R. Gajauskaitė. Okupacija (40)

Rūta Gajauskaitė

Rūta Gajauskaitė

Pagal Tarptautinės teisės apibrėžimą, okupacija – tai laikinas priešininkų teritorijos užėmimas,  įvedant ten karines pajėgas. Priešininkas – tai viena ar kita konflikto šalis, karu siekianti išspręsti ginčą. Laikinas teritorijos užėmimas – reiškia iki ginčo išsprendimo. Okupuotos teritorijos nebuvo galima įjungti į vienos ar kitos šalies sudėtį, o okupuotiems gyventojams nebuvo galima taikyti prievartos. Pažeidus šias tarptautinės teisės normas, okupantams grėsė politinė, baudžiamoji, materialinė ir moralinė atsakomybė.

Niurnbergo procesas – vienas iš tokių atsakomybių įvyvendinimo pavyzdžių.

Iki Ribentropo-Molotovo pakto išviešinimo, tiek už II Pasaulinį karą, tiek ir jo pasekmes, buvo kaltinama tik Vokietija. Ribentropo-Molotovo pakto pripažinimas ES sulygino rudus ir raudonus okupantus, tačiau tik politine prasme, bet be tolygios atsakomybės už pasekmes.

Nukentėjusiųjų tarpe – ir Lietuva, 20 a. atkentėjusi 4 okupacijas – rusų, lenkų, vokiečių ir vėl rusų. Beje,  visi okupantai vis deklaravo savo gerus tikslus, t. y. Lietuvos gelbėjimą nuo kitų okupantų. Rudi gelbėjo mus nuo raudonų, raudoni – nuo rudų, o lenkai – nuo abiejų paeiliui.

Jei vokiškoji okupacija su visa atsakomybe buvo įvertinta Niurnberge, o sovietinė okupacija tik įrodyta Molotovo-Ribentropo paktu, po ko sekė privalomas kariuomenės išvedimas, tai lenkų „Želigovskio akcija“ liko net be politinio įvertinimo.

Pasekmės išlindo tuoj pat ir autonomijų įkūrimo bandymu ir Armijos Krajovos „sportiniais-kultūriniais“ pasijodinėjimais Vilniaus 3 rajonuose, ir lenkiški gatvių pavadinimai, ir skundai ES dėl lenkiškų pavardžių, raidžių, ir šiaip mažumų skriaudų…

O mūsų nedesovietizuoti europarlamentarai, kietai sukandę dantis tyli ir Lietuvos negina… Nors, lenkai Lietuvoje turi ne tik didžiausią mokyklų skaičių pasaulyje, bet ir universitetą!!! Štai ką reiškia politiškai neįtvirtinti „Želigovskio akcijos“ , o tiktai įvertinti „Armijos Krajovos“ veiklą. Vienok, valstybinei komisijai įvertinus Armijos Krajovos įvykdytą genocidą ir siekį prijungti Vilniją prie Lenkijos, pasekmės tokio suaktavimo, kažkodėl tai transformavosi visai ne į atsakomybę, o į neaiškias ir nemotyvuotas vos ne draugystes su bendradarbiavimo sutartimis.

Kieno bendradarbiavimas su kuo? Aukos su budeliu? Ar sovietinio kolaboranto su lenkiškuoju? Argi tai neturėtų vadintis dviejų išdavikų bendradarbiavimu?

Politinės atsakomybės (desovietizacijos) išvengimas sąlygojo visų užsilikusių okupantų ir kolonistų bei jų koloborantų (išdavikų) pasilikimą politiniame ir pilietiniame Lietuvos gyvenime, kas praktiškai pasireiškia tik visų iškabų pakeitimu, nepakeičiant okupacinio režimo esmės.

Skaičiuojame.

Persikrikštijusi komunistų partija subyrėjo į 40 partijėlių ir sėkmingai dalyvauja rinkimuose vietoj to, kad būtų buvę uždrausta komunistams dalyvauti bet kokiose politinėse ir visuomeninėse organizacijose, o kalti už lietuvių genocidą – nubausti baudžiamaja atsakomybe. Tačiau be desovietizacijos, jie atvirščiai – ne kalėjimuose, o Europarlamete lepinasi už „Stalino saulės“ apdegintą Lietuvą.

Okupantiniai kolonistai,  anksčiau lepinęsi privilegijomis už mūsų „išvadavimą“  bei „kultūrą“, dabar reikalauja tų pačių privilegijų,  dangtydamiesi mažumų skriaudimu.

Maža to, buvę okupantai, dar pabandę pakartoti okupaciją „šliaužiančiąją“ ar „atsikąsti“ autonomijos priedanga, vietoj pilno ir visuotino deportavimo (ypač karininkų-lygtinių) gavo leidimą įkurti politines organizacijas!!!

Ar girdėjote, kur dar Pasaulyje būtų buvę, kad okupantai turėtų savo partijas?

O Lietuvoje yra – „Rusų sąjunga” ir „Lenkų rinkimų akcija”, todėl Rusijai ir Lenkijai nereikia kurti Lietuvoje žvalgybinio tinklo – jie turi Lietuvoje oficialias politines organizacijas, dalyvaujančias rinkimuose ir be priedangos įtakojančias įstatymleidystę ir vykdomąją valdžią.

Ten, kur valstybės pareigūnas yra ne lietuvių kilmės, toje srityje vykdoma valstybinė veikla yra žalinga tiek piliečiams, tiek ir Lietuvai.  Ir taip pradedant kultūra, finansais, gamyba bei nebaigiant teisėsauga.

Antai, nuskambėjusios teatrų remontų milijoninės sumos ar Jono Meko, JAV teismuose įvertintai pornuchai skirti 12 milijonų, lyg ir turėjo pridengti planuojamus milijardus Gugenhaimo galerijos aferai. Ir šiame fone niekas net nepastbėjo, kad operos „Žydės“ pastatymui buvo išleista  1 mln. Lt, o nacionalinei operai „Dalia“ tik … – 20 000 Lt (tik 2% nuo „Žydės“), o italų sukurtai operai „Lietuviai“ – neliko vietos net planuose?!!

Arba “Snoro” banko bankrote vis nenusistatoma žala iš mokesčių mokėtojų kišenių – ar 0,5 ar 7 milijardai? Kai tuo tarpu ištisus 20 metų Rainoldij Šarkin dėka visi užsieniniai bankai Lietuvoje plėšė nuo mūsų piliečių po 10 % už palūkanas, kai savose valstybėse negalėjo daugiau imti nei 3%!!! Tai paskaičiuokite, kiek milijardų buvo „legaliai“ išplėšta iš mūsų kišenių ir išvežta iš Lietuvos?!

Šiandieninė aktualija AE – vis rišama su realia Lietuvos nepriklausomybe nuo „Ivano vanzdžio“. O radioaktyvusis kuras iš kur? Iš ten pat – iš Rusijos. Ir nėra ko pudruoti akių Ševaldino kyšiais.

Lietuva turi Žemaitijos terminių vandenų resursus 100 metų!!! Ir jokio vamzdžio mums nerekia. Ši alternatyvi energija intensyviai slepiama nuo Tautos. Maža to – ji netgi žlugdoma, nors ją remia ES.

Jau nekalbant apie tokius Lietuvos ekonomikai „ekonomiškus“ sprendimus, kaip „Mažeikių naftos“ pardavimą per JAV „Williamsą“ Rusijos „Brudnui“, o iš jų Lenkijai. Ar vėjo jėgainių parko pardavimą Rusijai. T. y. Strateginių energetinių objektų pardavimą buvusiems okupantams?!

Todėl mes mokame tiek už benziną, tiek už elektrą brangiausiai iš visos ES. Todėl esame skurdžiausiai gyvenantys visoje ES. Nedesovietizuoti okupantų koloborantai (išdavikai) argi nesistengia palikti Lietuvą be lietuvių?! Ir dar vis savo nuodėmes užmesdami kitiems – būktai tie Rusijos naudai dirba, kurie prieš AE pasisako ir Lietuvą nuo Rusijos radioaktyvių pasekmių gelbėja!

Lyg mes nežinotume klasikinėmis pinigų plovyklomis tapusių statybų? O čia juk XXI a. Klondaikas – milijardinės sumos… Prieš tokias sumas – jokių kliūčių!

Nei  krizės duobė ir neatstatytos pensijos bei algos. O apie kompensacijas net nekalbama – AE puota maro metu – svarbiau!

Nei tektoninės zonos grėsmė, – su milijardais galima pabėgti ir į kitą Pasaulio kraštą, kaip, kad darė japonų turtuoliai po Fukušimos tragedijos.

Nei ekonominės naudos – tik „monkės biznis“ – kai okupantinis Kaliningrado-Lenkijos-Baltarusijos „AE Bermudų trikampis“ subankrotins betką Vidurio Europoje apie Lietuvėlę net nekalbant…

Nei gamybinio būtinumo – turimų jėgainių Lietuvoje yra tris kartus daugiau nei reikia ūkiui. Visos elektrinės jau šiandien dirba tik trečdaliu pajėgumu, nes elektros energijos nėra kur dėti. Rusija be konkurencijos pardavinėja daug pigesnę energiją, o su ja Lietuva konkuruoti nepajėgė, nepajėgia ir nepajėgs. Tai kam mums tokia neperspektyvi gamybos šaka? Lietuvai tokios nereikia. Jos reikia tik mūsų priešams, kad valstybę sužlugdyti.

Likę nedesovietizuoti okupantų koloborantai ir vykdo šią politiką.

O kas dedasi teisėsaugoje – tai vien apklausų rezultatai rodo katastrofišką padėtį – tik 12% gyventojų pasitiki teismais.

Būtent toks (12%) naujų, jau nepriklausomoje Lietuvoje teisėjais tapusiųjų nuošimtis. O likę 88% – tai nedesovietizuoti okupantinio režimo prievartos įrankiai.

Paskutiniai įvykiai Kauno pedofilijos byloje tai patvirtina. Kol buvo VRM ministras Palaitis – nei Klonio gatvės apgulties, nei Garliavos bei trijų kaimų teritorijų atitvėrimo nuo visos Lietuvos. Be prezidentės dekreto būtent A. Melianas įvedė „tiesioginį valdymą“ tame rajone. Maža to – atitvertoje teritorijoje įvedė specialias sukarintas riaušių malšinimo 240 policininkų pajėgas! Ir ne prieš „Armijos Krajovos“ mundiruotų ir ginkluotų raitelių būrį, prašuoliavusį per 3 Rytų Lietuvos rajonus.  Ne prieš Dekanidzės, ar „Vilniaus brigados“ smogikus, ne prieš kontrabandininkų ekskordus!

O prieš teisėjos imunitetą turinčią N. Venckienę?!

Prieš imuniteto teise ginamus teisėjos šeimos narius!

Prieš mažylę nuo pederastų saugančius kaimynus.

Štai tokia 240 vyrų, elektrošokais ir dujomis ginkluotų armija buvo mesta prieš įstatymų saugomą šeimą! Tai kas gali paneigti, kad A. Melianas nepakartojo „Armijos krajovos“ metodo, kai kompetentinga visuomeninė komisija, ištyrusi visą medžiagą, nustatė, kad Klonio gatvės šturmas buvo ir smurtinis, ir prievartinis D. Kedytės paėmimas! Smurtinis, ne tik prievartins, nors teismo sprendimu bei tarptautiniais ir Lietuvos įstatymais draudžiama naudoti prievartą prieš vaikus.

Bet Seimo komisija apsvarstė ne A. Meliano pašalinimą (pats tikrai neatsistatydins) iš ministro posto už panaudotą smurtą ir prievartą prieš mažametę, o apsvarstė N. Venckienės imuniteto atėmimą už teisėtą saviginą prieš smurtą.

Tai kas darosi su paprastais žmogeliais, jei su teisėja šitaip? Taigi skamba visa sauda apie keliuose girtų policininkų traiškomus vaikus ir suaugusius, į „psichuškes“ uždaromus verslininkus, iki savižudybių prispaustus sėkmingus darbuotojus…

Bet nuskamba ir nutyla…

Nutyla netgi tokios žinomų politikų žūties bylos, kaip Klaipėdos savivaldybės nario ir J. Abramavičiaus susprogdinimai, A. Pociūno ir Kiesų neaiškios mirtys.

O kaip nenutils? Jei pagautas už rankos J. Oleka už dviejų karininkų mirtiną suvažinėjimą vietoj cypės iš SAM ministro kėdės iškilmingai persėdo į KAM ministro kėdę?! Ir nieko… O čia tai tikras imunitetas – komunistinis, su šimtmetinėmis tradicijomis…

Argi galima prilygnti tokią įsigalėjusią tradiciją su Lietuvos Konstitucija? Ta Konstitucija – visai ne šventa karvė, kaip sakė tolerastų Aušrinė žvaigždė M. Pavilionienė, galima ją ir pakeisti! Arba net ir nepakeitus, – ignoruoti, ką padarė ministras A. Melianas.

Tiesa, labai neoriai išėjo su tais danais, kada jie pamatė tą Klonio šturmą. O juo labiau, kad už savaitėlės Klaipėdos pamary NATO įvykdė savo pratybas ir pravedė daug kukliau… 12 NATO valsytybių delegavo į pratybas tik 200 savo kareivėlių, o va A. Melianas į Klonį pasiuntė 240 „specnazų“…

O ko nemandravoti, kai tokį „stogą“ Seime turi? Anava, St. Šedbaras, net nustačius, kad prokurorai nekvalifikuotai, nekompetentingai ir aplaidžiai vilkino bylas, nei vienas net nenušalintas nuo pareigų, jau nekalbant apie dirbti teisių atėmimą ar baudžiamos bylos iškėlimą už 2 gyvybių žūtį!!! Maža to – Valantiną dar ir apdovanojo teisėjo mantija… Argi tai nereiškia paskatinimo už „tokį“ darbą?

O va, N. Venckienę už savigyną – būtina areštuoti!!!

Tai ir stengėsi teisėsaugininkai – dabar byloje jau 9 žuvę… Ir nieko. Ir nėra ko kalbėti apie 2009.10.06 teismo konstatavimą apie L. Stankūnaitės sąvadavimą? Tik kai kuriuos teismo sprendimus būtina vykdyti, o kai kuriuos galima ir nuvilkinti…

Už tokią teisinio nihilizmo politiką St. Šetbarui buvo pareikštos kelios rezoliucijos, reikalaujančios eliminuoti jį iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pareigų, bet valdančiajai daugumai toksai politikierius ir jo politika patinka.

Juk atsimenate, kas jie – tai nedesovietizuoti buvę ir nepražuvę okupanto koloborantai, mandrai save „Sovietine nomenklatūra“ vadinę, o šiandien į „elitą“ persikrikštiję?

O Tauta juos ir anuomet, ir darab ar tik ne „išdavikais“ laiko?

Kiekvieną darbą reikia padaryti laiku ir gerai. Po okupacinės kariuomenės išvedimo privalėjome desovietizuoti politiką, valdymą ir pedagogiką. Išdavikus – nubausti, sovietinę nomenklatūrą iš valstybinių įstaigų išvaryti, neturėtume dabar „elitinių vagių“ – 1200 milijonierių skurdžiausioje ES šalyje! Neganytų „konstitucinių dvaselių“ aukštosiose mokyklose ir sovietinės teisės specialistai, užmiršę, o gal net nežinoję apie LDK privilegijas, teisynus ir Statutus – pačius tobuliausius ne tik Viduramžiais, bet netgi šiandien stebinančius Pasaulį trigubai didesne moters teisių gynyba nei vyro!

Tuo tarpu nedesovietizuotoje Lietuvoje sambo vicečempionas užlaužia teisėjai rankas ir dar patraukia ją baudžiamojon atsakomybėn už savigyną! VRM ministras A. Melianas be prezidentės dekreto įveda tiesioginį valdymą trijuose Lietuvos rajonuose, įveda savo sukarintas pajėgas ir dar pareikalauja iš teisėjos apmokėt išlaidas?!

Maža to, nedesovietizuotoje Lietuvoje teisėtvarkoje atsiranda naujadaras  – privati antstolė, kurios nurodymus vykdo valstybinė VRM?!  Tačiau kuri nesiskaito su aukščiausių pareigūnų – Seimo narių reikalavimu ir neteikia filmuotos medžiagos apie mažylės „neprievartinį ir nesmurtinį ėmimą“ specialiai komisijai.

Va šitokio fenomeno neturi nei viena valstybė pasaulyje!

Lietuva pirmoji tokią įsigijo.

Tai vis neįvykdytos desovietizacijos mutacijos dėka.

Bet geriau vėliau nei niekad. Desovietizaciją galime ir privalome įvykdyti per rudeninius rinkimus. Padarykime antrą stebuklą – kaip išsirinkome 90 Sąjūdžio deputatų kadais, taip dabar išsirinkime 100 „Drąsos kelio“ kandidatų šiandien. Įgalinkime juos užbaigti okupaciją, persikrikštijusių komunistų ir svetimų partijų eliminavimu, sustabdyti Tautos turto parceliavimą, įšaldyti amžiaus statybų (AE, Valdovų rūmai, stadionai) klondaikų planavimą ir uždrausti užsienio bankų 10% plėšikavimą.

Tada tikrai atsiras duonos ir sugrįš į Tėvynę emigrantai. Tada nebeliks okupantinių mažumų ir jų sorošinių gynėjų – pasibaigs pederastų bei tolerastų privilegijos ir jie turės atsakyti pagal įstatymus bei laikytis mūsų Konstitucijos. Tada privatūs antstoliai nebus aukštesni už Seimo narius, o teisėjų imunitetai nebus laužomi policininkų. Visi bus lygūs prieš įstatymą.

Pagal teisėjos N. Venckienės per 4 kovos metus atliktus brolio ir dukterėčios gynimo darbus, surašytus 200 pareiškimuose, akivaizdu, kad ji ir pagal kvalifikaciją, ir pagal kompetenciją, ir pagal operatyvų vykdymą pajėgi atsatayti nukreivintą Lietuvos teisėsaugą ir teisėtvarką. Suteikime jai Seimo nario mandatą ir 100 sąrašinių „Drąsos kelio“ kandidatų pagalbą balsuojant.

Kito kelio nėra.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

40 komentarų

 1. Geras:

  Ačiu jums, labai geras straipsnis. Tik kad jį paskaitytų tie , kuriuos tai liečia.

 2. MIntis + darbai:

  Jūsų mintys, seniai subrandintos gyvenimo patirties ir pagrįstos žmogaus erudicija. Bet dar reikalingas protas, kuris nužymėtų gaires nors 10 metų į priekį. Manau, kad būtinai reikalingi konkretūs tikslai ir būdai jiems įgyvendinti, o žmonės, be tų 12000 milijonierių, tikrai pavargo, nors gyvena tik 22 metus laisvi (Ne )Laisvėje.
  Galima diskutuoti, pykti ir piktintis, bet tai nieko nepakeis. Dirbti reikia ne “tiems viršuje “, o Tautai – čia ir dabar!
  Ko vertas deklaravimas, kad norima stabdyti emigraciją, bet atsisakoma suteikti dvigubą pilietybę?
  Ištremiamas lietuvis, nes nėra darbo, bet dar esi pats kaltas (ir kaltinamas), nes nesutinki dirbti už išmaldą.

  Tas, kam buvo patikėtas Lietuvos likimas Sąjūdžio metu, žinojo, bet neatliko jam patikėtos pareigos, o sustatė savo “patikimuosius” visur – pradedant teismais, baigiant ministerijų pelytėmis. Kodėl mes tikime šiais asmenimis, mindančiais lietuvių gyvenimus? Kodėl patikime mandatus, net ES Parlamente? Ar tam, kad iš mūsų tyčiotųsi?
  Likimas sudėlioja viską į vietas, bet tai labai ilgai trunka. Galėtume paskubinti tą procesą, bet būtina Vienybė ir Tiesa, Meilė ir Pagarba sau ir savo Žemei.

 3. markas:

  Ačiū autorei už tokį konkretų straipsnį. Kas domisi, tas atras čia daug atsakymų. Perskaitęs imi suvokti, kad nėra jokio partinio ar ideologinio skirtumo tarp Seime sėdinčių. Imi suprasti, kad skirtingi partijų pavadinimai tėra vaidmenys, kaukės, imitacija… Ir jie tą vaidybą staigiai metė, pademonstruodami stebėtiną vieningumą Neringos Venckienės atžvilgiu. Belieka spėlioti, kokį pavojų Neringos asmenyje pajuto KGB palikuonims atidirbinėjanti šutvė. Kokias bauginančiai galingas jėgas, stovinčias už N. Venckienės nugaros, “išvydo” KGB veteranų benkartai? Iš kur toks interesų bendrumas, kad tik 20 Seimo narių liko ištikimi TIESAI ir MORALINĖMS-TAUTINĖMS vertybėms? Dar kartą ačiū autorei. Tenka tik paapgailestauti, jog kolūkietiško-baudžiauninkiško auklėjimo žmonės tokių straipsnių neskaito. Jokių neskaito…

 4. Juozas:

  Dekodamas autorei gerb.R.Gajauskaitei uz analitin straipsni ir gerai isaiskinta situacija Lietuvoje.Pritariu gerb. Marko mintim.Seniai Lietuva butu kurusi savo gyvenima jei 1996-siais ,kuomet Seimo rinkimus aiskia persvara laimejo Konservatoriu partija.Labai gerai pamenu pirmaja spaudos konferencija Seime,Vagnoriaus ir kitu lyderiu
  issakytas kalbas.Buvo sansas priimti du kertinius istatymus:desovietizacijos ir liustracijos istatymus,kurie butu iseliminave visus buvusius bolsevikus ir kgb-istus is politinio ir valstybes valdymo.Todel galime paklausti Konservato
  riu o po visu situ Garliavos ivykiu kiekvienam mastanciam Lietuvos pilieciui aisku.Kad kiekvienas doras Lietuvos
  pilietis nebalsuos uz tradicines partijas Seime.Nepriklausomai nuo pavadinimu,jos netarnauja Tautai,jos pilieciams ir valstybei.Cia klanai gina savo interesus ir stumia Valstybe i susinaikinima.Todel VISI,kam Lietuva brangi,
  aiskinkime giminems,artimiesiems ir pazistamiems apie situacija ir aktyviai dalyvaukime Seimo rinkimuose.

 5. Kažin:

  Kokia prasmė vis rašyti rašyti tą, kas visiems yra žinoma, t.y. “pabėdavoti ir tiek”, nebent norint, kad žmonės ir toliau tenkintųsi panašių rašinių skaitymais, užuot ėmusis savo aplinkoje ieškoti žmonių išmanančių ką reikia daryti ir su jais viešai kalbėti apie tai, kas ir kaip turi būti pakeista.
  Dabar, taip rašinėdami, vėl sulaukėme dar vienų vadinamų rinkimų, kuriuose Seimo partijų sustatyti rinkimų komisijų pirmininkai “suskaičiuos” tų pačių partijų gautus balsus…
  Taigi, tos pačios Seimo partijos vėl sutūps Seime ketveriems metams, rašinėtojai vėl “bėdavos”…, o jų skaitytojai tenkinsis tuo, – ratai suksis, bet vietoje.

 6. Vilija:

  Bet kaip balsuoti už tą Lietuvos sąrašą, jei D. Kuolys pabrėžia, kad priima visokių pažiūrų ir ideologijų žmones ir prie jų šliejasi NDJ ” lyderis” P.Gylys , K. Stoškus ir pan.?

  • Kažin:

   Akivaizdu, kad būtų reikalingi du “Sąrašai” – vienas “garliavinių”, kuris rikimuose būtų prikabinamas prie Venckienės partijos, kaip garvežio, kitas būtų konstitucinių valstybės valdžių (Seimo, Prezidento ir Vyriausybės, Teismų) jų galių, rinkimų ar sudarymų kardinalaus pertvarkymo programa) specialistų Sąrašas”. Šį “Sąrašą” rinkimuose privalėtų traukti kita partija, beje, prieš partijos šiam tikslui sukūrimą visą laiką stojo tiek NDJ, tiek judėjimas “Už teisingumą”. Taigi, dabar tos kitos be “šleifo” partijos reikalingos dalyvavimui rinkimuose nebeturima. Taip yra pakenkta strateginėms galimybėms laimėti Seimo rinkimus. Ar čia eilinis nemokšiškumas vadovavime, ar, kaip paprastai, gudrus pavedžiojimas už nosies…
   Mano aplinkos žmonės už neaiškius “garliavinius” tikrai nesirengia balsuoti.

 7. leitis:

  Tai ar gerbiama straipsnio autorė, taip energingai mosuojanti į kairę ir į dešnę pati nebuvo sovietinės okupacinės mokyklos vaikas? Juk baigė sovietinius teisės mokslus. Tai ne kokia nors inžinerija ar fizika VISI ar KPI, kur ideologijos buvo minimumas, ir kur stodavo atvirai sovietinei tvarkai nepritariantys žmonės. Jie buvo disidentai ar jiems prijaučiantys. R.Gajauskaitė juk nelabai nukentėjo nuo sovietinės sistemos. Į atvirą konfrontaciją su ja pasuko tada, kada jau ji merdėjo, ir kai iš esmės prieš ją sukilo visa Lietuva. Net tautiniai komunistai tuomet tai suprato ir pamažu pamažu, žingsnis po žingsnio keitė kailius. Tai kur čia autorė už juos labai teisesnė, kad taip įnirtingai drįsta šaukti. Norim to ar ne, juk visi (kalbu apie tuos, kuriems dabar per 40 metų), be retų išimčių, buvom tapę sovietinės mašinos keleiviais, ir tik atėjus palankiam metui pakilome. Tai ką, gal mums dėl savos “sovietinės” praeities darytis harakiri? Tai gal autorei vertėtų pamąstyti, ką ir kokiu tonu rašyti. Bent etikos sumetimais.

  • sakykit ką norit, gerbiamasis, bet autorė nors ir kandžiai, bet sako tiesą. Vyksta, kaip teigė culture.lt skaitytojų forume KarlaMarla, elitų (e-litų ) sukilimas, maštas prieš tautą. Jauni ir tingintys dirbti, bet siekiantys greit raturtėti pirzliai gina visom keturiom neteisingumą, t.y. savo teisę nebaudžiamai ir toliau plėšikauti. Tautinė valstybė sukurta tam, kad apgintų savo tautos interesus nuo išorės ir vidaus plėšikų, bet neoliberalams atrodo, kad kuo silpnesnės valstybės funkcijos, tuo geriau. Bet geriau tik šunsnukių e-litui, besidangstančiam laissez-faire ideologija. Kas reiškia, kad paleiskim vėjais rinką, spjaukim į moralę ir pasaulis pats susitvarkys. Bet nesusitvarko. Tą rodo žlunganti eurozona. Nes e-litui reikia vis daugiau ir daugiau. Bolšė..bolšė.. – bolševikų lozungas, jei ką.

 8. aura:

  viskas labai teisingai, bet kad mūsų tie visi pasisakymai jiems vienodai. Manau laikas imtis savo teismo arba bandyti ieškoti teisybės tarptautiniuose teismuose, nes čia jau viskas aišku, jų akiplėšiškumui nera galo. Jie žiaurūs. niekada nagalvojau, kad Lietuvoje taip gali būti.

 9. Pikc:

  Dėl desovietizacijos, lenkų ir rusų – negaliu ginčytis.
  Dėl elektrinių: “Nei gamybinio būtinumo – turimų jėgainių Lietuvoje yra tris kartus daugiau nei reikia ūkiui. Visos elektrinės jau šiandien dirba tik trečdaliu pajėgumu, nes elektros energijos nėra kur dėti.” – priminkit, koks šiuo metu yra importuojamos elektros energijos procentas?
  Iš komentarų: “Ko vertas deklaravimas, kad norima stabdyti emigraciją, bet atsisakoma suteikti dvigubą pilietybę?” – nereikia plakti visko į vieną vietą. Iš emigravusių niekas pilietybės NEATIMA. O jei žmogus SAVANORIŠKAI pasirinko lojalumą ir įsipareigojimus kitai valstybei, prisiimdamas jos pilietybę – tai čia to žmogaus (o ne Lietuvos valdžios) sprendimas ir jo atsakomybė. Kitaip tariant, pilietybę asmuo praranda ne EMIGRAVĘS, bet TAPĘS KITOS ŠALIES PILIEČIU – įžiūrite skirtumą?

 10. daugumai profesorės mnčių pritariu, išskyrus tas, kurios liečia Atominę elektrinę. Nors ir matydama, kad Lietuvoje veikia priešiškos Lietuvai jėgos, ji kažkodėl nemato, kad šios jėgos labiausiai ir sukruto išgirdusios api elektrinės projektus. Rusija juk nuviliojo nuo Lietuvos pačius pirmuosius investitorius – korėjiečius, pasiūlusi jiems pelningesnį variantą. O tas sujudimas statyti net dvi elektrines Lietuvos pašonėje – argi ne iš baimės kilo? Iš baimės, kad ne tik Lietuva, bet ir visas Pabaltijys spunka iš jos energetinės zonos.

  O dabar paaiškėjo, kad tie rusai, kurie susikoopertavo su žaliaisiais ir tais, kurie nupirko vėjo jėgaines, eina išvien su Latvijos judėjimu už dvikalbystės įvedimą. Kiek žinome tam judėjimui vadovauja bolševikų partijos vadovas Lindermanas, kuris greičiausiai turi sąsajų su A. Palecki frontu. Žinoma, Rusija turi pretenzijų ne tik į Lietuvą, bet konkuruoja su JAV dėl visos Europos. Juk ir Romos imperiją barbarai sugriovė.

 11. Slanka:

  Manęs šios ponios straipsniai nedomina kaip ir ji pati.Manau kad ne tik manęs vienos.Gal ir teisingai rašoma, gal teisingai kalbama, bet…Kur buvo ši ponia visą šį laiką-20 metų?Gal ji nematė, negirdėjo kas vyksta?Gal žiūrėjo pro kokius žydrus akinius, kurie rodė, vietoje sukčių ir apgavikų aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, pūkuotus kiškučius?Negirdėjau šios ponios teisybės sakymų, negirdėjau, kad protestuotų ar badautų prie seimo reikalaudama, kad išklausytų teisybę?Parašykite datą, laiką-gal aš pražiopsojau tokią informaciją?Bet užtai girdėjau įdomius dalykėlius liečiančius butus senamiestyje…Tad ačių, ponia, nesivarginkite.

 12. Vytautas B.:

  Kad ka nors pakeisti i gera puse turi buti pakankamai daug padoriu,neabejingu neteisybei zmoniu,nes pasipriesinimas is dabar esanciu valdzioje bus ziaurus,nesiskaitant su niekuo,tai jau mateme.Bet jeigu daugumai Lietuvos zmoniu tai dar patinka ar neidomu ,tai niekas nesikeis savaime.Kadangi pacioje pradzioje nebuvo imtasi ryztingu zingsniu tai dabar yra kaip yra.Per 20 metu susiformavo tokia tarpusavio interesais persipynus mafija tebetarnaujanti savo senam seimininkui,KGB,nes buvusiu kagebistu nebuna,ypatingai kai jie yra valdymo strukturose.Tam jie ten ir yra ,kad kenktu Lietuvai.Taigi mielos aveles,mars i tvarta ir kad nei buu,o tai…..

 13. Darijus:

  Nesuprantu: ragina balsuoti už DK, o pati remia prezidentę? Ji gi niekada jos nekritikuoja. O Kuolio nemėgsta patologiškai, ber nepaaiškina kodėl, tik kažką aiškina apie 20 dukterinių bendrovių. Sorošas blogas. Na taip jis juk kapitalistas. O ką mums geriau rusų pinigai? O gal geriau pirštą čiulpti? Man atrodo, kad ji ne viską pasako, nors mintys bendrai lyg ir teisingos.

 14. Rinkėjas:

  Balsuosiu už kiekvieną, kuris nebijo sakyti TieSOS …

   • Rinkėjas:

    Dj gerbiamas ženkle,
    vartodamas mėsą, jūs rizikuojate organizme pastoviai turėti šlapimo rūgšties perteklių . Todėl jūsų pasiryžimas nuodyti save ir to pasekoje fiziškai ardyti savo organizmą bei mažinti savo smegenų protines galias mane labai stebina. Todėl šia šinute nepritariu jūsų idėjai mėSOS nes tai išauks komplikacijas jūsų organizme . Jų nedetalizuosiu nenorėdamas jūsų gązdinti . Tikiuosi esate pakankamai žingeidus ir sugebėsite šią informaciją susirasti savarankiškai. Nesitikiu, kad jūs perskaitęs šią žinutę per vieną akimirką tapsite vegetaru. Tačiau kai stovėsite eilėje prie vaistų nuo kokios nors nepagydomos ligos siūlyčiau prisiminti tai ką ką tik perskaitėte.
    Su pagarba linkintis jums laimės , sveikatos ir ramybės.

    • Ženklas:

     Ponas Rinkėjau, mėgstu jumorą, tai man padeda nesusirgti, dėkingas. Kaip tik iš
     neturėjimo kaip pasilinksminti ruošiuosiu pusei metų tapt vegetaru, tik nepasirenku nuo kada ar nuo pirmadienio ar nuo pirnos mėnesio dienos, ar jau šiais metais.
     Pusrimčiai -šūkis MėSOS, kalba kad rūpintumės savo artimiausiais poreikiais,tuo ką gali pats padaryti čia ir dabar. Kai kiekvienas vykdysim pareigingai kasdienines prievoles sau ir savo artimam, tada per tai visuomenėje atsiras dora teisingumas ir
     Visuotinė tiesa, o ne tiesa pagal kažkokią ponią.

     • Rinkėjas:

      Prisijungiu prie jūsų samprotavimo, kad tiesa yra siekiamybė. Nuo savęs tik pateiksiu teiginį be įrodymo: “Palaiminti tie, kurie šiandien jau gyvena jos šviesoje” .

      • Kažin:

       O gal čia ta tiesa, kuri vadinosi ir “Pravda”…

       • Rinkėjas:

        Dj gerbiamas kažinai,
        atsakysiu jums citata:
        Evangelija pagal Joną
        Jn 3
        2012-06-24 07:48
        30
        Jam skirta augti,
        o man – mažėti“.
        31
        – Kam lemta iš dangaus nužengti,
        Tas rankomis tegali debesis pasiekti,
        O kam iš žemės gimti, –
        Tam žemiškas kalbas kalbėti.
        32
        Jam lemta liudyti,
        Ką jis girdėjęs ar pamatęs būtų,
        tik pabandykit jojo žodžio neklausyti.
        Virš to jau kybo
        Dieviška rūstybė.
        33
        O kam jo liudijimą lengva bus priimti,
        tam lemta pripažinti,
        Jog Dievo žodis
        Tiesą jums kalbėti,
        34
        Nes tą norėjo Dievas jums atsiųsti,
        Kurs Dieviškus žodžius galėtų jums sakyti.
        Ir Dievo Dvasią jums be saiko teikti.
        35
        Tik Tėvas Sūnų gali taip mylėti
        Kad visa jojo rankom atiduoti.
        36
        Kas Sūnų tiki,
        Tam duota amžinai gyventi,
        O kas nenori Sūnumi tikėti –
        Gyvenimo tam nematyti:
        Virš jo jau kybo
        Dieviška rūstybė.

        Ir paantrinsiu, tai jau vyksta…

        • Kažin:

         Iš žodžių atrodytų, kad meilės Lietuvai širdyje nė lašelio…
         Man Garliava – joks “iš dangaus nužengimas”. Jos vyksmas greičiau primintų Evangelijos tiesų atvejį, kai yra sakoma: “daug pašauktųjų, mažai išrinktųjų”…
         Be to, abejones dėl Garliavos keltų ir istoriniai faktai. Jie rodytų, kad “žodis iš dangaus” Lietuvai yra sakomas ne Garliavoje, o Vilniuje. Antai, Vilniuje jis yra sakytas: kunigaikščiui Gediminui 14 amžiuje, dr. J. Basanavičiui ir jo bendražygiams 1918 metais, Sąjūdžiui 1990 m. kovo 11 d.
         Taigi, sugokimės galimai netikrų pranašų…

         • Rinkėjas:

          Dj gerbiamas
          Kažinai

          Kas Dievo nemyli,
          Nemyli Tėvynės
          Nemyli žmonos
          Ir savo Gimtinės
          Nemyli žemės
          Ir rudos upytės
          Tas miško nemyli
          Kurie jį maitina
          Ir žvėrių tas nemyli
          Kurie juos augina
          Nes visa tai Dievas
          Tai jo sutvėrimai
          O jeigu jis dar yra fariziejus
          Tas kožną be meilės
          Netikru išvadina

 15. ´lietuva:

  SUPER !!!! VAT TAIP PREZIDENTE TURETU KALBET !!! PREZIDENTE TURETU PASIMOKETYTI DAUK KOP !!! KAD VALDYTI SALY REIKIA MATYTI IR PROTAUTI O NE KLAUSYTI PAKYSTU PATAREJU !!!! IR BIJOTI PAKSO LIKIMO !!!

 16. Dėmesio:

  rytoj seimo kosmopolitai ( Stundžio iniciatyva?) stengsis prakišti įstatymą dėl Lietuvos etnokultūros panaikinimo, nutraukiant šiai sričiai bet kokį finansavimą, o pinigus pervedant į bendrą katilą, kur jie gali nukeliauti gugenheimų statyboms ar kosmopolitizmo įtvirtinimui.

 17. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Viskas gal ir butu tvarkoje, taciau kaip naujoje DK partijoje isvengti is anksto infiltruotu elementu??? Kas sita darba gali atlikti??? Kokie kriterijai? Gal galite koki patarima duoti DK partijai?

 18. Rinkėjas:

  Dj gerbiamas kažinai,

  kam neduota, tam neįdrėbsi, kad karys stiprus ne kūnu, o dvasia…
  Taip kad dėkui už parodytą dėmesį.

 19. Rinkėjas:

  Gerb dr. Jonas Ramanauskas,
  jums dar kyla klausimų kaip atskirti grūdus nuo pelų? Yra trys keturi sakiniai apie bazines vertybes ir kiekvienas permatomas kaip šaltinio vanduo, nes už pinigus neįmanoma būti nuoširdžiam…

 20. Aūū:

  O tai kur tie 100 iš “Drąsos kelio” ar “Lietuvos sąrašo?
  Kaip tik bus paskelbti, taip iškart ir susipjaus!
  Jau dabar prasideda! V.Vasiliauskas, D.Kuolys yra vieni iš sugalvojusių, įkūrusių “Lietuvos sąrašą”, o N.Venckienė apsiskelbė, kad jam vadovaus!
  Nebeliko D.Kuoliui tik kaip parašyti, kad toleruoja tokią iniciatyvą.
  Blyn, kaip nešvariai pradedama! Nusisuks daug piliečių nuo tų ir kitų!

 21. Be abejo:

  Ilgai laukti nereikės. A.Patackas jau dabar pasėjo nesantaikos sėklą portale Ekspertai.eu: “Nuomonė, arba atsišaukimas į tuos, kurie už Tiesą ir Šviesą”.

  http://ekspertai.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1965:nuomone-arba-atsisaukimas-i-tuos-kurie-uz-tiesa-ir-sviesa&catid=35:k-xxx&Itemid=71

 22. Rebusas:

  Gajauskaitė: “Ten, kur valstybės pareigūnas yra ne lietuvių kilmės, toje srityje vykdoma valstybinė veikla yra žalinga tiek piliečiams, tiek ir Lietuvai.”

  Tai vienas šlykščiausių pareiškimų, mano girdėtų per pastarąjį pusmetį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė