Z.Vaišvila. Ar suvokėme Marcelijų Martinaitį arba ką gąsdina Sąjūdžio vardas? (38)

Marcelijus Martinaitis | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Marcelijus Martinaitis | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Marcelijaus Martinaičio posmus, skaitomus ir dainuojamus, girdėjome visi. Tačiau ar suvokėme bent šiandien tiesą ir siekiamybę, kuriomis jis tikėjo, puoselėjo ir kvietė mus visus atsikratyti lietuvių tautai dirbtinai per amžius diegiamo kaltės sindromo? Būdamas laisvu viduje žmogumi, jis nerte paniro į Sąjūdžio sūkurį. Kitaip ir negalėjo, nes Lietuvos Tiesa jis gyveno, jos laukė ir kvietė visus, perspėdamas, kad lietuviai linkę susikurti labiau išorinę nei vidinę nepriklausomybę. Tai jis darė nesižvalgydamas į šonus, būdamas laisvas viduje. Nedvejodamas patikėjo žentui Artūrui Skučui savo užrašų knygutę su telefono numeriais, kad 1988 m. birželio 3 d. į Mokslų Akademijos salę sukviesti kuo daugiau jo kolegų.

Martinaičių buto balkone, išeinančiame į dabartinę Vokiečių gatvę, prieš 1988 m. birželio 24 d. mitingą, šiurpinant kaimynus, sandėliuoti pirmieji Sąjūdžio atributai – vėliavos su Gedimino stulpais, paveikslai ant medžiagos, gairelės ir žalieji raiščiai, kuriuos prieš mitingą čia sugūžėjo atsiimti pirmieji Sąjūdžio žaliaraiščiai – pankai ir metalistai. Ar kas nors deramai tai prisimins ir įvertins šią drąsą ir pilietiškumą, pvz. šiemet – Sąjūdžio 25-ečio proga? Ne tik panką „Atsuktuvą“, bet ir tuometinę pensininkę Ona Gricienę, pasisiūliusią savo namų telefonu registruoti sparčiai steigiamas LPS grupes, arba a.a. iniciatyvinės grupės narį kompozitorių Julių Juzeliūną, pasiūliusį savo asmeninę sąskaitą Taupomajame banke rinkti aukas oficialiai neregistruotam Sąjūdžiui?

Poetas visa savo esybe paniro į Sąjūdį, nes, anot jo, „1940 metais Lietuvos inteligentai iš Maskvos mums parvežė „Stalino saulę“. O mes, dabartiniai, pasistenkime ją išvežti.“ Ir dar: „Sąjūdis – balsas tų, kurie penkis dešimtmečius balso neturėjo…(1990 m.). Į Sąjūdį daugelis inteligentų ėjo ne imti valdžios, o ją atiduoti į patikimas rankas (1994 m.).”
Tačiau, kas ir kodėl atsitiko, kad nebežinome, kur esame ir einame, kuo tikėti ir kuo ne?

M.Martinaitis teigė, kad Kovo 11-oji visuose žodynuose pakeitė žodžių prasmes. Tačiau, ar patys mes neišsigandome savo laisvės pareiškimo, pirmųjų grasinimų ir ekonominės blokados? Poetas iškart suvokė esmę: „Pasimetusiems žmonėms atrodė, kad Algirdas Brazauskas, „ėmęs valdyti“, gali užtikrinti jų saugumo jausmą. Tokia psichologinė situacija suprantama: jeigu kas, tai pirmiausia „griebs“ Brazauską, o jie išliks. „Vadas“, caras, karalius suvokiamas kaip įkaitas ar gelbėtojas, nes dauguma pati veikti jaučiasi per silpna arba bijo rizikos.“ M. Martinaitis dar 1992 m. po Seimo rinkimų pastebėjo, kad “Atsitiko taip, kad įvykiai, gyvenimo vyksmas aplenkė politiką, kurios, kaip skelbė Sąjūdis, turi būti tiek, kiek yra moralės. Rinkimai parodė, jog jau renkami tie, kurie veržiasi valdžion visa tai aplenkdami.“

Dar 1991 m. M.Martinaitis pranašiškai pastebėjo, kad tuometinė Lietuvos vadovybė atsakinga už visuomenės skaidymą, „priešų“ gamybą: „Tarsi pradėta lenktyniauti, kas užvaldys žmonių baimę, kurią mums įvarė sovietai. Yra pavojus, kad nepriklausomybė, eidama toliau tuo keliu, gali išsigimti į persekiojimo politiką.“ Poetas tęsia: „Rodos, niekada dar nėra tiek Lietuvoje buvę „Maskvos agentų“ kaip dabar, tik ar ta Maskva nebankrutuotų, tokią gausybę jų prisipirkdama? (perrašydamas šiuos tekstus pagalvojau, ar ne patys agentai per „šventąsias karves“ skleidė gandą, kad visa Lietuva apipainiota agentūriniu tinklu, pradedant Sąjūdžiu ir baigiant dabartine Aukščiausia Taryba (AT). Tai puikus šėtono pramanas išprovokuoti, kad užsiimtų vienas kito įtarinėjimu, nes tikroji agentūra tada gali veikti be jokių kliūčių. Ar taip nėra ir dabar, kai „išmetami“ sąrašai, ir tokiu būdu užsimaskuoja tikroji Maskvos agentūra).“ Todėl tais pačiais 1991 m. jis pastebi, kad „Pirmoji Sąjūdžio linija jau beveik išguldyta. Išliko tik tie, kurie išsižadėjo jo moralinės laikysenos kodekso“, o 1992 m. perspėja, kad į Nepriklausomybę reikia žiūrėti rimčiau ir skaudžiau – ji neturėtų tapti vienos šeimos ar šeimos draugų nuosavybe.“

Kitą dieną po 1992 m. spalio 25 d. Seimo rinkimų poetas klausia: „Kas dabar padėkos V.Landsbergiui, kad jis taip sugebėjo apsistatyti visokiais šnekėtojais ir prakišti rinkimus?“, 1993 m. taikliai pastebi: „Kaip šėtonas stengiasi pagrobti Gyvenimo knygą, taip dabar varžomasi dėl KGB archyvo, nes biografinės žmonių sąskaitos labai praverstų tiems, kurie sieks valdyti panaudodami ten sukauptą blogį.“ Pridurčiau tik tiek, kad šiuo metu šių instrumentų arsenalas praturtintas ir Nepriklausomybės laikotarpio teisėsaugos institucijų instrumentais valdyti žmones ir daryti tai politikoje nebesislapstant.

M.Martinaitis dar 1990 m. kovo mėn., Mykolui Burokevičiui su TSRS kariškiais pradėjus kariška jėga periminėti mūsų pastatus, pradedant po Vilniaus pedagoginio instituto išmetimo iš Vilniaus aukštosios partinės mokyklos – propagandinio ir organizacinio Maskvos kolaborantų štabo, perspėjo mus: „Burokevičius, iš Maskvos gavęs pinigų, kaip koks Čičikovas iš N.Gogolio Mirusiųjų sielų, dabar važinėja po Lietuvą, supirkinėdamas komunistus ir juos stato ant savo „platformos“ (žodis iš jų ideologinio žargono, reiškiantis partinę vienybę, susitelkimą). … Burokevičius – bolševizmo išsigimimo vaizdinys. Jo „nuopelnas“ tik toksai, kad bus parodyta, ko imasi kompartija, išbaigusi visas demagogines atsargas.“

Sausio 13-ąją poetas klausė: „Kokią naciją gina save taip pavadinęs kolaborantų įsteigtas „nacionalinio gynimo komitetas“? Kagėbistų ir tėeskapininkų naciją? Jie puola, veidus prisidengę kaukėmis,…“ Šiandien pridurčiau dar klausimą, kokia geroji fėja savo skraiste dangsto Algirdą Paleckį, drauge su „Alfa“ grupės, šturmavusios TV bokštą Vilniuje, vadu Michailu Golovatovu ir Rusijos URM bandančius perrašyti šią istorinę mūsų valstybės Tiesą, paneigti tautos vienybės simbolį.

M.Martinaitis pastebi, kad „Sausio 13-osios naktį Lietuva prarado baimę. Tą naktį mes visi tapome pažįstami… Iš šių dienų įvykių reikėtų pasimokyti visam laikui, kad priešų nereikia ieškoti tarp tų, kurie eina kartu į nepriklausomybę. Tokia sausio 13-osios pamoka, nes paprasti žmonės susitelkdami parodė didesnę išmintį, nei kai kurie mūsų politikai. Automatininkų remiamas „komitetas“ planavo sutriuškinti valdymo institucijas, užgniaužti spaudą, informacijos kanalus, bet pamiršo svarbiausia – kad dar yra tauta…

Paprasti žmonės, guldami po tankais, taip pat gynė lietuvišką žodį ir spaudos laisvę, kaip prieš 100 metų mūsų knygnešiai, rizikuodami savo gyvybėmis… Užgrobę Lietuvos TV, jie viešai nedrįsta rodytis, nes žino, kad išdavikų veidai negražūs.“

Tad ar reikia, kaip š.m. sausio 13-ąją iš Seimo tribūnos, dar kartą klausti, ar tikite, kad Sausio 13-osios byloje kolaborantų vaidmuo bus visapusiškai tiriamas, jei mūsų teisėsauga atvirai klausosi, ką pasakys asmuo, net viešai iki šiol neatsiribojusi nuo šios „platformos“?

1995 m. M. Martinaitis pastebi ir tai, kad “Save vadinantys patriotais labai džiūgauja, jeigu kas pradeda tvirtinti, jog 50 metų Lietuvoje nebuvo nei kultūros, nei mokyklos. Juk to siekė sovietiniai okupantai, kaip caro valdžia XIX a. … Ir bolševikai kalė į galvas, kad ir Nepriklausomoje Lietuvoje nieko nebuvo ir negalėjo būti. Panašiai apie bolševikmetį sako kai kurie „patriotai“, visą tą laiką pratupėję krūmuose ir išlindę, kai pavojus praėjo. Savo didžiausiu nuopelnu jie laiko tai, kad „tada nieko nedarė“, kol staiga iššoko kaip bezdamas iš butelio, kuris pusę amžiaus buvo užkimštas… Jei jų klausytume, tai niekada nesuprastume, kokiomis pastangomis ir aukomis saugotas kultūros tęstinumas, kiek tai kainavo pavieniams žmonėms!.. Kad nors dešimtadaliu daugiau tada būtų buvę drąsių žmonių, kurie savo narsumą rodo dabar, beviltiškai pavėlavę… Šitaip elgdamiesi mes niekada neturėsime savo tikros istorijos, nes ištisi jos tarpsniai perleidžiami svetimiems… Kelių pastarųjų dešimtmečių Lietuvos istorija perleidžiama okupantams, vaizduojant, jog visose srityse buvo tik jų viršus, o lietuviai – tik jų vergai ir pakalikai, išskyrus keletą, kuriuos neseniai ištiko patriotizmas. Kaip dar labiau galima apšmeižti savo tautą?“

Lietuvai gedint ir minint M.Martinaitį, buvau šokiruotas lygiagrečiai su poeto posmais kartojama reklama apie š.m. balandžio 7 d. LTV laidą „mES“. Ne tik tuo, kad šį žodį kažkas pradėjo nusižeminančia mažąja raide „m“, kurią gožia didžiosios „ES“, bet Sąjūdžio istorijos perrašymo veidmainyste ir bandymu Sąjūdžio vardu pridengti mūsų valstybės ir tautos paskutinių suvereniteto likučių atidavimą naujam centrui ir vėl be tautos valios. Sąjūdis deklaravo ir tautą telkė Nepriklausomybei, o ne naujam jos dovanojimui kažkam be tautos valios. Net ir šlubu referendumu stojome į ES ne kaip į federalinę valstybę, kuri vėl darytų ką nori be mūsų tautos valios. Vėl žengiame Melo keliu. Priminsiu tik tiek, kad Sąjūdžio veiklos metu egzistavo ne ES, o Europos ekonominė bendrija. Tik 1992 m., pamačius pasikeitimus Rytų Europoje, ji buvo pertvarkyta į ES mūsų visų pajungimui gražiu Vakarų demokratijos šūkiu. Ir pinigais. Skelbiama viena, o gyvenime šis centras, jau nebeslepiantis Berlyno-Maskvos ašies, spjauna ne tik į tautų valią, bet ir į tarpvalstybinių sutarčių raidę. Todėl šiandien vėl atsidūrėme kryžkelėje. Vėl išdrįsome viešai ir ne po vieną prašnekti apie valstybingumo ir tautos išlikimą, kur link mus kreipia naujasis centras. M.Martinaitis dar 1996 m. mus perspėjo, kad „Europos žmonėmis“ mes galime tapti tik kaip lietuviai. Kitokių mūsų Europai nereikės: mūsų vieta ten bus patiltės, pigūs turgūs, blogiausias maistas, priemistis, ubago vieta prie stalo. …Iš Lietuvos į visą pasaulį dar vis sklinda ubagų giesmės.” Poetas mus perspėja ir klausia: „Štai prūsai pirmieji iš baltų „ėjo į Europą“ ir iš jos negrįžo. O mes kaip eisime: su terbom ar su savo protu?“

Todėl netolimos mūsų tautos Atgimimo istorijos perrašinėjimas, dar esant gyviems jos kūrėjams ir dalyviams, rodo naujos „integracijos“ skubą ir beatodairiškumą – tikslas pateisina priemones. Abejojančius ar mastančius pagasdinsime terorizmu ir tais pačiais rusais. M.Martinatis dar 1991 m. rašė: „Kada nors bus rašoma Atgimimo istorija, tik ar kas žinos ir supras, kas buvo tie Sąjūdžio pirmeiviai, apkalbėti „agentais“, „parsidavėliais“, kas galėjo taip išjudinti Lietuvos žmones iš įšalo? Kažkada galvodavom, kad užtenka nutildyti apie 100 inteligentų, ir komunistų partija galėtų švęsti pergalę. …Gal pusė tų žmonių, pirmosios kartos sąjūdininkų, jau vienaip ar kitaip apkalbėta. Diegiama mintis, jog buvo bloga, įtartina Sąjūdžio pradžia, gal net paties saugumo įsteigta, nes viskas prasidėjo, kai AŠ ar MES kur nors užkopėme ant pakylos. Lietuva neturės savo didžių laikotarpių, kai istorija vis bus perrašoma pagal kieno nors asmeninius įgeidžius.

Tikriausiai nebus galima skelbti visų pirmojo Sąjūdžio nuotraukų arba teks ne vieną veidą užtušuoti, kaip dabar daroma dar tik žodžiais. Panašiai darydavo sovietai – užtušuodavo grupinėse nuotraukose žuvusius kosmonautus, Sibire savo pačių nupiltus bendražygius. Ar ir vėl neturėsime istorinių ištakų, vaizduodami Europos elgetas? … Bet ką aš čia kalbu. Šiuos žodžius paskaitys Burokevičius ir įrašys mane į savo partiją „ant platformos“. Juozas Feliksovičius (Jermalavičius) tikriausiai šypsosi: gerai, a gerai, rupūžės, kai pusę Lietuvos jie patys surašys į mūsų gretas, tai tada ir bus… O aš pakurstysiu kvailelius, kad tik daugiau, kad tik daugiau. Jie patys įsigąsdinę į tą partiją susirašys, kaip kažin kada į kolchozus… Surašys, surašys visą Lietuvą į Burokevičiaus partiją, ir jam pačiam nieko nereikės daryti.“

Sakote, nutolta nuo realybės? O A.Paleckio ir jo „saratnikų“ iš Rusijos vykdomas sausio 13-osios istorijos perrašymas? Lietuva ar Rusija turi daugiau propagandinių svertų? Kodėl Lietuva, Austrijai ją pardavus Rusijai nežinia už kiek M.Golovatovo istorijos atveju, nuolankiai su elgetos terba ant pečių tyli, vergiškai laukdama ES verdikto? Nebus jo, jei liksime tik vergais. Negi nematote, kad ir vėl yra lygesni tarp lygių naujojoje sąjungoje? Ar skaitėte EK pirmininko Žoze Manuelio Barozu (José Manuel Barroso) oficialią biografiją nuo Portugalijos pogrindinės maodzeduninės organizacijos vieno vadų iki šios organizacijos reorganizavimosi į komunistų partiją, pakeitusią pavadinimą į socialdemokratų partiją. Jums nieko tai neprimena? Gal negirdėjote nieko apie Kominterno veiklą ir Vladimiro Uljanovo kompanijos iš Berlyno į Rusiją eksportuotą socialistinės revoliucijos eksperimentą, Stalino ir Hitlerio bendradarbiavimus, Nord Stream istoriją? Kodėl remdamiesi rusiškais šaltiniais iš Briuselio ar JAV kartas nuo karto ieškome Lietuvoje ČŽV kalėjimų, lyg valstybės vadovė negalėtų pati to išsiaiškinti? Ypač kai nebelieka drįstančių turėti kitą nuomonę.

Prezidentė D. Grybauskaitė neseniai pakomentavo, kad ministrė, turinti savo nuomonę ir atsimenanti tautos valią dėl AE, diskredituoja valstybę. O valstybės vadovė, ignoruodama šią tautos valią nediskredituoja valstybės? Ar tik tokia moralė Europos sąjungoje? Centras geriau žino už tautas, ką daryti. Labai girdėta dar ir XX amžiuje sentencija.

Pabaigsiu vėl Marcelijaus Martinaičio žodžiais: „Diktatūra, ruošdama sau kelią, paprasčiausiai turi nušluoti inteligentiją, intelektą arba ją paversti savo referente (M.Martinaitis, 1991).

Dar 1989 m. poetas mus perspėjo: „Mes nieko gero nesulauksime, kol demokratiniai principai ir pilietis nebus aukščiau ir svarbiau nei vykdomoji valdžia, kol jis tam tikrais teisėtais būdais negalės diktuoti savo valios, remdamasis moralės, teisingumo ir žmogiškumo principais. Pilietinė visuomenė yra aukščiausia, lemianti institucija, o ne gensekai, prezidentai ar miestelių merai.“

Tekstai – iš Marcelijaus Martinaičio knygos „Tylintys tekstai (užrašai iš raudonojo sąsiuvinio), 1971-2001“. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Poetas su juodu nimbu

Poeto mirtis būna jo triumfas:
pasitraukiantį
jį staiga atpažįsta.
Ten, kur buvo poetas,
lieka anga,
atverta į gyvenimą.

Atrakinta (1996)

Autorius yra Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Nepriklausomybės Akto signataras

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

38 komentarai

 1. ačiū:

  Ačiū gerb. Zigmui Vaišvilai už labai puikų straipsnį, už labai teisingas mintis.

 2. Nagi:

  Zigmuk per velai isletargo pabudai, jau viskas liko praeityje kaip ir tie pazadai tavo jog lietuvai nera reikalinga Kruonio hidroakumuliacine elektrine ir nunesei Lietuvai kelis milijardus rubliu velniop uz kurias rusai mums butu pastate dar keturias turbinas, juosiai rankomis atomine ir dabar visa gerklia bliovei kad Lietuvai nereikia savos AE, o rusu statomos dvi AE visiskai salia Lietuvoas taves nedomina, bet tave labai jaudia jei Lietuva kartais imtu eksplotuoti savas skalunu dujas, ar pasistatytu duju terminala, manau kad tu tada gautumei infarkta. Is kur pas tave Zigmai tas survilizmas atsirado ir kodel tu tokiu juodu kamsciu visiems padoriems zmonems tapai?

  • nemeluokit:

   “atsikniskit” jūs visi su savo tuo prakeiktu Kruoniu. Gana viduriuot ir primetinėt svetimus veiksmus ne tam asmeniui.
   Tiems, kas ~1989m buvot dar vaikučiai, nieko nesupratot, o dabar sapaliojat kažkur girdėtas KGB instrukcijas, kaip viešai pateikti Zigmo Vaišvilos veiklą Sąjūdžio laikotarpiu- OFICAILI INFO (galit ieškoti valst. archyvuose). Zigmas Vaišvila buvo Lietuvos TSR valstybinės komisijos, sprendusios dėl Kruonio HAE statybos tęsimo, nariu. Ši valstybinė komisija nutarė tęsti Kruonio HAE statybą, o statybai pritariančias išvadas pasirašė ir Zigmas Vaišvila. Su vienintele išlyga, kad reikia sulaukti mokslinių tyrimų rezultatų dėl Kauno marių dugne esančio dumblo sudėties, aiškinantis iš Baltarusijos Nemunu atplukdytų sunkiųjų metalų kiekius ir sudėtį. Kodėl a.a. S. Griciaus vadovaujama “Atgaja” be Lietuvos žaliųjų judėjimo žinios puolė stabdyti į HAE plukdomas turbinas, tai jau kitas klausimas… Ir ponai mieli, nepainiokit Vaišvilos su Griciumi- žinot, čia jau žemas lygis, pasirodot visiškais analfabetais ir bukagalviais.

   • Paaiškinu “analfabetams”…

    Kalbant trumpai, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė turi prasmę tik tuo atveju, jei visu pajėgumu veikia Ignalinos atominė elektrinė, o elektros energijos niekas nenuperka. 🙂

    O štai Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pastatymo ir eksploatacijos pasekmės Nemuno baseinui ir visai Lietuvai iki šiol nėra nuodugniai ištirtos, ir tuo labiau paskelbtos.

    Kaip nėra jokių tikslių tyrimų dėl Ignalinos atominės elektrinės veiklos (o dabar ir sustabdymo) pasekmių – tiek dabartinių, tiek ir tų, kurios bus ateityje.

    Tai, kad jie kelia pavojų – akivaizdu. Akivaizdu ir tai, kad pavojus gali būti nepaprastai didelis – matome, kas įvyko netgi Japonijoje po Fukušimos, o ką jau kalbėti apie Černobylį.

    Todėl ir kyla elementarus klausimas – ar verta taip rizikuoti visos Lietuvos likimu?

    P.S. Beje, Rusijos imperija laikinai okupuotoje Mažosios Lietuvos pietinėje dalyje bei Baltarusija – irgi laikinai okupuotoje Rytų Lietuvoje – stato jau naujas atomines elektrines, o mūsų valdžia, kaip ir visas “raudonai-žydras” Jievrososjuzas kažkodėl “juodai” tyli, tik retkarčiais tyliai “pacypaudami”.

    Palyginimui prisiminkite, kaip Jievrosojuzo komisarai staugė, kad Lietuva uždarytų savo atominę….

    Štai tokie “dvigubi standartai”.

    • Ir nebūkite naivuoliai – visi tie “skalūnai” bei “atominės” mūsų valdžią “įtakojantiems” oligarchams (tiek vietiniams, tiek ir iš Rytų bei Vakarų) svarbūs tik kaip būsimo pelno – didesnio ar mažesnio – “nešikai”, o ekologija ir netgi visos Lietuvos Valstybės ir Lietuvių Tautos likimas jiems yra visiškai nereikšmingi dalykai.

     • Nagi:

      Na jei Lietuvos neliks ES, tai manai kad ji isliks kaip lisva valstybe ir bus “nepriklausoma”, o kaip kokiu budu mes ta “nepriklausomybe” galesime apginti. Dar idomiau kaip mes ja ginsime, spygomis ar kepuremis? Jei Lietuva istos is ES, tai apsidziaugs Rusija lengvu grobiu numestu kazkieno be prieziuros, na o mes “runkeliai” dekosime sitokiu rasliavu raseivoms kaip Z Vaisvila uz sia rusiska dovana. Siu dabartiniu raseivu tikslas ipusti runkeliams “arabu” kad didziausias Lietuvos priesas yra ES ir Amerika. Dabar madoje “patriotinis” sukis “jankiai go kom”. Sis sukis skamba vis izuliau ir laisviau ne tik pas Padleckio frontininkus, ar Antifa anarchistus., bet ir save laikancias “Lietuvos patriotai” kuriu tikslai nieko nesiskire nuo Kremliaus tikslu.Teisingai yra pastebeta kad krastutinumai susiliecia ir as nematau jokio skirtumo tarp anu laiku Burokeviciaus, dabartinio Zigmo Vaisvilos, ar sio pono Zygeivio rasliavos.

      • o varge:

       nagi girtas ar haliucinogeninių grybų pavalgęs?

      • Politini analfabete, nepainiok Jievrosojuzą su NATO, ir visų pirma jos “varomąja jėga” JAV.

       Jievrosojuzas niekada negins Lietuvą nei nuo Rusijos imperijos, nei nuo Lenkijos, nes Jievrosojuzui vadovaujančios Vokietija, Prancūzija ir Italija jau seniai yra Rusijos imperijos “naminiai šuneliai” – jas valdantys oligarchai glaudžiai susiję su Rusijos imperiją valdančiais oligarchais (dažnai tai apskritai tie patys asmenys).

       Vienintelė reali karinė jėga, kuri šiuo metu gina Lietuvą nuo Rusijos imperijos yra JAV – ir tikrai ne dėl to, jog JAV valdantys oligarchai labai myli lietuvius. 🙂

       Priežastis elementari – geostrateginė: JAV pagrindiniai geopolitiniai konkurentai dabartiniame pasaulyje yra Rusijos imperija ir Kinijos imperija.

       Todėl JAV ir siekia apriboti šių imperijų įtaką.

       Deja, niekas negali garantuoti, jog kažkokiu tai momentu JAV ir Rusijos imperijos oligarchai nesusitars dėl kokių nors joms svarbesnių tikslų, ir Lietuva eilinį kartą nebus parduota…

       Kita bėda ta, jog JAV savo esminiu sąjungininku Centrinėje Europoje laiko Lenkiją – ir todėl ją visapusiškai remia. Taigi, kada kils konfliktas tarp Lietuvos ir Lenkijos, JAV parems Lenkiją, o ne Lietuvą.

       Kada nors ateityje taip ir bus. Ir mes turime tam tinkamai pasiruošti – visų pirma kariniu požiūriu, nes kitaip kaip ir 1918-1920 m. plikomis rankomis turėsime kautis su žymiai galingesniu ir gausesniu priešu.

       P.S. Vis tik pradžiuginsiu, jog nėra jau taip blogai – laimei, mes dar nuo sovietmečio laikų pas mus veikusių kai kurių karinių mokslinių laboratorijų bei institutų (ir bebaimių lietuvių-patriotų, kurie ten dirbo) dėka tebeturime tokių ypatingai veiksmingų priemonių, kurias panaudojus būtume pajėgūs sustabdyti bet kokių potencialių priešų invaziją į Lietuvą (mažai kas žino, jog 1991 m. sausio 13 d. naktį vien tik rimto pagrasinimo, jog šios priemonės bus panaudotos, pakako, kad Sovietų armija nedelsiant atsitrauktų nuo Aukščiausios tarybos, ir vėliau net nebebandytų pakartoti valdžios Lietuvoje užgrobimo).

   • Nagi:

    Tu meluoji ir gini Zigmuti Vaisvilioka, as buvau bevei visuose mitinguose kur kalbejo sis kvailelis ir zinai tada as juo tikejau, ti po daug metu perpratau kad jis melagis ir atviras karjeristas siekiantis valdzios bet kokia kaina. Na labai pradziugino jo nesena naujiena siauliuose kur jis senukams aiskino kad Latvijoje neperseniausiai ivyko lyg tai 6 ar 8 balu zemes drebejimas. Zigmuk jai taip butu atsitike Latvijoje ne vieno pastato stataus dabar nerastumei. Armenijoje buvo 6,8 pagal Richteri zemes drebejimas ir toks miestas kaip Leninokanas per kelias minutes buvo su zeme sulygintas. Tau Zigmukai geriausiai ir tinka senuciukems sekti pasakas apie slovingus Sajudzio zygius kurios dare Sajudis tavo vadovaujamas.

 3. pensininkas:

  Zigmai, matai, valstybę vėl užvaldo. Susivienikit pagaliau į vieną kovos vienetą – Sąjūdį- 2, ar panašiai.
  Ta proga pateikiu iš LL Kristinos Apanavičiūtės straipsnio pabaigą:
  “Kas nors iš politikų ar diplomatų turi neleisti užvaldyti valstybės. Turi būti jau raportuojama į Europos Sąjungos organus ir į transnacionalinio saugumo organizacijas. Tai nėra tik „vienos šeimos drama“. Ši drama atskleidė sistemos įsisiautėjimą valstybėje – prokuratūros ir policijos žmonės nerinko. Šios struktūros neatspindi Tautos valios ir suvereniteto. Jos nėra Konstitucijoje kaip valdžia nurodytos.
  Tačiau jos siautėja. Nevaržomai. Iki pasityčiojimo. Iki sukarpytų 12 sekundžių įrašų. Iki kompromatų ir šantažų. Iki iš oro viena po kitos kurpiamų bylų – tiksliai pagal KGB ir GRU metodikas. „Duokite žmogų, o jau straipsnį mes jam pritaikysime“.

  • Nagi:

   Pensininke, o tai kokia tamsta valstybe ruosiesi kurti, numesk i Alkas.lt komentara apie sios naujai kuriamos valstybes parametrus, idomu butu perskaityti jos tezes, kazkodel apie tai nekalba ir didieji “revoliucinieriai” Zigmas Vaisvila, R Ozolas, ar AMatulevicius, idomu ar jie nezino kokia valstybe nori sukurti, o gal jos konturus nuo musu slepia. Patark Zygeivi ir parasyk kaip manai, kokioje sajungoje Lietuvai geriausiai islikti ES ar Kremliaus, o gal Albanijos variantas jai geriausiai tiktu, prekiautume su viena didelia salimi Kinija ir vargo nematytume.

   • “Nagi”, tau vargu ar verta ką nors patarinėti – tu juk esi visiškas dvasios vergas ir moralinis ubagas, be galingo šeimininko globos gyventi tiesiog nesugebi. 🙂

    P.S. Bet jei nori kada nors tapti laisvu žmogumi ir Lietuviu iš didžiosios raidės, tai paskaityk pradžiai, pavyzdžiui, šią temą:

    Kęstutis Čeponis: Lietuviškos geostrategijos pradžiamokslis
    http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=136&t=3782

    P.S. Beje, galų gale susitvarkyk savo kompe lietuvišką šriftą – o tai švebeldžiuoji kaip koks p…..s. 🙂

    • Nagi:

     Man uztenka ir Ceslovo Gedgaudo “pradziamokslio” “Musu Praeities Beieskant”, Jurates Statkutes knygu ir Marijos Gimbutienes, o taip pat archeloginiu tyrinejimu, ypac kapinynu V-VI amziaus. Na zinoma reikia pasimokyti ir proistores apie Akadu, Sumeru, ar Hetu imperijas, ju kalba kultura ir paprocius, ypaca pie ju dievus.

    • Nagi:

     Negaliu, nes cia ne mano kompas, greitai griztu namo ir rasysiu vel LIETUVISKAI.

     • Jei tai ne tavo kompas, tai kam tada terši komentarus “Alke” savo švebeldžiavimais?

      Negi jau nebeturi nei lašo Lietuviškos savigarbos?

      Grįžk prie savo kompo ir tada rašyk kaip tikras Lietuvis Lietuviškomis raidėmis, o ne kaip koks betautis suskis.

      O kol kas susilaikyk nuo savo “minčių išliejimo”. 🙂

 4. kalbant apie ES:

  Manau, kalbant ir rašant bet ką apie ES, išviso neverta vartoti žodžio MORALĖ. Nes tame naujabolševikų lizde moralė apskritai neegzistuoja.
  ES’o esmė:
  1.demagogija (amorali politika)
  2.Europos Žemyno tautų užvaldymas be karo ir pajungimas vergauti didžiosioms, galingosioms (ir nuo seno žinomoms kaip karingoms) valstybėms.
  3.Amoralaus gyvenimo įteisinimas ir prievartinis primetimas absoliučiai visiems, prisidengiant iškreiptomis “žmogaus teisėmis”.
  Ar nevertėtų pradėti ruoštis apie tai kalbėti kiek galima garsiau tiesiai į ES vadukų akis? ES “valdančiaisias” netrukus trumpam bus leista “pažaisti” ir Lietuvai. Nepraleiskim progos parodyt, kad nesam aklos avelės. Vertėtų organizuot Tautos susirinkimus ir protesto akcijas prieš ES amoralią politiką. Tam susitelkti turėti visi Sąjūdžio- tikrojo, Teisingo, Moralaus Sąjūdžio – likučiai (atsiprašau už tokį išsireiškimą, bet kito žodžio šiuo metu nerandu), galėtų apsijungti ir bent
  dalis Signatarų- dėl svaresnio žodžio. Nesileiskim lengvai užvaldomi.

  • Nagi:

   Tai sakai kad ES tai naujas tautu kalejimas. Na tau teks rojaus pasieskoti kur nors rytuose, as jusu fasistai nesuprantu ko jus siekiate ir kokios santvarkos, neobolsevikines ekonomikos ar laisvos rinkos, kaip Lietuvoje pagal jus fasistai turi funkciuonoti rinka ir kokia turetu buti finansine bankine valstybes sistema, gal galetumete man paaiskinti kaip manote kovoti su infiliacija ir fiskaliniu deficitu is kur gausite lesu dengti kad ir laikinoms skoloms, kokie tures buti Lietuvos prekybinei santykiai su kitomis valstybemis jei Lietuva virs uzdara valstybe laisvai rinkai. Ei Zigmuk tu musu didysis patriote atsiliep, tai kokia zadi sukurti Lietuva socialistine, ar fasistine, su Padleckiu ar be jo tik su tavimi ir Murza.

   • Štai ir išlindo “purvinas snukis” pono “Nagi” – klaikiai susinervinęs dėl jo mylimo Jievrosojuzojo teisingo išvadinimo tautų kalėjimu, jis mus – Lietuvius – išvadino fašistais, kaip ir “senais gerais laikais”… 🙂

    Ir ši jo “antifašistinė” leksika geriau, nei bet kokie kiti ankstesni pono “Nagi” “komentarai”, parodė, iš kokio “lizdo šis paukštis išsirito” ir kam jis iš tikrųjų tarnauja. 🙂

    • Nagi:

     Idomu suzinoti kam as tarnauju, juk “laisva Lietuva” isstojusi is taip vadinamo tavo “Jevro sajuzo” tures prasyti Putino paskolos kad galetu nusipirkti kelis simtus tonu spygliuotos vielos Lietuvai aptverti nuo Jevrosajuzo ir NATO, juk cia jusu yra pati didziausia problema kad kuo greiciau Lietuva uztrenktu duris Amerikai ir Europao, tada jus naciai gyvensite puikiai kaip Albanija prie komunisto Lvaro Hodzos, buvo pas Lvara vienintelis draugas Kinija, su ja prekiavo ir kariavo, dabar matyt Lietuvos naciai Lietuvai ruosia panasu likima, visi tie jusu antizydiski ir antieuropietiski pasukavimai, tai balzamas Rusijos imperijai.

     • Nagi:

      Atitaisymas, Alvaras Hodza, nepastebejau kad kompas mano nepramuse A raides.

     • Durneli, Rusijos imperija šiuo metu iš tikro labai rimtai bijo tik dviejų vidaus priešų – imperijos užgrobtų tautų nacionalistų ir Kaukazo imarato partizanų bei juos remiančių kitų islamistų (ypač Totorijoje ir apskritai Pavolgyje).

      Nes jokia išorinė jėga – nei JAV, nei Kinijos imperija – nepuls tiesiogiai Rusijos imperiją. Priežastis, manau, akivaizdi. 🙂

      O imperiją iki pagrindų galima suardyti tik iš vidaus – ką ir daro visų imperijos užgrobtų tautų nacionalistai (įskaitant ir rusus) bei islamo kovotojai.

      Kosmopolitų oligarchų valdomas Jievrosojuzas, atvirkščiai – kaip tik ypatingai stengiasi, kad tik Rusijos imperija nesubyrėtų. Tą patį, beje, darė ir kada Lietuva paskelbė atstatanti savo Nepriklausomybę.

     • Kaip matau, tu vis labiau atsiskleidi – mes tau jau ne tik “fašistai”, bet ir “naciai”. 🙂

      Įdomu, kas tu pats esi – kokio “lizdo paukštis”?

      Panašu, kad apskritai netgi ne lietuvis.

     • P.S. Ir dar kartą pakartosiu – nepainiok naująjį tautų kalėjimą Jievrosojuzą ir karinį-politinį bloką NATO.

      Tai visai skirtingi dalykai.

      Deja, bet kol Rusijos imperija vis dar galutinai nepribaigta, NATO mums reikalingas.

      P.S. beje, priminsiu, kad NATO priklauso ir Turkija. 🙂

 5. Algis, Dievų siųstas:

  Žinot va susvaigau 😀 davi puolam Europos sąjungą ir Rusiją ir davai sukuriam imperiją ir niekas tada neknis mums smegenų :D, o tai elinį kartą kažkas kažkam vis primetinėja kad kažko tais nepadarė, o ką patys verkšlenantys padarėte kitaip, kad nebūtų esamos padėties. Atominės nesugeba niekaip užgesinti, nes pirma pakeitė naujas strypų kasetes, o sekančią dieną atėjo įsakymas uždaryti elektrinę pradėti elektrinės stabdymo darbus, tai kaip gi gali jie sustabdyti jeigu strypai nauji niekaip jų greitai neatvėsins ir elektrinės nesustabdys, čia jums ne elektros jungtuką junginėti, skiedžia čia mat, atominė, kruonis, dar ir hesą pilnai sutikčiau nuleisti nes ten gan gražus lanšaftas užlietas keliolika pilekalnių brangių mūsų tautai yr užlietų laikas pereit būtų prie kitokių energijos šaltinių.

 6. Kažin:

  Vyručiai smaginkitės čia nesąmonėmis iki Lenkija dar nesusėmė Lietuvos… Antai, suskystintų dujų terminalo statybai vadovavimą iš Lietuvos jau kaip ir perėmė Sikorskis.

 7. pastebėjimai:

  Didžiajai daliai komentatorių : Ar jūs bent SKAITĖT straipsnį? Apie ką kalbat, tuščiarėksniai?

  Ta pačia proga dėkoju Autoriui už labai teisingus pastebėjimus. Tik, deja, kaip matom, šiuolaikiniai lietuviai ne tik ir teksto nebesupranta, bet ir prarado tautinės savivertės supratimo jausmą. Nebepasieksim to pilietiškumo lygio, kurį buvom pasiekę 1988-1990 metais kartu su Sąjūdžiu- per daug greit išsigimėm ir nuėjom šunkeliais.

 8. et:

  galėč kuo lengviausiai sukirst daugumą šio straipsnio teiginių, pasakytų ne Marcelijaus lūpomis. Tik gaila, neturiu tam laiko.

 9. Rusai turi patarlę “pop svajo, a čiort – svajo”. Zigmas prisimena mūsų tik ką išėjusį poetą Marcelijų Martinaitį, jo mintis, jo širdies gėlą ir vėl tylinčią “inteliugentiją” bei išsibėgiojančią “tautą”, valdomą net apsimestinai pripažinti padarytas “klaidas” nenorinčių kolaborantų, o keli pilypai iš kanapių užsipuolė Signatarą Zigmą už Kruonį ir AE! Net jei tai būtų teisingi kaltinimai, tai būtų tik eilinės klaidos, atnešusios tik nežymius nuostolius palyginti su tuo, kas daroma kasdien, jau 23-jus metus. Jau vien tai, kad Lietuva per Nepriklausomybės metus neteko, tiksliau išvaikė, beveik trečdalį pajėgiausios Tautos dalies, kad leidžia ES išmokas už dirvonuojančias žemes, už įnirtingai ruošiamą žemių išpardavimą ES trečiajai kolonai – kitų šalių piliečiams, visas buvusias valdžias reikia teisti, nes tokio masto netekties, net Josifas Stalinas su visa savo gauja nesugebėjo padaryti…
  Teisingai pabrėžia Zigmas, kad ES jau bandoma tyliai transformuoti į Jungtines Europos Valstijas, pagal amžinąją ašį Maskva – Berlynas, o mes tylėdami pasiduodam ir leidžiame ant mūsų kailio praktikuotis būsimai pretendentei į ES Prezidentus… Naujų laikų KGB kolaborantą – Urho Kekkoneną… Nors pastarasis sugebėjo išsaugoti Suomijos nepriklausomybę. O mes? Net elementarios tvarkos teisėsaugoje niekas nedaro, o policija basa ir pakišinėjama smurtauti prieš vaikus ir moteris… Ar dar yra Lietuvoje tiktų vyrų, galinčių oriai pasakyti “Ne, mes ne marionetės iš sudegusio Burokevičiaus, Grybauskaitės ir Paleckių lėlių teatro”?

 10. palanga:

  Nereikia bartis, vyrai – komentatoriai piliečiai. reikia argumentų rimtų ir įžvalgų. kai kas taikliai jūsų pasakyta. Kominternas ES išliko ir įsigalėjo per vaklarietišką liberalizmą. pakeitė savo intonacijas ir kaukę, o tikslas išliko. JEV – teisingai pastebėta, Jungtinės Europos Valstijos. mums reikia sąmoningumo trajektorijų. tvirtų ir ramių argumentų valdžiai ir visuomenei. reikia ir Islandijos pavyzdžio dėl banų, bam\nkininkų ir garbės tarybos, kuri paruoštų Lietub\vos valstybės piliečių Konstituciją. Sėkmės ir ramios tvermės diskutuojantiems. Dar daug tamsos ir abejingumo mūsų Lietuvos žmonėse, deja, deja….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė