R. Alaunis. Vidurio Lietuvos Respublika – pamirštas Lenkijos ekspansionizmas (28)

vidurine-Lietuva

„Vidurio Lietuva“

1920 spalio 9 d. Lenkijos kariuomenė vadovaujama Lenkijos generolo Želigovskio okupavo dalį Lietuvos ir Baltarusijos žemių ir įkūrė Vidurio Lietuvos Respublika (lenk. Republika Litwy Środkowej), kuri gyvavo iki 1922 kovo 22 d.

Vidurio Lietuvos Respublikos istorija Lietuvoje ir Lenkijoje yra paversta istorijos klastote.

Šią istorijos klastotę yra išplėtojęs Lietuvių kilmės JAV mokslininkas, pasivadinęs save istoriku Alfredas Erichas Sennas teigdamas „Lenkai užgrobė Vilnių ir jo kraštą norėdami sustabdyti Raudonosios Armijos veržimąsi į Vakarus…”[1]

A. Sennas turedamas Amerikietišką savimonę ir menką istorinę nuovoką yra parašęs ne vieną propagandinio pobūdžio šiuolaikinės Lietuvos istorijos knygą (pvz. apie Sąjūdį ir Lietuvos nepriklausomybę). 2004 metais A. Sennas buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiumi.

Taigi, sugrįžkime į istoriją. Iširus Austrijos ir Rusijos imperijoms Lietuva, Lenkija, Baltarusija ir Ukraina atkūrė savo valstybingumą. Lenkija, kaip ir Lietuva atkūrė savo šalies valstybingumą 1918 metais.

Tačiau, Lenkija iš karto pareiškė pretenzijas Lietuvai dėl Vilniaus ir jo  krašto. Varšuva pradėjo puoselėti idėja, kaip sukurti Vidurio Lietuvos Respublika ir paversti ją priklausoma Lenkijos dalimi.

Šios teritorijos etninė sudėtis jau seniai buvo tapusi ginčo objektu. Lenkija laikėsi nuomonės, kad toje teritorijoje lenkai sudarė dauguma gyventojų.

1897 metais carinės Rusijos atlikto visuotinio gyventojų surašymo duomenimis  Vilniaus gubernijoje gyventojus sudarė: Lietuviai – 17,6 proc., Lenkai – 8.2 proc., Baltarusai – 56.1 proc., Rusai –  4.9 proc., Žydai – 12.7 proc. [2].

Tačiau 1916 metais Vokiečių atlikto visuotinio surašymo duomenimis Vilniaus krašte gyventojus sudarė: Lenkai – 58 proc., Lietuviai – 18.5 proc.. Baltarusiai  – 6.4 proc., Rusai – 1.2 proc. Žydai – 14.7 proc., Baltarusiai  – 6.4 proc., Rusai – 1.2 proc. [3].

Tačiau ankstesniais 1897 metais carinės Rusijos atlikto visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Lietuviai sudarė 17-18 procentus Vilnijos krašto gyventojų, panašiai kaip Lenkai ir žydai.

Nors 20 a. pradžios surašymo duomenys rodė, kad Lietuvos gyventojų tame krašte buvo mažuma, Lietuvos atstovai teigė, kad didelė gyventojų dalis, net jei jie ir nekalba lietuviškai yra laikomi sulenkėjusiais ar surusintais Lietuviais [4]. Atkūrę savo valstybingumą Lietuvos atstovai laikėsi tvirtos nuostatos, kad Vilnius yra buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sostinė.

Tuo metu Lenkijoje buvo dvi frakcijos, kurios turėjo du skirtingus požiūrius į naująją Lenkijos valstybės viziją. Viena pusė vadovaujama Romano Dmosvskio (Roman Dmowski) matė Lenkiją, tik kaip etninę valstybę. Kita pusė, vadovaujama Juzefo Pilsudskio (Józef Piłsudski) norėjo atstatyti Lietuvos – Lenkijos uniją.

Abi pusės Lenkijoje sutiko įtraukti Vilniaus lenkus į naująją Lenkiją. Pilsudskis bandė atsatyti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK) savarankiškų administracinių vienetų principu, kurią sudarytų Kauno Lietuva kalbanti lietuviškai, Vilniaus krašto Lietuva kalbanti lenkiškai ir Minsko Lietuva kalbanti baltarusių kalba.

Lenkijos diktatorius J.Pilsudskis puoselėjo idėja suvienyti Lietuvos-Lenkijos Unijoje buvusias Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos žemes ir sukurti Lenkijos valdomą federaciją, kuri turėjo tapti naująja Lenkija –  Rzeczpospolita.

Tačiau, Pilsudskio planas buvo pasmerktas žlugti. Lietuvos vyriausybė nesutiko su Pilsudskio pasiūlymu ir toliau atkakliai siekė atkurti visiškai nepriklausomą nuo Lenkijos Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi ir Vilniaus kraštu. Šiam planui atkakliai prieštaravo ir Lenkijos pusė vadovaujama Stanislavo Grabskio (Stanisław Grabski), kuri atsisakė Tarybų Rusijos pasiūlymo prisijungti teritorijas reikalingas atskiram Lietuvos Minsko administraciniam regionui.

Lenkijos karas prieš Lietuvą

Pirmiausia Lenkija 1919 įsivėlė į karą su Rusija dėl Ukrainos teritorijų ir dalies dabartinės Baltarusijos, kurias, anksčiau buvusias LDK sudėtyje, toliau norėjo valdyti Lenkija.

Ką tik atkurtą jauna Lietuvos valstybė nesutiko tapti Lenkijos federacijos dalimi, todėl tų pačių 1919 metų pavasarį Lenkija pradėjo karą ir prieš Lietuvą. 1919 balandžio mėnesį Lenkai okupavo Vilnių. Lietuvos kariams savanoriams teko kovoti su lenkų okupantais mūšiuose ties Vieviu, Merkine, Širvintomis. Lietuva būdama mažesne ir silpnesne valstybe, dar nepripažinta Tautų Sąjungos (dabartinė JTO), stengėsi išvengti tiesioginių mūšių su Lenkais okupantais, kurie jau buvo pripažinti Tautų Lygos (JTO) ir turėjo stiprų sąjungininką Prancūziją. Todėl Lietuva paprašė Ambasadorių Konferencijos tarpininkavimo.

Lenkų okupantai Vilniuje 1920 m. | „Wikimedia Commons“ nuotr.

Lenkų okupantai Vilniuje 1920 m. | „Wikimedia Commons“ nuotr.

1920 metų liepos 12 d. Lietuvai pasirašius Taikos sutartį su Tarybų Rusiją V. Lenino dekretu Rusija pirmoji pripažino Lietuvos valstybės savarankiškumą ir nepriklausomybę mainais, kad Lietuva laikysis neutraliteto Lenkijos-Rusijos kare ir leis Tarybinės Rusijos kariuomenės daliniams netrikdomai judėti per Lietuvos teritoriją. V. Lenino nurodymu Lietuvai Tarybų Rusija paskyrė 100 tūkst. dešimtinių miško ir 3 mln. aukso rublių Pirmojo pasaulinio karo nuostoliams atlyginti. Lietuvos pripažinimas buvo pagrindas siekiant tolesnio tarptautinio pripažinimo Tautų Sąjungoje, kadangi Prancūzija ir Didžioji Britanija nebuvo suinteresuotos pripažinti Lietuvos valstybingumo. Tarybų Rusija pripažino ir Rytines Lietuvos valstybės sienas, nežiūrint to, kad jos buvo okupuotos Lenkijos. Didžioji Britanija ir Prancūzija vis tikėjosi, kad Rusijoje revoliucija bus nuslopinta ir atkurta Rusijos imperija į kurią vėl bus įtraukta ir Lietuva

Tačiau, Lenkija ne tik kad nesutiko pripažinti atkurto Lietuvos valstybingumo, bet dar pareiškė pretenzijas į Vilniaus kraštą su Lietuvos sostine Vilniumi. Užgrobusi laikė Suvalkų ir Seinų kraštą. Lenkų diplomatai šmeižė Lietuvą skleisdami propagandą, kad Lietuvos Taryba buvo „vokiečių marionetės“, kad Lietuvos vyriausybė „pro-bolševikinių pažiūrų“, kad Lietuva yra „per maža ir per silpna“, kad galėtų tapti savarankiška valstybe. 1920 spalio 7 dieną Tautų Sąjunga pripažino Vilnių Lietuvos sostine ir tarpininkaudama Suvalkų derybose sutarė dėl paliaubų paskelbimo tarp Lenkijos ir Lietuvos. Tautų Sąjungos taikos sutartis turėjo įsigalioti spalio 10 dieną.

Želigovskio žygis į Vilnių

Deja, 1920 m. spalio 9 d. 14 tūkstančių dislokuotų lenkų karių ir 1-oji Lietuvos – Baltarusijos pėstininkų divizija vadovaujama Lenkų generolo Želigovskio įvykdė karo agresijos aktą – puolė Vilnių ir jo kraštą. Jauna, dar besikurianti Lietuvos kariuomenė pralaimėjo mūšį. Lietuviai Lenkų puolimui nebuvo pasiruošę. Jie turėjo tik du batalionus netoli Jašiūnų ir Rūdninkų prie Merkio upės. Lietuvių pagrindinės pajėgos tuo metu buvo dislokuotos Suvalkų regione ir į Vakarus nuo Druskininkų ir Varėnos.

Po 4 dienų spalio 12 dieną generolas Želigovskis save pasiskelbė Vidurio Lietuvos Respublikos vadovu.

Lenkai Vilnių okupavo išgalvodami priežastį, kad Lenkijos aukščiausiai karinei vadovybei pavaldi Želigovskio divizija sukėlė maištą, tapo nekontroliuojama ir veikė savarankiškai.

Želigovskiui ištikimi daliniai įsitraukė į mūšį savo iniciatyva, kad „apsaugotų Lenkų protėvių kapines“, kurias tariamai niekino „Lietuviai, Bolševikai ir Vokiečiai“. Lenkai laikė, kad Lietuvos nepriklausoma vyriausybė buvo „Vokiečių statytinė.“

Generolas Želigovskis  Lenkijos ginkluotųjų pajėgų vadovybei pasiuntė slaptą žinutę Vilniaus užėmimą pavadindamas „tėvynės išlaisvinimu“. Iš anksto planuodamas puolimą prieš Lietuvą Lenkijos diktatorius Pilsudskis oficialiai neprisiėmė jokios atsakomybės, aiškindamas, kad  Želigovskis veikė grynai savo iniciatyva.

Tačiau, praėjus trims metams 1923 metais Pilsudskis kalbėdamas Vilniaus teatre susirinkusiems žmonėms prisipažino, kad Vilniaus puolimas buvo tiesioginis jo įsakymo vykdymas.

Kad Lenkų užgrobta Lietuvos teritorija nebūtų laikoma okupacija, Lenkijos generolas Pilsudskis okupuotą Lietuvos teritoriją paskelbė Vidurio Lietuvos Respublika, kurią 1922 metais Lenkija jau įtraukė į savo valstybės sudėtį ir Vilniaus kraštą pervardino į Vilniaus vaivadiją.  Lietuvos sostinė iš Vilniaus buvo perkelta į Kauną.

Vidurio Lietuvos respublikos vėliava buvo paskelbta Lenkų raudona vėliava su išsižergusiu baltu ereliu viduryje.

Lenkų užgrobtose teritorijose įkurta Vidurio Lietuvos Respublika pirmiausia buvo reikalinga kaip strateginė bazė Lenkijai veržiantis toliau į Rytus – Baltarusiją, Ukrainą. Naujai sukurta Vidurio Lietuvos Respublika su centru Vilniumi atskyrė Šiaurinę Lietuvos dalį su centru Kaune nuo likusių Baltarusijos žemių, kuriose  žmonės buvo labiau pritraukti Rusijos. Tuo pačiu Vidurio Lietuvos Respublika tapo buferine zona tarp Lietuvos ir Baltarusijos.

Šiaurinė Lietuvos dalies teritorija turėjo priėjimą iki pat Baltijos jūros. Tad Lenkijos diktatorius Pilsudskis planavo “išplėsti” Lenkija į Rytus prijungiant Lietuvos dalį su laikinąja sostine Kaunu su kita Lietuvos dalimi, kurios sostinė Vilnius buvo Lenkų okupuota.

Deja, 1921 metais Tautų Sąjunga sutiko su Lenkų pasiūlytu Tautų Sąjungos vadovo Belgijos masono Paulo Hymanso pasiūlytu 15-os punktų planu, pagal kurį Lietuva ir Lenkija turėjo pripažinti Vidurio Lietuvos Respublikos (okupuotos lenkų!) teisę spręsti savo valstybingumo klausimą. Taip pat buvo numatyta, kad Lietuva ir Lenkija turi sudaryti kolektyvinės gynybos sutartį. Lenkija pareikalavo, kad Vidurio Lietuvos Respublikos delegacija būtų pakviesta į Briuselį. Tačiau Lietuvos vyriausybė tokį pasiūlymą atmetė. Žlugus Lenkų-Lietuvos derybos Briuselyje, generolas Želigovskis nusprendė surengti rinkimus ir perduoti valdžią vietinei savivaldai. 1922 metų sausio 9 dieną buvo surengti rinkimai, tačiau Baltarusiai ir Žydai juos boikotavo. Balsavime dalyvavo tik Lenkai, kurie ir buvo išrinkti į Seimą. Lietuvos vyriausybė rinkimus pripažino neteisėtais. Vasario 20 dieną Vidurio Lietuvos Lenkų valdomi Seimo atstovai paskelbė pareiškimą, kuriuo buvo prašoma Vidurio Lietuvos Respubliką prijungti prie Lenkijos. Kovo 22 Lenkijos Seimas patenkino Vidurio Lietuvos (lenkų) Seimo prašymą – Vidurio Lietuvos Respublika buvo prijungta prie Lenkijos ir pervadinta Vilniaus vaivadijos vardu.

Lietuva nepripažino naujos Vilniaus vaivadijos valdžios. Joje buvo dislokuota apie 27,000 karių. Ir tik 1939 metų spalio 10 dieną Tarybų Sąjungos kariuomenei padedant Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo išvaduotas iš Lenkų okupacijos ir gražintas Lietuvai. Deja, dalis Vilniaus krašto apylinkių turėjo atitekti ir Baltarusijai.

Lenkų planai Klaipėdos krašte

Lenkai planavo užkariauti ir Klaipėdos kraštą, kad būtų užtikrintas  priėjimas prie Baltijos jūros. Visi šie pokyčiai būtų leidę Lenkijai turėti pusiau apsuptą Prūsiją ir taptų tvirta siena pakeliui nuo „Rusijos iki Europos“ su Lenkijos įkurta politine tvarka nuo Ukrainos Karpatų kalnų iki Baltijos jūros.

Prie Lenkijai pavaldžios Centinės Lietuvos Respublikos turėjo būti prijungtos ir kai kurios Baltarusijos žemės  (dalis Gardino ir Vitebsko).

Tuo metu santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo labai įtempti. Viena iš priežasčių buvo Lenkijos pretenzijos į Mažąją Lietuva – Klaipėdos kraštą, kuris susikūrė 1919 metų birželio mėnesį atsitraukus Vokiečiams ir pagal Versalio taikos sutartį šiaurinę Rytų Prūsijos dalį atskyrus nuo Vokietijos.

1919 metų Versalio taikos sutartis  numatė Klaipėdos kraštą atskirti nuo Vokietijos ir laikinai perduoti Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos žinion.

1919 metais Paryžiaus taikos konferencijoje Lenkijos atstovas iš pradžių pareikalavo Mažąją Lietuvą sujungti su Didžiąja Lietuva ir abidvi kartu prijungti prie Lenkijos. Tačiau kovo 3 dieną Lenkija memorandume pasiūlė prie Lietuvos prijungti tik Klaipėdos kraštą, kuris, kol Lietuva dar nebuvo sąjungoje su Lenkija, turėjo atitekti Antantės didžiųjų valstybių kontrolei. Šis Lenkų atstovo pasiūlymas Paryžiaus taikos konferencijoje buvo priimtas.

Pagal Antantės sutartį  nepriklausomas Klaipėdos kraštas (Mažosios Lietuvos dalis) nuo 1920 iki 1923 metų buvo kontroliuojamas Prancūzijos, kuri Klaipėdos mieste laikė savo kariuomene.

Tuo tarpu Vokiečiai stengėsi paversti kraštą laisva valstybe, arba kad jis liktų Vokietijos dalimi.

Tačiau, 1923 metų sausio 10 d. Klaipėdos krašto gyventojai užsitikrinę Vokietijos ir Tarybų S1jungos paramą, Lietuvių E. Galvanausko vyriausybės padedami sukilo prieš Prancūzus, kad užkirstų kelią Prancūzijai perduoti Klaipėdos kraštą Lenkijai.

Taip 1923 metais Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos ir išsaugotas nuo Lenkijos okupacijos.

Labiausiai Lietuvos ir Klaipėdos krašto okupacija buvo suinteresuota Lenkija. Lenkija buvo suinteresuota turėti Klaipėdos uostą, per kurį Lenkija būtų eksportavusi savo produkciją. Be to, stipri Lenkijos įtaka Klaipėdoje galėjo Lietuvą daryti labiau priklausomą nuo Lenkijos.

Lenkai atsitraukė nuo Klaipėdos, kai TSRS dislokavo savo kariuomene prie Lenkijos sienų. Taip buvo išgelbėtas Klaipėdos kraštas nuo Lenkijos okupacijos, o pats Klaipėdos kraštas tapo Lietuvos dalimi.

Lietuva ir Lenkija jau strateginiai „partneriai“

Tačiau, šiandien Lenkijoje dar gyvuoja Vidurio Lietuvos Respublikos idėja. Lenkai šią buvusią respublika suvokia, kaip savo valstybės teritoriją likusią už Lenkijos ribų.

Generolas Lucjanas Želigovskis ir Lenkijos diktatorius Juzefas Klemensas Pilsudskis Lenkijoje yra laikomi didvyriais ir išskirtiniais Lenkijos patriotais.

Deja, tuometines tarpukario laikotarpio Lenkijos okupuotas Lietuvos teritorijas – Vidurio Lietuvos Respubliką pripažino Antantės sutarties Ambasadorių Konferencija ir Tautų Sąjunga (dabartinės JTO), nežiūrint į tai, kad Lietuva nepripažino okupuotų teritorijų. Tik 1931 metais Tarptautinis Hagos Teismas  paskelbė, kad Vilnius ir jo krašto užgrobimas buvo tarptautinės teisės pažeidimas.

Varšuvos vadovai taip ir neatsiprašė ir neketina atsiprašyti Lietuvos už generolo Želigovskio karo nusikaltimus. Lenkijos politikams moralinis atgailos jausmas visai neegzistuoja.

Dabar Lietuva ir Lenkija yra NATO geriausi „partneriai“ ir specialiai „užmiršo“ Vidurio Lietuvos Respublikos istorija parašyta Lietuvos valstybės gynėjų krauju. Šiam tikslui Varšuvos ir Vilniaus politikai susitaikė dėl vieningos anti rusiškos ideologijos. Lietuvos užsienio reikalų ministras L.Linkevičius kaip įmanoma pataikauja ir atsiprašinėja Lenkijos visos Lietuvos vardu taip tik paniekindamas Lietuvos istoriją.

Lietuvos politikai Lenkijai nekelia klausimo dėl istorinio teisingumo atstatymo – Suvalkų krašto gražinimo Lietuvai ir Lenkijos okupacijos žalos atlyginimo klausimo.

Jautrūs istoriniai įvykiai niekada neišsitrina iš atminties. Lietuvos ir Lenkijos istorikai ir toliau melagingai teigia, kad Lenkija okupavo Vilnių ir jo kraštą norėdami sustabdyti  „Sovietų“ veržimąsi į Vakarus, kad Lietuvai pražūtinga Lietuvos – Lenkijos unija „išgelbėjo“ Lietuvą.

Šių dienų Lietuvos politikams ir vadovams dar daug reikėtų mokytis iš ano meto Lietuvos diplomatų, kurie 1920 metais sugebėjo bolševikinę Rusiją paversti savo sąjungininke ir kurti Lietuvos valstybės pamatus.


[1]  Wikipedia: Alfredas Erichas Senna.  http://lt.wikipedia.org/wiki/Alfredas_Erichas_Senas
[2] Łossowski (1995). Konflikt polsko-litewski 1918–1920. Warsaw: Książka i Wiedza. pp. 13–16
[3] Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.
Распределение населения по родному языку, губерниям и областям / šaltinis: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=32
[4] Brensztejn, Michał Eustachy (1919). Spisy ludności m. Wilna za okupacji niemieckiej od. 1 listopada 1915 r. Warsaw: Biblioteka Delegacji Rad Polskich Litwy i Białej Rusi. (Įdomiausia, kad vokieciu surasymas aprasytas lenkų istoriko).

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė