A.Svarinskas: Lietuvos patriotai, pirmyn už Dievą ir Tėvynę! (62)

Monsinjoras A.Svarinskas | L.Kalnikaitės , H.Girčio nuotr.

Monsinjoras A.Svarinskas | L.Kalnikaitės , H.Girčio nuotr.

Ir vėl nauji dideli pavojai Lietuvai… Daugelis ją šmeižia Lietuvoje ir užsienyje. Trimituoja, kad Lietuvoje nėra jokių tautinių ir ideologinių mažumų laisvės. Dabartinis gyvenimas liudija, kad tautinės, ideologinės mažumos ir nusikaltėliai Lietuvoje turėjo daugiausiai laisvės. Kiek daug Europoje buvo nubausta už kolaboravimą su vokiečiais. O Lietuvoje nenukentėjo nė vienas tardytojas, prokuroras ar teisėjas. O nusikaltimai Lietuvoje buvo padaryti dideli. Tauta neteko beveik trečdalio savo gyventojų. Vien miškuose žuvo apie 22 tūkstančius partizanų. Išvargę žmonės paliko savo bylą spręsti Dievui. Nusikaltėliai pamatę, kad jų niekas nepersekioja, bandė įtikinti kitus, kad krikščionys yra silpni. Mus nustebino žinia, kad Prancūzijoje Arkango meras Žanas Mišelis Kolo (Jean-Michel Colo) atsisakė patvirtinti dviejų gėjų moterystę. „Būdamas katalikas atsisakiau tuokti gėjų porą. Man santuoka yra moters ir vyro santuoka, turint tikslą gimdyti vaikus. Ta lygybės parodija – didelė melagystė. Geriau jau rinktis kartuves nei nusileisti“ – sakė Ž.-M.Kolo.

Ar turėjo kitą pasirinkimą krikščionis? Ir jo laukia 5 metai laisvės atėmimo ir 75 tūkstančiai eurų baudos. Ta pačia proga siūlau paskaityti Daliaus Stanciko straipsnį „Grįžtam į krikščionių persekiojimo laikus?“.

Gyvenime pilna įvairių klaidingų idėjų ir pavyzdžių, todėl eiliniam žmogui sunku susiorientuoti. Šį žurnalisto Daliaus Stanciko straipsnį turėtų paskelbti visose bažnyčiose. Gaila, kad nežinom to sąmoningo prancūzų kataliko adreso. Norėtume padėkoti jam už krikščionišką drąsą ir gražų pavyzdį. Labai prašytume Paryžiaus lietuvių bendruomenę, kad jie surastų šį garbingą žmogų ir padėkotų jam Lietuvos vardu.

Mūsų valdžiai gerai dirbti ir apginti savo Tautą trukdo gyvuliška baimė. Nenorima viešai prisiminti 17 bolševikų sušaudytų ministrų, kitų mirusių tremty, 9 generolų, 8 generolo Bulvičiaus bendražygių, 2 vyskupų ir daugelio kunigų.

Laikraštis pasakoja, kad Prezidentė ir Teisingumo ministras teisinasi prieš Briuselį, o juk reikėjo, kad tie valdžios atstovai pasakytų ir Tautai, kokios bėdos spaudžia Lietuvą.

Sunkiu bolševikų okupacijos metu ir dabar mums prisimena 45 psalmė:

„Dievas mūsų prieglauda, tvirtovė;
Jis varguose ištikimas mūsų Globėjas.
Todėl nesibijom, net jei žemė drebėtų,
Jei kalnai griūtų į jūrų gelmes“.

Mes ne prieš atskirus gėjus, bet prieš tuos, kurie veržiasi prievarta į mūsų visuomenę, reikalauja valstybės lėšų ir žada mus sunaikinti.

Manau, kad priešas yra aiškus. Kaip šito nesupranta mūsų valdžia ir gėjams leidžia jaustis kaip savo namuose. Nebebus šeimos – nebebus ir valstybės – Lietuvos!

Mes žinome, kad lietuvių šeimos buvo gausios ir krikščioniškai išauklėtos. Jos pagimdė Bažnyčios, Tautos ir kultūros kūrėjus. Taigi, ar galima šitam priešui leisti laisvai griauti laisvą Lietuvą? Kas duoda gėjams leidimą viešai veikti Lietuvoje, tas išduoda Dievą ir Lietuvą.

Taigi, mes kreipiamės į Lietuvos valdžią – atsikvošėkit!

Jie nori Katedros aikštėje nori padaryti savo programą, bet juk Arkikatedroje yra Švenčiausias, todėl mes, katalikai, turime ginti Jėzų Kristų, pasilikusį Altoriaus Sakramente.

Kaip reikia priešintis?

Vieni mano, kad reikia nekreipti į juos dėmesio. Ar mes, katalikai, galime nekreipti dėmesio, kai sėjamas blogis? Mes privalome užkirsti kelią blogiui. Kas būtų likę iš Bažnyčios, jei tikintieji nebūtų pasipriešinę Romos valdžiai? Mes matome, kur eina Lietuva. Jau esamų kalėjimų nebepakanka. Kasdien vyksta įvairūs nusikaltimai, žmogžudystės, turto grobimas, narkotikai, girtuoklystė ir kt.

Per ilgai katalikai miegojo ir todėl bus atsakingi Dievui už Lietuvos likimą. Juo labiau valdžios vyrai, kurių pareiga vesti tautą į šviesesnį rytojų.

Kitas būdas – suvažiuoti į Vilnių ir užtvindyti miestą. Bet katalikai yra vargšai ir neturės lėšų atvažiuoti į sostinę.

Trečias būdas – susirinkti prie bažnyčių, iš anksto susitarti su klebonais ir melstis tomis valandomis, kai gėjai siaus Vilniuje: kalbėti maldas ir giedoti giesmes. Jei klebonai nesutiktų įsileisti į bažnyčias, tai vis tiek melstis prie šventorių. Taip buvo ir praeitais metais prie Arkikatedros.

Taigi šių metų liepos 27 dieną, valandą, kada ištvirkę gėjai siaus Vilniuje, eikime į savo bažnyčias (daugiau šiuo metu mes nieko negalime padaryti) ir tą laiką praleiskime maldoje, melskimės ir giedokime giesmes. O jei neleis į bažnyčias, tai melskimės ant šventoriaus. Prie Vilniaus Arkikatedros melsimės eitynių metu, o kadangi jos prasideda 13 valandą, tai ateikite bent 15-20 minučių prieš tą laiką.

Melskime ir už Lietuvos valdžią, kad gintų Dievą ir Lietuvą. O negalėdami to padaryti užleistų vietą drąsesniems.

Be to, kiekvienas turėtų parašyti laišką Prezidentei ne dėl to, kad ją myli ar nemyli, bet dėl to, kad ji yra valstybės galva. Ir reikalauti Prezidentės imtis priemonių gelbėti Lietuvą.

Prieš Dievą ir Prezidentė, ir valdžia, ir piliečiai yra vienodai atsakingi.

Aš kreipiuosi į visus gerus Lietuvos žmones. Jūs mane pažįstate. Todėl ir privalote atsiliepti: protestuoti ir kovoti.

Dievo pagalbos ir malonės!

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas,
Vyčio Kryžiaus ir Šaulių žvaigždės ordinų kavalierius
Lietuvos partizanų kapelionas

Kategorijos: Laiškai Alkui, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

62 komentarai

 1. et:

  tarsi piktybiniai navikai
  vieši naujieji bolševikai.
  prieš darbštų, kuriamąjį pradą
  jie tešlagalvių ordas veda.

  tikroji bolševizmo sėkla –
  nužmogintų idėjų šmėkla –
  vis dar klajoja po Europą
  naujais vardais, nauja pakopa

  prislėpę klasinę doktriną
  jie “viešą interesą” gina
  paklydę savo žodžių masėj
  nežino kas tas ginamasis.

  visa jų tariama teisybė –
  tai šventabambiška liuosybė
  ir demagogijos substratas,
  Kur saugiai lindi biurokratas.

  pažink: naujieji bolševikai –
  darnos, dorovės išdavikai;
  saldžiai įžūlūs, siekią kilti
  smailom ETNOSADISTO iltim

 2. et:

  beje, o ko prašyti besimeldžiant?
  Čekutis gąsdina susirėmimais..
  Zuokas pasiskundė, kad teismas atėme iš savivaldybės jos teises… ir nuo šiol kas nori, ką nori galės daryti Vilniuje…
  o vat prancūzų mero Žanas Kolo teisė į įsitikinimus jam brangokai kainavo…

 3. h:

  Ž.-M.Kolo yra DIDIS prancūzas ir šių dienų dydvyris-kankinys…Labai abejoju ar toks atsirastų LTU.

 4. QT:

  Tai, kad bažnyčia skatino stoti į Europos sąjunga. O dabar jau siūlo giedoti.

 5. et:

  ES tėvas R.Šumanas tikėjo Europą vienijančiu pamatu ir tikslu esant krikščionybę. Jis sakė, kad demokratas „negali susitaikyti su faktu, kad valstybė nuolat ignoruoja religiją, jai pateikia išanks ti nę priešišką arba paniekinamą nuomonę“ ir manė, kad katalikiškas politinis veiksmas, kokius jis jautėsi atliekantis, turi skatinti pilietinę sritį pripažinti tikėjimo tiesą, kas turėtų įvykti į tikėjimą atsivertus elektorato daugumai. Įvyko priešingai. Visoje ES pagal.Šumano ir Pijaus XII viziją susiformavo nebent tik principinis viršnacionališkumo mechanizmas, tačiau ši sistema tėra tik fasadas, kurio pabrėžtinai baidėsi pats R.Šumanas. Pagal sumanymą, galutinis viršvalstybinės demokratijos pamatas turėjo ir, kaip kol kas matome, galėjo būti tik antgamtinis, tačiau tikėjimą praradusioje Europoje institucijoms belieka beviltiškai ieškoti alternatyvaus įsttyminio pagrindo. Tokios paieškos virsta rizika uzurpuoti nacionalinių valstybių vaidmenį. Be aukštesnio bendrumo pamato suvokimo Šumano svajonė, kad visi europiečiai suvoktų bendrą reikalą ir įsisą mo nintų buvimą vienos žmonijos dalimi, lieka neišpildyta.

 6. et:

  Tačiau ne visada buvo taip. Nors jau Šumanas matė reikalą gaivinti tikėjimą, tuometinė Europa, o ypač jos elitas nebuvo praradę sakralumo jausmo. Tą labai gerai liudija Europos Sąjungos vėliavos kilmės istorija. Kaip teigia Europos Parlamento vicepirmininkas Mario Mauro, 12 žvaigždžių mėlyname fone simbolizuoja Mergelės Marijos, apsireiškusios Katerinai Laboure 1830 m., išvaizdą, o ne šalių narių skaičių. Mėlynai apsirengusią ir su 12 žvaigždžių vainiku Marijos skulptūrą ir dabar galima išvysti visos Europos bažnyčiose.

  • beje,:

   Tokio posūkio į sekularumą pasekmes aiškiausiai suprato J.Ratzingeris, kalbėdamas apie Vakarų neapykantą sau, kai gėdijamasi savo istorijos ir kultūrinių šaknų… nors visiškai atsiveriama kitų kultūrų supratimui, tačiau kartu atsisakoma bet kokio savų bendrų vertybių pamato. Į Europą šiandien plūsta tvirtai religingi didžiųjų Rytų konfesijų atstovai, tuo tarpu patys europiečiai, gerbdami jų religiją, nebeturi savosios. Tai baisiai pražūtinga asimetrija. Tik formaliai katalikiška Europa praktiškai yra sekuliari ar net ateistinė, o žmonės nežino dėl ko gyvena, neturi vertybių, dėl kurių vertėtų mirti ar, dar svarbiau, gyventi. Vargiai tokiomis galima pavadinti lygybę, žmogaus teises ar teisės viršenybę. V.Mitės žodžiais, nematantis transcendentinės savo ir savo kultūros egzistavimo prasmės žmogus neįžvelgia ir prasmės gimdyti panašius į save. ES nesuteikia, nes ir pati nebeturi stiprybę teikiančios istorinės misijos jausmo, kurį kartu su taika ir gerove siekė atkurti R.Šumanas, nes išlikimą užtikrina tik bendros vienijančios idėjos egzistavimas.

   • tikras lietuvis:

    Prie ko čia Europa – на бога надейся, но сам не оплошай!
    T.y., ant palinkusio karklo visos ožkos lipa, todėl ne lenktis reikia, o tiesiog, pačiam monsinjorui vedant, užimti trasą.
    Ką tuomet darytų policija, jei minia užimtų trasą dar pora valandų iki numatytos iškrypėlių orgijos?
    Išvaryti jie tokios užduoties neturi.
    Jų užduotis tik ta, kad apginti pederastus, jei kas puls.
    Bet trasos valyti jiems nėra pavesta.
    Tuo labiau, ar jie išdrįstų pulti Monsinjorą, vedantį viešojoje vietoje Mišias, pvz.? 🙂
    Vargu.

 7. taip kad:

  žmogaus teisės, šiandien iškreiptos ir tapusios negatyvios laisvės forma – ego išlaisvinimu iš dvasios “priespaudos” ir proto kontrolės… Žmogaus teisė į orumą – krikščionybės iškelta samprata, pagrįsta žmogaus sukūrimu pagal Dievo atvaizdą ir dėl to nelygstama jo asmenybės verte. Šį ryšį supratusio Šumano išvados nuosekliai teikė Bažnyčiai didžiulę svarbą daugelyje sričių: „Palikti krikščionybei tik kulto apeigas ir geradarystę, vadinasi, visiškai nesuvokti ir smarkiai apriboti jos misiją. Krikščionybė, priešingai, moralinę pareigą siekia apibrėžti visose gyvenimo srityse“.

 8. pasiauski mane vai pasiauski:

  nu kas gi eis į tas bažnyčias, sprendžiant iš publikuojamo aprašymo – daug linksmiau su gėjais pasiausti

  • Nepolitikas:

   Manau pavyzdį turi rodyti visi kunigai – užtverti kelį eitynėms, vykdyti Dievo valią. Tada ir Tautą gali pasireikšti. Mažai tikėtina, kad policija „tampys“ kunigus ir tikinčius. O rašyti prezidentei….. tai anachranizmas.

   • tikras lietuvis:

    Jei Lietuvos Bažnyčia išdrįstų išvesti tikinčiuosius, tai aš pažadu vienąkart nueiti į vietinę bažnyčią ir pašnekėti su klebonu – pilvūzu. 🙂

    • tikras lietuvis:

     Gan protingas vyriukas, beje, buvo rašyta kaip jis išvarė n… vieną amerikonką, panorusią apkrikštyti daugiavaikės sesers vaikus, nežiūrėdamas į tai, kad amerikonka žadėjo dosniai pamokėti.
     Klebonas pasakė: tai yra tėvų reikalas – jei jie norės, tai aš vaikus ir už dyką pakrikštysiu.
     Šaunu!

 9. tikras lietuvis:

  Ne kovojimas aktyviais veiksmais, o meldimasis yra tas pats, kada moterį prievartauja, o ji atsipalaiduoja (kaip joms pataria psichologai), kad patirtų malonumą.
  Vienžo, pederastizmas. 😉
  Monsinjoras pasakė tiesą apie užtvindymą.
  Bet jei Katalikų Bažnyčia ir kitos Bažnyčios to nepadarys, tai eilinį kartą įsitikinsim, kad tai – UAB’ai, kuris be reikalo melžia iš liaudies pinigus ir durnina.
  Вам слово, товарищ маузер! 🙂

 10. Darijus:

  O ką, kunigėli, su Patacku darei per 1993 metų valstybinį perversmą pakaunės miške? Tik meldeisi?

  • tikras lietuvis:

   Šautuvus užtaisinėjo. 🙂

  • Nepolitikas:

   Dariau, ar dabar laikas suvedinėti sąskaitas, kas, ką darė? Jog dega Tėvynė. Todėl reikia pamiršti visus nesutarimus, neapykantą ir t.t. Šaunu, jeigu Bažnyčia šitą dieną suvienytu visus tikinčius, ir netikinčius, „fašistus“ ir „komunistus“, socdemus ir konservatorius, lenkus, rusus ir t.t. Tik taip galim priversti valdžią bent pagalvoti apie pasekmės, kad nuo Tautos neišgelbės nei NATO, nei ES. Taigi VISAS Bažnyčias, jau dabar turi paskelbti savo verdiktą, parodyti su kuo jos eina toliau… Jeigu šito neįvyks, reiškia palaiko velnio išperus, o tai atstums tikinčius, sužlugs religija. Tada, kaip mėgsta rašyti „tikrasis“ – „Никто не даст нам избавления ни бог, ни власть (…), добьемся мы освобожденья своею собственной рукой“, o tai jau Libijos, ar Sirijos variantas. O „pagalbininkų“ yra daug….

 11. Baltas:

  Ne poterius kalbėti laikas ,kai vyksta žiaurus karas,kai tauta ir valstybė naikinama visais įmanomais būdas.Reikia priešintis realiai,suvažiuoti visiems kas tik gali,užtvindyti visą Vilniaus centrą ir pasakyti NE gėjropos iškrypėliams…

 12. Jotvingis:

  Kai prasidės homoseksualistų paradas,reikėtų visiems susirinkusiems doriems piliečiams garsiai ir sutartinai šaukti: “gėda!”,”gėda!”. Tikiuosi,kad anksčiau ar vėliau homoseksualistai supras,kad homoseksualumo propaganda yra ne garbingas,bet gėdingas reikalas.

 13. Valdas Anelauskas:

  Nors šiaip jau aš beveik niekad jokių tokių internetinių komentarų nerašinėju, tačiau dabar, kada ši situacija pas jus Lietuvoje jau ir išties ypatinga, turim išnaudoti visas masinės komunikacijos priemones. Nesutinku su tais, kas siūlo tik melstis, ar ir išvis tyliai ignoruoti. Aišku, idealus variantas gal kaip tik ir būtų jei tą iškrypėlių (ar, jeigu jie sako, kad atseit tokiais gimę, tai tada išsigimėlių) paradą normalūs žmones būtent išvis ignoruotų ir liepos 27 dieną Gedimino prospektas Vilniuje būtų visiškai tuščias, lyg koks Černobylis (su keliais šimtais vaivorykštinių mutantų), tačiau juk realybėje, visi suprantam, šitaip nebus. Bus nemažai tokių, kas ateis paprasčiausia iš smalsumo, kad pažiopsot, na o homoseksualistai tą, aišku, paskui ir išnaudos savo propagandai, sakydami, kad vilniečiai jų paradą atseit labai entuziastiškai palaikė, minios žmonių susirinko jo pažiūrėti ir visi atseit buvo labai geranoriškai nusiteikę…

  Pažiūrėkit, pavyzdžiui, kaip “Komjaunimo rytas” aprašė neseniai Varšuvoje vykusį tokį paradą. Rašoma, kad dauguma šaligatviuose susirinkusių žiūrovų atseit tik “plojo ir sveikino” parado dalyvius ir čia pat pabrėžiama, jog tas paradas Varšuvoje buvo pirmu per trylika metų, kurio neblokavo ir nutraukti nebandė “nacionalistai bei fašistai”.

  Taigi lygiai taip būtų ir Vilniuje, jei nebūtų protestuojančių. Dar ir pastatys jie pačiose matomiausiose vietose po keletą savo rėmėjų, su vaivorykštinėm vėliavom, kad nuotraukose ir filmuose paskui viskas atrodytų kaip lyg tai buvę tik irgi atseit šiaip žiūrovai…

  Čia lygiai toks pat atvejis kaip kad buvo 1940 metais, kai Kaune būrelis žydų komunistų su gėlėmis sutiko Raudonosios armijos tankus, o kadangi nemaža minia kauniečių buvo atėję tiesiog pažiopsot, tai paskui nuotraukose bei filmuose visur ir atrodė kaip lyg tuos okupantų tankus sveikino tada šimtai lietuvių… Nuotraukoje juk neatskirsi, kas kokiu tikslu į ten atėję. Ypač jeigu tarp žioplių lietuvių visur matomiausiose vietose dar buvo įsimaišę keli žydai su raudonomis vėliavomis ir gėlių puokštėmis.

  Tad, kartoju, lygiai taip pat būtų ir dabar. Tarp kelių tūkstančių vilniečių, atėjusių į Gedimino prospektą iš smalsumo, pažiopsot, įsimaišys keliasdešimt “vaivorykštinių” ir paskui žiniasklaidos reportažuose viskas bus ir pateikta, kad atrodys lyg visiems tas paradas labai patiko, žiūrovai atseit sveikino parado dalyvius…

  Taip tikrai bus, jeigu nebus jokių aiškiai matomų protestų. Prieš tris metus tokios manipuliacijos žiniasklaida padaryt negalėjo, kadangi reportažuose matėsi ne tik protestuojantys parlamentarai, bet ir šimtai kitų aktyviai protestavusių žmonių, ko žiniasklaida ignoruoti paprasčiausia negalėjo. Protestuotojų buvo pakankamai daug, taip sakant kritinė masė. Net jeigu dauguma žmonių irgi buvo atėję tik pažiūrėt. Tačiau dėl aktyvaus ir ryškiai matomo protesto jau nebuvo įmanomas 1940 metų variantas. Net jei vaivorykštiniai tolerastai ir būtų bandę įsimaišyt į minią, tai šalia protestuojančių žmonių jie būtų atrodę tiesiog juokingai. Sufalsifikuoti reportažų tad buvo neįmanoma. Na o ką jau kalbėt apie tai kas dėjosi neseniai Tbilisyje…

  Pagalau gi kad protestuot tai nebūtinai reikia šokinėt per tvoras ar mėtyti į juos supuvusius kiaušinius, kas iššauktų, suprantama, atitinkamą ir policijos reakciją… Galima protestą išreikšti ir taikiai (ar bent jau neagresyviai): šūkiais, plakatais, tiesiog triukšmu… Na, turiu omeny švilpimą, ar gal net šaukštais į puodus daužyt, ar kažką panašaus… Svarbiausia tik duoti atkirtį jų įžūlumui ir jei net ir nepavyks, kaip gerbiamas monsinjoras Alfonsas Svarinskas čia paragino, užkirsti kelią blogiui, tai bent jau parodyt, kad Lietuva šiam blogiui priešinasi, kad protestuoja ir kovoja…

  • tikras lietuvis:

   Svarinskas siūlo UŽIMTI TRASĄ IR JOS NEUŽLEISTI, nes policija neturi užduoties valyti trasą – kiek yra žinoma policija turi užduotį apsaugoti pederastus nuo fizinio užpuolimo.

   • Marta:

    Sorošistui D.Kuoliui kažkokiu tai būdu pavyko į savo judėjimą įtraukti ir Svarinską su disidente Nijole Sadūnaite, kurią jis išnaudoja savo kovai prieš teisėtvarką.

    Tačiau juk puikiai žinome, kad Sorošas yra aktyvus gėjų judėjimo rėmėjas. Tad peršasi negera nuojauta, kad kokie nors katz’ai gali pasinaudoti proga ir išprovokuoti neteisingus susirėmimus, juolab kad ultra dešiniųjų lyderis Čekutis apie tokius galimus susirėmimus jau prasitarė, nors ir pats patikslino, jog patys gėjai čia nie prie ko, bet “prie ko” yra tie politikai, kurie jais naudojasi. Pakenkti Lietuvai, o ypač patiems katalikams, būtų nepaprastai gera proga per patį pirmininkavimą ES. Nuskambėtume gražiai per visą pasaulį, nes nkvd “teisių gynėjai” katzai dėl to tikrai pasistenktų. 🙂

    • Nepolitikas:

     Tu ES agente(homoseksualus), įkyrėjai su savo idiotizmu. Niekas jau Lietuvai, o dar labiau patiems katalikams pakenkti daugiau, kaip valdžia NEGALI. Valdžia(mūsų ir ES) įtvirtino kad Homoseksualistai yra Lietuvos dorovė! O piliečiai privalo parodyti, kad tai nėra jų asmeninę dorovė. Taip ir pranešk savo ponams – gėjams.

  • Marta:

   Jei jūs, Valdai, esate iš tos įžymiosios “pacifik” grupės, tai kaip tik kuo daugiau rašykit. Kad ir į komentarų skiltį. Senam emigrantui viskas turėtų aiškiau matytis iš toli. Pati buvau emigracijoj tik septynerius metus, bet ir tai jau nebesusikalbu su vietiniais – taip pasikeitė požiūris į daugelį dalykų.

   Apie gėjus reikėjo rašyti visai kitaip, nei taip kaip rašė iki šiol mūsų Žmogaus teisių gynėjas D.Pūras su neokairiųjų – Nidos Vasiliauskaitės, Bielskio, M.Povilonienės ir kt. falangu, iš aukšo, niekindami “homo sovietikus” ir vadindami visus visokiais “homofobų” epitetais. Išties, taip prievarta peršama naujai sena neotrockistinė ideologija susilaukė tik atviksčio efekto: Rusija vėl aukštinama, nes uždraudė “gėjų reklamą”, o ES demonizuojama… Ir už tai atsakomybę turėtų prisiimti dalinai Pūras su Neokairiaisiais/neobolševikais.

   Po to kai Neokairiųjų veikėjai pergalingai sutriuškino neva “homofobą”, teatro kritiką Valdą Gedgaudą už jo nuomonę, už recenziją Varno spektakliui ir taip , kad tas netrukus mirė neaiškia mirtimi, visiems paaiškėjo, kad “gėjų reikalas” visai nėra gėjų reikalas. Tai – VISUOMENĖS DEKONSTRUKTORIŲ REIKALAS.

   Tad atskirkim gėjus ir jų liūdną dalią su visom “socialinėm atskirtim”, nuo tų, kurie jais naudojasi. Vieno nelaimingo gėjaus nuoširdi išpažintis, užrašyta Lavastės Lietuvos Ryte, padarė kur kas didesnį efektą žmonių sąmonėje, nei visas dešimtmetis Pūrų, homoteisių gynėjų, su Neokare propaganda. Gal nuo tokių dalykų ir reikėjo pradėti, nuo empatijos sukėlimo, nuo jų problemų atskleidimo, o ne nuo savo ego iškėlimo virš kitų, demonstruojant, kokie mes protingi, o jūs ne. Dabar, kai Europa persitvarko tikrai į gerą pusę, kai pakeistas net TVF vadovybė, kai bankai bus pagaliau kontroliuojami taip, kad patys už krizes neš atsakomybę,,, toks Neokairės pasiekimas naudingas bet kam, tik ne ES ar Lietuvai. Nežinia dar kas ir kaip gali pasinaudoti gėjų paradu ir juos stabdančiais “patriotais”, kad sukeltų dar didesnį chaosą ar net kokią “žydrąją revoliuciją”. Turime juk ir savų juodųjų technologijų meistrų, jei ką..
   Beje, jūs esate parašęs ir knygų – ar jos publikuotos Lietuvoje? Apie sionizmą ir Rusiją radau internete. Ar turite parašęs ir daugiau?

 14. savas:

  Vardan “šventos ramybės”,dėl pirmininkavimo ES turim šį kartą sukandę dantis prakentėt, ir būtinai filmuot visus šių “išsišokėlių”išsidirbinėjimus.O kai viskas aprims po pusmečio vyt velniop šitą “mažumą”iš VILNIAUS ŠIRDIES.VISAM LAIKUI.GALIMA NET PARAŠUS SURINKT ,………..VAKAR GIRDĖJAU STATISTIKĄ 96/4 proc.-SIAUBAS.

 15. tikras lietuvis:

  Juos visus nufilmuoti reikia dar ir dėl kitos priežasties: po to reikia išsiaiškinti konkrečiai kas yra kas ir pradėti procesą, kad juos demaskuoti, jog jie yra, būk, tikri homoseksualai (tokiais gimę), nes net teismai, tenkindami jų norą pravesti orgiją viešai, nepareikalavo įrodymų, pvz., gydytojų pažymų, kad tikrai jie, kurie skelbiasi homoseksualūs, yra tikrai tokie, o ne apsimetėliai žydomasonai, kuriems svarbu sukelti skandalą, o po to paimti ES Lietuvai skirtas lėšas.

 16. A.L.:

  Gruzijos piliečiai Tbilysyje išbandė puikų gydymo nuo lytinių iškrypimų liaudies medicinos metodą:dilgėlių terapiją. Vilnelės pakrantėse apstu šio gydomojo augalo.

 17. Dėmesio verti komentarai iš "ekspertai":

  vyrai, kas be nuodėmės meskit pirmas akmenį. Jei pirmenybę teikiat oralinio sekso malonumui – tai kuom jūs skiriatės nuo gėjų? Gėjus jums tą kur kas geriau atliks:)

  Kažkada ir aš panašiai mąsčiau. Bet pakeičiau požiūrį po to, kai perskaičiau vieno gėjo išpažintį, pateiktą Lavastės. Per daug autentišką, kad būtų galima Lavastę kaltinti propganda. Tad skykite, kaip “normalų” teisės būtų pažeistos, jei ir nelaimingą gėjų gintų įstatymas ir jis nebūtų lyg koks marginalas nuspirtas į patvorį? Šiaip ar taip – tai apie 10 procentų rinkėjų. Ir jie nubalsuos už tą partiją, kad ir paskutinių niekšų, kurie jais politiškai pasinaudos taip, kaip kažkada pasinaudojo “gerą” suvaidinęs dėdė. Kas nukentės nuo partnerystės įstatymo, neleidžiančio senam kuiuliui gėjui, kokius dešimt metų besinaudojančio suvedžioto jauno vaikin kūnų, susirgus ar šiaip nusibodus išspirtį jį nuogą pliką į gatvę? Kam pakenktų, jei lesbė turėtų teisę kitai lesbei, kuria pasitiki, palikti auginti po savo mirties savo nuosavą vaiką, kad jis nepatektų į neaiškias rankas? Viskam reikia saiko. Įsiklausykime į jų pageidavimus. Žinoma, gėjaus šeima nenorėtų, kad gėjaus turtas atitektų jo pasirinktam partneriui. Bet tai teisiniai dalykai iš kurių gėjai irgi neturėtų būti išmesti.

  Kažkas čia teisingai pasakė, kad homoseksualumas yra paprasčiausias lytinės tapatybės sutrikimas. Iš prigimties gėjų yra labai mažai ir juos, kaip teigė net Froidas, sunku pagydyti. Kiekvienas vyras, kuris visiškai praranda savo autoritetą sūnaus akyse – jį pameta ar blogai elgiasi su motina, turėtų būti atsakingas už tai, kad sutrikdė sūnaus tapatybę. Pasmerkęs tėvą, toks paauglys būtinai ieškos kuom užpildyti tą tuštumą, kurioje turėjo būti jo orientacija į vyrą. Jis ieškos vyriškos kompanijos, vyriškos meilės tol, kol paklius į kokio nors “gero” dėdės rankas, kuris dosniai pažers jam taip trūkstamo vyriško dėmesio ir dovanėlių, bei pasinaudos situacija… arba bus tiesiog išprievartautas po kokių nors smagių vakarėlių. Todėl siūlau vyrams, ypač mergišiams, neieškoti kaltesnių už save. Gėjai ne daugiau ištvirkę, nei užkietėję mergišiai.

 18. Kažin:

  Vėl baiminimasis būti savi, taip ir stagnuojame, kaip sovietmečiu.
  Taip atsitinka todėl, kad Lietuvos valdžia iki šiol bijo pasakyti mokslo tiesą, kad gėjystė, lesbiejystė yra apsigimimo pobūdžio negalia, esančia ją turintiems asmenims kliūtimi valdžių, vadovų pareigoms užimti, kad reikštis nesocialinių sričių veikloje jiems nėra jokių kliūčių.

 19. Marta:

  bet ir tarp gėjų yra patriotų. Pvz. – Žilinskas ar Vytenis Andriukaitis… . Gal neatiduokime jų visų į Neokairiųjų rankas? Jei tikėti skelbta statistika, tai gėjų turėtų būti apie 10 procentų rinkėjų. Gėjų lygai priklauso tik 200. Atstumkite juos visus… į kokių mafijozų su neokairiaisiais/neobolševikais rankas ir jie sulėks į seimą taip kaip atsitiko Lenkijoje. Dabar jau ten tylu, ramu.

  Ar protingų galvų kad sugalvoti ką nors gudresnio? Nejau tikrai tikite, kad juodųjų technologijų meistrai nežino tokių patriotų kaip jūs reakcijų ir to neišnaudos saviems tikslams. Nebent esate jų pusėje:)
  Jau imu tikėti, , kad visos “rožinės”, “oranžinės” ir “afrikos pavasario” revoliucijos buvo atliktos “patriotų” rankomis, bet kieno naudai? Juk į Oranžinę revoliuciją 50 milijonų svarų buvo investavęs Berezovskis ir to, kaip pats gyrėsi, tikrai nesigaili. Investicija atsipirko su kaupu. Ar juodųjų technologijų meistras Au.Butkevičius jau buvo Baltarusijoje kai turėjo kilti “žydrųjų džinsų ” revoliucija ten? kurią matomai sugadino Pociūno žūtis, išsiaiškinus, kad ne ten nutekėjo jai skirtyi pinigai:) Kur dabar Au.Butkevičius? Vis dar Pakso partijoje? Juk buvo prieš tai įstojęs į Prunskienės Rusų partiją. Įdomus žmogus ir įdomūs jo ryšiai su didžiaja Prezidentės biografe Rūta Janutiene:)

  • tikras lietuvis:

   Andriukaitį tikrai apšmeižei. 😉
   R.Žilinskas, panašu, yra gimęs homoseksualiu, bet kaip ir dauguma tokių , neina į žydopederastų orgijas, nes jiems, tikriems, nėra ko įrodinėti.

   • Marta:

    tikrai, lietuvi, sorry. Mintį turėjau tą žavų laidų vedėją su ūsiukais… apie kurį rašė balsas.lt

    • tikras lietuvis:

     Betgi tas(Pauliukaitis ?) irgi neina į tas akcijas – mačiau visai neseniai jį nuotraukose (delfi ar lryte), einant į Prancūzijos, berods, valstybinės šventės minėjimą su savo sugyventiniu.
     Taigi ir jis – tikras homoseksualas (iš tų, kur gimsta 1 iš milijono pagal austrų tyrimą), o ne gėjus (tzz. lt: gay – ištvirkęlis arba homoseksualistas) ir mums ne priešas.
     Mums priešai yra nelietuviai – pederžydomasonai simonkai, rudomanskiai, platovai ir pan., iš tų akcijų darantys pinigą – kaip tik tie paima ES Lietuvai skiriamas lėšas bei pravedinėja provokacines akcijas – viešas orgijas. Štai kodėl juos lryte giria – gina žydomasoniniai veikėjai vinokurai ir pan., kurie dar nuo 2007m. lojo apie “žydų” turtą tol, kol mūsų skystaklyniai iš konservkrikdeminės valdžios, nors neturėjo įstatyminio pagrindo, bet ėmė ir padovanojo (tiksliau – pavogė) iš valstybės biudžeto žydomasonams 128 mln. lt.

     • Marta:

      teisingai, Pauliukaitis. Taip, jie neina. Gėjų lygoje yra tik apie 200 žmonių, bet jie tam paradui prisikviečia iš ir iš kitų šalių. Kiek žinau iš savo kaimyno, jauno muzikanto, gėjų lyga kvietimus išsiuntinėjo į visas ambasadas. Jei kurios atstovai nedalyvaus, tai gali būti apskelbti, kad eina prieš gėjus.

      Išsiųsti taip pat kvietimai ir visoms partijoms. Mano žiniomis E.msiulio liberalai kvietimą priėmė ir parade dalyvaus. Žilinskas atsiriboja nuo gėjų politikos. Labai norėčiau, kad toks žmogus atskeltų patriotinius gėjus nuo neokairiųjų gėjų ir jiems vadovautų. Vat ką reikia padaryti ir kuo skubiau.

      • tikras lietuvis:

       Žodis gėjus reiškia iškrypėlį.
       Todėl tokių žodžių nedera vartoti tikrų homoseksualų atžvilgiu, nes jiems tai skyrė gamta, be to ir jie elgiasi tvarkingai – neina į jokias pederastų – žydomasonų orgijas, o kaip kas gyvena, tai jau kiekvieno asmeninis reikalas.

 20. Kažin:

  Manau pagrindinė problema yra – gėjai valdžioje, juk gėjumas yra dvasinė, jausmų darnos negalia (apsigimtas iškreiptumas – belytiškumas išreikštas ne fiziniais, o jausminiais susivokimo požymiais). Akivaizdu, kad jiems esant valdžioje tokių negalios požymių įgauna visa jų valdoma visuma, aplinka.
  Būtent, toks dvasinis iškreiptumas galimai sąlygoja juodųjų tecnologijų, apskritai valstybių, visuomenių valdymą ne faktiniais tikrais įvykiais, o sukuriamais viešųjų ryšių akcijomis, naudojimą. Taip visuotinai valstybėje, visuomenėje, kiekvienoje grandyje įsigali gėjiškumui būdingi netikrumo dvasia. Trumpai sakant, gėjumas kuria ir gėjišką aplinką, taigi ir – gėjišką patriotišką dvasią.
  Taigi, “Martos”, – “bet tarp gėjų yra patriotų” ir kiti samprotavimai rodo visišką nesupratimą kur šuo pakastas…

  • tikras lietuvis:

   Marta, matyt, turėjo omenyje tikrus homoseksualus (kurie neina į akcijas, nes jiems nėra ko įrodinėti), o ne gėjus, kurie nėra tikri homoseksualai.

   • Marta:

    dėkui, lietuvi, už palaikymą.
    Kas dėl gėjiškumo, pritariu tos moters komentarui, kurį atnešiau iš “ekspertų”- tai tapatybės sutrikimas/sutikdymas ir prie to nemažai prisideda patys mūsų vyrai, kurie palieka savo vaikus ar jais nesirūpina arba pernelyg dominuojančios motinos… o po to seka jau visi kiti niuansai… nėra jie vieninteliai nusidėjėliai, jei ką.. Tačiau paskaičius kokio neokono Kissingerio populiacijos mažinimo rekomendacijas, Harvardo ar marksistinės Frankfurto mokyklos populiacijos mažinimo projektus, įsitikini, kad gėjais rūpinamasi visai dėl kitų priežasčių.
    Todėl ir siūlau nepulti aplamai visų gėjų, bet padėti saviems patriotams atsiriboti nuo internacių įtakos. Kai koks KaKaDu, pasigavęs prie poliklinikos Žilinską, ima viešai tyčiotis, tai žmogui nepalieka jokios kitos išeities, kaip tik ieškoti užuovėjos kokioje nors neokairių ir neokonų globojamoje gėjų lygoje. Džiaugiuosi, kad Žilinskas prieš spaudimą atsilaikė. Ir nematau problemos, kai būtent šis žmogus yra valdžioje. Bet jei taip spausime, į valdžią tikrai ateis Gėjų lyga, susikooperavusi su patriotams priešiškomis jėgomis.

 21. kuzis:

  popiezius kataliku sake kad geju lobi vatikane veikia, nesakius zinome kad briuselyje jie tvarkosi be problemu.. reiskia tiek nukrypo liaudis nuo realybes, tiesos ir mastas geografiskai velgi oho.. musu tauta turi valdova toki, taip kad i baznycias ir darbuotis, uzpyks placiasikniai, tinginiais isvadins

 22. Suvalkietis:

  Nekreipt dėmesio į gėjus – galima. Man nieko blogo neatsitiko klausant Elton Johno ar Fredi Merkurio muzikos.
  BET —
  Nekreipt dėmesio į jų vedamą isterišką propagandą – jokiu būdu negalima.
  Man priimtinas bet koks jų ignoravimas ir pasipriešinimas jų paradams..
  Geriausia tai žinoma – užtvindyt Gedimino prospektą Normalių Žmonių jūra. Ko ir tikiuosi.

 23. kuzis:

  kvaila situacija is sono ziurint, vieni kovos kad jausmines isgamos nezygiuotu link talmudo pagimdytos baznycios. Jei normalus pilieciai zynias gautu is ALKO ten uzgesinto, nebutu paradu ir valdzios tokios “brandzios”. Dabar nevalos pries iszudytoju palikuonis praradusius ama, o tiesos cia jokios, tik isrinktosios tautos vaisiai, per konflikta privers mastyti tv ziurovus apie gyvenima

 24. .......:

  Mažas pavyzdys iš Vokietijos,kur dirba pažįstama emigrantė.Jai teko dalyvauti giminės šventėje.Sako,mėsos patiekalų gal penkiolika,apie visa kita net kalbėti neverta,ir visi tik valgo,valgo,valgo…jokių tostų ,palinkėjimų soleinizantui,jokio normalesnio bendravimo…ir giminė,atrodo,darbšti,išprususi,-kai kurie jos nariai dirba ES,Briuselyje,Europos komisijoje.Kai nelieka dieviškos kibirkšties ir geros valios,lieka ištvirkimas ir sugyvulėjimas.Gal ne visur taip ir ne pas visus.Bet pavyzdžiai liūdina.Į ką mes orientuojamės?Atsakykime sau.

 25. Terbaneis:

  Ne ir trenktas. Tikrai ….

 26. Dvasininkų ir disidentų kreipimasis:

  Per amžius mūsų valstybės sostinės Lukiškių aikštė yra suaugusi su tautos kančių ir kovų istorine atmintimi. Šiais metais minime 1863 metų sukilimo prieš Rusijos imperijos valdžią 150 – ąsias metines. Lukiškių aikštė – ne tik sukilimo dalyvių egzekucijos, bet ir sovietinės okupacijos aukų represijų vieta.

  Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, ilgai puoselėta mintis Lukiškių aikštėje įamžinti sovietinių represijų ir KGB aukų, laisvės karių, paguldžiusių galvas miškuose, kalėjimuose bei Sibiro platybėse už žmogiškuosius idealus, krikščionišką tikėjimą ir valstybės ateitį iki šiol lieka neįgyvendinta.

  Teismui priėmus gėdingą sprendimą, įpareigojantį Vilniaus miesto savivaldybę išduoti leidimą iškrypėlių eitynėms ir laisvės kovų dalyvių krauju aplaistytos Lukiškių aikštės išniekinimui peržengtos visos ribos. Teismo nuosprendis pakerta valstybingumo šaknis, esmingai paniekina teisingumą, kaip pamatinę visuomenės darnaus sugyvenimo sąlygą.

  Būdami laisvi mes neturime leistis būti žeminami. Reikalaujame Vilniaus miesto mero nedelsiant pakeisti Gėjų lygai išduoto leidimo sąlygas ir neleisti provokacijos sumanytojams įgyvendinti savo kėslus Lukiškių aikštėje.

  Jeigu šis reikalavimas nebus įvykdytas, mes kviečiame Lietuvos žmones liepos 27 – ąją, šeštadienį, 12 valandą susirinkti prie Katedros taikioms eitynėms ginti Lukiškių aikštę nuo išniekinimo.

  Raginame nepasiduoti provokacijoms ir oriai kovoti už tai, ką siekiama sutrypti – šeimos vertybes, tradicinį tikėjimą, laisvą valią ir pagarbą žmogui.

  Pasirašo:

  Vyskupas Jonas Kauneckas

  Vyskupas Juozapas Matulaitis

  Kunigas Petras Dumbliauskas

  Kunigas Mykolas Petravičius

  Kunigas Vytautas Vaičiūnas

  Kunigas Vytautas Praraja

  Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

  Antanas Terleckas (Disidentas)

  Nijolė Sadūnaitė (Laisvės kovotoja)

  Stasė Asanavičienė (Loretos Asanavičiūtės mama)

  Vladas Terleckas (Signataras)

  Julija Ambrasienė (Laisvės kovų dalyvių sąjunga)

  Petras Pliumpa (Politinis kalinys)

  Jonas Puodžius (Politinis kalinys)

  Elvyra Žebertavičiūtė (Aktorė)

 27. keistas simtomas:

  Soro šisti nis Bo rovskio portalas eks pertai.eu buvo patalpinęs apklausą dėl Lukiškių aikštės su gana suktais klausimais:

  Kokiems tikslams turi būti skirta sutvarkyta Lukiškių aikštė:

  Tik oficialiam Laisvės kovotojų memorialo pagerbimui
  Įvairiems renginiams ir praeivių poilsiui
  Tik poilsiui ant vejos ar suoliukų ir maloniam pasivaikščiojimui

  Tad aišku, kad už TIK OFICIALIAM MEMORIALO PAGERBIMĄ nubalsavo mažiausiai. Kodėl negali būti paminklas laisvės kovoms ir miestiečių poilsiui, bei maloniam pasivaiksčiojimui? Jau vien iš tokio klausimyno sprendžiant galima manyti, kad “eks pertai” prieš mūsų lai svę, o visi jų straipsniai nu kre ipti prieš mūsų vy riau sybę ir jos pro jektus.
  Tad niekaip nesuprantu – kas gerbiamą Sva rinską patraukė link so roši stų? Nejau ir katalikai taip sumaterilėjo, kad nebetiki Šv. Dvasios galia ir stebuklais?

 28. et,:

  kartais vienintelis būdas eiti į priekį – tai savęs paklausti: Kas atsitiktų, jei viskas, ką laikau “klaidinga”, pasirodytų esą tewisinga”? Visi didieji mokslininkai sugebėdavo taip save nutekti… ir jei net nepasiseka, jie nepasiduoda šankstinei nuostatai. ..Visi atradimai gimė iš sugebėjimo nebūti absoliučiai teisiu, kaip fariziejas, kurio teisuoliškas nuostatas griovė Jėzus. Nepažinsim Dievo tol, kol nesiliausim manę, kad Jį jau pažįstam

 29. C-fam:

  A war is coming….
  Help C-FAM make payroll
  …and Make UN pro-aborts mad!
  Sitting in the Moscow Airport
  July 25, 8:00 a.m.
  Dear Friend of the Friday Fax,
  I sit in the airport in Moscow writing you this note. I just finished a whirlwind tour of meetings with government officials and influential supporters of the international pro-life cause.
  Just last week I met privately with a dozen Members of the European Parliament. In a few weeks I will be meeting privately with twenty senior UN diplomats.
  Why this rash of activity. This is a war council and I use that term without hesitation. Our enemies are gathering and they intend to strike with everything they’ve got. They are frustrated. They are angry and bitter.
  Just a few months ago a group of pro-abortion governments, including our own Obama administration banded together to block C-FAM and the Friday Fax from official UN recognition. They accused us of opposing equality of women and of opposing the killing of unborn babies. Imagine that is enough to get you blocked by Belgium and the United States!
  Don’t worry, though we are blocked for now we still have UN access wearing the badges of good friends like Family Research Council and Alliance Defending Freedom. And when we are up for consideration in January, we will get through with the help of powerful governments who are SICK TO DEATH OF ARGUING ABOUT ABORTION!
  But this just shows you how angry they can get and how stupid they act when they get angry.
  A wicked woman named Nafis Sadik, former head of the UN Population Fund, the group that sets up one-child baby-killing machines actually scolded her colleagues recently because they have not advanced their cause even a little bit in 20 years. Why? Because of C-FAM and all of our wonderful colleagues both in an out of governments.
  But it is because they are angry that they are the most dangerous. They are holding meetings all over the world, plotting how they are going to take us down and impose a right to abortion and a redefinition of the family.
  They can still win! They are rich and powerful and bitter. They will stop at nothing to impose a right to abortion on the world.
  In the coming weeks, the UN General Assembly will start. This will be ground zero of the global right for the right to life.
  C-FAM and the Friday Fax will be at ground zero EVERY SINGLE DAY. But we cannot do this without two things; your constant prayers, and your sacrificial contributions.
  I have to admit the summer has been a real drought for our finances. Between now and Monday, I have to raise $22,000 in order to meet payroll. If we don’t raise that amount, I will be forced to reach into a small rainy day fund, a fund that gets smaller by the year.
  At this time when the attacks are about to mount and the C-FAM/Friday Fax team is fully ready to do battle, we face a real financial catastrophe.
  We can meet this with your immediate help. Help me raise $22,000 in five days.
  There are many ways to give. You can mail us a check, use PayPal, use a credit card and our totally secure server, you can wire money from anywhere in the world. Just click the donate button and you will find easy instructions on how to give.
  Let me make you this offer. For every donation of $100, and with your permission, I will send a letter to Nafis Sadik and tell her about your donation to stop her evil work. I won’t use your name, just say “Nafis, we just received another $100 from (St. Louis, or wherever) to stop your murderous assault on precious unborn babies.”
  That will really rattle her cage!
  So, first, pray like there is no tomorrow.
  Second, make a sacrificial gift and if it is $100 or larger, I will send a note to Nafis Sadik and let her know.
  Five days to make payroll! You can do it!
  Do me a favor and send this note to your sister, your mother and your best pro-life friends.

  Yours sincerely,

  Austin Ruse
  President
  C-FAM

  Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM)
  Copyright © 2012 Permission granted for unlimited use. Credit required.
  http://www.elabs3.com/functions/message_view.html?mid=2716619&mlid=224457&siteid=668476&uid=d0e9acbf3e

 30. Gediminas:

  Taip,ta TSRS,vėliau ES ir homoseksualistų patrijotė ir jos pakalikai išdavė Dievą ir Tėvynę. Jeigu visi tylėsime,prarasim savo Lietuvą kaip valstybę,liks tik skuduras ( vadinamas – LIETUVA )po Briuselio proto iškrypelų kojomis Nejaugi mes to norime….???

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė