savo asilu saika tikrai bus teisiamas tik kitokiame teisingame teisme, tuo jis ir jo siknalaiziai gali neabejoti

 56. Romas:

  Dar pagalvojau. O kodėl nepabandžius kreiptis į Europarlamentą? 320000 piliečių parašų (daugiau nei kas dešimtas suaugęs Lietuvos pilietis!) – tai superdaug. Nei viena normali šalis tokio piliečių kiekio tikrai neignoruotų. Įdomu ką pasakyti Europarlamentas. Juk jame ir mažų piliečių grupių klausoma. o čia – virš 320000! O tai jau rimta.

 57. Prusas:

  VRK=visasajungine ruru kompanija

 58. Iš miškų:

  Peržiūrėjau VRK posėdžių įrašus, kur dalyvavo advokatas ir kur jo nebebuvo.
  Trūksta žodžių. Advokatui atstovaujant situacija buvo kontroliuojama, kalbama konkrečia teisine ir faktų kalba. Ir kiti iniciatyvinės grupės nariai jautėsi drąsesni. O Vaigauskui plikė blizgėjo nuo prakaito. Užtat sekančiame posėdyje be gerb. S. Dambrausko Vaigauskas jau jautėsi kaip savo namie- kada tik norėjo tada ir tampė vadeles.
  Po galais, jei sugedo mašina, tai logiškiausia kreiptis tiesiai pas automeistrus, bet ne aimanuoti, lankstytis ir atsiprašinėti variklio atidarius kapotą. O šioje situacijoje VRK ciniškai elgiasi ir pažeidinėja įstatymus, tai ir spręsti galima teisiniu būdu tik su specialisto teisininko pagalba. Ir griežtai.
  Jei nuo pat pradžių būtų dalyvavęs advokatas ir užginčijęs 14 tūkst. išbrokuotų parašų, galbūt VRK nebūtų susitvarkiusi su tokiu pasipriešinimu nuo pat pradžių ir referendumas būtų buvęs jau užskaitytas. O dabar P. Šliužas savo vardu sutiko su VRK pažeidimais ir leidžiasi toliau manipuliuojamas.
  Labai aiški situacija, kaip Vaigauskui pavyko taip viską kontroliuoti. Suskaldė iniciatyvinę grupę, išskyrė iš jos suvaldomus asmenis, juos pagyrė, po to pagrasino, nuteikė prieš kitus kolegas ir dabar tampo už vadelių.
  Bet argi P. Šliužui jo asmeninės ambicijos ir nesupratimas, jog jis neturi pakankamai kompetensijos spręsti tokius klausimus yra aukščiau jo paties iškelto kilnaus tikslo? Juk jo vardas nedings bet kuriuo atveju. Kad ir kaip baigtųsi, jis vis tiek išliks, kaip pagrindinis idėjos generatorius. Bet kai ateina kritinis momentas, juk geriau paprašyti pagalbos. Šiuo atveju net prašyti nereikia, ji pati buvo pasiūlyta garbių žmonių, bet taip ciniškai atmesta. Kiek darbo padaryta, kiek žmonių įtraukta, bet dabar iš P. Šliužo pusės vyksta atvirkštinis griovimo procesas. Nenuostabu, jog jau kažkam ši istorija asocijuojasi su tyčine veikla arba parsidavimu.

  • G.P.:

   Bravo. Pasirašau po kiekvienu Jūsų žodžiu. Žmonės, paprotinkime gerb. Pranciškų (gražiai, broliškai), kad toliau taip niekur nenuvažiuosime. Tegul perduoda įgaliojimus advokatams. Derybos su VRK – tai teisinio PROFESIONALUMO reikalaujantis reikalas.

   • medus:

    Kai kurie žmonės per daug naivūs, kad suvoktų savo silpnumą ir pažeidžiamumą. Belieka pasistengti, kad tokie padarytų kuo mažiau žalos, net jei tai kainuoja didžiules vidines pastangas.

    Akivaizdu, kad kai kurių žmonių išsilavinimas ir vidinė dora neleido laiku sustabdyti situacijos nesuvokiančio žmogaus. Bet – kaip sakiau – įvyko kas įvyko ir dėl to rezignuoti vis iš naujo neverta. Mes vis dar esame – minus vienas pasimetęs žmogus, padaręs neatitaisomą žalą iniciatyvinei grupei ir savanoriams. Bet net ir su tuo galime gyventi.

    • S:

     Galim ne tik gyventi, bet dar ir laimėti. Įrodymas, kad mes parašus surinkom. Tiesą sakant, nieko čia naujo nėra. Iš pradžių žmogus atsisakė berods pusės milijono pinigų. Po to nekoordinavo pačio veiksmo. Dar priedo sugebėjo Kaune kažkur pasisiuntinėt necenzūriškais žodžiais ir iššaukė sabotažą (keli šimtai lapų neišpakuotų). Paskui per radiją atvirai dėstė pažiūras, kad pinigų išvis nereikia, tai jį kaip kokį akmens amžių gentvilai pristatė, referendumo reklama kaip reikiant, mes net šypsojomės, kai klausėm šito. Dar paskui sugebėjo baltą vėliavą iškelt, kad nesurinksim parašų. Surinkom tuos parašus… Kaip matot, mes jau pripratę. 😉 O šiaip tai Šliužas toks žmogus. Gyvent linksmiau su tokiais, Velniai rautų. 🙂 Ir jis tikrai ne Landsbergis. Ne šachmatininkas. Dabar mes nugalėsim, o po to galėsim pasveikint Šliužą. Bet galbūt svarbiausia – nepradėkit šito žmogaus visų pasisakymų priimt už gryną pinigą. Visokių yr, turbūt visokių reik. Ir mums visiems, ir pačiam Šliužui reiktų suprast, kad lazda turi du galus ir kiekvienas palaikantis yra labai vertingas, nes nulemia pergalę kitiems nesuvokiamais savo būdais (įskaitant Šliužą)… Težydi vienybė!

     • medus:

      Težydi! O jūsų žodžiai – visiems į širdis.
      Jei vakar šio vargšo pasimetusio žmogaus “dėka” nebūtų prarasta tiek daug, neverta būtų apie jį ir kalbėti. Koks apmaudus dėsnis, kad kiekvienoje iniciatyvoje atsiranda žmonių, nesuvokiančių padėties rimtumo.

     • >S:

      Jūsų mintis “Bet galbūt svarbiausia – nepradėkit šito žmogaus visų pasisakymų priimt už gryną pinigą …” – teisinga, jei kalbėtume buitiniame lygyje, tačiau to žmogaus keistoki pasisakymai garsiai nuskamba ir per VRK posėdžius , o valstybinei institucijai, nesvarbu, kokia ji gera ar bloga būtų, tokiu motyvavimu nepasiaiškinsite.

     • to: S:

      Bet galbūt svarbiausia – nepradėkit šito žmogaus visų pasisakymų priimt už gryną pinigą. Visokių yr, turbūt visokių reik. Ir mums visiems, ir pačiam Šliužui reiktų suprast, kad lazda turi du galus.
      Aš pridėčiau ir Rolandą Paulauską – prie Šliužo.
      Abu labu toki.

  • IŠ MIŠKŪ. Šiuo komentaru viskas pasakyta. Aiškiau būti negali.

 59. Prusas:

  vaikauskas yra suvaikejes talibu vadas vardu alibaba ir turi visa buri bezdanciu plesiku

 60. Gal kas norite prisijungti. Organizuoju dėl geresnio gyvenimo ir demokratijos padidinimo referendumą. Daugiau prezidento.lt

 61. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  “neesminių įrašų dėl referendumo paskelbimo trūkumų ….”
  —————
  Esme tame, kad neesminiai trukumai is viso neturi buti taisomi, nes jie turi buti pripazinti GALIOJANCIAIS, nes trukumai tai NEESMINIAI!!!!, neiskreipia istatymo esmes…. zmogus pasirase ir taskas. Esminis trukumas… jei nepasirase… tai toks turi buti neuzskaitomas irasas. Pacioje pradzioje jau logine nesamone. Teisingumo, saziningumo ir protingumo privalomi principai taip diktuoja. Neesminiai trukumai turi buti uzskaityti, kaip BE TRUKUMU!!!

  • pensininkas:

   Pritariu jums 100 procentų, neesminiai trūkumai be sadistinių (kankinimo) veiksmų iš Vaigausko komisijos pusės privalo pripažinti tinkamais, kaip ir pasirašymo datos nebuvimas, nes pasirašymas galėjo vykti tik 3-jų mėnesių bėgyje. Parašai su neesminiais trūkumais teismas turėtų pripažinti tinkamais.

 62. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Zemes pardavimo uzsienieciams AFERA gerokai pranoksta AFERA, kai zeme buvo padaryta “KILNOJAMA”. Zemes aferistu Lietuvoje netruksta, nes Lietuva valdo koloborantas….. tas pats kur ir buvo…. Zeme parduoti uzsienieciams REIKIA, nes to reikia Lietuvos zemgrobiams ir naikintojams. Lietuviams to NEREIKIA! Ta jau senai zinojo Vytautas Didysis…. o vytautas mazasis, to nesuprato ir nesupras, nes pacio seimynele pasinaudojo aferistisku zemes kilnojimo istatymu, kuri ir galejo priimti tik AFERISTAI! Dar siaip taip galima butu kazka tame suprasti, jei butu grieztas apribojimas…… lenkai NEGALI tureti jokios zemes nuosavybes Lietuvoje, nes laiko dali Lietuvos OKUPAVE IR ANEKSAVE daugiau nei 90 metu!!! Tai dabar be banditisko karo nusipirs Lietuva.

 63. Nepolitikas:

  Perskaičiau tą kurinį tipo „metodika“. Keistas kurinis – įforminimas neatitinka „dokumentui“(yra įstatymu nustatyti reikalavimai): nėra kas paruošė, kada paruošė, kas patvirtino, antspaudo ir t.t., t.y. dokumento tekstą negalima identifikuoti teisme, kadangi bėra jokių rekvizitu.
  Jeigu tai yra „neesminių trūkumų šalinimo metodika“, tai kodėl:
  1. „trūkumų šalinimo būdai“, rašoma apie VRK sprendimus? Tai yra „įteisinami“ busimieji ir jau padaryti sprendimai, tuo labiau nepagristi(nėra nurodoma įstatymo normos, kodėl jie NEGALI būti pašalinti).
  2. Du kart „metodikoje“ pakartoti „A“ grupės įrašai, jo tai nėra aktas.
  3. Kaip suprasti: „Techninės klaidos gali būti(?, o gali ir nebūti?) šalinamos ir VRK „iniciatyvą“?“… Kas leido VRK rodyti tą „iniciatyvą“?
  4. „VRK iki 2014 m. sausio 21 d. suteikia galimybę (…).“ Ne suteikia, o užtikrino(nuo tada iki tada)… jog suteikti galimybę galima ir sausio 20 d.
  Akivaizdu, kad šitą metodiką „sukonstruota“ su teisėjo „pagalbą“, viskas suvelta į viena krūvą, kad išrenkant „naudingus“ teiginius, priimti VRK naudingą sprendimą. Todėl reikia užginčyti šitą metodiką, VRK ir gavus atsakymą, ginčyti pakartotinai su 2013 m. gruodžio 14 d. Sp-150, teismui. Tik nereikia kišti parašus ir jokių „įpareigoti“ – tiesiog panaikinti, kaip prieštaraujanti LR Konstitucijai, įstatymui. Jog pats administracinis teismas „paskelbė“ doktriną – valstybės institucijos gali(privalo) daryti tik tai, ką nustato įstatymas. Jiems netaikomas principas(kaip piliečiams) „galima jeigu įstatymas nedraudžia“.

 64. Egidijus:

  Asmeniškai siūlyčiau pradėti ruoštis naujam parašų rinkimui tik su viena pataisa – referendumui paskelbti reik ne 300 000, o 30 000 parašų.

  Turime labai gerą paaiškinimą ir pavyzdį, dėl ko tai reikia padaryti – neužskaityti paštu siųsti parašai, paskutinėmis minutėmis sugalvotos “esminės klaidos” (kalbu apie parašų be datos išbrokavimą, nors prieš tai daugybę metų ir referendumų tokie parašai tiko), apie iniciatyvynės grupės “įdarbinimą” klaidų taisymo etape, apie nesuteikimą prieigos prie Gyventojų registro (nors tai legaliai labai lengva padaryti)… ir daugybę kitų VRK trukdžių.

  Laikau, kad 30 000 parašų skelbti referendumui būtų pats tas, tam, kad atsverti visus tuos trukdymus iš VRK.

  Taip pat manau, kad naujoje referendumo iniciatyvoje turėtų atsirasti klausimas dėl euro (būtų aktualu).

  Visiems palinkėčiau vienybės. O Pranciškui pailsėti pora dienų atsijungus telefoną ir skirti apmąstymams, ypač rasti atsakymą į klausimą “Ar VRK, jos pirmininką jis vis dar laiko draugais, gerbiamais asmenimis, autoritetingais teisininkais, ar priešais, niekšais, melagiais, kląstotojais, sąžinės ir kompetencijos neturinčiais teisininkais kurie vykdo užsakymus?”

  • euras:

   Dėl euro. Manau, didelė mūsų nelaimė, kad tokio punkto nebuvo prirašyta prie referendumo iniciatyvos. Taip, pamenu, buvo motyvų, kad per daug klausimų būtų iškelta vienu metu. Bet šitaip mes praradom brangų laiką…

   • nuoseklumas:

    Greičiau trūko nuoseklumo. Pirma referendumas dėl parašų skaičiaus sumažinimo ir su tuo susijusių klausimų. Tai galima buvo atlikti ir gerokai anksčiau. Žemės klausimas, dėl negebėjimo pakankamai argumentuoti, buvo silpniausias šiame pakete. O jo iškėlimas į pirmą planą buvo neabejotina taktinė klaida … . Nesiplėsiu, dabar ne laikas jieškoti klaidų, kurios paskatintų nesutarimus. Turim ką turim ir iš tos pozicijos privalome veikti.

 65. Nojus:

  Nu gražiausiai:ar Šliužas su Vaigausku tarėsi už iniciatyvinės grupės “nugarų”?Tai čia jam gavosi kaip patikliam ARKLIUI,kuris patikėjo gerais “žmogaus” ketinimais ištiesiant AVIŽŲ SAUJĄ,o mainis į tai uždėjo APINASRĮ ir padarė VERGU.

 66. Nojus:

  Dambrauskui:
  ar įmanoma teisiškai dabartinėje situacijoje SUSPENDUOTI VRK veiklą ,nurodant jų padarytus konkrečius pažeidimus?

  • N:

   VRK ne UAB’as. Tai valdžios organas ir apie jokį suspendavimą kalbos būti negali. Galima kalbėti apie kai kurių jos narių ar pirmininko nušalinimą nuo pareigų. Bet tą gali tik teismas, o teismai sistemos pusėje.

 67. Koma:

  Taigi VRK, bet kokiu būdu nori, kad neįvyktų šis referendumas. Demokratijos čia nerasta. Nes demokratija yra, kai piliečiai gali rinktis tai, ko jie nori.

  Gaila, kad karštakošis Šliužas taip pridirbo košės. Nes norint kažką laimėti – būtinas teisinis išprūsimas ar bent pagalba iš šalies. O ne riksmai ir pareiškimai, kad AŠ viską sutvarkysiu.

  Bet kokiu atveju tikiuosi, kad pavyks šiam referendumui išvysti dienos šviesą.

 68. bartas:

  pasakysiu nieko ne kaltindamas. Yra vėliavnešys, ne kiekvienas gali paimti vėliavą, pakelti ir išlaikyti. Pr. Šliužas yra tas Garbingas Vėliavnešys. Ne pyk Pranciškau,su pagarba, bet karui vadovauti plazdančios vėliavos per mažai. Karas vyksta už Tautą. Bus TAU -TA, turėsim ir MAN -TĄ.
  Būkit išmintingi . Visų parašų rinkikų vardu. Prašau . Išpažįstantys kryžiuočių tikėjimą eikit į “božnicas” , gamtmeldžiai prie ąžuolo, melskitės, prašykit Dievo, Dievų rasti išmintingą sprendimą.

 69. Nojus:

  Kilo mintis,kad adresus būtų galima gauti per KONUNALINIŲ atliekų tvarkymo įmones(bent jau dalį),kitus per daugiabučių bendrijas ir t.t.

 70. savanore:

  ,,Iki pirmadienio VRK turi pateikti iniciatyvinei grupei šalintinus įrašus, tačiau vargu, ar tai atsitiks, nes po šios dienos sėkmės VRK turi daug ką pertvarkyti kitaip. Z. Vaigauskas pasakė, kad geriausiu atveju pirmadienį po pietų.’
  ‘ir veeel…. VILKINIMAS is vrk puses:/

 71. prašalaitis:

  Jie taiko “įjungto durniaus” taktiką – tempti gumą, sudaryti kuo daugiau sunkumų ir kliūčių, kad iniciatoriams visa tai nusibostų, kad jie nuleistų rankas, kad pavargtų nuo beprasmybių ir kvailų metodikų. Jeigu Vaigauskaui kažkas neaišku, tegu pakelia savo riebią subinę ir čiuožia su savo komanda tų adresų tikrinti, o ne gainioja parašų rinkėjus. Biurokratija dabar ypatingai tingi ir buka, ir suįžūlėjusi. Tarpuragin už įžūlumą ir išdavikišką tarnavimą globalistams, supirkinėjantiems žemes visame pasaulyje! Negi visi šitie riebūs valdžiamulkiai mano, kad įsiteikę metropolijai bus pasodinti prie šeimininkų stalo? Ne, jiems bus vieta prie atmatų skylės. Kaip kad Julkai Timošenkai.

 72. Andrius:

  Andrius,

  Su P.Šliužu teko susipažinti jau senokai. Nors jo keliama įdėja ir labai traukė, bendravimą teko nutraukti, dėl Pranciškaus užėmusio vadovo postą, arogancijos ir storžieviško būdo ir elementarios kultūros stokos bendraujant su bendraminčiais. Toks žmogus negali vadovauti, ar koordinuoti kokios nors labiau atsakingos veiklos. Su visa likusia pagarba jam – šiam žmogui nepatikėčiau vesti jokių derybų, nes perteklinis pasitikėjimas savimi liejasi per kraštus. Jis per lengvas grobis normaliems oponentams ir ypač viešoje erdvėje.

  Todėl, manau Vaigauskas dialogui pasirinko tinkama, garsiausiai kalbanti atstovą.., savarankiškai nusprendusi atstovaujantį iniciatyvinę grupę 🙂

  Reiškiu Didziule Pagarba Visiems Prisidejusiems Renkant Parasus!!!

  ir Sekmes pasirenkant ir išsirenkant tinkamus lyderius, užbaigiant tai, ka pradėjot… dar viskas priešaky ..

  • medus:

   Liūdna, bet tenka sutikti – tai geriausiai parodo darbai – labiau nei bet kokios kalbos. O darbus visi matėme per paskutinį posėdį – arogantišką manipuliaciją mūsų visų sunkaus darbo vaisiais, vardan… ko? Nežinau. Bet palikim tai to žmogaus sąžinei – jokie kaltinimai dabar nepadės – reikia visų geros valios žmonių susitelkimo darbui, bet kokiomis sąlygomis.
   Bet tai nekeičia mūsų – visų parašus rinkusiųjų – valios turėti referendumą. Vienas labai pasimetęs žmogus negalės nulemti visos baigties, nors ir kaip norėtų. Mūsų daugiau ir pasinaudosime visomis priemonėmis, net jei kažkas mano turįs teisę vienas spręsti.

   • Andrius:

    .. kas buvo tas buvo (norejome kaip geriau, o gavosi, kaip visada)
    – siam jovalui butinas skubus teisininku vertinimas – del galimybiu esant reikalui skusti VRK veiksmus.

    • medus:

     Gaila tik, kad “kaip visada” gavosi tokiu išskirtiniu atveju – kai visi susitelkę padarėme daugiau nei manėme pajėgsiantys – surinkome 321 000 parašų.
     Todėl joks vienas žmogus neturi teisės pasisavinti šio rezultato. Gerai, kad dar turime sveikai mąstančių pasiaukojusių žmonių komandą, kuri gins mūsų darbą ir tada, kai pasibaigs Vaigausko gero-blogo policininko žaidimai ir pasirodys tikrosios grimasos. AČIŪ TIEMS ŽMONĖMS.

     • medus:

      Manau, neatsisakoma minties sužlugdyti referendumą, bet taip pat rengiamasi tam atvejui, jei žlugdymas taptų per daug akivaizdus, todėl gaujai pavojingas. Tam atvejui su seimu jau derinama referendumo galimybė – žinoma, gaujos terminais, užsakyta propaganda ir vaigausko uab’o balsų skaičiavimu.

      Kartu jau intensyviai rengiamasi ir prezidento rinkimams – pasinaudojant Šliužo sunkios formos dievuko liga, stengiamasi pašalinti iš kelio vienintelį realų dabartinės prezidentės konkurentą – Z. Vaišvilą. Ir čia visai nereikalinga sąmoninga Šliužo išdavystė – Vaigauskui, manau, užteko pasakyti Šliužui, kad “jo laurus” ruošiasi nusiskinti Z. Vaišvila, kad Šliužas pradėtų šliaužti visomis Vaigauskui tinkančiomis kryptimis ir Z. Vaišvila radio laidoje Šliužo būtų įvardintas tik kaip “vienas iš pasirašiusiųjų”. Apgailėtina. O žmonės, kurie to nesupranta, verti tik gailesčio.

      Atmintį praradusiam Šliuzui primenu vieną iš daugelio gerb. Z. Vaišvilos organizuotų referendumui skirtų konferencijų (žr. maždaug nuo 11 min.)

      http://www.youtube.com/watch?v=DTac137SwEY

      Tokia mano nuomonė. Bet nežiūrint visų šitų iki koktumo bjaurių žaidimų, aš vis tiek renkuosi Lietuvą ir darbą dėl referendumo. Ir joks vienas žmogus mano valios nepakeis.

      • medus:

       Jei kam paskui skaitant būtų neaišku apie ką kalbu, įkeliu dalį savo kitur rašyto komentaro:

       Vakar klausiau Šliužo pasisakymą per radiją –
       http://www.youtube.com/watch?v=Aa1rv-0xpe4&list=PLA2P52oGyYC8tHTWCTBXxuaXGik9D1M0I

       (klausykite nuo 7min 50 sek)

       ir, deja, Šliužo pasisakymo negaliu pavadinti garbingu – bendražygiai neniekinami, o palaikomi ir gerbiami. Kitaip elgtis yra tiesiog žema. Ar tai galima palaikyti nesantaikos kurstymu? Nežinau. Ar tai daroma sąmoningai? Taip pat nežinau. Bet tie klausimai yra ir todėl pasitikėti tuo žmogumi nebegaliu – žmogus sako akivaizdžią netiesą, paprasčiau tariant, meluoja.

       Mano komentaras aukščiau yra priminimas Šliužui, kad Z. Vaišvila yra jo bendražygis, padėjęs iniciatyvinei grupei ir mums visiems, kai mums buvo sunkiausia. Kad Šiužas tai prisimintų, įkėliau vieną nuorodą. Kaip sakiau, “liga” vadinu tik todėl, kad tikiu, kad Šliužas greičiausiai net nesuvokia, kad yra tapęs manipuliatorių sraigteliu.

      • Andrius:

       Paklausiau .. , taigi:
       1. Zigmas keliu skaiciu pagalba identifikavo VRK fikcija – neišsprendžiamą problemą del parasu atitaisymo..

       2. Pranciskus pakilo ir didingai “skraido” toliau .., t.y. pasirenges komandos saskaita meginti “sunesioti gelezines klumpes”.

       3. ir .. deja, jau nenustebino Pranciskaus netaktas ir storzieviski jo pasisakymai Zigmo atzvilgiu. Skalbdamas apatinius, viesai pazeizdamas komandos vienybe zmogus kazkaip puikiai jauciasi ir nemato jokiu problemu. Kaip Sliuzas to nesupranta.

 73. savanore:

  JONAI UDRY ,jus -ISDAVIKAS ?

 74. savanore:

  vrk,KIEK PARASU GAVOT PASTU IR KIEK IS JU UZSKAITYTINU ??????????????????????????????????????

 75. social-leberal-konservams:

  Palundra!!!!!!
  Putinas nupirko prancūzus!!!!!
  Štai rusijos AGENTĖ http://www.ekspertai.eu/marine-le-penis-europos-sistemos-laukiu-tik-vieno-kad-ji-susprogtu/

  FAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Andrius:

   Per ateinancius 3-5 metus del pasaulio politiku toliau maskuojamos, bet tebesitesiancios krizes poveikio, ES pilietinej aplinkoj itin sustipres socialistiniu, nacionalistiniu ir zinoma ultranacionalistiniu partiju populiarumas.

   O, Liberalams ir ivairaus plauko liberalistam 🙂 pareina liudnos dienos. Zmones, prie valdzios ju nebeturetu prileisti. … O koncervai ir socdemai Lietuvoje, jei nespes “persidazyti” ar atsinaujinti, manau irgi, svelniai tariant valdzioje bus nepageidautini.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė