EKGT įvertino siūlymus leisti vietovardžius ir asmenvardžius rašyti ne valstybine kalba (22)

Alkas.lt nuotr.

Alkas.lt nuotr.

Kovo 25 d. Etninės kultūros globos taryba (EKGT) Seimui ir Ministrui Pirmininkui įteikė siūlymus dėl Lietuvos vietovardžių ir gatvių daugiakalbės rašybos bei Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis.

EKGT siūlo: atmesti projektus, kuriais siekiama įtvirtinti Lietuvos vietovardžių ir gatvių rašybą nevalstybine kalba; suteikti galimybę nelietuviams LR piliečiams dokumentuose savo asmenvardžius rašyti nelietuviškais rašmenimis pagal tvarką, kuri yra numatyta Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekte Nr. XIP-1668, tai yra kitame dokumento puslapyje neišstumiant iš pirmojo paso puslapio valstybinės kalbos rašmenimis užrašytų asmenvardžių. Taip pat siūloma siekti, kad būtų neiškraipomos tautinei mažumai save priskiriančių asmenų vardų ir pavardžių struktūros.

Rašte adresuotame Seimui ir Vyriausybei EKGT  pabrėžia, kad „Lietuvos etninių vietovardžių iškraipymas, prasidėjęs nuo carinės Rusijos okupacijos, lietuviškos spaudos draudimo ir Lenkijos okupacijos laikų, neturėtų būti laikomas tradicijų atspindžiu, kadangi lietuviškų etninių vietovardžių slavinimas vyko remiantis okupacinės valdžios direktyvomis“.

Primenama, kad Lietuvos valstybė yra įsipareigojusi užtikrinti savo etninių vietovardžių (kurių kilmė neretai siekia baltų genčių laikus) bei kalbos etninio savitumo išsaugojimą priimdama Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, taip pat ratifikuodama UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad Lenkijos Respublika taip pat yra ratifikavusi šią konvenciją. Todėl pasak EKGT yra visiškai logiška, kad Lenkijoje Punsko krašte lietuviškai rašomi senieji etniniai vietovardžiai, nuo seno susiformavę tradiciniu būdu, atspindintys lietuvių etninių žemių palikimą.

EKGT nurodo, kad gatvių pavadinimų nelegalus rašymas nevalstybine kalba yra grindžiamas ne tradicijomis, o tiesioginiu pavadinimo vertimu iš lietuvių į lenkų kalbą. Pabrėžiama, kad gatvės pavadinimas yra sudedamoji adreso dalis, o adresas yra unikalus ir negali būti rašomas skirtingais variantais.

„Gatvių pavadinimai yra įtraukiami į įvairius registrus (adresų, nekilnojamojo turto, juridinių asmenų, tarp jų ir valdžios institucijų), todėl dvigubi ar net trigubi (pvz., Vilniuje, kur 10 proc. peržengia ne tik lenkų, bet ir rusų tautinė mažuma) pavadinimai įneštų visišką painiavą, jų įtraukimas į registrus pareikalautų daug papildomų kaštų,“ – teigiama EKGT išvadose.

EKGT siūlo sprendžiant asmenvardžių rašymo dokumentuose nelietuviškais rašmenimis klausimą vadovautis Seimui pateikto Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektu Nr. XIP-1668, kurį 2010 m. parengė Seimo nariai R.Kupčinskas ir G.Songaila. Pagal šį projektą Lietuvos piliečių asmenvardžiai galėtų būti rašomi antrajame paso puslapyje tautinės mažumos kalbos rašmenimis, neišstumiant iš pirmojo paso puslapio valstybinės kalbos rašmenimis užrašytų asmenvardžių.

Primenama, kad toks kitataučių asmenvardžių oficialaus užrašymo būdas visiškai atitinka Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 11 straipsnio 1 dalį ir yra sukurtas remiantis Latvijos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo modeliu, kurį teigiamai įvertino įvairios tarptautinės organizacijos.

Kartu EKGT pareiškia susirūpinimą tuo, kad Lenkijoje gyvenančių lietuvių iš kartos į kartą perduodamos tradicinės lietuviškos pavardės ir vardai oficialiuose dokumentuose ne tik yra rašomi vien lenkiškais rašmenimis, bet ir neatpažįstamai iškraipomi, paverčiant juos lenkiškais. Pateikiami tikri pavyzdžiai iš Punsko valsčiaus, kurio viršaitis Vytautas Liškauskas oficialiuose Lenkijos dokumentuose ir informacinėse sistemose yra įrašytas kaip – Witold Liszkowski, valsčiaus administracijos darbuotojai Juozas Vasiliauskas – Júzef Wasilewski, Teresė Makauskienė – Teresa Makowska, Birutė Zimnickienė – Biruta Zimnicka, o Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijai vadovaujančios Aldona Vaicekauskienė ir Nastutė Sidarienė įvardintos kaip – Aldona Wojciechowska ir Anastazja Sidor.

„Tokiu būdu, iškraipant asmenvardžių struktūrą, žmogus ir jo tautybė lieka visiškai neatpažįstami, nors tai pažeidžia minėtoje konvencijoje įtvirtintą tautinei mažumai priklausančio asmens teisę į savo vardą ir pavardę. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra ilgametės lietuvių lenkinimo politikos rezultatas, kuria vadovautasi ir Lietuvos teritorijoje paverčiant lenkais nemažai lietuvių. Tuo tarpu Lietuvos Respublikoje tokio lenkų sulietuvinimo, iš esmės pakeičiant jų pavardes, niekada nebuvo ir nėra“ – teigiama EKGT rašte.

Etninės kultūros globos taryba yra Seimui pavaldi institucija, kuriai pagal Etninės kultūros globos pagrindų įstatymą yra pavesta atlikti Seimo ir Vyriausybės eksperto ir patarėjo funkcijas etninės kultūros valstybinės globos ir politikos klausimais.

Kategorijos: Etninė kultūra, Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

22 komentarai

 1. kremblys:

  Ne Etninės kultūros globos tarybai spręsti (juo labiau – siūlyti), kas turi būti rašoma kuriame paso lape. Nes akivaizdžiai nesigaudo, ką šneka, siūlydami: siekti, kad būtų neiškraipomos tautinei mažumai save priskiriančių asmenų vardų ir pavardžių struktūros.
  Ir jei nesuvokia, kokią diversiją stumia Songaila su tuo antruoju paso lapu, kokiomis pasekmėmis tas “nekaltas” įrašas atsilieps ateityje, tai tesirūpina savo daržu t.y. lietuvių kalba ir kultūra.

 2. trąšuma ar trąšalas:

  “Lietuvos Respublikos piliečiui pageidaujant, jo vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriuje už tam tikrą žyminį mokestį gali būti papildomai įrašomi jo pasirinktos kitos (nelietuvių) kalbos grafine forma, jei tai lotyniško pagrindo rašmenys. Jei pilietis pageidauja jam išduodamo paso kitų įrašų skyriuje nurodyti savo pavardės ir vardo formą nelotyniško pagrindo rašmenimis, šalia turi būti nurodyta ir forma, perrašyta lotyniško pagrindo rašmenimis.”
  Trąša kam?
  Sunaikintosios LIETUVIŲ (tautininkų sąjungos),
  ir dar nesunaikinto (bet užgrobto!) Sąjūdžio
  “GALVŲ” begalvių pokštas – PAGEIDAVIMŲ SĄRAŠAS
  🙂
  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363707&p_query=&p_tr2=
  *
  nuoroda;
  dabar metas
  (pilno mėn.),
  kaip “moneta” – lietuviška tviska.

  EK
  GT
  be
  lietuvių, Lietuvos
  irgi – tarsi “moneta”
  iš niekur…

 3. Kažin:

  Akivaizdu, kad viešai asmuo negalės būti identifikuojamas pasirinktinai arba valstybiniais, arba nevalstybiniais rašmenimis, nes tokiu atveju atsirastų asmens identifikavimą apsunkinanti aplinkybė. Todėl tokio asmens pavardės užrašymas dokumento kitame puslapyje nevalstybiniais rašmenimis gali būti tik žaisliukinės paskirties.
  Rašyti pavardę dokumento pirmame puslapyje valstybiniais ir per brūkšnelį nevalstybiniais rašmenimis prieštarautų Konstitucijai ir Valstybinės kalbos įstatymui. Taigi yra negalimas.
  Tokiu atveju EKGT siūlyti suteikti galimybę nelietuviams pavardes antrame dokumento puslapyje rašyti savo kalbos rašmenimis yra nerimta ir nekvalifikuota, kadangi toks užrašymas negali turėti dokumentų reikalavimams nustatytos paskirties, vadinasi jo dokumente negali būti.

  • Šiek tiek kantrybės ir savišvietos ir suprasite, kad šis siūlymas geras ir priimtinas, su juo sutinka visi KT, Latvijos lenkai, Lenkijos inteligentija, Tarptautinės organizacijos, tik nesutinka Trusevičius ir Jūs.

   • Lamatas:

    matomai galima būtų pritarti , bet su išlyga : kad tai taikoma tik tų tautybių Lietuvos piliečiams , kurių kilmės šalyse priimti analogiški įstatymai lietuvių tautybės piliečių atžvilgiu.O vienašališkai – jokiu būdu. Tai tik eilinis apsileidimas , niekuo ne geresnis už visokių baudžiauninkų bailius linkščiojimus ir atsiprašinėjimus.

   • Kažin:

    Ne nesutinku su rašymu pavardės antrame dokumento puslapyje nevalstybiniais rašmenimis, o nematau to rašymo prasmės – kam asmens dokumente rašyti tai, kas asmens indentifikavmui nebus niekur naudojama, o skirta tik paties asmens pasižiūrėjimui… Juk savo pavardę kiekvienas asmuo žino ir be tokio užrašymo.
    Taigi, priskirdamas mane prie nesutinkančių su pavardės rašymu antrame puslapyje nevalstybiniais rašmenimis esate netikslus. Be to, dėl šio netikslumo mane sugretinote su Trusevičiumi, kuris, matyt, norėtų, kad pavardė nevalstybiniais rašmenimis būtų rašoma pirmame dokumento puslapyje. Tam kategoriškai prieštarauju. Tad informuoju, kad sugretinimu su Trusevičiumi mane įžeidėte.
    Akivaizdu, kad praktiškai dėl pavardės užrašymo antrame puslapyje atsirastų dviejų pavardžių turėjimo įteisinimas, o tai reikštų galimybę painiavai asmens identifikavime rastis. Be to, dokumente esant dviems pavardės užrašymams niekas neuždraus kitai šaliai (pvz.Lenkijai) tokiems atvejams įteisinti savo įstatymais asmenų identifikavimą vykdyti pagal pavardę antrame puslapyje ir t.t. Žodžiu, taip įrašius pavardę painaiva identifikavimo praktikoje būtų neišvengiama.
    Beje, nesuprantama, kaip čia Lietuvai dėl pavardžių rašymo galėtų būti svarbi paties argumentuose paminėta “Lenkijos inteligentijos” nuomonė. Akivaizdu, kad Lietuvos suverenas yra Tauta, taigi “Lenkijos inteligentijos” nuomonė mums yra dzin…
    Tad, gal pačiam Jonui “savišvieta” nepakenktų…, ypač dėl šliaužinamo Lietuvos lenkinimosi savo rankomis.

  • Marta:

   Siūlyčiau prieš tokį įrašymą kiekvienam pristatyti savos kilmės įrodymo dokumentą – profesionaliai sudarytą genealoginį medį, patvirtintą archyvuose. Istorijos studentai turėtų papildomo darbo.

 4. Galindas:

  Lietuvos piliečių pasuose turi būti tik valstybine kalba įrašai. Lietuvos piliečių pasuose jokių tautybių nenurodoma. Lenkomanų išmislai dėl valstybinės kalbos negali būti jokių derybų objektu, nes tai prieštarauja Lietuvos Konstitucijai. Tokiems piliečiams, kurie su valstybinės kalbos vartojimo nuostatomis nesutinka turi būti atimama Lietuvos pilietybė. Kur mūsų teisininkai? Kodėl jie nesiima šių bylų, nors vienam būtų atimta pilietybė, tai gal taptų gera pamoka kitiems.
  Kodėl dauguma lietuvių ir organizacijų imasi pasiaiškinimo, teisinimosi pozicijos, o ne atmetimo arba teisminių priemonių?

  • Marta:

   kiekvienas žmogus turi turėti teisę išsugoti savo tautinę tapatybę. Tačiau jei Lietuvos pilietis nenori būti lietuviu, jam reikia savo tapatybę įrodyti. Turiu knygą Optantai. Tai apie Mažosios Lietuvos lietuvius, kurie Hitleriui okupavus Klaipėdos kraštą dar prieš karą, atsisakė eiti į nacių kariuomenę įrodydami savo tikrąją kilmę. Jie pasiprašė lietuvių pilietybės ir buvo nacių išspirti į Didžiąją Lietuvą. Tačiau dauguma to dokumentais nemokėjo įrodyti, tad buvo tiesiog prievarta paimti į kariuomenę, o jų šeimos vėliau buvo priverstos pasitraukti į Vokietiją. Todėl ir siūlau valstybiniu mastu išspręsti šį klausimą padedant sudaryti geneologinius medžius kad daugiau niekas ir niekada nebemanbipuliuotų tautinėmis bendruomenėmis.

 5. Psevas:

  Bet koks asmenvardžio užrašymas ,ne lietuviškais rašmenimis, tokiame dokumente kaip pasas, gali tapti pagrindu tam asmeniui, reikalauti būti identifikuojamam įvairiose informacinėse sistemose (SoDros, migracijos, bankų) pagal jo pasirinktąjį variantą.
  Tai gali tapti nevaldoma.
  Pavardės rašymas, nelietuviškais rašmenimis, antrajame lape galimas tik griežtai reglamentavus, to įrašo simbolinę reikšmę. Esmė žodyje SIMBOLINĘ.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Panašų klausimą jau net pradedantys susiprasti Lietuvos Romos katalikai, pavyzdžiuii, kėlė: kodėl jų popiežių Franciškų lietuviška žiniasklaida vadina Pranciškum. Tai nesąmonė.
   Ar gal dėl to, kad šių vardų trumpiniai nevienodai patraukliai nuskambėtų -?

  • Kažin:

   Gerai, tarkim, Lietuva reglamentuotų antrame lape užrašytos pavardės simbolinę reikšmę, o, pavyzdžiui, Lenkija pas save ją reglamentuos, kaip pavardę, be to, ir asmeniui neuždrausi žodinį simbolį, esantį jo dokumente, naudoti, kaip pavardę. Taigi, simbolinės reikšmės reglamentavimu painiavos neišvengsime.
   Tad antrame puslapyje jokių antrų pavardės rašymų nevalstybiniais rašmenimis negali būti.

 6. Getautas:

  “Primenama, kad Lietuvos valstybė yra įsipareigojusi užtikrinti savo etninių vietovardžių (kurių kilmė neretai siekia baltų genčių laikus) bei kalbos etninio savitumo išsaugojimą priimdama Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, taip pat ratifikuodama UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją.” Tai kodėl niekas neapskundžia UNESCO Lietuvos pseudolenkų, kurie yra iškraipę daugybę pavardžių, kilusių iš baltiškų pagoniškų vardų? Pavyzdžiui, Norvaišas > Norvojš, Tolmantas > Talmont, Daugaila > Dovgiallo ir t.t.

 7. Marta:

  Puikus ir labai teisingas sprendimas. Dėkui ir etninės kultūros globos tarybai ir protingai Unesko organizacijai. Ne tik “mažumoms” privalu žinoti svo teises ir mokėti apsiginti.

  O jei būtų įmanoma paruošti kokį tai projektą, gal iš Europos sąjungos pinigų, kažką panašaus kuom energingai užsiima mormonai (ancestry.com) – geneologinio medžio sudarymu, išsiaiškinant savo tikrąją kilmę, tautybę ir t.t.
  Tokiu būdu nuo “lenkų” atkristų Baltų Rusios krivičiai, okupacijų metu sulenkinti lietuviai, ukrainiečiai, atstatytume tikruosius tautinius identitetus Adomui Mickevičiui, nobelistams Senkui Senkevičiui, Česlovui Milošui-Siručiui, Voitila/Vaidila, Pilsudskiui, visokiems Giedrowch, Radzwil’ams ir t.t. Ir tada pasipūtėliai lenkai pamatytų, kad jiems nieko nelieka. O jei prakrapštytum Amerikos “lenką” aptiktum žydą, kaip kadaise Napaleonas sakė apie rusus: giliau pakrapsčius rusą, rasi totorių:) Apie chazarus matyt jis tada dar nežinojo:)

 8. Doktoras:

  Visu Jūs ligoniai ir VISUS Jus reikia gydyti, nes kalbate apie nieką.

  1. Lietuvoje nėra jokių tautų.
  2. Lietuvos piliečio pase jo “tautybė” -nationality, nurodoma – LR Pilietis.
  3. Visi LR gyventojai yra vienodi ir lygūs – t.y. visų jų “nationality” yra LR Pilietis.
  4. Joks LR gyventojas ir LR Pilietis negali įrodyti savo kitokios “tautybės”, nei LR Pilietis, nes jo asmens tapatybės dokumente nenurodoma kitaip, kaip tik LR Pilietis.
  5. Lietuvoje nėra Lietuvių, nes jie mutavo į “LR Pilietis” visi, visi ir Tabore taip pat, gyvena LR gyventojai pagal “nationality”- LR Pilietis………….. absudrų absurdas ir totalus briedas, ir Songaila LR Piliečiams nori įkišti kažkokio tai “originalo” užrašymus, ne tautybių įrašo atstatymo, bet “originalo” rašmenų užrašų, tarytum tokie gali egzistuoti neegzistuojant pačių tautų :), klounada ir klounai…..

  ir t.t.

  bet užtat yra “liankai” ir “liankų tautinė mažuma” tarytum būtu kitokios tautinės didumos nei LR Pilietis, yra liankiškos mokyklos, ir liankiška isterija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė