Z.Vaišvila: Sausio 13-osios byloje surinkta šiurpinančiai daug medžiagos (video) (80)

Zigmas Vaišvila sausio 13-osios dienos minėjime Seime | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Zigmas Vaišvila sausio 13-osios dienos minėjime Seime | lrs.lt, O.Posaškovos nuotr.

Skelbiame Laikinosios gynybos vadovybės nario, Sausio 13-osios naktį paskirto Ministro pirmininko pavaduotojo, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos pasisakymą iškilmingame Laisvės gynėjų dienos 22-ųjų metinių minėjime Seime.

Mieli Lietuvos žmonės, svečiai,

2011 sausio 12 d. šioje tribūnoje Jo Ekselencija arkivyskupas Sigitas Tamkevičius tarė: „Lietuvai reikia meilės tiesoje“. Atrodytų, paprasta ir aišku. Deja, realybė labai nutolusi nuo šių šventų žodžių. Sausio 13-oji – vienybės diena. Tikėjome vienas kitu. Tačiau šiandien esame pavargę nuo melo, o ir tikėti nebežinome kuo. Tai – kasdienybė. Išdidi ir šalta.

Kalbėsiu apie Sausio 13-оsios bylą, kurios eiga po kelių kolaborantų nuteisimo praktiškai sustojo. Pradžiai apie tai, kas naujo, sunkinant šį tyrimą.

Prezidento D. Grybauskaitės siūlymu Seimas, tikiuosi, nesąmoningai 2010-12-23 d. panaikino Valstybės saugumo departamentui priskirtą ikiteisminio tyrimo (baudžiamojo persekiojimo) funkciją ir jos niekam nepriskyrė. Lietuva liko be ikiteisminio tyrimo įstaigos, kuri tirtų nusikalstamas veikas žmoniškumui ir karo nusikaltimus, nusikaltimus valstybei, jos nepriklausomybei ir konstitucinei santvarkai. Prokurorai vadovauja ikiteisminiam tyrimui, tačiau kažkas byloje turi atlikti ir aibę konkrečių darbų.

Generalinio prokuroro įsakymu nuo 2011-01-17 d. panaikintas Sausio 13-osios bylą tyręs Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyrius, įsteigtas 1991-10-23 Aukščiausiosios Tarybos nutarimu, nes mūsų Aukščiausioji Taryba, viešai pasmerkusi nusikaltimus žmoniškumui, principingai laikėsi nuostatos, kad juos įvykdę asmenys būtų persekiojami ir neturi išvengti atsakomybės.

Likviduotas dešimtmečiais burtas Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius, išgirdome, kad ir etatų prokuratūroje per daug.

Sausio 13-osios byloje 15-os iš 48-ių įtariamųjų atžvilgiu nutraukti įtarimai tuo pretekstu, kad jų nusikalstamos veikos tiesiogiai nesusijusios su gyvybės atėmimu ar pakenkimu sveikatai. Ir tik šios dienos proga paskelbta, kad byla perduodama teismui. Po mūsų spaudos konferencijos Seime š.m. sausio 11 d. išgirdome, kad įtarimai bus pareikšti 81 užsienio kariškiui.

Tačiau, kodėl ne kolaborantams, be kurių Sausio 13-osios valstybės perversmo vykdymas būtų akivaizdi užsienio karinė intervencija? Tiriama „Kaspervizijos“ veido pulkininko E. Kasperavičiaus veikla, o Nacionalinio gelbėjimo komiteto paskirto Radijo ir televizijos komiteto pirmininko G. Steigvilos – ne? Kas tai lemia? Manau, kažkieno baimė ar įtaka.

Nutraukta aibė ikiteisminių tyrimų dėl Vilniaus ir Rygos OMON tariamai tik kriminalinių nusikaltimų dėl senačių, lyg nesuvoktume, kad visa tai buvo užsienio valstybės agresija, kuriai senatys netaikomos – šie OMON-ai buvo pavaldūs TSRS VRM, vykdė užsienio agresiją. Netikiu, kad prokurorai to nesuprato. Todėl būtina kalbėti apie kolaboravimą, jo ištakas ir sąstingio byloje priežastis.

TSRS KGB pirmininko V.Kriučkovo knygos „Asmens byla“ citata: „1990 metų gruodžio pabaigoje pasitarimo pas Gorbačiovą metu buvo priimtas sprendimas panaudoti jėgą Lietuvoje ir Latvijoje… Gorbačiovas elgėsi ryžtingai…., nurodė Jazovui, Pugo ir man paspartinti konkrečių priemonių paruošimą,… sausio 10 Gorbačiovas nurodė gynybos ministrui Jazovui, vidaus reikalų ministrui Pugo ir man, kaip Valstybės saugumo komiteto pirmininkui, panaudoti jėgą ir nusiųsti į Vilnių TSRS KGB specpadalinio nedidelę grupę, žinomą kaip „Alfa“ grupė. Grupė turėjo veikti priklausomai nuo padėties drauge su TSRS GM ir VRM padaliniais. Naktį į 1991 metų sausio 13 iš vietinių gyventojų sudaryto Nacionalinio gelbėjimo komiteto draugija patraukė link telecentro. Į įvykių vietą buvo pritraukti armijos padaliniai, TSRS VRM dalys ir nurodytos KGB specgrupės kovotojai…. Užsienio agresijos faktą patvirtino ir Europos žmogaus teisių teismas Sausio 13-osios byloje, konstatavęs, kad čia galiojo Lietuvos, o ne TSRS įstatymai.

Kabėsiu Sausio 13-osios bylos citatomis.

1989 m. gale nuo TSKP monolito atsiskyrė A. Brazausko vadovaujama savarankiška LKP. Kiti Lietuvos komunistai liko M. Burokevičiaus vadovaujamoje LKP/TSKP. Žinomiausi – J. Jermalavičius, J. Kuolelis, A. Naudžiūnas, V. Šurupovas, V. Švedas, O. Šeninas, V. Ivanovas, I. Kučerovas, V. Antonovas, L. Jankelevičius, S. Juonienė, V. Lazutka, kt. Skyrybų procesas buvo ne tik aršus, bet ir suformavo prielaidas bei mechanizmą būsimai užsienio agresijai. Pvz., Vilniaus aukštosios partinės mokyklos partinės organizacijos susirinkime renkant delegatą į XX LKP suvažiavimą – kandidatui Partinės ir tarybinės statybos katedros dėstytojui J. Arvasevičiui pareiškus, kad jis už savarankišką LKP, „Salėje kilo triukšmas švilpimas, replikos „nacionalistas“, „separatistas““. Kandidatu jo neišrinko ir nedelsiant išmetė iš darbo, nes tai buvo TSKP nomenklatūros ruošimo visai TSRS mokykla, kuriose dėstytojais buvo skiriami tik partijos nomenklatūros ar KGB, GRU asmenys. Bylos citata: „Vilniaus aukštoji partinė mokykla buvo tiesioginėje TSKP CK priklausomybėje. TSKP CK tiesiogiai tvarkė materialinius ir finansinius Vilniaus aukštosios partinės mokyklos dalykus.“

Perversmui Lietuvoje TSRS pradėjo ruoštis iškart po LKP atsiskyrimo, nes artėjo rinkimai į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. TSRS gynybos ministro pavaduotojo V.Ačalovo, iš Šiaurės miestelio vadovavusio ir Sausio 13-osios įvykiams, prisipažinimas: „Ypatingosios padėties įvedimo planą pradėjome ruošti dar 1990 m. pradžioje. Man buvo pavesta paruošti planą, jeigu kiltų bruzdėjimas, kurį išprovokuotų „Sąjūdis“. Aš – vienas iš minėtojo plano rengimo vadovų. Galima pasakyti,buvau pagrindinis jo rengėjas. Apie šio plano rengimą žinojo 2-3 žmonės. Dar kartą tvirtinu, kad nurodymus davė politinė vadovybė, ir šios idėjos autorius – vienas žmogus. Tai buvęs TSKP CK Generalinis sekretorius, vyriausiasis kariuomenės vadas. Gynybos potvarkiuose, savaime suprantama, jokios reglamentacijos dėl tarpusavio santykių tarp kariškių ir Lietuvos kompartijos vadovybės nebuvo.“

Bendra agresoriaus ir kolaborantų veikla vystėsi sparčiai ir atvirai. Dar 1990-01-17 Lietuvos TSR Ministrų Taryba, vadovaujama V. Sakalausko, kurį Maskva 1991-01-12 naktį skraidino į Vilnių formuoti kolaborantinę Lietuvos vyriausybę, nutarimu Nr.11 įregistravo V.Ivanovo vadovaujamą judėjimą „Vienybė-Jedinstvo-Jednosc“.

LKP/TSKP buvo kitos valstybės partijos TSKP dalimi ir Lietuvoje siekė antivalstybinių tikslų, nepripažino Lietuvos nepriklausomybės, baugino karine jėga, trukdė kurti nepriklausomos valstybės kariuomenę, muitines.

TSKP CK 1990-02-20 d. nutarimas dėl jos nuosavybės Lietuvoje buvo įgyvendinamas Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurioje įsikūrė jos atstovas su kariškais. M. Burokevičiaus prašymu 1990-03-25 d. šią mokyklą, kurią Lietuvos Vyriausybė bent man keistu dėl priėmimo skubos 1990-03-11 nutarimu perdavė VPI, užgrobė TSRS vidaus kariuomenė. Mokyklos rektoriumi vietoje pašalinto S. Šimkaus paskirtas V. Lazutka. Čia veikė sąjunginė partinė mokykla ir politologijos mokymo centras, kurio pagrindu turėjo būti įkurtas Slavų Universitetas. Ji tapo tikru LKP/TSKP veiklos štabu su leidimų sistema, apsauga. Ketvirtame aukšte LKP/TSKP CK biuro nutarimu iškart įsikūrė ir 1990 m. birželyje pradėjo veikti radijo stotis “Tarybų Lietuva” lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. 1991 m. gegužę ji perkelta į Sausio 13-ąją užgrobtą Radijo ir televizijos komitetą. Šiai radijo stočiai oficialiai dirbti leido Lietuvos Vyriausybė (VRM) 1990 m. liepos 23 d. leidimu Nr.478. Radijo stoties veiklai talkino TSRS kariškiai, kurių radijo stotis “Buria M” veikė netoli Nemenčinės. Kariškių ir viso šio komplekso darbą apmokėjo LKP/TSKP Centro komiteto buhalterija.

Leisti ir LKP/TSKP laikraščiai rusų, lietuvių ir lenkų kalbomis, dirbo „Tarybų Lietuvos“ ir “Jedinstvo” redakcijos. Vykdant TSRS Ministrų Tarybos 1990-03-28 nutarimą Nr. 295 “Dėl priemonių TSKP turtui apsaugoti Lietuvos TSR teritorijoje”, 1990-03-30 d. užgrobta TSKP CK Lietuvos leidykla Vilniuje, Kosmonautų pr. 60 ir leidykla spaustuvėje Maironio gatvėje. 1990-04-20 d. TSRS vidaus kariuomenės k/d 5458 užgrobė Lietuvos leidybos įmonę “Spauda”. Šiame įvykyje teko dalyvauti ir man, tiesa, kitoje barikados pusėje drauge su Lietuvos Aukščiausios Tarybos pavedimu objektą saugojusiais Sąjūdžio žaliaraiščiais.

LKP/TSKP organizuotame 1990-03-18 mitinge Vilniuje įkurtas antivalstybinis TSRS piliečių komitetas Lietuvoje. Lietuvos TSR piliečių komitetų steigiamasis suvažiavimas Vilniuje 1990-04-28 d. išrinko 63 žmonių Lietuvos TSR piliečių komitetą.

LKP/TSKP drauge su TSRS sukūrė alternatyvinę valdžios struktūrą Lietuvoje. Lietuvos laisvųjų verslininkų asociacija, kurios nariais tapo 70 organizacijų, ūkių ir įmonių, 2 žemės ūkio įmonių asociacijos, bankas, buvo alternatyvi Lietuvos ūkio sistemai struktūra, vadinta mažąją Ministrų Taryba. Asociacijos nariams netaikyta TSRS ekonominė blokada – materialinius išteklius jiems tiekė Baltarusijos TSR ir Kaliningrado srities GOSSNAB’ai, TSRS Gynybos ir Susisiekimo ministerijos.

LKP/TSKP įkūrė ir partijos skyrių Lietuvos VRM, kuris skaldė tuo metu vis dar TSRS finansuojamą mūsų milicijos sistemą ir leido laikraštį “Moral i pravo”.

LKP/TSKP, Lietuvos piliečių komiteto ir judėjimo „Vienybė-Jedinstvo-Jednosc“ 1990-12-08 d. mitingo prie Vilniaus Sporto rūmų Rezoliucija pareikalauta, kad atsistatydintų Lietuvos Parlamentas ir Vyriausybė, neversdami liaudies imtis ryžtingų veiksmų. Juos turėjo pakeisti Laikinoji Vyriausybė, turėjusi įvesti tiesioginį prezidentinį valdymą, dalyvauti ruošiant ir pasirašant Sąjunginę sutartį. Reikalauta, kad ginkluotosios pajėgos ir teisėsaugos organai tvirtai ir neatidėliotinai vykdytų TSRS Prezidento įsaką.

1990-11-30 Vilniaus miesto Piliečių komiteto sesijos rezoliucija prašyta jėga įvesti reikiamą tvarką Lietuvoje. Ji siųsta TSRS Prezidentui, Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkui, Ministrų Tarybos Pirmininkui, Generaliniam prokurorui, Gynybos ir Vidaus reikalų ministrams, žiniasklaidai.

1991-01-08 Maskvoje M. Burokevičius susitikinėjo su perversmo Lietuvoje organizatoriais, J. Kuolelis ruošėsi sausio 7-12 d. TSKP CK Visuomeninių mokslų akademijoje.

Deja, iki šiol diskutavome iš esmės tik apie tai, kas vyko 1991 m. sausyje. Tačiau kolaborantai ir agresoriai buvo čia ir tęsė agresiją bei kolaboravimą iki pučo Maskvoje griūties 1991 m. rugpjūtyje. Ginčijamės ir dėmesį nukreipiame ne į esmę ir priežastis, o į siauro laikotarpio detales, nors Sausio 13-osios ir kitose bylose jau surinkta šiurpinančiai daug medžiagos. Tačiau nenorime akivaizdžių ir teisingų išvadų.

Sausio 13-osios byloje M. Burokevičius pripažino, kad darbininkų draugovės sukurtos Lietuvos TSR piliečių komiteto iniciatyva, kad 1991-01-17 d. LKP/TSKP CK biuras priėmė nutarimą dėl einamojo momento LKP CK uždavinių, paskelbtą spaudoje dėl dvivaldystės Lietuvoje: iš vienos pusės – Lietuvos Aukščiausioji Taryba, iš kitos pusės – NGK. Teismas nustatė, kad Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komiteto vadovai – LKP/TSKP CK vadovaujantis branduolys.

1991 m. rugpjūčio pučo žlugimo, atliekant kratą TSRS Prezidento aparato vadovo namuose, rastas M. Burokevičiaus pasirašytas 6 puslapių raštas M. Gorbačiovui.

2012-12-19 d. LTV laidoje išgirdau p. D. Grybauskaitės patvirtinimą, kad ji Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje su desantininkais stumdėsi gruodžio mėnesį. Reiškia, 1990 m., nes 1989 m. gruodyje ten jų dar nebuvo. R. Janutienė p. D. Grybauskaitės darbo byloje rado 1990 m. liepos V. Lazutkos įsakymą dėl p. D. Grybauskaitės premijavimo už gerą darbą.

Per daug melo Lietuvoje. Netikiu, kad norima tikrai ištirti visumą. Apsiribota tik siauru kolaborantų ratu. Kodėl nutrauktos kitos bylos, kuriose įžvelgtas tik kriminalas, tačiau neįžvelgta užsienio agresija ir perversmo vykdymo veiksmai? Stengiamasi apsiriboti kariškiais, kurių Lietuvoje nėra. Vargu, ar jie pakartos M. Golovatovo klaidą Austrijoje.

Kreipiuosi į Tautos atstovybę Seimą. Jus išrinko sudėtingu Lietuvai metu. Negriaukime Tautos pasitikėjimo valstybe. Nei Seimo, nei Prezidento valia nėra ir nebus aukščiau už Tautos valią. Jos ignoravimo pasekmės būtų nepataisomos. Tyliai atsakykite kiekvienas sau į šį klausimą.

Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos pasisakymo iškilmingame Laisvės gynėjų dienos 22-ųjų metinių minėjime Seime tiesioginės transliacijos vaizdo įrašas:

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

80 komentarų

 1. Paaiškinu tiems, kas vis dar nesuvokia, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje nuo pat 1990 m. ….

  1990 m. kovo 11 d. tikrasis Lietuvių Tautos Sąjūdis įveikė KGB sukurto “sąjūdžio” įtakos agentūrą ir pasiekė reikšmingą pergalę 1988 m. pradėtoje “dainuojančioje revoliucijoje”.

  Tačiau šią pergalę mes labai greitai praradome dėl tuometinių objektyvių geopolitinių aplinkybių ir ypač dėl sovietų okupacinės armijos bei kitų okupacinių struktūrų veiklos, o valdžią Lietuvoje, pasinaudoję mūsų “surištomis rankomis”, palengva, tačiau gana greitai, užgrobė Lietuvybės – Lietuvių Kalbos, Lietuvių Tautos ir Nepriklausomos Lietuvos Valstybės – priešai, kurie nuo to laiko ir valdo mūsų Valstybę.

  Faktiškai įvyko “dainuojančios” Tautinės Revoliucijos nuverstųjų antitautinių jėgų sugrįžimas į valdžią – tai yra klasikinė kontrevoliucija, pastaruoju metu ypatingai aršiai pradėjusi kovoti su Lietuvybe ir Tautinės Revoliucijos šalininkais.

  Kosmopolitinė ir atvirai prolenkiškai-prorusiška, aršiai antilietuviška valdžia, uždrausdama netgi Kovo 11 Patriotinę eiseną Gedimino prospektu bei savo programoje paskelbusi, kad įteisins Lietuvių Tautos sukurtoje Valstybėje dvikalbystę, nepaisydama dabartinėje Lietuvos Konstitucijoje įrašyto Lietuvių Valstybinės Kalbos straipsnio, ši antitautinė kontrevoliucinė valdžia jau peržengė tą kritinę konstitucinę ribą, ties kuria buvo balansuojama pastaruosius 20 metų – kada nei viena iš antagonistinių jėgų – tautinė ir antitautinė – nesiimdavo jokių aktyvių kraštutinių veiksmų, išlaikydamos tam tikrą “nerašytą pusiausvyrą”.

  Todėl dabar pagal bendrąjį istorinio proceso vystymosi modelį jau neišvengiamai turi įvykti nauja Tautinė Revoliucija – ir šį kartą jau ne “dainuojanti”, o tikra, kuri galutinai palaidos visus Lietuvybės priešus – kontrevoliucionierius, dabar valdančius Lietuvių Tautos Valstybę.

  Kada ši nauja Tautinė Revoliucija įvyks (ir svarbiausia – kada ją verta pradėti) iš esmės priklauso ne tiek nuo vidinės padėties Lietuvoje, kiek nuo tarptautinės padėties, nes esant nepalankioms tarptautinėms aplinkybėms net ir sėkminga Tautinė Revoliucija nesugebės pasiekti savo galutinių tikslų – kaip ir įvyko 1989-1990 m. (ir ne tik Lietuvoje, bet faktiškai visose posovietinėse valstybėse, kuriose valdžia taip ir liko senosios komunistinės antitautinės nomenklatūros, susidėjusios su Jievrosojuzo “žydraisiais kosmopolitais”, rankose).

  Manau, kad neišvengiamai ir labai sparčiai artėjantis naujas pasaulinis įtakos sferų perdalinimas tarp didžiųjų imperijų (visų pirma JAV, Jievrosojuzo, Kinijos, Indijos, Rusijos, musulmonų pasaulio), greičiausiai netgi peraugsiantis į tikrą “karštą” karą – bent jau tam tikruose pasaulio regionuose, matyt, ir bus tas esminis faktorius, kuris nustekens visas arba daugumą šių imperijų, ir suteiks dar vieną realią galimybę Lietuvių Tautai apsivalyti nuo mūsų Valstybėje prisiveisusių antilietuviškų šiukšlių bei kitokių parazitų – kaip jau buvo per Pirmą ir Antrą pasaulinius karus.

  Todėl šiuo metu privalome labai intensyviai ir rimtai ruoštis šiems būsimiems įvykiams. Taip pat būtina stebėti, fiksuoti ir registruoti visus įvairių antilietuviškų “asmenybių” bei jėgų “pasireiškimus” internete, spaudoje, TV, radijuje, valdžios struktūrų veikloje – tam, kad tiksliai žinotume “kas yra kas”…

  • tikras lietuvis:

   Tas “tikrasis” sąjūdis buvo landsberginiai.
   Su kuo tave, Žygeivi, ir sveikinu. 🙂
   Tarnauk toliau savo šeimininkams.

   • Kaip tik mūsų sukurtas tikrasis Lietuvių Tautinis Sąjūdis ir nebuvo “landsberginis”, o tuo labiau “brazauskinis”… 🙂

    Ir jei ne mūsų ypatingai kietas spaudimas ir “landsberginiams”, ir “brazauskiniams”, tai nebūtų buvę ir Kovo 11-osios.

    Netgi tas pats Landsbergis iki paskutinės minutės vis dvejojo, ar skelbti balsavimą dėl Nepriklausomybės atkūrimo – skambinėjo į JAV ambasadą, o jį ten vis bandė atkalbėti.

    P.S. ir vadinamieji tuometiniai “landsberginiai”, ir “brazauskiniai” labai gerai žinojo, kas jiems bus, jei neišdrįs nubalsuoti už Nepriklausomybę.

    Žinojo, kad tokiu atveju mes nedvejodami imsimės ginklų – ir būtent jie, jei išduos Lietuvą, bus nubausti už išdavystę pirmieji.

    Beje, kaip manai, ką aš ir mano bendražygiai tada veikėme Aukščiausios tarybos “galiorkose” – Kovo 11-ąją? 🙂 🙂 🙂

  • Amelija:

   Kas tamstai suteikė teisę kontroliuoti piliečių pasisakymus, viešai reiškiamą nuomonę, “fiksuoti ir registruoti visus įvairių antilietuviškų “asmenybių” bei jėgų “pasireiškimus” internete, spaudoje, TV, radijuje, valdžios struktūrų veikloje”? Kaip tai suderinama su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Žmogaus teisių konvencija ir galiausiai – padorumu? Taip elgėsi KGB, “fiksuodama” disidentų pokalbius, persekiodama Bažnyčią ir tikinčiuosius, net vaikus. Kur tai veda? Į totalitarizmą, pogromus, vidaus karą. Atsipeikėk, čia jau kvepia baudžiamąja atsakomybe. Nejaugi tokie neatsakingi pasisakymai kuria rimtį ir santarvę visuomenėje?

  • Marta:

   ne viename komentare aiškinau, kad ‘žydroji ideologija eina ne iš Europos sąjungos. Ar skaitote tik savo komentarus?

  • Persitvarkymo Sąjūdis buvo įkurtas KGB griežtai kontroliuojant, o jo oficialioje vadovybėje dauguma buvo kompartijos nomenklatūrininkai, esami arba buvę KGB (MGB, NKVD) darbuotojai bei agentai (galėčiau išsamiai išvardyti praktiškai vos ne kiekvieno Persitvarkymo Sąjūdžio tuometinės vadovybės nario “nuodėmes”, kurių dėka KGB ir neprieštaravo, kad jie į tą vadovybę pakliuvo). Tačiau akivaizdus faktas, jog toli gražu ne visi jie buvo Lietuvos Nepriklausomybės priešai, o tuo labiau sovietinės sistemos gynėjai, ypač kada jiems – nori nenori – teko eiti “bendroje bangoje”.

   Tuometinę padėtį geriausiai apibūdino žygeivis Vidmantas Povilionis.

   Kad būtų aiškiau, siūlau paskaityti Vaidoto Žuko interviu su buvusiu politiniu kaliniu bei žygeiviu Vidmantu Povilioniu:

   Ištrauka:

   “V. Žukas: Gerai. Kaip Jūs dabar, po 15-os metų nuo atgimimo, vertinate tuometinę Sąjūdžio veiklą?

   V. Povilionis: Aš tai labai sąmoningai ėjau į tą Sąjūdį į Kauną, kadangi gyvenau Kaune ir buvau pakviestas Kaune.

   Aš kažkada sutikau savo kolegą iš Mordovijos lagerio Liudviką Simutį, kalėjusį keliasdešimtį metų. Ir aš tada pakviečiau ateiti į Sąjūdį. O jis atsakė: “Ką Jūs! Sąjūdis yra KGB-istų organizuotas, ko ten lįsti?” Sakau: “Taip, jis KGB-istų organizuotas, bet ten reikia mūsų, reikia jį po truputėlį kreipti”.

   V. Žukas: Tai Jūs jį perkalbėjote?

   V. Povilionis: Jis vėliau atėjo. Po pirmųjų susitikimų neperkalbėjau. Labai mus daug tampė už skvernų, sakydavo: “Ko Jūs einate?” Sąjūdyje buvo stiprūs susirėmimai tarp skirtingų grupių. Man kartais dabar keista klausytis apie kažkokį dabar esantį Sąjūdį, kurį aš pavadinčiau Sąjūdžio klubu.

   Sąjūdis padarė tai, ką galėjo. Mes susistumdėme su įtakos agentais.

   V. Žukas: Ką reiškia – įtakos agentai?

   V. Povilionis: Na, šiandien gal aš plačiai nesiskleisiu, bet buvo žmonės, kurie kreipė tą Sąjūdį į vieną ar kitą pusę, priklausomai nuo to, iš kur buvo užsakymas. Jeigu Jums buvo nelabai aiški situacija tuo laiku Lietuvoj, tai Jūs turbūt žinote, kokia buvo situacija Demokratinėje Vokietijoje, kai buvo manipuliuojama visais šitais liaudies judėjimais, krikščioniškaisiais judėjimais, žaliųjų judėjimais.”

   Plačiau apie to meto įvykius čia:

   Lietuvos kelias į 1990 m. kovo 11-ąją (1940-1990 m.). SSSR subyrėjimas 1990-1992 m.
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=738

   Kas suplanavo “Perestroiką” ir įkūrė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?p=8612#8612

   Sąjūdžio tikroji istorija – Kauno Sąjūdis
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=2716

   Lietuvos laisvės lyga: praeitis ir dabartis
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=2541

   Vladas Genys: Prisitaikymas niekur neveda
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=3439

   Sausio agresiją Maskva pradėjo iš Paryžiaus – kaip Vakarų valstybių valdžia mus “rėmė”
   1991 m. sausio mėnesio įvykių slaptieji “užkulisiai” http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=18&t=4355

   Kas yra kas Sąjūdžio metais? O kaip šiandien?
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=2717

   Siūlau ir šį straipsnį paskaityti:

   Vilius Bražėnas: Sąjūdžio ištakose giliau pasikasus
   2008-06-10
   http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/80257

   (atspausdinta ir Laisvame laikraštyje, 2008 birželio 14-21, Nr.23)

 2. dar kartą:

  Puiki, tiesi, drąsi Tiesos kalba. Ačiū.

 3. tikras lietuvis:

  Visiški niekai – perpasakojo vaikis ką rado laikraščiuose.
  O apie Grybauskaitę tai iš vis nesąmonė – jam, matote, Janutienė, mėgėja niekus papliaukšti, ką tai pasakė ir dabar būtina blevyzgoti prie užsienio svečių?
  Reikia būti visišku …, kad to nesuprasti.
  Ir kokia ta žinia: Grybauskaitė gavo premiją. 🙂
  Išeitų,. kad Zigmukui premijos nedavė, todėl jis užpavydėjo.
  Koks asilas tokiems asmenims leidžia pranešimus skaityti?
  Ar jau nebėra rimtesnių, o tai su tokiais “pranešimais” tik juokinam pasaulį.

 4. senis šaltis:

  Pasakyti tiesai, bet koks laikas ir vieta visada tinka.

 5. pensininkas:

  Iš 23 komentarų 9 arba 40 proc. yra “tikro lietuvio”, tai šio tinklapio parazitas (virusas). Reikėtų, kad Alkos tinklapio vadovai tą tą tinklapio parazitą užblokuotų. Neleistų komentuoti. Viskam turi būti ribos.

  • tikras lietuvis:

   Aš irgi sakau – tokių kaip tu, kurių galvos yra tuščios, iš viso nereikia leisti į komentarus, nes jau viskas suirę ir smagenų nebebė. 🙂
   Eik gult! 😉
   Ir, kad man daugiau nei mur mur.

 6. tikras lietuvis:

  Išvada: kaip ta Grybauskaitė gali ką nors gero nuveikti, jei yra leidžiama kiekvienam … ją puldinėti, spausti psichiką, užgaulioti?
  Netvarka.

 7. Marta:

  Ale vos tik Prezidentė paskelbė karą sukčiams, tai visi sukčiai susivieniję prieš ją gvoltu ėmė šaukti.

  O įžūliausiu pasirodė Vaišvila. Na ir ką jis mums tokio pranešė? Kad tik ką iškepta darbuotoja gavo premiją? O kas jos nebuvo gavęs? Ot tai nusikaltimas. Dyvų dyvai.

  JIS TIKRAI NENUSIPELNO SIGNATARO RENTOS.

  Kam mums toks išlaikytinis?
  O Adamkui taip pat pavydas bambą graužia, kad Prezidentei pakanka mandato aktyviai veiklai, o jis tik aiškino, kad nieko padaryti negali, nieko pakeisti negali ir leido veistis sukčiams… nes tiesiog neišmanė šio darbo. Išskyrus keles drąsesnes replikas užsienyje. Viskas.

  • zigmas:

   Ech Morta Morta, mušta tavo korta… Nejaugi tu nesupranti, kad Zigmas norėjo pasakyti, jog DG buvo seniai prisilaižius prie partinės nomenklatūros, o ji bet ko nepremijuodavo, o dar iš Lazutkos rankų, kuris per “kas[perviziją” dergdavo Lietuvą… Susidėti su kalaborantais tai tas pats kaip pačiai būti kalaborante… Va čia Vaišvila buvo tikslus. Tik, žinoma, galėjo pasirinkti ne tokią datą…

  • Kažin:

   Apskritai, mano supratimu, rimtas žmogus, turintis tokią biografiją, nebūtų kandidatavęs į prezidentus. Antai, Brazauskas vieną iš priežasčių dėl ko nekandidatuoja antrai kadencijai, būtent nurodė ir komunistinį šleifą, nors jo nuopelnai išardant TSKP buvo neginčytini. Gi Grybauskaitė tuo metu, kaip dabar išaiškėjo, stoviniavo net ant taip vadinamos TSKP platformos, t.y. kartu su Burokevičiumi.

   • tikras lietuvis:

    Brazauskas pasakė nesąmonę, o nekandidatavo dėl to, kad jo darbo laike landsberginiai jį buvo izoliavę (be to, nemokėjo anglų kalbos, todėl manė, kad Adamkus todėl bus tinkamesnis, nors Adamkus nei apie šalies reikalus, nei apie ekonomiką nieko nenusimanė).
    Tada jis vėl grįžo į partiją, po ko nugalėjo landsberginius ir patapo premjerministru, taip atsikeršydamas landsberginiams.

 8. Vaišvilos "nuopelnai" Lietuvai:

  Kam buvo naudingas Vaišvilos, tuo metu apsimetusio “žaliuoju”, inspiruotas Ignalinos atominės uždarymas? Kronio elektrinės statybos stabdymas?

  Manot Lietuvai? Nea. Manot Vaišvilos prigąsdintai Europai? Nea. Manot Rusijai? Taaip. Štai jums ištraukėlė iš baltarusų spaudos:

  МИЛЛИАРД НА ПОХОРОНЫ

  Евросоюз пообещал Литве профинансировать все работы, связанные с закрытием Игналинской станции. Планируется, что на это потребуется около миллиарда евро и минимум 20 лет. Итак, что же предстоит? Первые 6 – 7 лет – охлаждение реакторов, выгрузка топлива, его переработка и складирование в специальных хранилищах на срок до 300 лет. Хранилища еще предстоит построить. Потом будет разбираться и складироваться высокорадиоактивная начинка реакторов – еще лет пять – семь. Потом будут разбираться здания и конструкции.

  Все это время на станции будут работать сначала тысячи людей, потом – сотни. С 1 января Игналинская станция из основного производителя энергии Литвы станет его самым большим потребителем: на все работы по закрытию станции нужна уйма энергии. Ну и еще: опыта закрытия и демонтажа реакторов такой мощности в мире нет. Просто, никто их пока не закрывал. Потому неизвестно, какие технические сюрпризы ожидают литовцев.

  Если бы в далеком 1975 году атомная электростанция была заложена не на литовском, а на белорусском берегу озера Дрисвяты (какая мелочь), нет сомнения, что сейчас бы она состояла из четырех исправно функционирующих энергоблоков. Уж такого бы счастья батька Лукашенко не упустил. И никакой Евросоюз не заставил бы его зарезать курицу, несущую золотые яйца.

  Два блока снабжали бы энергией Белоруссию, а два – работали на экспорт. И более того: в проекте Игналинской АЭС был предусмотрен вариант увеличения количества блоков до шести. Тогда энергетический вопрос региона был бы закрыт лет на 40. Но Европа закрыла действующую АЭС, и если не война, то гонки, кто первым построит новую станцию – Белоруссия, Россия, или Литва сотоварищи – началась.

  Ar už tokius nuopelnus mes jam mokame rentą?

 9. Vaišvilos "nuopelnai" Lietuvai:

  iš VAišvilos BŪTINA ATIMTI SIGNATARO RENTĄ.

  JIS JOS NENUSIPELNĖ.

  Užangažuotas (?) nuo:
  wikipedia:
  nuo 1977 m. rudens iki 1979 m. vasaros – studijos Maskvos V. Lomonosovo vardo valstybinio universiteto Branduolinės fizikos mokslinio tyrimo institute Dubnoje, Maskvos srityje (mokslinio darbo vadovas – I. N. Michailov; specializacija – atomo branduolio teorija).

  1988 m. birželio 3 d. – vienas iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įkūrėjų ir LPS iniciatyvinės grupės narių; Perestroiką iš pradžių organizavo KGB Gorbačiovo idėjoms remti. Tik vėliau Terlecko laisvės lyga ir Landsbergis pakreipė ją išsivadavimui nuo Rusijos

  1991 m. rugsėjo 27 d. paskirtas Valstybės saugumo departamento gen. direktoriumi, kuriuo buvo iki 1992 m. kovo 19 d.;
  1993-1997 m. – UAB „Infoverslas” direktorius;
  nuo 1997 m. – UAB „Parex lizingas“ (nuo 2007 m. gruodžio 18 d. UAB „Parex lizingas“ pakeitė pavadinimą į UAB „FF Lizingas“) direktorius;

  Bet Parex sužlugdytas. Daugybė žmonių nukentėjo. Kas kaltas?

  Gal Rūta Janutienė verčiau patyrinėtų Vaišvilos – Parex santykius?

 10. durnių laivas vaišvilų vairuojamas:

  Aš tai išvis siūlau išsirikiuot visiems į vieną eilę su savo diplomais,atestatais kuriuos gavot tarkim 1979-1982 metais.Pažiūrėsim kokius jūs čia baigėt “Harvardus ar Oksfordus”.gi visi esat Tarybiniai vaikai,baigėt visi Tarybines vidurines,Tarybinius institutus o dabar ėdat vienas kitą .Bjauru skaityt .Buvo tokie laikai ,visi mes mokėmės,dirbom.Vienas kitas kovojo tikrąją ta žodžio prasme.O dabar visi tokie patriotai pasidarė.Ko tai ankščiau girdėjom tik Terlecko,Svarinsko,Sadūnaites pavardes.Kažko kitų nebuvo girdėt.Dabar tik labai daug “patriotų”.

 11. nerimsta kgb globotiniai:

  KGB generolo Marcinkaus globotinis Zigmukas ir vel nerimsta…

 12. liudininkas iš Delfio:

  Zigmo pletkiukai

  2012-12-19 d. LTV laidoje išgirdau p. D. Grybauskaitės patvirtinimą, kad ji Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje su desantininkais stumdėsi gruodžio mėnesį. Reiškia, 1990 m., nes 1989 m. gruodyje ten jų dar nebuvo. Rūta Janutienė man pranešė, kad D. Grybauskaitės darbo byloje rado 1990 m. liepos V. Lazutkos įsakymą dėl p. D. Grybauskaitės premijavimo už gerą darbą.
  ———————————————
  Man pasistumdimas baigėsi liūdniau ir prie progos atvykęs į Vilnių parodysiu pačiam originalo nuotrauka (su antroje pusėje autoriaus rekvizitais),kaip VPĮ (buv.APM) vestibiulyje desantininkas į mane atrėmęs (1990 03 26 ) laiko AKMS (“kalašnikova”). Po tiek metų galėjo pasimiršti koks buvo mėnuo , tai kad nurodė ne tą mėnesi reikalo esmė nesikeičia.
  Dabar dėl premijos: Buvo ir klausytoju kurioms buvo išmokėtos premijos , kad jos vyktu tęsti mokslus į Minsko APM ,(ir net darbo knygelėje buvo padarytas įrašas, kad nuo šiol yra Minsko APM žinioje)bet jos ten nevažiavo (ir aš tai puikiai žinau).Tai gal jos vardu gal ir parašė įsakymą dėl premijos ,o pinigus nusisavino “partškolos jedisntvininkai”(įrašas pas mane darbo knygelėje
  ryšium su APM likvidacija atleistas nuo birželio 30d) buvo parašytas
  „atostogų avancu „
  ‚ į prieki (nes faktiškai lietuviai išsivaikščiojo gegužės viduryje ir galimas dalykas ,kad ne vien jos vardu buvo suklastoti dokumentai ,tam , kad „jedinstvininkai“ pasidarytu pinigų.
  Faktiškai kai
  1989 m. buvo išsireikalauta (viešai perskaitytas ultimatumas) dėstyti lietuvių kalba , tai lietuviai pripažino rektorių tik
  S.Šimkų ir su „jedinstvinikais„(lazutkos, merkeliai, taršilovai,bugakovai , kučeriai , miltos ir kt.)
  Savarankiškos LKP (nuo 1989 m. gruodžio) nariai (praktiškai beveik visi lietuvių tautybės) buvome priešingose barikadų pusėse ir „jedinstvininkai“ valdydami finansus galėjo dokumentus klastoti mūsų vardu.

 13. A Č I Ū:

  Būtent TOKĮ- atvirą, tiesų, drąsų, teisingą, ryžtingą, sąžiningą, reiklų, principingą, tvirtą ir nepalaužiamą- Zigmą Vaišvilą ir DIEVINU jau 24 metus. Ačiū Jam už viską. Už šią Jo kalbą- ypatingas AČIŪ.

  • tikras lietuvis:

   Dėkui už nuorodą.
   Kaip ir tikėjausi, tai silpniausiai pasirodė Čekutis: “atsakyti į Paleckio klausimus negaliu, bet Paleckio partija – šnipai”. 🙂
   Vaišvila pašnekėjo bendrom frazėm, Bernatonis pasakė, kad persiuntė landsberginių skundą į GP.
   Nugalėtoju išėjo … A.Paleckis, į kurio klausimus atsakymo nebuvo.
   Bet, kaip ir tikėjausi, niekas nenagrinėjo paprasto klausimo: partijų BET KOKIO finansavimo uždraudimo.
   Tada niekas nekabėtų ant rėmėjų kabliukų ir tikrai nebūtų reikalo kam nors atidirbinėti.

 14. senis šaltis:

  Kiek supratau, tai prie vardo tie gražūs simboliai būna pagal IP adresą vienodi? Turiu suprasti, kad, jei paveiksliukas vienodas, tai rašo tas pats asmuo. Skirtingi vardai prie to pačio paveiksliuko (išskyrus tą “tikrą lietuvį”) juokingai atrodo.

  • vardas:

   prie ko čia vardai? Ne paso duomenų reikalaujama:) Komentaras gali turėti ne vardą, o p a v a d i n i m ą . O kam labai reikia, tegu atsirinkinėja pagal simboliukus… 🙂

   • senis šaltis:

    Galima buvo ir nutylėti.
    El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

    Vardas *
    El. pašto adresas *

    Rašant komentarą, aiškiai parašyta “Vardas”, o ne “Paso duomenys” ar “Pavadinimas”. Žvaigždutė gale, kad įrašyti būtina.

 15. Marta - žygeiviui:

  žinau, kad nuolat sėdi balsas.lt. Bet ar tu bent žinai KAM PRIKLAUSO BALSAS.LT GRUPĖ?
  Tiksliau – kuriai mafijai? a?

 16. Valdas:

  Lietuva yra naikinama partinių gaujų iš seimo bunkerio jau bemaž 23 metus.
  Ar įsivaizduojat bylos dydį?

 17. Vanda:

  Skaitau komentarus ir baisiuosi. Apie Vaišvilą jau nekalbu. Negi visi užmiršot kas yra Sausio 13d. Tokio nykaus minėjimo dar nebuvo. Niekas neprisimena žuvusiųjų. Nepagalvoja apie artimųjų skausmą. Net žodžio artimiesiems nedavė. Visi čia rodot savo nuopelnus. Bet ar atsimenat žuvusiųjų vardus?

 18. arvydas damijonaitis:

  Informacija strybų, lietuvšaudžių giminaičiams:
  Klaidina „draugams“ skirtas terminas “komunistai”: 1.”Komunizmas” yra totalitarinių, atsilikusių šalių (pvz. Rusijos imperija) smegenų plovimui skirta doktrina. Daugeliu atveju – “komunizmas”, “klasių kovos“ priedangoje, buvo siaubingų masinių žudymų doktrina. 2.”Keturių komunarų”, juos dar galima įvardinti kaip to laikotarpio Rusijos valstybinius TERORISTUS, istorija yra lašas tūkstančio Kremliaus agentų jūroje, tuo metu veikusių Lietuvoje.3.NKVD-KGB propagandiniai triukai nulėmė keturių teisėtai sušaudytų teroristų kanonizavimą. “Keturi komunarai”- Kremliaus valdomi žudikai, genocido vykdytojai, turėjo tapti keturiais “šventaisiais”, tikslu vykdyti neregėtas savo žiaurumu lietuvių tautos naikinimo akcijas.4.Tolimesnė raudonojo teroro istorija, masiniai lietuvių žudymai, kuriuos organizavo ir vykdė taip vadinami „komunarai”, leidžia teigti, kad sušaudyti jie buvo pelnytai. 5.Bolševikinės Rusijos imperijos spectarnybos – “keturių komunarų” legendos kūrėjos, smegenų plovimui skiria ypatingą dėmesį. Klasta, melas, totalitarizmas – blogio ir melo imperijos esmė. Lietuvšaudžių vaikai, vaikaičiai neatsako už tėvų siaubingus nusikaltimus, tačiau dėl galimo interesų konflikto, tautos demoralizavimo jų politinė veikla moraliai netoleruotina. Tokių asmenų santykinai daugiau yra buvusių „komunistų“ LSDP. Kai kolaborantų giminaičiai vienijasi partiniu principu, tai pavojinga, Rusijos spectarnybos jais remsis, juos maitins, nes Kremliui kraujo praliejimas yra įprastas dalykas. Jų tankai tik laukia įsakymo, o pretekstas atsiras.
  Nebaudžiami nusikaltimai skatina naujus nusikaltimus, todėl būtina teisiniu keliu priversti Rusiją sumokėti kompensaciją už NKVD-KGB vykdytus „trėmimų“ priedangoje masinius lietuvių žudymus okupacijos metu. Pagarbiai, Arvydas Damijonaitis

 19. Atgalinis pranešimas: Z.Vaišvilos spaudos konferencija: Ar slepiant Prezidentės biografiją galima peržengti įstatymą? (tiesioginė transliacija) | Alkas.lt

 20. Edi:

  Big fan of your work as always, one suseggtion for the TSR zone, would it be possible to add filter(s) to the results (after you have selected the operating region) by name of location?Just a thoughtOh, and the new Waterloo map is VERY impressive!Any ETA on an east cost map update?Many thanks for all your work as always!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė