Etninės kultūros vaikai mokysis nuo darželio iki baigiamųjų klasių (26)

LEKD ir EKGT pirmininkė doc. dr. D.Urbanavičienė

LEKD ir EKGT pirmininkė doc. dr. D.Urbanavičienė

Jau nuo kitų mokslo metų mokiniai galės nuosekliau susipažinti su etninės kultūros pagrindais – tokiomis jos sritimis kaip tautos būdas, pasaulėjauta, maistas, kraštotyra, žodinis paveldas, kalendorinės šventės, liaudies medicina ir kt. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas.

„Jauni žmonės turi pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą. Sužinoję, kodėl mes, lietuviai, lenkai, rusai, žydai ar baltarusiai tokie tapome, gyvendami kaimynystėje su kitomis kultūromis, jie geriau supras bendras sąsajas ir skirtumus. Ugdydami savo tautinį tapatumą, moksleiviai geriau pažins ir kitas tautas, – sako ministras G. Steponavičius, – Etninės kultūros bendrosios programos, bus įgyvendinamos ne tik mokyklose, vykdančiose mokymą lietuvių kalba, bet ir mokyklose tautinės mažumos kalba.“

Šias programas parengė Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD) suburtu autorių kolektyvu, vadovaujant doc. dr. Daliai Urbanavičienei ir dr. Gailai Kirdienei. Etnokultūrinio ugdymo  programų rengime dalyvavo ne tik mokslininkai, žinomi etnologijos, etnomuzikologijos specialistai, bet ir praktikai, sėkmingai mokantys etninės kultūros įvairiose mokyklose.

LEKD pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė džiaugiasi, kad nuo šiol šios bendrosios etninės kultūros programos bus privalomos visoms mokykloms, kurios turės arba įsivesti atskirą etninės kultūros mokymo dalyką, arba vadovaujantis programa sustiprinti etninės kultūros integravimą į kitus dalykus ir į neformalųjį ugdymą.

2009 m. patvirtinus Etninės kultūros globos (EKGT) tarybos pastangomis parengtą Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategiją, o dabar ir bendrąsias šio dalyko programas – sukurta vientisa etninės kultūros ugdymo sistema. Mokytojams sudarytos galimybės lanksčiai planuoti konkretų etninės kultūros dalyko turinį, atsižvelgiant į etnografinio regiono, mokyklos, vietos bendruomenių, šalia gyvenančių kitų tautų tradicijas.

Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos pratęsia ir plėtoja etnokultūrinį ugdymą, kurio pradmenis mokiniai įgyja ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme.

5–12 kl. etnokultūrą mokiniai galės mokytis kaip pasirenkamąjį dalyką. 11–12 kl. bus galima rinktis ir etninės kultūros modelius, pavyzdžiui, Kalba ir etninė kultūra, Menai ir etninė kultūra, Technologijos ir etninė kultūra, Etninė kultūra ir socializacija, Papročiai ir etika ir pan.

Kadangi etninė kultūra pasižymi išskirtiniu integralumu, todėl ji gali būti integruota į daugelį mokomųjų dalykų. Ypač ryškios sąsajos su lietuvių kalba ir literatūra, gimtąja kalba, istorija, technologijomis, doriniu, gamtamoksliniu, meniniu ugdymu.

5-10 kl. mokiniai pamokų metu nagrinės giminės ir bendruomenės tradicijas, tradicinį etiketą, įvairias šventes, papročius ir apeigas, tradicinę aprangą, kulinarinį paveldą, tradicinę ūkinę veiklą, liaudies kūrybą, tarmes ir etnografinių regionų savitumus, kitas etnokultūrines vertybes bei jų reikšmę ir prasmingumą šiuolaikiniame gyvenime. Vaikai taip pat ugdysis praktinius gebėjimus, pavyzdžiui, mokysis tradicinio dainavimo, muzikavimo, šokio ir žaidimo, tarmių, amatų, susipažins su papročių taikymu ir kt.
Vyresnėse klasėse mokiniai gilinsis į tautos kultūros savitumą, sąsajas su kitomis kultūromis, į papročių, apeigų, simbolių ir kitų reiškinių kilmę, paskirtį, prasmę, svarbiausias ypatybes.

Šios programos skatina jaunimą pažinti savo etninę kultūrą per įvairią mokinių kultūrinę saviraišką – dalyvauti folkloro ansamblių, būrelių, klubų ir kitų kolektyvų ar kraštotyros veikloje, įdėmiau susipažinti su liaudies meistrų, dainininkų, tautodailininkų menu, įsitraukti į kultūros paminklų tvarkymo talkas.

Tikimasi, kad programos sudarys sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti etninės kultūros pagrindus, įgyti liaudies kūrybos gebėjimų, perimti tradicines etines ir estetines vertybes. Patvirtinus programas, planuojama organizuoti kvalifikacijos tobulinimo kursus etninę kultūrą dėstantiems mokytojams, rengti jiems metodinę, mokomąją medžiagą. Etninės kultūros bendrąsias programas galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje ČIA ir ČIA.

UPC ir Lietuvių etninės kultūros draugija yra taip pat parengusios ir UPC interneto svetainėje paskelbusios etninės kultūros mokytojams labai reikalingas etnokultūrinio ugdymo rekomendacijas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, vadinamąją mokytojo knygą.

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos yra skirtos etnokultūrinio ugdymo tobulinimui ir plėtrai įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ne tik lietuvių, bet ir Lietuvos tautinių bendrijų ugdymo įstaigose. Čia pateikiamos etninės kultūros ugdymo bendrosios nuostatos ir samprata, kaip per etninę kultūrą ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas, nurodomi svarbiausi etnokultūrinio ugdymo siekiniai, skirtingo amžiaus tarpsniams rekomenduojamos ugdymo turinio gairės ir veiklos, rekomenduotini folkloro ir kiti kūriniai, priimtiniausios etninės kultūros ugdymo(si) formos ir būdai.

Rekomendacijose mokytojai ras patarimų, kaip kurti etninės kultūros ugdymui tinkamą aplinką, kaip etnokultūrinio ugdymo eigoje didinti sąveiką su tėvais ir vietos bendruomene, derinti regioninius savitumus su bendrosiomis etninės kultūros ypatybėmis, kitų tautų kultūrų pažinimu, kokius ir kaip tinkamai organizuoti renginius atsižvelgiant į vaikų amžių.

Rekomendacijose pateikiami gerosios etnokultūrinio ugdymo patirties pavyzdžiai, rekomenduojamų ugdymo priemonių, literatūros, garso ir vaizdo įrašų, internetinių nuorodų ir kitų šaltinių bei etnokultūrinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų sąrašai.

„Pirmą kartą etnokultūrinio ugdymo vizijoje taip detaliai ir profesionaliai yra atskleistos etninės kultūros integravimo į atskirus dalykus ir bendrųjų kompetencijų ugdymo etninės kultūros pagrindu galimybės. Siekiant lankstesnio ir sklandesnio ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų perimamumo, Rekomendacijose nurodomi svarbiausi etnokultūrinio ugdymo siekiniai ir turinio gairės atsižvelgiant į vaiko amžių. Etnokultūrinio ugdymo turinys atskleidžia nuoseklų vaiko gyvenamosios aplinkos ir supančio pasaulio pažinimą – pradedant nuo lopšio ir kambario erdvės kūdikystėje iki pažinties su kitų tautų ir šalių kultūromis. Rekomendacijose pabrėžiama, kad, augant vaikui, jo etnokultūrinė patirtis turėtų tapti vis įvairesnė, gilėti tautinės savimonės suvokimas ir asmeninės atsakomybės įsisąmoninimas,“ –  rašo Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) Švietimo ir mokslo darbo grupės vadovė prof. Daiva Vyčinienė ir EKGT pirmininko pavaduotojas Dr. Vytautas Tumėnas vertindami parengtas etninės kultūros ugdymo metodines rekomendacijas.

Etninės kultūros ugdymo metodines rekomendacijas, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo švietimo darbuotojams rasite ČIA, o pradinio ugdymo švietimo darbuotojams ČIA.

Kategorijos: Etninė kultūra, Lietuvoje, Švietimas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė