Apribota Ūkio banko veikla, paskirtas banko laikinasis administratorius ir pradėtas ikiteisminis tyrimas (5)

Ūkio bankas | Alkas.lt nuotr.

Ūkio bankas | Alkas.lt nuotr.

Įvertinusi inspektavimo ataskaitą bei kitus priežiūros tikslais surinktus duomenis ir siekdama apsaugoti visuomenės, indėlininkų bei kitų klientų interesus, Lietuvos banko valdyba paskelbė akcinės bendrovės Ūkio banko veiklos apribojimą. Valdybos sprendimu paskirtas banko laikinasis administratorius įpareigotas pasiūlyti sprendimus, kurie leistų užtikrinti įsipareigojimų banko klientams vykdymą.

Lietuvos banko valdyba sprendimą apriboti banko veiklą priėmė įvertinusi rizikingas pastarųjų metų Ūkio banko veiklos tendencijas, bankui žalingus akcininkų veiksmus, priežiūros institucijos nurodymų nevykdymą ir dėl to kylančią grėsmę stabiliai ir patikimai banko veiklai. Sprendimas priimtas įsitikinus, kad kitos įstatymų numatytos poveikio priemonės būtų nepakankamos užtikrinti indėlininkų ir visuomenės interesų apsaugą.

2012 m. gruodį-2013 m. sausį vykusio Ūkio banko inspektavimo metu nustatyta, kad bankas vykdė rizikingą veiklą, netinkamai vertino prisiimamą kredito riziką, ne visais atvejais įsitikino skolininkų galimybėmis vykdyti skolinius įsipareigojimus, neformavo pakankamų specialiųjų atidėjinių probleminėms paskoloms, taikė nepriimtinus sandorių atvaizdavimo apskaitoje būdus ir taip pažeidė riziką ribojančius teisės aktus.

Įvertinus inspektavimo metu surinktus duomenis, nustatyta, kad, suformavus tinkamus specialiuosius atidėjinius probleminėms paskoloms, tinkamai įvertinus kitą turtą, Ūkio banko turto grynoji vertė būtų mažesnė nei deklaruojama priežiūros institucijai pateikiamose ataskaitose, o bankas nevykdytų su kapitalu susijusių riziką ribojančių normatyvų. Be to, pagal Lietuvos bankui pateiktus duomenis, Ūkio bankas vasario 12 d. nebevykdo likvidumo normatyvo.

Ūkio banko akcininkai ir vadovybė neįgyvendino paskolų pertvarkymo plano, nepaisė Lietuvos banko nurodymų iš esmės sumažinti su pagrindiniu akcininku susijusių paskolų portfelio dalį arba tik formaliai juos vykdė. Būtent su pagrindiniu akcininku susijusioms įmonėms suteiktos paskolos sudaro didžiąją probleminių paskolų portfelio dalį.

Net ir po keleto pakartotinių reikalavimų Lietuvos bankui nepateikta duomenų, įrodančių, kad Ūkio banko pagrindiniai akcininkai būtų pasirengę užtikrinti patikimą banko valdymą ir turėtų realių galimybių stiprinti banko kapitalą bei pašalinti kitus banko veiklos trūkumus.

Banko veiklos trūkumai ir teisės aktų pažeidimai nustatomi ne pirmą kartą. Tačiau, kaip atskleidė pastarojo inspektavimo metu surinkta informacija, ankstesni bankui nustatyti reikalavimai gerinti banko turto kokybę, stiprinti kapitalo bazę ir riboti veiklos riziką neįvykdyti.

Įvertinusi su Ūkio banko veikla susijusių aplinkybių visumą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bankų įstatymu ir siekdama finansų sistemos stabilumo, Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą skelbti akcinės bendrovės Ūkio bankas veiklos apribojimą ir paskyrė banko laikinąjį administratorių Adomą Audicką.

Pagal Bankų įstatymą administratorius turi banko stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos vadovo įgaliojimus. Jis įpareigotas detaliai įvertinti Ūkio banko finansinę būklę ir imtis adekvačių ir efektyvių veiksmų apsaugoti banko indėlininkų ir klientų interesus. Atsižvelgiant į būtinybę klausimą spręsti ypač greitai, administratorius įpareigotas išvadas ir pasiūlymus Lietuvos bankui pateikti ne vėliau kaip per 6 dienas nuo nutarimo priėmimo.

Laikinai, kol bus nuspręsta dėl Ūkio banko problemų sprendimų būdų, bankas finansinių paslaugų neteiks.

Lietuvos bankas pabrėžia, kad Ūkio bankui pritaikyta poveikio priemonė yra išimtinai susijusi tik su šiuo banku. Visi kiti Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų skyriai vykdo riziką ribojančius normatyvus ir rizikos jų veiklos stabilumui nėra. Ūkio banko įsipareigojimai kitiems šalyje veikiantiems bankams ar kredito unijoms yra nereikšmingi.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas V.Vasiliauskas: Lietuvos banko prioritetas – Ūkio banko bankinės veiklos tęstinumas

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas pareiškė, kad Lietuvos banko valdyba svarbiausiu prioritetu laiko tokį Ūkio banko pertvarkymą, kuris geriausiai užtikrintų tolesnį įsipareigojimų vykdymą klientams ir turėtų mažiausios įtakos viešiesiems finansams. Tokia nuostata išsakyta laikinajam banko administratoriui, kuriam nurodyta ne ilgiau kaip per 6 dienas įvertinti banko veiklos atkūrimo galimybes ir būdus.

„Daug priklausys nuo realios banko finansinės būklės, kurią fiksuos banką patikrinęs administratorius ir auditoriai, tačiau mūsų prioritetas aiškus – bankinės veiklos tęstinumas vykdant prisiimtus įsipareigojimus klientams ir užtikrinant, kad pertvarka būtų efektyviausias, racionaliausias ir pigiausias problemos sprendimo būdas valstybei“, – po susitikimo su laikinuoju Ūkio banko administratoriumi sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtinta pakankamai priemonių stiprinti finansų sistemos stabilumą. Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo ir Bankų įstatymuose numatytos galimybės bankams teikti valstybės garantijas, perkelti probleminio banko turtą ir įsipareigojimus į kitą Lietuvoje veikiantį banką. Pastaroji priemonė buvo įteisinta 2011 m. lapkričio 17 d. Seimui patvirtinus atitinkamus LR bankų įstatymo pakeitimus.
Siekdamas kuo greitesnės problemos sprendimo, Lietuvos bankas ketina nedelsdamas pradėti konsultacijas su kitais bankais dėl galimo jų dalyvavimo pertvarkant Ūkio banką.
Įsipareigojimų ir turto perkėlimas į kitą banką būtų įgyvendinamas tuo atveju, jei detali administratoriaus analizė parodytų, kad šis pertvarkos būdas yra ekonomiškai naudingiausias ir racionaliausias.

Vasario 12 d. Lietuvos banko valdyba laikinajam administratoriui Adomui Audickui pavedė išnagrinėti ir įvertinti Ūkio banko finansinę būklę, galimus šio banko veiklos stabilumo ir patikimumo atkūrimo ir kitus banko problemų sprendimo būdus. Lietuvos bankui turi būti pateikta išvada ir pasiūlymai kartu su atlikto finansinės būklės įvertinimo pagrindu sudarytomis tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis. Išvadoje ir pasiūlymuose, be kita ko, turi būti numatyta galimų banko veiklos stabilumo ir patikimumo atkūrimo ir kitų banko problemų sprendimo būdų sėkmingo įgyvendinimo lyginamoji tikimybė, galimos išlaidos ir nauda.

Lietuvos bankas yra nurodęs, kad administratorius išvadas dėl Ūkio banko veiklos atkūrimo turi pateikti ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jo paskyrimo. Atsižvelgiant į būtinybę Ūkio banko problemą spręsti kuo operatyviau, Lietuvos banko valdyba šiandien laikinąjį administratorių paragino išvadą ir pasiūlymus pateikti kiek įmanoma greičiau.

Investuotojų asociacija kviečia burtis nukentėjusius nuo Ūkio banko

Smulkiuosius rinkos dalyvius vienijanti Investuotojų asociacija pakvietė burtis Ūkio banko klientus.

„Apie tai, kad Ūkio banko balanse yra turto, kurio vertė gali būti per didelė, Investuotojų asociacija skelbė ne vieną kartą, tačiau bankas vis atsikirsdavo, kad vykdo veiklą pagal aukščiausius bankininkystės standartus. Kol kas neaišku, koks tolimesnis banko likimas ir ar pavyks greitai suorganizuoti veiklos atnaujinimą ir susijungimą su kitu banku, todėl kviečiame burtis”, – sakė Investuotojų asociacijos valdybos narys Tomas Pilipavičius.
Pasak jo, kol kas neaišku kokių veiksmų galima imtis  – didžiausias Ūkio banko akcininkas Vladimiras Romanovas formaliai banke neužėmė jokių pareigų, todėl už skelbiamų ataskaitų patikimumą ir veiklą buvo atsakingi Ūkio banko vadovai.

2012 metų rugsėjo pabaigoje Ūkio banko turtas sudarė 4,2 mlrd. litų, įsipareigojimai klientams – 3,5 mlrd. litų.

Investuotojų asociacija yra didžiausia smulkiuosius investuotojus vienijanti organizacija Lietuvoje. Investuotojų asociacija užsiima jų teisių gynimu bei atstovavimu, organizuoja renginius nariams, kurių metu siekiama ugdyti investuotojų kompetenciją ir suvokimą apie finansų rinkas. Daugiau informacijos – www.investuotoju.lt.

Šiaulių bankas: ir toliau dirbame sklandžiai

„Lietuvos banko sprendimas laikinai apriboti Ūkio banko veiklą ir skirti laikinąjį administratorių su Šiaulių banku nesusijęs ir neturi įtakos banko ir banko grupės veiklai“, – pranešime žiniasklaidai tegia Šiaulių banko (ŠB) vadovybė.

Pasak ŠB pranešimo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei Lietuvos investuotojų valdomas Šiaulių bankas toliau veikia stabiliai, sklandžiai vykdo įsipareigojimus savo klientams, dirba pelningai ir yra saugus bankas. Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi Šiaulių bankas ir kiekvienas darbuotojas, yra sąžiningumas ir atsakomybė, pagarba klientams.

Šiaulių bankas vykdo Lietuvos banko nustatytus normatyvus, atsakingai vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Didžiausio Šiaulių banko akcininko –ERPB nuolatinis dalyvavimas banko procesuose leidžia užtikrinti aukštą veiklos skaidrumą.

„Šiaulių bankas atsakingai patvirtina, kad dėl pokyčių Ūkio banke Šiaulių banko klientai nepatogumų neturės – visi banko skyriai dirba įprasta tvarka, banko operacijos vykdomos be jokių apribojimų, finansinės paslaugos teikiamos ir atsiskaitymai vyksta be sutrikimų. Vis banko klientai gali laisvai disponuoti savo lėšomis bei indėliais“, – rašoma ŠB pranešime žiniasklaidai.

Generalinė prokuratūra: pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo didelės vertės turto iššvaistymo Ūkio banke

Šiandien Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo didelės vertės turto iššvaistymo Ūkio banke. Ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus šiandien Lietuvos banko pateiktą informaciją apie inspektavimo metu nustatytus 2005 – 2012 m. sudarytus įtartinus sandorius. Šiuo metu pranešimai apie įtarimus niekam nepareikšti.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras, atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

Žurnalistų paklaustas apie Ūkio banko akcininką Vladimirą Romanovą prokuroras Simonas Minkevičius teigė, kad Vladimiras Romanovas nėra įtariamasis.

„Vien iš rašto nėra pagrindo įtarti Romanovą nusikalstamų veikų darymu. Jis yra akcininkas. Nusikaltimas, dėl kurio pradėtas tyrimas, yra inkriminuojamas tiems asmenims, kuriems tas turtas patikėtas, kurie turi teisę jį valdyti. Tai šiuo atveju būtų banko vadovai. Visų susijusių asmenų atsakomybės klausimai bus sprendžiami tyrimo eigoje“, – šiandien įvykusioje trumpoje spaudos konferencijoje sakė S.Minkevičius.

Prokuroras  tiksliai  neįvardijo, dėl kokios pinigų sumos yra pradėtas šis ikiteisminis tyrimas, tačiau patvirtino, kad kalbama apie dešimtis milijonų litų.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

5 komentarai

 1. Prusas:

  nu va satanistai dar viena banka sugriaus :)))))) po dar ir dar …kaip jau kad buvo 1993-1996 metais…dulkina zmones kaip tik nori

 2. Prusas:

  Lietuvos banko prioritetas…kadangi Lietuvos Bankas yra uzsienio pilieciu privati imone, tai ir jo prioritetai labiau nei aiskus…vasilevski pasisakyk kam padus laizai ir kieno komandas vykdai??????? ar tik ne po TVF klapciuko atvykimo tai nuspresta??????????

 3. Prusas:

  tai kam dirba poniale gzybowska????

 4. Nepolitikas:

  Įvykiai: „2012 m. gruodį-2013 m. SAUSĮ(!) vykusio Ūkio banko inspektavimo metu nustatyta, kad bankas vykdė rizikingą veiklą,“(nors visi bankai gali būti apkaltinti dėl „rizikingos veiklos“) ; „Be to, pagal Lietuvos bankui pateiktus duomenis, Ūkio bankas VASARIO 12 d.(!!) nebevykdo likvidumo normatyvo, t.y. nepaisė Lietuvos banko nurodymų iš esmės sumažinti su pagrindiniu akcininku susijusių paskolų portfelio dalį“. Bet kaip tai turi būti daromą(koks procesas: paskelbti, pateikti, prabalsuoti, įforminti ir t.t.) realiai 2 mėn. Ir „šedevras“ – „arba (!!)tik formaliai juos vykdė. Dar viena dovana švediškam kapitalui…

 5. The voice of railonatity! Good to hear from you.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė