Lietuvių kalbos gynėjai protestuoja prieš A.Butkevičiaus vyriausybės ketinimus įteisinti lenkiškus užrašus ir atidėti lietuvių kalbos egzaminą (54)

Algirdas Butkevičius | Alkas.lt nuotr.

Algirdas Butkevičius | Alkas.lt nuotr.

Socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos 16-os Vyriausybės, kurioje dalyvauja ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA), veiklos programoje 2012-2016 metams žadama  išspręsti nelietuviškų vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose bei gatvių ir vietovių pavadinimų rašymo klausimus, esą atsižvelgiant į Europos Tarybos (ET) Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją. Programoje taip pat numatyta siekti, kad valstybinis lietuvių kalbos egzaminas nelietuviškų mokyklų abiturientams būtų nukeltas į vėlesnį laiką.

Tokias Vyriausybės programos nuostatas „Vilnijos“ draugija ir Lietuvių kalbos gynėjų sąjunga laiko antikonstitucinėmis.  Dėl jų gruodžio 11 d. šios visuomeninės organizacijos išsiuntė laiškus Lietuvos Prezidentei ir Seimo Pirmininkui. Šiame laiške atkreipiamas aukščiausių Lietuvos vadovų dėmesys į tai, kad  „Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją“ reikalauja laikytis nacionalinių teisės aktų, o LR Konstitucija skelbia: valstybinė kalba – lietuvių kalba.

„Minėti klausimai seniai yra išspręsti. Valstybė ir Tauta atsisakė eiti Jedinstvos ir autonomininkų keliais. Konstitucinis teismas, Europos Sąjungos institucijos kelis kartus patvirtino, jog vardai ir pavardės asmens dokumentuose, oficialūs gatvių pavadinimai turi būti rašomi valstybine kalba, – rašoma pareiškime..

Taip pat primenama, jog: „Lietuvos Respublika 1918 m. buvo atkurta etninėse lietuvių žemėse, kuriose autentiški vietovių pavadinimai yra lietuviški. Teisėtai ir džiaugsmingai atgavus Vilniaus kraštą visi autentiški vietovių pavadinimai valstybės įgaliotų institucijų buvo paskelbti 1939 metais, todėl dabar pagal autonomininkų reikalavimus vardų, pavardžių, gatvių, vietovių pavadinimų rašymo klausimus galima ne „išspręsti“, o tik sugadinti, pažeidžiant Konstituciją, įstatymus, tarptautinės teisės aktus, Seimo nario priesaiką saugoti Lietuvos nepriklausomybę ir jos žemių vientisumą“.

Dėl valstybinis lietuvių kalbos egzamino nelietuviškų mokykloms nukėlimo pareiškime pareiškiama, kad „Lietuvos Respublikai mokyklos mokomąja rusų ir lenkų kalba pagal Švietimo įstatymą valstybinės kalbos mokosi jau 22 metus, todėl nėra jokio pagrindo siekti, „kad valstybinės kalbos egzaminas nelietuviškų mokyklų abiturientams būtų nukeltas į vėlesnį laiką“, pažeidžiant daugumos mokinių teises ir lygias galimybes“. Užuot nukėlus egzaminą reikalui esant siūloma „įvesti kelis valstybinio kalbos egzamino lygmenis“.

Pareiškimą pasirašė „Vilnijos“ draugijos ir Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos vardu hab. dr. Kazimieras Garšva.

Gruodžio 12 d. aukščiausioms valdžios institucijom pareiškimą dėl šešioliktosios Vyriausybės programos X skyriaus projektų Asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ vardu šios organizacijos pirmininkas prof. dr. Alvydas Butkus.

Skelbiame visą šio pareiškimo tekstą:

Naujosios Vyriausybės 2012-2016 m. programos projekto X skyriaus „Tautinės bendrijos“ 246 punkte rašoma: „Išspręsime vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose bei gatvių ir vietovių pavadinimų rašymo klausimus, atsižvelgdami į Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją“.

Pirmiausia programoje painiojamos sąvokos „tautinė bendrija“ ir „tautinė mažuma“. Minėtoji konvencija siekia apsaugoti tik tautines mažumas, o jomis laikomos tautos, neturinčios savo nacionalinių valstybių. Lietuvoje tokios yra karaimų ir čigonų mažumos. Visos kitos tautybės sudaro tautines bendrijas, kurioms minėtoji konvencija netaikoma.
Be to, ši konvencija nėra viršesnė už Lietuvos Respublikos Konstituciją, o ji skelbia, jog Lietuvos Respublikos valstybinė kalba – lietuvių kalba (14 straipsnis). Konstitucinis Teismas bei Europos Sąjungos institucijos kelis kartus patvirtino, jog vardų ir pavardžių asmens dokumentuose rašymas tik valstybine kalba neprieštarauja jokiems ES teisės aktams; tokia pati nuostata buvo patvirtinta ir dėl oficialiųjų vietovardžių bei gatvių pavadinimų rašybos tik valstybine kalba.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ketinimas rašyti Lietuvos piliečių pavardes ir Lietuvos vietovardžius užsienio kalbomis, tenkinant kai kurių Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų vadovų radikalias užgaidas bei vienos kaimyninės valstybės reikalavimus, ne tik neprisideda prie Lietuvos visuomenės konsolidacijos, bet sudaro pretekstą destabilizuoti visuomenę ir kitose Baltijos šalyse, kur tokia praktika nenumatyta, tačiau kur Lietuvos pavyzdys gali padidinti ir taip didelę tarpnacionalinę įtampą tų šalių viduje, o Rusijai suteiktų dar vieną argumentą priešinti Lietuvą su Latvija ir Estija, kaip tai buvo sėkmingai daroma, interpretuojant Lietuvos pilietybės įstatymo skirtumą nuo atitinkamo įstatymo Latvijoje ir Estijoje. Čia verta priminti, kad Latvijos Daugpilio mieste bei Daugpilio ir Kraslavos rajonuose gyventojų daugumą sudaro slavakalbiai šalies piliečiai, kaip Lietuvos Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Tačiau Latvijoje valstybinės kalbos reikalavimų (įskaitant pavardžių, gatvėvardžių ir vietovardžių rašybą) laikomasi visoje šalies teritorijoje, nedarant jokių išimčių atskiriems rajonams ir nekuriant rezervatų. Tokių išimčių nedaroma ir Estijos Narvos rusakalbiam regionui. ES neturi dėl to priekaištų nei Latvijai, nei Estijai.

Tad jau vien skelbdama tokius ketinimus, naujoji Lietuvos vyriausybė elgiasi nesolidariai Latvijos ir Estijos atžvilgiu. Jei Lietuva deklaruoja siekianti didesnės integracijos su Baltijos ir Šiaurės Europos šalimis, ji turi stengtis derinti savo įstatymų bazę pirmiausia prie kitų Baltijos šalių, užuot kūrusi kontrastuojančius įstatymus, atitinkančius didžiųjų kaimyninių valstybių toli siekiančius interesus.

Siūlyčiau atsisakyti šio nesolidaraus ir Lietuvos Respublikos integralumui pavojingo minėtojo Vyriausybės programos projekto 246 punkto.

Prof. dr. Alvydas Butkus, Asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ pirmininkas

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Kultūros politika, Lietuvoje, Lietuvos repolonizacijai – ne!, Naujienos, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , .

54 komentarai

 1. M.P.:

  Gerai, kad tokias naujienas įdedate. Ačiū.

  • Giedrius:

   Kam – už “Lp E(x)press” valdišką konstitucijos išniekinimą – į marmu-snukia-face-bukbukbuk… užvažiuottt
   …nesipainiodami “inteGRALumui” per tuos pat naujuosius ‘gral’iuotojus užvažiuosim
   …BE GAILESČIO.
   UŽ LIETUVĄ!
   UŽ PAGRINDŲ STATUTĄ /Konstitanciją/
   UŽ GIMTĄJĄ, P R I G I M T Ą J Ą kalbą
   nuo pat 1569 m. išgelbėtosios tautos
   ir okupantų stumtą (stu-miamą). GYVĄ – seniausią ŽEMĖJ!!!

 2. Suvalkietis:

  Saugokime Lietuvos tautiškumą,. Lietuva lietuviams, kurie gerbia kitataučius, nepiktaudžiaujančius savo nacionalizmu. Lietuvoje visada buvo daug rusų, žydų, lenkų, totorių ir galybė kitų tautybių atstovų. Visada gyvenom draugiškai. Tik reikia gerbt mūsų lietuviškus įstatymus ir tradicijas.

 3. Automobilių valstybinius numerius taip pat rašysime pagal savininko tautybę?

  Lietuvos respublikos automobilių numerių rašybos projektas:

  Lietuvio: ABC 123
  Ruso: ХЖЙ 123
  Baltarusio (tuteišio): Ё І Ў 123
  Kiniečio: 高 ㄊ健 123
  Lenko: ĘWŃ 123
  Graiko: ΣΨΩ 123

  Ir t.t.

 4. Mano vardas, antras vardas ir pavardė originalo rašmenimis rašomi taip:

  Zbygniew’as 凱ㄝ開ㄕ高 ㄊ健 Пірстелэяаў

  Jei taip nebus rašoma pagrindiniame paso lape – skųsiuos į Strasbūro teismą ir reikalausiu man atlyginti moralinę žalą.

 5. “Į centro-kairės koaliciją susibūrusi naujoji valdžia taip pat žada suteikti naują postūmį santykiams su Lenkija. Valdantieji kadenciją baigiančią centro-dešiniųjų Vyriausybę apkaltino nevykusiais eksperimentais su naujuoju Švietimo įstatymu, kuris sulaukė lenkų aktyvistų protestų.”

  Švietimo įstatymas yra “nevykęs” bent tuo, kad aiškiai nenumato galutinio Švietimo reformos tikslo – vieningos švietimo sistemos valstybine lietuvių kalba, tuo pačiu plečiant šeštadieninių mokyklų tinklą tautinių bendrijų kalbomis.

  Tarpiniai šio sprendimo etapai:
  1. Dabartinio Švietimo įstatymo pilnas įgyvendinimas;
  2. “Latviško” Švietimo modelio (60 proc. dalykų dėstymas valstybine lietuvių kalba nelietuviškose mokyklose) įgyvendinimas;

  “Suteiksime naują postūmį santykiams su Lenkija, atkurdami ir intensyvindami dialogą strateginiais klausimais”, – rašoma dokumente.

  Svarbiausias žingsnis šiam “postūmiui” – 1920-1939 metų Lenkijos – Lietuvos karo Taikos sutarties pasirašymas, okupacinės Lenkijos armijos išvedimas iš Lietuvos valstybės teritorijos (Suvalkai, Seinai, Augustavo rytinės apylinkės), Lenkijos okupacijos metu padarytos žalos atlyginimo Lietuvai.

  Naujoji valdžia žada išspręsti “vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose bei gatvių ir vietovių pavadinimų rašymo klausimus, atsižvelgiant į Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją”.

  Lietuvoje nėra tautinių MAŽUMŲ – tik tautinės BENDRIJOS. Todėl ši konvencija negali būti taikoma pažodžiui.

  Vardų ir pavardžių rašymas tautinių bendrijų rašmenimis (rusų, baltarusių, tuteišių, ukrainiečių, lenkų, čekų, serbų, graikų, gruzinų, armėnų, totorių, japonų, kiniečių, arabų ir t.t.) asmens dokumentuose įmanomas papildomame paso puslapyje. Kituose dokumentuose būtų rašoma pagal pagrindinį paso įrašą.

  Gatvių ir vietovių užrašai galimi tik valstybine lietuvių kalba.
  Antri, treti, ketvirti ir t.t. gatvių ir vietovių pavadinimų užrašai neįmanomi praktiškai, nes “tos gatvės” arba “tos vietovės” gyventojų tautinė sudėtis nuolat kinta, pagal kokius procentinius minimumus bus sprendžiamas užrašų nevelstybine kalba poreikis?

  Pavyzdžiui kitose valstybėse:
  Latvijoje yra vienintelė tautinė MAŽUMA – lyviai (Vakarų Latvijoje netoli Ventspilio). Lyviai turi aiškiai apibrėžtas savo etnines žemes, kuriose galimi dvigubi gatvių ir vietovių pavadinimai lyvių ir latvių kalbomis. Kiti nelatvių tautybės asmenys sudaro tautines BENDRIJAS.

  Vokietijoje yra trys tautinės MAŽUMOS – sorbai netoli Kotbuso Rytų Vokietijoje, fryzai netoli Olandijos prie Šiaurės jūros ir danai šalia Danijos, kurie po 1921 metų plebiscito liko Vokietijos sudėtyje. Jų teritorijos taip pat laikomos etninėmis šių tautinių mažumų žemėmis. Kiti nevokiečių tautybės asmenys (turkai, lenkai, rusai ir t.t.) sudaro tautines bendrijas.

  Tas pats Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje ir t.t.

  • Kęstutis:

   ZbP – tavo taiklūs komentarai… Jeigu lenkai – kabutėse, tikrai norėtų rašyti vietovių ir gatvių pavadinimus lenkiškais rašmenimis, tai sakyčiau – bala nematė. Pvz. gatvės pavadinimas lietuviškai – mokyklos, lenkiškai – mokykłos. Bet tiems “……..” tai netinka, jie nori lietuviškus gatvių ir vietovių pavadinimus keisti lenkiškais: mokyklos – szkolna, ąžuolyno – dubova, Šalčininkai……. Jei Butkevičius dar turi nors “vieną kiaušinį”, tai gatvių ir vietovių pavadinimus turėtu siūlyti rašyti lietuviškus lenkiškais rašmenimis… Szalczininkai

   • Mindaugas:

    Betkoki vieši vietovardžių užrašų dubliavimai ne lietuviškais rašmenimis yra taip pat Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimai.14-as Konstitucijos straipsnis aiškiai rašo,kad valstybinė kalba-LIETUVIŲ kalba,todėl ir rašykime tik LIETUVIŠKAI.

  • Ku Klux Klan:

   “….Lietuvoje nėra tautinių MAŽUMŲ – tik tautinės BENDRIJOS. Todėl ši konvencija negali būti taikoma pažodžiui…”

   O Karaimai?

 6. Jonas:

  Jau LLRA pralindo į Seimą su 5 proc., nors tai buvo koalicija ir reikėjo taikyti 7 proc. limitą, o jau minkštakūniai socdemai, paksistai ir uspaskichininkai ruošiasi nuolaidžiauti lenkams ir pažeist Lietuvos Respublikos Konstituciją, nors davė priesaiką būti jai ištikimi. Įvykdžius šią išdavystę, turėtų sekti apkalta Seimo nariams, kurių “dėka” buvo grubiai pažeista Konstitucija. Kaip Konstitucijos garantas, šiuo klausimu turėtų netylėti ir Prezidentė.

 7. sara:

  kieno čia pranašautas Juodasis scenarijus pradeda pildytis?

 8. Mindaugas:

  Visiškai pritariu “Vilnijos” draugijos ir Lietuvių kalbos gynėjų Sąjungos pateiktam pareiškimui.Yra būtina užkirsti kelią įstatymų,silpninančių Lietuvos suvenerumą ir teritorinį integralumą,priėmimą.Priešingu atveju,prarasime betkokias garantijas,kad ateityje patys savo rankomis nesunaikinsime savo valstybės.

 9. Kažin:

  Gatvių vardai yra tikriniai žodžiai. Pagal nusistovėjusią praktiką tikriniai žodžiai – vardai nėra verčiami. Nes jie daugiau nieko nereiškia, o yra tik vardas, na, kaip sakysime skaičius, yra tik ženklas ir daugiau nieko. Todėl nėra jokios prasmės vardus rašyti kitos kalbos raidėmis. Pvz., Mokyklos gatvės vardas “Mokyklos” negali būti verčiamas, o gali būti tik transkribuojamas kitos kalbos raidėmis. Tokiu atveju transkribavimo paskirtis abejotina, nes piliečių nemokančių skaityti valstybine kalba Lietuvoje negali būti. Tai ką tada reiškia “įteisinti lenkiškus užrašus” – užrašyti juos taip, kaip buvo rašomi okupacijos metais. Taigi, pirmiausia reikia išsiaiškinti ką reiškia tas Vyriausybės pasakymas, o tada imti jį apšaudyti…

 10. ergo:

  Tai elementari valstybės išdavystė. Prisiminkim, kaip PL prezidentas sakė – palaukim, kol pasikeis LT valdžia. Mūsų valdžia savo piliečius pasmerkia toliau gyventi rezervacijoje nemokant lietuviškai nei kalbėti, nei rašyti, Toks yra tomaševskininkų ir Lenkijos interesas.

 11. Wk:

  Priėmus nutarimą dėl dvigubų vietovardžių pavadinimų rašymo tuose vietovėse kur daugumą gyventojų yra Lenkai, bei leisti rašyti pase vardus ir pavardes ir kitomis Lotynų abėcėlės raidėmis – yra žingsnis rodantis kuria kryptimi Lietuva pasirengusi eiti. t.y. gerbti visus Lietuvos Respublikos piliečius nepriklausomai nuo jų tautiškumo, vadovautis Europietiškos kultūros principais..

  • tikras lietuvis:

   Jokie jie ne lenkai, o spjaudaliai ant Lietuvos.

  • Kažin:

   Šiuo atveju VIETOVE laikomas valstybės teritorijos administracinis vienetas. Lietuvoje tokiu vienetu yra apskritis. Savivaldybės tokio teisinio statuso vienetu nelaikomas ir galių sprendimams dėl vietovardžių rašymo ne tik valstybine kalba neturi.
   Lietuvoje tokios apskrities, kurioje lenkai sudarytų daugumą ar nors trečdalį nėra. Netgi Vilniaus apskrityje lenkai sudaro, berods, mažiau negu trečdalį gyventojų. Taigi, teisinio pagrindo rašyti vietovardžius lenkų kalba nėra netgi Vilniaus apskrityje.
   Tad Europietiška kultūra dėl vietovardžių rašymo čia niekuo dėta.

  • > Wk:

   Argi čia yra,kokia nors nepagarba lenkams,jeigu Lietuvoje nerašomi viešieji užrašai lenkiškai ir jų pavardės lenkiškai?! Jų “nelaimė” yra tame,kad jie,gyvendami Lietuvoje,nori įsijausti gyvenantys ne Lietuvoje,bet Lenkijoje.O,vadovaujantis europietiškos kultūros principais,visose kitose Europos valstybėse lenkiškos pavardės ir vietovardžiai rašomi tik valstybine kalba,nepriklausomai nuo ten gyvenančių lenkų procentinės dalies.Tas pats pasakytina ir apie kitas Europos valstybių tautines bendrijas.

 12. Visiems šiems Lietuvių istorinėse-etninėse žemėse Lietuvių Tautos sukurtos Valstybės “išlietuvinimo” antikonstituciniams planams būtina duoti tokį tvirtą atkirtį, kurį atsimintų kartų kartos esamų ir būsimų išdavikų bei Lietuvių Tautos priešų.

  1991 m. sausio 13 mes neišsigandome sovietų armijos ir tankų, tai nejaugi dabar išsigąsime krūvelės Lietuvių Tautos Valstybės valdžioje sulindusių niekingų išdavikų ir juos palaikančių Lietuvių Tautos priešų.

  Atėjo laikas, kada kiekvienas garbę ir sąžinę išsaugojęs Lietuvis turi pats nuspręsti, ką jis gali padaryti Tautos ir Tėvynės labui šventoje kovoje su šiais išdavikais bei Tautos priešais.

 13. Vilna:

  Jokių kompromisų dėl lietuvių kalbos Lietuvos žemėje negali būti. Tai būtų mūsų Kalbos Dievo įžeidimas.
  Manau, kad nieko nelaukiant Tauta privalo Vyriausybės pareikalauti paaiškinti ką reiškia jos pasakymas “įteisinti lenkiškus užrašus”, kad paskui negalėtų išsisukinėti dėl to, ką iš tikrųjų buvo sumaniusi padaryti, taip įvardindama savo veiksmus.

 14. jo:

  Labai geri pareiškimai, argumentuoti, pagrįsti, labai geri sąvokų (“mažumų” ir “bendrijų”) paaiškinimai – visa tai reikalinga, nes daugelis tų adresatų apie tai nemąsto ir dėl nesupratimo bei nežinojimo. Bet vis tik aš netikiu, kad jie nežino Strasbūro Teismo, Liuksemburgo ES Teismo, EK atsakymų į lenkų skundus. Manau, jie žino, bet atkakliai ignoruoja ir nutyli. Žiniasklaidoje nevyksta rimta diskusija ir nėra jų argumentuotų pasisakymų kodėl, nepaisant ne tik Konstitucinio Teismo išaiškinimų, bet ir Europos institucijų palankių Lietuvai sprendimų, jų nuomone vis tiek reikia tenkinti Lenkijos reikalavimus. Kodėl, jų nuomone, Lietuvai jau “netinka” europietiški standartai (kuriuos Lietuva visiškai įvykdžiusi), o reikia būtinai vykdyti Lenkijos išimtinai Lietuvai nubrėžtus standartus? Bijau, kad jokios žinios, jokie dalyko išsiaiškinimai, jokie palankūs Lietuvai Europos sprendimai jiems nereikalingi – jie nuožmiai lyg tankai kare važiuoja per visus argumentus vis kartodami “reikia spręsti lenkų mažumos problemas”… Logiškai mąstant, atrodytų, kad nei socialdemokratijos, nei liberalų ideologinės nuostatos turėtų niekaip nesiderinti su pataikavimu radikaliems kaimyninės šalies nacionalistiniams reikalavimams.
  Bet, aišku, reikia į juos kreiptis, gal kažkokiems lobistams seime reikia dirbti su įvairių partijų atskirais seimūnais, gal pavyktų atskelti bent dalį valdančios koalicijos seimo narių nuo vieningo balsavimo už tokį sprendimą. O atskelti reikėtų daug, nes šitą išdavystę rems dar ir liberalai, ir dalis konservatorių. Klausimas – labai svarbus, pamatinis. Žala Lietuvai būtų istorinė, ilgalaikė ir sunkiai ištaisoma.

 15. Albinas Vaškevičius:

  Tautos išlikimo formulė I = (ŽMONĖS + KALBA + ŽEMĖ + PAPROČIAI) x ISTORIJA

  • Artūras Gotautas:

   Viskas tvarkoje Albinai,bet…”fòrmulė [lot. formula — forma, taisyklė] ”
   Tautos Kalba (Tauta) tikrai neišliks,jei bus Formulės,o ne Taisyklės….
   🙂

  • Mindaugas:

   Jūsų formulė yra neteisinga,nes tautos ir kalbos sąvokos praktiškai yra sinonimai:nėra kalbos,nėra ir tautos.Pateiktoji formulė galbūt tiktų ne kaip tautos išlikimo,bet kaip DIDELĖS valstybės išlikimo formulė.Tačiau ji visiškai netiktų Lietuvos valstybės išlikimui apibūdinti,kadangi 20-ojo amžiaus pradžioje Lietuvos valstybė atsikūrė tautiniu (kalbiniu) pagrindu ir,be to,yra maža valstybė, priedo iš trijų pusių apsupta grėsmingų kaimyninių valstybių.

 16. Atas:

  A.B.nori įsirašyti į Lietuvos istoriją kaip ….išdavikas.

 17. Galindas:

  Kodėl Lenkija visokios melagingos iniciatyvos nevengia, net sukuria lenko kortą ir pritaiko Lietuvoje, kurios abi yra lygiteisės ES narės, o Gudijoje šių lenkų veiksmų nėra. Jūs politikai formuokite mūsų iniciatyvas, idėjas, o melui duokite atkirtį. Ar lauksite, kol Jus ir valdžią privers pakilusi tauta ginti mūsų valstybės interesus? Kur Jūsų iniciatyvos, idėjos ginant Lietuvos intertesus? Kur mūsų kortos, pvz.: galėtų būti dzūko korta, nes Dzūkijos didesnė dalis yra Lenkijoje ir Gudijoje. Kur mūsų strategai, duginai ir kt. Juk yra Politologijos institutas, kuris turėtų formuoti strategines idėjas. Juk mokslas jau įrodė, kad šie mūsų kaimynai susikūrę ant baltiško kultūrinio sluoksnio ir jų gyventojai – apie 45 proc. yra asimiliuoti baltai – genetikos dumenys, nekalbant jau apie baltų kalbų reliktus jų mašytoje kalboje. Štai kuo reikia remtis ir atmesti visokį kaimynų melą.
  Siūlyčiau paduoti į tarptautinį teismą Lenkiją už dviejų suverenų Lietuvos ir Lenkijos Liublino (1569 m.) ir 1920 m. Suvalkų sutarčių sulaužymą. Gal tokiu būdu priversime Lenkiją nors atsiprašyti Lietuvos ir užčiaupti jų skleidžiamą melą, jau nekalbant apie teritorijų gražinimo.

 18. Prusas:

  klenku blusos nerimsta…vis dar slapta veikia ir vykdo etninius valymus lenku armija krwowa…sitie issigimeliai uzgrobe musu zemes ir toliau jas zada grobti iki tol kol mus sunaikins…trecdalis dabartines sudlenkijos yra LIETUVIU TAUTOS ETNINES ZEMES

 19. Prusas:

  TIK ISVIJUS OKUPANTA IS MUSU ZEMIU IR JAS PRIJUNGUS PRIE LIETUVOS BUS GALIMA DALINAI ATSTATYTI TEISINGUMA TIEK TEISINI (LENKU ISGAMAS VISAS PAKARTI UZ KRIMINALINIUS NUSIKALTIMUS PRIES LIETUVIU TAUTA) TIEK ISTORINI (ATSIIMTI IR ISDEZINFEKUOTI NUO LENKU ISGAMU PAMARE, PRUSIJA, JOTUVA BEI PALENKE)

 20. As:

  Gyvename Airijoje ir musu vaikai mokosi airiu mokyklose, taip pat airiu kalba. Niekas is lietuviu net nebande keisti airiu istatymu, kazko reikalauti, kaip ta daro lenkai, gyvendami Lietuvoje. Yra valstybe, valstybine kalba ir visi nuolatiniai tos salies gyventojai privalo gyventi pagal tos salies istatymus. Juk dauguma lietuviu gyvena ir Airijoje, ir kitose salyse, bet juk niekas nereikalauja pavardese rasyti taskus ar varneles(pvz. Zalakeviciute), niekas nepraso atideti egzaminu-mano vaikas ir airiu k. egzamina laikys lygiai taip pat su visais airiais, nors Airijoje gyvename 6 metus. Lenku reikalavimai primena ju nuolatini kartojima, kad Vilniaus krastas yra ju. Aisku, kad pradeda reikalauti vis didesniu teisiu, veliau apetitas augs. Ko siekiama-aisku. Tik kokie bestuburiai valdo musu sali?

 21. loreta:

  Ginu ir ginsiu lietuviu kalba nuo lenku nacionalistu.Kada Lietuvos valdzia supras,kad negalima zaist su ugnimi.Reikia viena kart uzbaigt tuos lenku issisokimus.Gerbkime savo valstybine kalba!

 22. A:

  As palaikau puse, kurie siekia issaugoti lietuviskuma. Taciau zmoniu vardai ir pavardes yra opi problema ir nelengvai issprendziama. Sakykim, mano pavarde dabar turi w, kuri pagal dabartinius istatymus pase butu pakeista i v. VISI mano like dokumentai butu kita pavarde, mano vyras taptu ne mano vyru, santuokos liudijimas neirodytu, kad as esu jo zmona, o pavarde, kuria man duotu Lietuva, apskritai neegzistuoja. Tai sukuria daugybe problemu ir manyciau tai ne Lietuvos reikalas keisti mano pavarde i kokia jiems atrodo teisinga.

  • Kas kam arčiau širdies:

   Darosi įdomu,kaip santuokos liudijimas gali neįrodyti,kad jūs esate,sakysime,kažkokio Wagnerio žmona! Kiek žinau,tokiuose liudijimuose įrašoma sutuoktinių pavardės prieš santuoką ir jų prisiimamos pavardės,sudarius santuoką ir priedo susituokusių asmenų kodai.Argi tokiu atveju dar gali kilti abejonės,kieno esate žmona?! Be to,lietuviškame pase galima informacinių įrašų skyriuje įrašyti jūsų vyro ne tik pavardę užsienietiškai,bet ir dar kai ką daugiau.Mano giliu įsitikinimu,bevei kiekievieną problemą galima išspręsti įvairiais būdais,o šiuo atveju atkaklus piršimas spręsti problemą,atsisakant lietuviškos užsienietiškų pavardžių rašybos lietuviškame pase,veikiau parodo,kad tokiems žmonėms ne lietuviškumas,bet užsienietiškumas,yra arčiau prie širdies.

  • Klausimas:

   Ar jums kartais nekyla noras pasiūlyti anglosaksams pasikeisti savo rašybą pagal garsus,t.y.pagal tarimą? Juk visiems būtų tik žymiai patogiau!!! Klausimą,savaime aišku,uždaviau tik todėl,kad susimąstytumėte,jog kalbos rašybos tradicijų DĖL PATOGUMŲ JOKIA TAUTA NEKEIČIA.

 23. arvydas damijonaitis:

  Vagiama Lietuvos istorija.
  Kodėl Lietuvos istorikai nutyli, bijo(?) liesti siaubingus masinius Lietuvos gyventojų žudymus,genocidą, 17 amžiaus viduryje(„Tvanas“)? 1655 m. rusų caro kariuomenė nužudė 70 proc. (apie 2 milijonai) beginklių Lietuvos gyventojų,fantastinio grožio sostinė Vilnius buvo sudegintas,sugriautas iki pamatų.

  VYTAUTO TRAGEDIJA:
  1.Po mūšio prie Tanenbergo ( Žalgirio mūšis) ,ordino sostinė nebuvo užimta, jokių strateginių pranašumų lietuviams nebuvo skirta, atskirtis nuo Vakarų Europos padidėjo;
  2.Penkiolikto amžiaus pradžioje Rytų Europoje vyko tautų formavimosi laikotarpis, lietuviai turėjo istorinį šansą įsitvirtinti Europoje, kaip krikščioniškų Vakarų sąjungininkai. Vytautas , augęs ir auklėtas ordino aplinkoje, nesugebėjo savo galybe sutriuškinti vasalus maskolius, busimus engėjus rusus. Tai yra Vytauto tragedijos priežastis – Lietuvių imperijai nuo Baltijos iki Juodosios jūros sąlygas pradeda diktuoti Vytauto proanūkis Maskvos caras Ivan Grozni , toliau sekė siaubingas karas su Maskvos DK, “Tvanas“, kurio metu Lietuva neteko 60-70 % savo gyventojų, fantastinio grožio sostinė Vilnius buvo sudegintas iki pamatų;
  3.Tolimesnė įvykių raidos istorija parodė , kad Žalgiris tapo klastingų okupantų smegenų plovimo sistemos mechanizmo dalis, pragaištingos Lietuvos orientacijos į Rusiją , į “Stalino saulę” ,trėmimus, masines lietuvių žudynes.Net „Žalgirio” sporto klubas propagandos tikslu buvo įkurtas Maskvoje, 1943 metais;
  4.Rusijos imperija yra ne tik blogio(R.Reiganas) ,bet ir melo imperija, nes jos istorija yra parašyta pagal politikų scenarijų. Pavyzdžiui, epas “Slovo o polku Igoreve”, yra falsifikatas, pagamintas Prahoje 19 amžiaus pradžioje. Šio epo ir kitų klastingų pasakų pagrindu sukurta imperinės ,totalitarinės Rusijos „istorija“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė