Tautos knygų lentyna – penkių aukštų pastato dydžio (0)

Gaismas  pils – Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė bib­lio­te­ka | lnb.lv nuotr.

Gaismas pils – Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė bib­lio­te­ka | lnb.lv nuotr.

Ne­tru­kus į nau­jus rū­mus – Švie­sos pi­lį (Gaismas pils) – per­si­kel­sian­ti Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė bib­lio­te­ka kvie­čia Lat­vi­jos gy­ven­to­jus da­ly­vau­ti ak­ci­jo­je „Tau­tos kny­gų len­ty­na“: pa­do­va­no­ti vie­ną jiems ypa­tin­gą kny­gą, o prieš tai ti­tu­li­nia­me pus­la­py­je įra­šy­ti pa­sky­ri­mą ar net vi­są ne­di­de­lį pa­sa­ko­ji­mą, kad žmo­nės juos skai­ty­tų da­bar ir at­ei­ty­je.

Ką reiš­kia „y­pa­tin­gą“? Gal­būt jo­je kas nors pa­sib­rauk­ta, pri­ra­šy­ta pa­sta­bų, o gal pus­la­piai su­lais­ty­ti ka­va. Gal kny­ga skai­ty­ta dau­gy­bę kar­tų, įsi­gy­ta už pir­mą­jį at­ly­gi­ni­mą, kar­tu su sa­vi­nin­ku ap­ke­lia­vu­si pa­sau­lį ar pa­na­šiai.

Ar­chi­tek­to Gu­na­ro Bir­ker­to su­pro­jek­tuo­ta len­ty­na, aukš­čiu pri­lyg­sian­ti pen­kiaaukš­čiui na­mui, bus įkur­din­ta nau­jo­jo bib­lio­te­kos pa­sta­to fo­jė kaip vie­nas svar­biau­sių šio sta­ti­nio ele­men­tų. Čia tu­rė­tų su­tilp­ti ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių kny­gų. Jos bus prie­ina­mos vi­siems bib­lio­te­kos lan­ky­to­jams.

Tink­la­la­py­je Gais­ma.lv skel­bia­ma, kad ak­ci­ja pra­si­dės rugp­jū­čio 20 die­ną, o kny­gų vi­so­se Lat­vi­jos bib­lio­te­ko­se lau­kia­ma iki lap­kri­čio 1 die­nos.

Kategorijos: Baltų žemėse, Kultūra, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė