J. de Rosales. Kaip tėvynė tampa svetima. Atsakant „Kaip baltai tampa gotais“ autoriams (166)

Jūratė de Rosales

Jūratė de Rosales

Visų pirma tenka nustebti, kad profesoriaus Alvydo Butkaus ir daktaro Stefano M. Lanzos straipsnis, paskelbtas 2011 m. gruodžio 23 d. laikraštyje „Voruta“ ir 2012 m. sausio 28 d. pakartotas portale Alkas.lt, yra pavadintas su moksliniam straipsniui nepritinkančia ironija „Kaip baltai tampa gotais“. Kursyviu raštu išskyrus žodį „autorė“, ji yra pristatoma skaitytojui su iš anksto išreikšta nuomone ne apie gvildenamą temą, o apie autorės asmenį:

„Garbingo amžiaus autorė be didesnės mokslinės atodairos gudais paverčia tautą, tradiciškai žinomą kaip gotai, ir vienus ir kitus priskirdama baltams. Pirmasis autorės žingsnis įrodinėjant, kad gotai buvo baltai, (todėl ir turi būti vadinami baltišku žodžiu gudai) yra jų kilmės vietos perkėlimas arčiau baltų arealo, taip bandant paneigti vyraujančią skandinaviškos jų kilmės teoriją“.

Džiugu, kad filologijos autoritetas profesorius Alvydas Butkus žodį „gudai“ vadina „baltišku žodžiu“, nes taip Ispanijoje iki šių dienų save vadina gudai, kurių pavadinimas goth (anglų, vokiečių kalbomis, viduramžių lotynika) davė Lietuvai naujadarą — svetimžodį „gotai“. Ispanijos gudai patys savęs kitaip nevadino, kaip tik tuo „baltišku žodžiu“, kartais vartodami dabartinės lietuvių kalbos garsą u (gudo), o dažniausiai galbūt periferinių baltiškų tarmių o (godo). Tenka padėkoti profesoriui Butkui už malonią pagalbą Rosales teorijai paremti, nurodant, kad „gudas“ yra baltiškas žodis.

Profesoriaus Butkaus pastaba, kad VI a. istorikas Jordanis „niekada gotų tautos nevadino gudais“ vargu ar yra argumentas, nes Jordanas juk rašė lotyniškai, tad ir vartojo lotyniškus terminus. Kurie, išversti į ispanų kalbą, visada, nuo ankstyvų viduramžių iki dabartinio XXI amžiaus, yra „godos“. Tūkstančiuose veikalų ispanų kalba šis žodis vartojamas, kalbant apie tuos pačius žmones, kuriuos prof. Butkus vadina jiems svetimu žodžiu „gotai“.

Knygos „Europos šaknys“ kritikai skirtame straipsnyje autorė Jūratė de Rosales kaltinama neteisingu Jordano teksto vertimu, neva ji perrašė Jordaną su klaida, rašydama de hanc, kai originalas yra įnagininku de hac. Rašant visada gali įsivelti vienos raidės „typing“ klaidų, priekaištas nebūtų labai svarus, betgi, peržiūrėjus visą „Gudų kilmės vietos“ skyrių, net ir tos mažos minėtos klaidos ten nėra. Jei kritikai naudojo kokį kitą tekstą, turėjo nurodyti, koks jis ir iš kur. Tačiau nei juodraštyje, nei išbaigtame akademiniu lygiu, paskelbtame pirmajame Rosales knygos skyriuje, apie kurį čia eina kalba, prof. Butkaus nurodyto sakinio išvis nėra.

Iš esmės klausimas čia tik dėl vieno žodžio: lot. a fronte — autoriaus Jordano, rašiusio 551 metais, nurodymas, kur yra ta gudų tėviškė Skančia. Jos aprašymas Jordano „Getikoje“ prasideda Vyslos žiotimis. Pagal Butkų a fronte reiškia „priešais“ Vyslos žiotis, ir Skančia yra nukeliama į kitą jūros pusę, t. y. į Švediją, kas suteikia gudams skandinavišką kilmę. Pagal Rosales a fronte yra įnagininkas, reiškiantis „priekiu“, t. y. „priekyje“, Skančia yra priekinėje aprašomos vietovės pusėje, taigi Prūsijoj, ir gudai buvo baltai.

Kritikams tuomet kyla sunkumų verčiant toliau, kur parašyta, kad nuo Vyslos žiočių aprašomoji sala „matosi“. Tad jiems kitos išeities nelieka, kaip griebtis abstraktaus „geografinio aprašymo konteksto“ (Butkus dixit). Darosi neaišku, kodėl toks paprastas sakinys, jog sala nuo Vyslos žiočių matosi, pasidaro tiek nepatogus, kad reikia jį dirbtinai į abstraktą paversti.

Butkus neatsargiai praneša, kad „Statkutė nesutinka su visais mokslininkų vertimais“. Net jei ir tikrai būtų „visi vertimai“, tas jokiu būdu nereikštų, kad tie „visi“ vertėjai yra teisūs. Bet Rosales teigia, kad tie „visi“ prasidėjo tiktai su klaidingu 1884 metais Vilhelmo Martinso atliktu Jordano teksto vertimu. Klaidą vėliau atkartojo, aiškina Rosales, į įvairias kalbas daryti vertimai, pradedant 1915 metų anglišku Charles Christopher Mierow vertimu.

Kitais laikais „visi“ — šiuokart tikrai visi — vertė ir galvojo kitaip, negu Martins, Mierow ir Butkus. Jordano tekstas buvo verčiamas lygiai taip, kaip Rosales dabar aiškina, kai tekstą vertė tos pačios viduramžių lotynų kalbos vartotojai, kaip ir Jordanas. Autoriai, kurie Jordaną vertė jam artimesniu laiku, viduramžiuose, kalba apie į Rytus nuo Vyslos žiočių prasidedančią matytis salą. Gaila, kad profesorius Butkus ir daktaras Lanza matyt neskaitė jų kritikuojamo pirmojo Rosales skyriaus iki galo, nes ten būtų suradę vardus ir tekstus senųjų Ispanijos autorių, kurie dargi pridėdavo, kad sala yra „į Rytus nuo Vyslos žiočių“, kas turėjo išsklaidyti mūsų kritikų abejones. Kadangi matyt neskaitė, galima jiems palengvinti darbą, siūlant atsiversti istoriko arkivyskupo Rodrigo Jiménez de Rada „Historia Gothorum“.

Kitas kritikų argumentas, kad Jordanas yra „prieštaringai vertinamas“ istorikas, atkartoja pangermanizmui mielą ir įsakmiai kartotą Jordano nuvertinimą. Apie tai daug ir plačiai kalba Rosales savo knygoje, kuri, vėl išrodo, kritikų nebuvo perskaityta. Pangermanizui buvo būtina nuvertinti Jordaną, nes kitaip nebegalima gudų (gotų) priskirti germanams. Kadaise buvęs populiarus, gerbiamas ir daug kartų perrašytas, o vėliau pakartotinai perspausdintas Jordano veikalas apie gudus dabar vėl darosi rimto pasitikėjimo vertas tyrimo objektas, tiek Šiaurės Amerikoje, tiek ir Ispanijoje (J. O´Donnell, S. Bodelón, tarp kitų).

Bendrai šiuo metu yra susidaręs svarbus ir įdomus judėjimas vakarų Europoje, ypač keltų kultūros tyrinėtojų tarpe, kritikuojantis senovės graikų ir romėnų pateiktą vadinamojo „barbariko“ įvaizdį. Aiškėja, kad tai būta priešo dergimo propaganda, normali, kai vyksta karas, o tuo tarpu konkretūs radiniai dabartiniams archeologams byloja visai ką kitą (C. Goudineau, B. Cunliffe). Kaip ir Lietuvoje, Prancūzijoje šiuo metu vyksta sparti archeologijos pažanga ir gausėja įrodymų, kurių užginčyti nebegalima. Galgi nėra protinga atmesti dėl tariamo „nepasitikėjimo“ ankstyviausiojo iki mūsų laikų išlikusio metraščio VI amžiaus gudų kilmės autorių, nes jis pasakoja tai, ko graikų ir Romos autoriai nepasako (Jordanas mini ir kitus autorius, rašiusius kaip ir jis apie gudų kilmę, antai mini Ablabiaus gudų istoriją ir Diono Kasijaus knygas apie gudus, bet visa tai yra dingę, išlikę tiktai Jordano dvi knygos: „Getika“ ir viena trumpa „Romos istorija“). Ar Jordanas yra teisus, paskutinį žodį tars archeologija, taip kaip dabar ji jau taria lemiamą žodį Prancūzijoje keltų atžvilgiu, — parodydama, kad aklas pasitikėjimas graikų ir romėnų raštais per paskutinius tris šimtmečius sukūrė klaidingą, bet stipriai įsigalėjusį praeities vaizdą.

Klausimas, ar istorija gali ar negali pripažinti pasakojimų, kurių yra tik viena versija ir kurių nepatvirtina klasiškoji grekoromaniškoji literatūra, šiuo metu yra plačiai diskutuojamas ir Jordano atžvilgiu vieni autoriai iškelia Jordano pasakojimų vientisumą ir prieštaravimų nebuvimą (J. O’ Donnell, H. Wolfram, S. Bodelon, tarp kitų), kiti, kaip ir Rosales, mato, kad Jordano pasakojimą vis dažniau patvirtina daiktiniai radiniai, archeologijos įrodymai. Pagrindinė Rosales tema „Europos šaknų“ knygoje būtent ir yra parodymas, jog Jordanas neklydo. Su viena gana svarbia išimtimi: XV „Getikos“ skyrius (apie imperatorių Maksiminą), kuris, paties Jordano teigimu, jo ištisai paimtas iš Simako, yra būdingo graikų – romėnų fantazuoto pasakojimo stiliaus pavyzdys. Visur kitur Jordanas tikra priešybė romėnų rašytojais — tuomi, kad jis pastoviai racionalus, ką būtent pabrėžia filologas James O’ Donnell. Lietuvai gal svarbiausias Jordano bruožas yra baltiškų žodžių vertimas — už kiekvieno tokio žodžio užkliuvęs, vis teisingai jį išverčia. Keletą tokių Rosales yra įtraukusi į pirmuosius „Europos šaknų“ skyrius. Tikėkimės, kad Butkus ar Lanza bent tas vietas yra paskaitę, nes čia juk yra jų specialybė.

Kiek toliau profesorius Butkus bando įrodyti Skančios geografinės vietos negalėjimą būti Aismarių – Nerijos formacijoje, imdamas pavyzdžiu Jordano perrašytą klasikinį to meto Šiaurės aprašymą apie mūsų laikais vadinamas „baltąsias naktis“. Čia vėl Jordanį įdomiai patvirtina archeologija, o ir pati filologo Butkaus sritis kalbotyra — rodanti, kad baltai buvo išsiplėtę Suomijoj, kur dargi paliko savo kalbos klodą (M. Gimbutienė, V. Thomsen, K. Būga ir t. t.).

Nemažai vietos Butkus ir Lanza skiria geografui Pomponijui Melai, naudodamas romėnų šaltiniams būdingą jo tikslumo stoką ir susidariusią painiavą apie net keletą „skandinavijų“, įveltų jo geografijoje. Ši tema buvo gvildenta ir jos aptarimą galima rasti vienoje Andų universiteto išleistoje Juratės de Rosales essay, skyriuje „Las confusiones de Mela“. Mela net nežinojo, kur buvo vadinamasis Codanus sinus (Gdansko įlanka) ir savo geografijoje jį kilnojo iš vienos vietos į kitą. Kas dėl kito Jordano minimo geografo, Ptolemajaus, tai kritikai kaip argumentu remiasi žemėlapiu, kuris nėra ir negali būti Ptolemajaus, nes Ptolemajaus žemėlapių neišlikę, o žemėlapių, vadinamų „pagal Ptolemėjų“ yra daug ir gana skirtingų. Seniausias berods bus XIII amžiaus Planudio žemėlapis, o Ptolemajus gyveno II amžiuje.

Dėl Butkaus ir Lanzos minimo „tautų katilo“, kuris jų nuomone „sunkiai pritaikomas Aistmarėm ar kitom baltijos nerijom“, vertėtų paaiškinti, jog senuose Ispanijos raštuose, minint pirmuosius žygius į Skitiją, yra parašyta, kad Skitija yra Skančia (Alfonso X El Sabio, Estoria de Espanna, par. 387). Sakinys rodo, kad visa valstybė buvo vadinama pirmuoju, ankstyviausiu, Skančios vardu. Kitas kritikų iškeltas su beveik pašaipa Jordano sakinys, kad Skančia buvo tautų įsčios, teisingai žymi stambių emigracijos bangų išeities punktą Pabaltyje, kas ir sudaro Jordano knygos pagrindinę temą. Lygiai kaip išliko Ispanijos raštuose ir tikslus Pabaltijo aprašymas, tas pačias migracijas iš Pabaltijo galima atsekti viduramžių Ispanijos raštuose (Šv. Izidorius, Chimėnas de Rada, Alfonsas X Išminčius ir kiti).

Neleistinas rimtam kritikui yra sakinys „ką Statkutė nutylėjo“, kuris yra įžeidus, nes esama lyg įtarimo, kad yra nutylima, norint apgaudinėti. Ne tik nenutyli Rosales, bet didelės laiko ir geografinio ploto apimties knygoje, kurios svarba yra parodyti per kelis tūkstančius metų nenutrūkusią baltų istorijos giją, negalint ištisai atkartoti randamų raštų ir dokumentų, visada — visada — pas Rosales kas nori, randa naudojamos medžiagos nuorodą. Kuo ir pats Butkus pasinaudojo, pav. atsiversdamas Praitorių ir sakydamas, kad jis nerašė to, ką Statkutė rodo. Kadangi skaitė, aišku, lotyniškai, verta pridėti, kad tokios vertės Lietuvai veikalai, kaip Mato Praitoriaus „Orbis Gothicus“ ir „Mars Gothicus“, seniai turėjo būti išversti į lietuvių kalbą ir prieinami plačiai publikai. Tarp kitko, nedera painioti skaitytojo, nes tiesioginis Praitoriaus lietuviško (jis jį vadina sarmatiško — t. y. kontinentinio) žodžio „skandinu“ vertimas yra jo parašytas „submergere“ (skandinti), taigi Rosales rodo tai, ką rašė Praitorius, o tolimesni išvedžiojimai yra priedai, kurie irgi įdomūs, bet neesminiai. Teisingai pažymi Butkus, kad vietomis buvo taikomasi prie Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio, kuriam knyga ir yra dedikuojama (kas buvo normalu visoje Europoje tais absoliutizmo laikais).

Tad gal vertėtų, jeigu jau profesorius Butkus atsivertė Praitorių, paduoti lietuviams lietuviškai išverstą Praitoriaus aiškinimą, ką senovės Prūsijoje reiškė žodis gudas, kodėl į jį buvo žiūrima kaip į nuodėmingą ir pagonišką dalyką. Rosales jau yra pažymėjusi, kad ispanų kalboje, ypač kur būta iš Ispanijos atvykusių naujakurių ūkininkų, t. y. Pietų Amerikoje ir Kanarų salose, žodis iki šių dienų irgi dar vis reiškia tą patį, ką vienoje vietoje rašo Matas Praitorius: possesione, domo, hereditate, familia.

Baigiant lieka nebeaišku, kodėl lietuvių kalbos žodį Žemaitija (aiškios lietuviškos darybos žemų žemių nurodymą, su dabartine -ija galūne ir Vytauto laikų žavia -aite galūnėle) filologas Butkus maišo su lotynišku žodžiu „Getia“. Lygiai kaip į Ispaniją atvykę gudai save gudais vadino, o lotynų kalbos raštai vertė jų vardą į gotus arba getus, taip ir čia baltai išlaikė gretimą terminą Pagudė, kuris aiškesnis negalėjo būti, kai tuo tarpu iki šių dienų net prancūzų kalboje turime „Samogitie“. Neaišku, iš kur kyla Butkaus abejonės, jei kalbama skirtingomis kalbomis.

Straipsnio gale kritikai kaltina Rosales „tautiniu užsidegimu“, ką galima interpretuoti kaip objektyvumo stoką. Nepastebi, kad niekur Rosales neapsilenkia su objektyvumu ir etika, o kai kalba apie „apgavystes“, nėra asmeniškų kaltinimų, tik faktų ir įrodymų išdėstymas. Rosales septynios knygos išleistos skirtingomis kalbomis, akademiniai straipsniai keliuose universitetuose Amerikoje ir Europoje yra šaltai ir objektyviai keliamų klausimų srautas, kurių paskaičius, daug kas galėjo būti iškelta ir konstruktyviai kritikuota. Deja, vieton kūrybingo dialogo, autorei teko atsakinėti į eilę paviršutiniškų klausimų, į kuriuos jau buvo atsakyta kritikuojamoje knygoje, ir kuriuos iškėlė du kritikai, aiškiai neįsigilinę į temą.

Dr. Jūratė de Rosales

„Europos šaknų“ recenzija žurnale „Respectus philologicus“ dar neišleista (turėtų pasirodyti 2012-04-25 21 nr.), bet jau paskelbta laikraščiuose „Voruta“ 2011 m. 23 nr. ir 2012 m. 1 nr. bei portale Alkas.lt 2012-01-28.

Aurimo Petniūno žemėlapyje — Vyslos raguvos ir Aistmarių nerčios raida:

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

166 komentarai

 1. Ironiškas pavadinimas “Kaip baltai tampa gotais” yra nepritinkantis, kur kas geriau pritiktų “Didžiosios apgavystės”, nes ten “nėra asmeniškų kaltinimų, tik faktų ir įrodymų išdėstymas” 😉

  • mrs:

   Vis dar neapsisprendi, ar prie bumblauskų šlietis, ar istoriją tyrinėt? 😉

   • tikras lietuvis:

    Tikrai: kuriam galui ta ironija?
    Ar ne įdomiau pasvarstyti objektyviai?

    • mrs:

     Tai tu jo ir klausk, kodėl jis į argumentus ironija tik tegali atsakyt, o vadina save istoriku. O Statkutei – pagarba. Labai dar mandagiai atsakė tiems dviems politrukams. Ji bent jau ieško tiesos

     • Kurmis:

      Kaip tėvynė tampa svetima….ironiška, tiesa? Ponia de Rosales nė negyvena Lietuvoje, jos vaikai nė nešneka lietuviškai….ironija. O ji, mat, mus tėvynės meilės moko????

      • Algirmantas:

       Kurmi ir vėl suklupai, suprantu tave, bažnyčioj įpratęs klupinėti, Svarbu tai, kad išeivija visaip bando parodyti kas mes buvom, o vietiniai istorkai tyli, nes sėdi tokių kaip Bumblauskas kišenėje. Joje neužgesęs lietuviškumas, o jos vaikai niekad nebuvę Lietuvoje niekad nematę kaip ji atrodo, todėl ir nepajuto to ką jų motina jaučia ir susiliejo su vietiniais, tai normalus reiškinys…

       • Kurmis:

        O tu nesielvartauk dėl manęs (beje, protestantų bažnyčiose niekas neklūpinėja – bet iš kur tau, nemokančiam nė rašyti, tai žinoti). O tokia išeivija – negrįžusi į Lietuvą, jai atgavus nepriklausomybę, dirbti jai ir ją puoselėti, be to, nesugebėję nė lietuviškos šeimos išsaugoti – lygi 0. Lietuviai privalo gyventi Lietuvoje. Taip kad gindamas pasakorius iš užsienio, parodai savo tikrąjį veidą.

        • Algirmantas:

         Rašyti, ta jūsų kaip įvardinta krikščionybės sukurta kalba gal ir nelabai profisionaliai sekasi rašyti, bet galiu duot keprę prišikt, kad nieko neraukiat apie lietuviškų raštų prąsmę, net nesugebat jų perskaityti, o man tai visai neblogai sekasi, nes senovinis raštas kur kas sunkesnis negu šita dabartinė gramatika, ir aš rašau kalbamaja, o negramatine kalba. Matau niekad ne esi per preivartą emigravęs tai pabūk to žmogaus kailyje, gal pradėsi suprasti ir kitus, rodai į kitus, bet pats nematai kiek į tave užlenktų pirštų rodo kai į kitus rodai vienu pirštu… Beje Čilės valstybėjė gan neblogai yra žinoma Lietuva, nes vienas iš mokslinkų Geoologijos srityje gerai yra išgarsėjas net jo vardu yra ir uolienos pavadintos ir universitetas pavadintas, tad neskieks miltais, otai malūnas sustos.

         • Kurmis:

          Kas trukdė dipukams grįžti į Lietuvą kad ir po 93-ųjų, jei jie tokie patriotai???? Mano seneliai ir proseneliai liko čia, viską prarado – bet liko. Dipukai ištirpo, kaip sviestas ant karštos keptuvės… Jei jiems rūpėjo Lietuva, galėjo (mano asmenine nuomonė – privalėjo) grįžti į Lietuvą ir prisidėti prie jos kūrimo, o ne aiškinti mums, likusiems Lietuvoje, kaip tėvynė tampa svetima…
          Apie “lietuviškų raštų prasmę”, kurių Lietuvoje kažkodėl nerasta (nes, aišku, krikščionys viską išvogė ir Vatikane suslėpė), man galit nepasakot, nes tuos jūsų raštus, kiekvienas “burtvydas” perskaito vis kitaip…tiksliau, kaip ir jūsų tikėjime, kaip kiekvienam patogiau… Pasakas ir jų interpretacijas palieku vaikams.

      • Vytautas:

       tie Tėvynę mylintys ir Lietuvoje gyvenentys labai “didžiuojasi” savo Tėvyne. Kaži ar daug kas nueis į vasario 16d. minėjimą??? O logika geležinė – jei gyveni Lietuvoj, tai automatiškai myli Lietuvą.

 2. Rimgaudas Sinkus:

  Tėvynė nėra vienas ar du žmogeliai. Tėvynė yra žmones. Jie jus sutiko ir sutinka šiltai. Jūs, būdama svetur, žinote, kas yra pagarba, o “Voruta” yra antraeilis Lietuvos laikraštis ir jo steigėjams yra tolimas pagarbos jausmas tiems, kurie dirba ne pagal juos. Tai – vienas iš postsovietinės Lietuvos kraštutinumų. Šitai praeis, kai pasikeis kartos.

 3. Sveikas Rimgaudai, prie ko čia „Voruta“ ir kuo čia dėtas po-sovietinis. Jei jau taip tai Tu Pats ir aš taip pat esame post-sovietiniai humanoidai. Tai ką?

 4. tikras lietuvis:

  Man tai susidarė toks įspūdis, kad Statkutė šneka ne apie tai apie ką šneka Butkus (Butkus – apie Jordaną, o Statkutė – tolsta nuo to).?
  Kas čia didesnis znakorius?

 5. Iš šalies:

  Statkutė: “lieka nebeaišku, kodėl lietuvių kalbos žodį Žemaitija (aiškios lietuviškos darybos žemų žemių nurodymą, su dabartine -ija galūne ir Vytauto laikų žavia -aite galūnėle) filologas Butkus maišo su lotynišku žodžiu „Getia“. Perskaičiau straipsnį, pavarčiau knygą ir pamačiau, kad ne Butkus, o pati Statkutė Žemaitiją sieja su Getija. Cituoju: “Žemaitija yra lotynų kalboje Samogitia (žemoji Getija) (p. 122). Tai kam savo nuodėmes verčia kitam?
  Tiesa, nuo kada Statkutė tapo “Dr.”? Ar ji neskiria mokslinio laipsnio nuo garbės vardo?

   • Kažin...:

    Tas naudojamas metodas yra mokslas, kuriuo daugiau sugebama pažinti, atrasti. Be abejonės naudojimuisi atitinkamu metodu yra reikalingas gebėjimas, talentas, kuris, deja, ne visiems vienodai duotas… Tie, kuriems tai mažiau duota yra labai pavydūs, – toks yra gyvenimas.

  • apuokas:

   tai kur tie visi profesoriai ir daktarai, kodėl iki šiol nėra moksliškai įtikinamo termino “Samogitia” paaiškinimo? mokslas be krypties, be vizijos, be nuoširdžios paieškos yra niekas, tik svetimų teoremų kartojamas. kai kuriems istorijos cecho atstovams to pakanka. gal todėl visąlaik ekranuose matome tik vieną, iki koktumo įgrįsusį ir ekranan nebetelpantį istorijos etaloną su lenkiškais medaliais…

   • Gotas:

    Aš iškart buvau pareiškęs abejonių dėl Butkaus ir kito autoriaus Žemaitijos paaiškinimo. Bet čia Statkutė visai į lankas nujojo. Jos atsakymas (ar tai jos??) prieštarauja tam, ką pati teigia savo knygutėj! Formą Getia (kuris, beje, nelotyniškas žodis) gina ji, o ne jie.
    O dėl Žemaitijos vardo kilmės, visi lietuviai puikiai supranta: žema(s) > žemaitis > Žemaitija
    (taip pat aukšta(s) > aukštaitis > Aukštaitija). Čia net nereikia, kokius gudus, gudae ar gudukus pasitelkti… Lotyniška forma Samogitia (bet užfiksuota ir kitų) yra aiški perraša iš nuogirdų. Lotynai neturi ž (ir kaip Butkus sako net tam pačiam laiške yra to paties žmogus parašyti keli variantai): tas žmogus, kuris pirmas sugalvojo Samogitia pritaikė raides prie garsų, kaip jam geriau atrodė. Teks man parašyti straipsnį…

 6. Iš šalies:

  Statkutė: “Tačiau nei juodraštyje, nei išbaigtame akademiniu lygiu, paskelbtame pirmajame Rosales knygos skyriuje, apie kurį čia eina kalba, prof. Butkaus nurodyto sakinio išvis nėra.”
  …bet jis yra p. 106. Ką tik radau. Negi autorė pati nebesusigaudo, kur kokį sakinį įrašė?

 7. Zemaitis:

  Sveiki,
  Saunus straipsnis,tai gal Romuvos vadas Trinkunas snekedamas per kryvule prisipazins,kad nusisnekejo “MUSU BALTU RELIGIJA”
  Tai ji ir isdave,kad zmogus nekoks yra Zynys ar Kryvis,net nesuprasdamas savo proteviu saknu prigimties!!
  Gaila,kad zmogus yra pastatytas ir klaidina kitus Gamtatikius!! :((

 8. Vilna:

  Statkutė stipriai atkerta Butkui ir Lanzai. Jos pozicijos dėl gotų – gudų tik stiprėja. Belieka tik stipriau pasiremti kalbotyros ir tautosakos duomenimis dėl pavadinimų semantikos, tarp jų ir žodžio sala, lot. insula vartojimo prasmės Jordano laikais. Gali būti, kad žodis “insula” tais laikas vartotas ir bendresne, perkeltine(metaforine) prasme. Lietuvių kalboje sala reiškia ne tik vandens apsupta žemė, bet ir tam tikrą esantį kitokiškumą, atsiribojimą nuo aplinkumos. Pvz., Salos – kaimo, bet ir ežero vardas, sėliai -baltų gentis, rus. “sielo” – kaimas (matyt, gatvinis kaimas), latvių iela, rus. ūlica, liet. ulyčėlė – gatvė ir t.t. ir pan. Taigi, ką Jordanas pavadino sala, šiuo atveju labai svarbu.
  Manau, kad greitai dėl to, kad gotai – gudai yra ne germanai, bet baltai neliks abejonių.
  Malonu skaityti labai aiškiu stiliumi ir įtikinamai autorės dėstomas mintis apie tokią gilią mūsų senovę.
  Didžiuojamės Jumis!

  • Gotas:

   Deja, ne taip yra. Ir dar niekas nepradėjo temos apie gotų kalbą. Yra viduramžių šaltinių, kur aiškiai (netendencingai, nes tekstas visai apie ką kitą) nurodoma į gotų kalbą, kaip germanų tautos kalbą. Pvz. vienuolis Strabo (IX amžiuje) Ecclesiasticarum rerum (sutrumpinau pavadinimą) rašo: a Gothis qui […] in Graecorum provinciis commorantes nostrum id est Theotiscum sermonem habuerint. Verčiant: Gotų, kurie likę Graikijų provincijose turėjo mūsų kalbą, tai yra Vokišką kalbą. O jei dar į Ulfilos biblijos kalbą žiūrėtumėm, tai Statkutei būtų ne pyragai (tai silpniausias jos knygutės skyrius).

   • tikras lietuvis:

    Sakyk tiesiai: gotai – ne baltai.
    Nes žodis gud’as yra indoeuropietiškos kilmės.

    • lamatas:

     Įsivaizduokim ,jei šiuolaikiniams tyrėjams ,patektu koks straipsnis,už kurios “Kemblys” autorius “už žiaunų tampo,kokiai kalbai priskirtu.Manau tikrai ne lietuvių.O jei rimtai ,man kažkodėl atrodo, kad getai=gotai=gudai,neatitinka tikrovės.Gal čia ir yra problema.Manau ,būtu lengviau tiesą rasti,nagrinėjant kiekvieną atvejį atskirai.

   • Dėl tos gotų kalbos kaip tik ir yra daugiausia problemų bei klausimų. 🙂

    Mano senesnis komentaras:

    Komentarai
    http://alkas.lt/2012/01/28/a-butkus-s-m-lanza-kaip-baltai-tampa-got… /#comments

    Žygeivis:
    2012 01 28 16:16

    1. Gotų etninę kilmę galima nustatyti tik pagal jų kalbą, o ne pagal tai, kur jie įvairiais laikotarpiais gyveno – pradedant Skandinavija ir Gotlando sala, Vyslos žiotimis ir baigiant Krymu bei Vakarų Europos įvairiomis teritorijomis.

    P.S. Deja, nemačiau nei vieno rimto mokslinio darbo, specializuotai nagrinėjančio gotų kalbą (ir kitų to meto rytų germanų kalbų išlikusių tekstų ir atskirų žodžių, vardų pavyzdžius) jos ryšių su baltų kalbomis požiūriu (nors gal būt tokie darbai ir yra, tik aš jų nežinau).

    2. Įdomu tai, kad ir Skandinavijos pietrytinėje dalyje yra gyvenę baltai, kuriuos vėliau “sugermanino”.

    Tai vaizdžiai parodyta prancūzų svetainėje apie kultūrų raidą:

    Šaltinis – CARTES DE L’EUROPE AU CHALCOLITHIQUE
    http://atil.pagesperso-orange.fr/atil/zzz.htm

    http://atil.pagesperso-orange.fr/atil/Images/z2600.gif

    http://atil.pagesperso-orange.fr/atil/Images/z1800.gif

    Žygeivis:
    2012 01 28 16:24

    Taigi, labai gali būti, kad gotai (ir, matyt, ne tik jie) yra kilę būtent iš tų sugermanintų baltų. Tai paaiškintų ir įvairius spėjamus baltizmus (bei artumą baltų kalboms) tiek gotų, tiek ir kitų rytų germanų (vandalų, gepidų,…) kalbose.

    Akivaizdu ir tai, kad gotai tikrai kelias kartas gyveno šalia prūsų ir jotvingių, ir kontaktavo su jais.

    O gotų genčių sąjungoje (sąjungose – vestgotų ir ostgotų), jų kelionėse ir žygiuose po Europą, matyt, ėjo ir tikrųjų baltų įvairių genčių kariniai būriai.

    Ir atsakymas:

    Arūnas Armonas – 2012-01-31 14:41

    ———————
    Žygeivis – 2012-01-30 19:40
    1. Gotų etninę kilmę galima nustatyti tik pagal jų kalbą, o ne pagal tai, kur jie įvairiais laikotarpiais gyveno
    ———————-

    Visų pirma reikėtų įrodyti kad tie išlikę tekstai yra būtent gotų kalba. Net Wrede 19 a. pangermanizmo klasikas pripažino kad Italijos ostrogotai ta kalba nekalbėjo. Hochdoičių tautos/karalystės gyvenusios palei Romos imperiją visos buvo arijonys, taigi turėjo bažnytines knygas, vieni tik frankai buvo pagonys, todėl “teisingai ” apsikrikštijo katalikiškai. Modifikuotas graikų raidynas Alpėse žinomas bent jau nuo Julijau Cesario laikų, t.y. >400metų iki Ulvilos. Didžiausia tikimybė kad sakykim Codex Argenteum tekstas nei išverstas Ulvilos nei parašytas gotų kalba. Kad yra kitaip sunku būtų įrodyti.

    Su ta “gotų kalba” tokia pati padėtis kaip ir su skandinaviška kilme. Tiesiog tai priimta kaip aksioma be rimto pagrindo.
    —————————

    Žygeivis:

    Deja, kitų “gotiškų” tekstų (jų sąrašas kažkada buvo pateiktas forume) bent kol kas nežinoma.

    ——————————————————————-

    http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=4196&posts=121

    Bolia – 2009-02-25 12:20 AM

    Ką man čia komentuoti? Pabandysiu paaiškinti dar detaliau, bet, prisiekiu, paskutinį kartą.

    Bolia – 2009-10-24 8:38 PM

    Jos pagrindas – Wulfilos Biblija ir dar keletas raštų

    Šiuo metu Švedijoje saugomas taip vadinamas “Sidabrinis kodeksas” parašytas VI a. pabaigoje (nustatyta radioaktyviosios anglies metodu) Š. Italijoje, kurią tuo metu jau valdė langobardai.

    Kad tai Ulfilos biblija, tėra tik spėjimas, pagrįstas vienu vieninteliu argumentu – jokie kiti Šv. Rašto vertimai šaltiniuose neminimi.

    Yra keletas svarių įrodymų, kad gotai buvo germanai. Kol jų kas nors nepaneigs, apie gotų baltiškumą kalbėti nėra prasmės. Pats pagrindinis germaniškumo įrodymas – išlikę gotų rašto pavyzdžiai.

    Jie tokie:

    1. Codex Argenteus (pvz nr1), “sidabrinis kodeksas”, Ulfilos biblija, 188 lapai
    2. Codices Ambrosiani (pvz nr2), kartu su Codex Taurinensis 5 dalys, 193 lapai
    3. Codex Rehdigerianus (pvz nr3), 1 lapas
    4. Codex Gissensis, 2 lapai
    5. Codex Carolinus, 5 lapai
    6. Codex Vaticanus, 3 lapai

    7. Dar yra:
    – komentarai Jono evangelijai (8 lapai),
    – gotų kalendoriaus ištraukos,
    – Alkuinos rankraštis su gotų abėcėle,
    – keletas žodžių pirkimo dokumentuose,
    – iškalti įrašai ant žiedo ir ieties antgalio.

    Net nebežinau ar ko nepraleidau, bet ir tiek užteks.

    ——————————————————————————-

    Žygeivis:

    Taigi, reikėtų bent jau šiuos panagrinėti ir nustatyti jų ryšį (jei toks yra) su baltų kalbomis.

    P.S. Kaip ten bebūtų, bet Ulfila juk ne pats sugalvojo tą kalbą, kuria pasinaudojo – vadinasi ji irgi tada egzistavo ir ja kažkokios gentys kalbėjo.

    Kitas klausimas, kokia būtent tauta, gentys ar gentis šia kalba tada kalbėjo. Ir kaip ta tauta, ar gentis, ar jų grupė, patys tiksliai save vadino savo kalba, bei kaip juos vadino įvairūs kiti.

    Apskritai, kalbant apie gotus egzistuoja ta pati problema, kaip ir kalbant apie hunus – juk iš esmės tai buvo labai įvairių įvairiakalbių genčių sąjungos, o ne viena, ta pačia kalba kalbanti, tauta.

    O kokia būtent kalba kalbėjo būtent tie gotai-gudai, kurie gyveno tam tikrą laiką greta prūsų ir jotvingių, nustatyti, mano nuomone, bent jau kol kas, neįmanoma.

    ———————————————-

    Plačiau čia ir toliau:

    Scandza vertimas

    http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=4951&start=101
    http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=4951&start=121
    http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=4951&start=141
    http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=4951&start=161
    …..

    • Geografas:

     “didelė sala vardu Scandza, kadagio lapo pavidalo”
     Kadagys lapų neturi :)) Apie kokį čia vertimą pezi, jei nemoki išversti “folium cetri” – citrinmedžio lapas! Elementarių dalykų! Tai ką tada kalbėti apie sudėtingesnes Jordano teksto vertimo klaidas? Sumanei konkuruot su Statkute, kas prasčiau išvers?

 9. Šukos > Vilnai:

  Tiesiog idealiai pateisinai savo vardą. Taip suvelti į gniutulą visiškai skirtingus dalykus turbūt ir pati Statkutė nesugebėtų 🙂

  • Vilna >Šukoms:

   Žmogus niekada nebuvo vien fizinė, be sąmonės, be pasaulėjautos būtybė – prietaisas. Ojektai, pasaulio sąrangos samprata jam visada buvo pasaulėžiūros sąlygotas dalykas – vertybė. Tai yra išreiškiama kalboje varduose, žodžiuose, todėl jie yra lygiaverčiai su kitais istorijos šaltiniais. Tai akivaizdžiai patvirtina Toporovo, Greimo. Gimbutienės ir kt. darbai. Beje, ir K.Būga savo darbuose nekartą yra pabrėžęs dėl vardų, žodžių, kaip vieno iš istorijos šaltinių naudojimo galimybių.
   Tačiau, matyt, šis šaltinis primityvams yra ne pagal jėgas. Kas matytųsi ir replikoje… Beje, galbūt, ne šiaipsau rusų yra sakoma: “smotrit v knygu, vidit figu”…

   • Geografas > Vilnai:

    “smotrit v knygu, vidit figu”… Būtent. Ypač kai lietuvių žodį “sala” bando gretinti su latvių “iela”, nors šis yra giminiškas mūsų “eilei”. Arba žodį “ulyčėlė” laiko ne skoliniu iš slavų “ulica” , bet bendru žodžiu :)) Turbūt dar neiškaršta toji tavo “vilna”, kad seki tokias pasakas 🙂

    • Vilna>Geografui:

     Dėl “eilė” semantinio giminiškumo nurodytiems žodžiams dar galiu pridurti “seilės” – iš jų požymio nutįsti, plg. “nutįso seilės”, kaimas Seiliūnai, pavardė Seilius, be to, manau, kad čia priklauso ir “suolelis”, plg. tautosakoje – “vėlių suolelis”, t.t. Taip pat čia nurodytinas, matyt, ir lenkų – “kolei”, “koleika”.
     Taigi, toji vilna “iškaršta”, esi prastas verpėjas…

  • Vilna:

   Jeigu vilna sukelia tokią prasmę (semantiką), tai pačiam visiškai svetima yra senoji pasaulėjauta. Beje, jeigu protėviai būtų taip galvoje, kaip dabar darai pats, tai paties kaip žmogaus nebebūtų, egzistuotum “gniutulu Gniutuloje”.

 10. Auksinis kardas:

  Da zdravstvujet razum, da isčeznet marazm 🙂

 11. suomis:

  Jeigu Statkutė nepriešpastatytų germanų baltams o žiūrėtų į juos, kaip į indoeuropiečius, tai tada čia iš vis nėra jokio prieštaravimo. Ir remtis romėnais yra beprasmis reikalas. Nes jie neatsakys, kas višta o kas kiaušinis.

 12. Man kaip baltistui jau seniai buvo aisku, kad gotai-gudai buvo vakaru prusu kareiviai, kurie perkele i Gotlandija – Svedijos “Gotland” sala, ir ten susimaiso su indigenais. Siuo budo atrodo kita – labai sumaisyta – kalba. Gudu kalboje “sunus” yra “sunus”, “sios dienos” yra “sinteinan” (prusiskai tai buvo “sindeinan”). Yra labai daug tokiu pavyzdziu.

 13. Bent jau korektiškai iš žmogiškosios pusės derėtų vesti mokslinius ginčus. Kai tekste atsiranda nuoroda į “garbų amžių” – tai mažų mažiausia negražu. Nors LT ir ne to pasitaiko. Vis tik profesūrai taikytini kiek kitokie formos standartai, nei, tarkime, Delfio komentatoriui. Ir šiuose komentaruose matyti – kai pristingama rimtesnių argumentų, imama pulti juos parašiusi asmenybė – štai Dr. vardas kažkam užkliuvo… matau, net istorikas T.B. nesupranta, kad garbės daktaras yra mažiausiai 2 “paprasti” daktarai (nors gal ir nederėtų lyginti). Garbės vardai teikiami už gyvenimo nuopelnus – Jūratė Statkutė šio vardo tikrai yra nusipelniusi. O Alko komentatoriams linkiu nevirsti “delfio” komentatoriais … 🙂 Išlaikykit lygį – gi kitaip tiesiog turgaus ginčai…

  • Garbės daktaro vardas teikiamas už visuomeninę veiklą. Jį gali gauti politikai, visuomenės veikėjai (pvz., ir A. Brazauskas buvo gavęs), o tikras daktaro vardas – už mokslinę veiklą.

   • Vilna:

    Pasaulis keičiasi – turi keistis ir mokslo samprata. Kiek gali viešpatauti pozityvistinė metodologija visuomenės moksluose, užgniaužti konkurenciją – būtų panašu į sovietinį totalitarizmą.

    • Gotas:

     Čia irgi geras! Ką? dabar “garbaus amžiaus” yra įžeidimas??? Reikėjo jiems vartoti “sena ponia”, “garbės daktaro laipsnio sulaukusi močiutė”? Kas netingi ir rašo nesąmonių. Knygutėje yra visas jos gyvenimo aprašymas. Pasiskaityk prieš svaičiodamas! Net lotynų kalbos padoriai nesimokė!

      • Čia “garbus amžius” vartojamas jums suprantama prasme: “senas – kvailas”. Tai negražu. Garbės daktaro vardas suteikiamas ne tik už visuomeninę veiklą siaurąja prasme, tačiau ir už mokslinę-visuomeninę veiklą. Už mokslinę veiklą, turinčią visuomeninės reikšmės. Galų gale, kiekvienas atvejis yra individualus ir toks žmogus turi teisę vadintis daktaru. Argi ne taip?

       • Gotas:

        Na Gintarai, jūsų tai tik interpretacija. Reikia paklausti autorių, ar jie kandžiai taip norėjo sakyti. Bet kadangi jie pripažįsta ir Statkutės nuopelnus, manau, kad Jūs įžvelgiate tai, ko nėra. Kas yra garbės daktaro vardas dar gali būti samprotavimo tema, bet pasirašant reikia žymėti Dr. h.c. Čia jau etikos reikalas.

 14. Auksinis kardas:

  “Garbės” (greičiau gėdos) daktarės vardą užsienyje galima nusipirkti, kaip ir grafo titulą. Gėda, kad vienas universitetų Lietuvoje susigundė gal Margaritos salos gamta, gal dar kuo nors, bet čia ir durnam aišku, jog visos tos “mokslininkės” rašliavos nė bakalauro nevertos.

 15. Geografas > Gintarui:

  Jei moteriškė neskiria mokslo populiarinimo straipsnio nuo mokslinio straipsnio, jei Kuršių ar Aistmarių nerijai priskiria poliarines dienas ir naktis, jei Žemaitija / Samogitija jai yra “žemoji Getija”, jei neskiria “dr” nuo “dr. h. c.”, tai tikrai čia jau kaltas “garbus amžius”. Įdomu, kaip ji aiškintų Lietuvos / Lituanijos vardą. Turbūt kaip Litusbanijos ar l‘Litalijos. O mes, Lituanijos gyventojai būsim jos pavadinti ne lietuviais, o litusbanais 🙂 Ir bus atskleista dar viena “didžioji apgavystė” bei dar viena “K. Būgos klaida”.

 16. tikras lietuvis:

  Nebūkite pavyduoliai:

  tebūnie Statkutė šimtąkart neteisi, bet ji , kaip ir Gedgaudas (irgi labai nemėgstamas Lietuvos “istorikų”), kelia įdomius klausimus.
  Jau tai yra gerai.
  Galų gale ji, lyg ir, nesikėsina į mūsų “istorikų” sinekūras? 🙂
  Jei Butkus polemizuoja tikrai mokslininko stiliumi (labai mandagiai), bet baronai ir pan. išeina iš mokslininkams priderančio mandagaus elgesio ribų.
  Ir tai jau kelia abejones tokiais kritikais: ar tikrai jau jie tokie teisūs, jei savo “teisumui” paremti nebeužtenka objektyvių svarstymų?

 17. lietuvininkams:

  Patarčiau vietoj emocijų grįžti prie esmės: taigi kur toji Jordanio Scandza. Man atrodo J. Rosales kritikai (Butkus ir Baronas) neskaitė Jordanio teksto o tik J. Rosales knygoje pateiktą jo citatą, todėl ir negalėjo padaryti teisingų išvadų.

  Čia yra platesnio Jordanio fragmento vertimas ir jo aptarimas:
  http://forum.istorija.net/forums/thread-view.asp?tid=4951&mid=87845#M87845

  • Geografas:

   “didelė sala vardu Scandza, kadagio lapo pavidalo” – ir čia tas pat. Ar tu, vaikeli, bent esi matęs kadagį? Duosiu premiją, jei atneši bent vieną kadagio lapą. Gal tau ir eglė yra lapuotis?
   Ir nuo kada lotynų “influit” reiškia “skalauti”?

 18. Geografas > lietuvninkams:

  Kiek žinau, Butkus ir Lanza skaitė ne Jordano vertimus, bet patį originalą, jį tikrindami ir cituodami. Kitų vertėjų vertimų jie nekomentavo (bent jau populiarioje straipsnio versijoje). Komentuoti tik Statkutės vertimo netikslumai. Dėl Skandzos vietos šitame atsakyme jau blaškosi pati Statkutė – Skandza, anot jos, yra Aistmarių nerija, tačiau poliarinės naktys jau nebe ten, o Suomijoje. Tas naktis, anot Statkutės “įrodo archeologija” 🙂

 19. Geografas > tikram lietuviui:

  “bet ji , kaip ir Gedgaudas (irgi labai nemėgstamas Lietuvos “istorikų”), kelia įdomius klausimus.” Įdomius klausimus kelia ne jie vieni. Tokių statkučių ir gedgaudų turi kiekviena tauta. Pasiskaitykit lenkų, baltarusių ar rusų portalus – ten jų aibės! Rusų “gedgaudai”, pavyzdžiui, 100 proc. įsitikinę, kad rusai buvo paplitę visoje Europoje prieš 80 000 metų. Tik paskui “blogiečiai” juos asimiliavę ir patys virtę germanais, romanais. Rusai irgi moka žaisti žodžių fonetika, viską tempdami ant rusiško kurpalio. Samodai jiems virto “samojedais” 🙂 Lietuvos “Trakai” jiems kilę iš veiksmažodžio “trachai” ir t.t. Turint gerus norus, dar ne tokius dalykus galima paaiškinti 🙂

  • tikras lietuvis:

   Tada važiuok tu į rasiejas – ten ir būk. 🙂
   O dabar apie Gedgaudą.
   Ar žinai, pvz.,kad mokslininkų yra pripažinta, jog mūsų kalba yra arčiausia indoeuropiečių?
   Tada žinotum, kad kadaise, pvz., visi kalbėjo tik mūsų kalba (tada – indoeuropiečių), dėl ko visoje Europoje ir net Indijoje pilna mūsų kalbos reliktų.
   Apie tai ir kalba Gedgaudas.
   Tik ne kiekvienam tai suprasti.
   O “istorikai” niekaip negali užleisti pirmenybės kam nors – juos, gal, iš darbo išvarys.
   Todėl ir burčija – reikia nereikia.

   • tikras lietuvis:

    O Statkutė tęsia Gedgaudo liniją.
    Kažkur ji klysta, kažkur teisi, bet pats klausimų kėlimas, padedantis aiškintis ne tik mūsų, bet ir visos Europos istoriją yra ir įdomu, ir svarbu.

    • Jordanas:

     Drauge mano, manau, kad tikrai moki protingai mąstyti ir kultūringai (beveik visada) įsijungti į diskusiją. Bet žiūrėk, tavo teiginį “visi kalbėjo tik mūsų kalba (tada – indoeuropiečių), dėl ko visoje Europoje ir net Indijoje pilna mūsų kalbos reliktų” galėtų pateikti bet kuris kitos indoeuropiečių kalbos atstovas. Juk jei yra bendrų žodžių, kuo remdamasis gali sakyti, kad tai – lietuviški žodžiai patekę į senąją graikų (ar islandų, hetitų ir t.t.) kalbą, o ne atvirkščiai?

   • Geografas:

    “Ar žinai, pvz.,kad mokslininkų yra pripažinta, jog mūsų kalba yra arčiausia indoeuropiečių?” Pamiršai priduri – prokalbės. Bet ar žinai, pvz., kad mokslininkų yra pripažinta, jog prūsų kalba buvo dar arčiau indoeuropiečių prokalbės? Už lietuvių kalbą ji buvo dar archajiškesnė. Tai gal tada visi “kalbėjo ne lietuvių, o prūsų kalba”? Įskaitant ir žydą Adomą su Ieva.
    Ar Gedgaudas apie tai nerašo? Gal žmogus nežinojo? 🙂

    • tikras lietuvis:

     Kada sakau lietuvių, turiu omenyje baltų.
     Ir sugriuvo tavo kortų namelis. 🙂

     • Geografas > tikram lietuviui:

      F. Neselmanas tam ir pasiūlė kuopinį terminą “baltai”, kad nebūtų painiojama atskirai nei su lietuviais, nei su latviais ar prūsais. Taigi lietuviai – tai ne visi baltai, “kortuotojau” 🙂 Kaip rusai – tai ne visi slavai.

      • tikras lietuvis:

       O kas sako, kad visi?
       O kas žino kiek dar “baltų” tautų buvo?

       • Geografas > lamatui:

        Bet kuriuo atveju netinka visų baltų, kad ir kiek jų būtų buvę, vadinti lietuviais.

        • lamatas:

         bet kažkodėl senieji rusų metraščiai,rašydami apie karą su rytų galindais (goliad),rašo ,kad kariavo su Lietuva (Litva).dar berods iki Mindaugo laikų.Iš pradžių patarčiau išsiaiškinti ,kas tie “lietuviai”.Be šito pasiklysit,ir kitus klaidinsit.Gal daugiau skaityti reikėtu įvairios literatūros šia tema.Be išankstinio nusistatymo.Ir gerai viską apmąstant.

         • Geografas:

          Kariaudami su Protvos galindais. rusai Lietuvos neminėjo. Lietuva buvo minima tik žygių į ją metu. Arba jei patys lietuviai (ne galindai) užpuldavo.

          • lamatas:

           “И Михаиле Ярославичъ московский убьенъ бысть от Литвы на Поротве” (ПСРЛ, 1925, с. 38). Московский князь Михаил Хоробрит вынужден был снова отправиться на Протву, где и погибает в сражении с Литвой. Литва на р. Протве в середине XIII в. это – безусловно потомки голяди. Таким образом, надежно определяется, что в ХI-ХIII вв. в Западном Подмосковье в бассейне р. Протвы проживала голядь.http://goledyanka.narod.ru/Goled.htm

        • tikras lietuvis:

         O kas vadina?
         Kalba, juk, yra apie kalbos senumą, o kaip tik apie lietuvių taip pasisako mokslininkai, ne apie kitas baltų kalbas.

    • lamatas:

     pagal Tamstą ,ir lietuvių kalbos ,dar visai neseniai ,irgi nebuvo.O lietuvių tautos išeitu ,ir dabar nėra .Yra žemaičiai,aukštaičiai,dzūkai,suvalkiečiai.Oi ,atsiprašau,žemaičių taip pat nėra.Na yra douninikai,donininkai ir taip toliau.Greiti viską skaldyti .Manau neblogai būtu pasiskaityti apie kalbų susidarymą .O tikrovėje ,manau, buvo didžiulis vienos kilmės Tautos masyvas,kalbantis palaipsniui kintančiomis tarmėmis.Ką pavyko užgrobti vakaruose kryžiuočiams tapo prūsais.Šiaurėje-latviais.Na o ką pavyko apginti tapo lietuviais .Kažkodėl kitos tautos savo senųjų kalbų nesikrato.Nors, be specialaus pasiruošimo,net nesupranta.Ant kieno malūno vandenį pilat,PONAI

    • lamatas:

     pagal Tamstą ,ir lietuvių kalbos ,dar visai neseniai ,irgi nebuvo.O lietuvių tautos išeitu ,ir dabar nėra .Yra žemaičiai,aukštaičiai,dzūkai,suvalkiečiai.Oi ,atsiprašau,žemaičių taip pat nėra.Na yra douninikai,donininkai ir taip toliau.Greiti viską skaldyti .Manau neblogai būtu pasiskaityti apie kalbų susidarymą .O tikrovėje ,manau, buvo didžiulis vienos kilmės Tautos masyvas,kalbantis palaipsniui kintančiomis tarmėmis.Ką pavyko užgrobti vakaruose kryžiuočiams tapo prūsais.Šiaurėje-latviais.Na o ką pavyko apginti tapo lietuviais .Kažkodėl kitos tautos savo senųjų kalbų nesikrato.Nors, be specialaus pasiruošimo,net nesupranta.Ant kieno malūno vandenį pilat,PONAI

 20. janušonis evaldas:

  Ei jūs komuniagos,gėdinkitės pliekdami tokią išmintinga senutę,bet……kadangi esat be sarmatos….

 21. apuokas:

  matau, kad ietys įbirtingai laužomos. bent jau tiek. J.Statkutei de Rosales visgi noris padekoti uz gera teksta, korektiska ir sklandu minciu destyma, bei KULTURA tekste. Baranauskams ir panasiems dar mokytis ir mokytis, jeigu isvis tai imanoma… Jau nekalbant apie baronus.

 22. Galindas:

  Taigi, kad pangermanistinės ir panslavistinės idėjos susiformavo 19 a. ir gaila, kad jos tęsiasi ypač Rusijoje. Seniai M.Gimbutienė viską pastatė į vietą, deja mūsų lietuvių kuklumas ir garbinimas kitų – svetimųjų įbruktas mentalitetas, neleidžia propaguoti šios įžymios archeologės – tai ne istorikų interpretacijos, bet objektyvios žinios. Net įžymusis akademikas V. Toporovas ir jo atradimai nežinomi plačiai visuomenei. Statkutė de Rosales yra šaunuolė – poliglotė ir plačiai tyrinėjusi senuosius autorius. O kad romėnai ir netik jie, ypač plintant krikščionybei naikino, kas buvo anksčiau, tai matosi iš istorijos. Niekada nesunaikinęs senosios kultūros naujos neįdiegsi – visų mesijinių, imperinių tautų veikimo principai. Tą parodo ir Lietuvos istorija. Pangermanistinei hipotezei atėjo pabaiga ir čia puikiai prisidėjo Jūratė Statkutė. Seniai įrodyta, jog slavai atsirado iš periferinių baltų, jiems maišanatis su atėjūnais iš Azijos. Todėl ir panslavizmui ateina pabaiga.

 23. Vilmantas Rutkauskas:

  Dabartiniai į žydų evangeliją nukrypę pamatai Lietuvai NIEKO verti. Ogi todėl, kad Baltiška tradicija įgavusi prokryžiuočiams nei menkiausią nei nė menkiausio mūsų bočių pavidalo esmę, o vien prokryžiuotišką OKUPACINĘ siekiamybę – neteisėtai božnycintis. Gera str. mintis taryt vien tame, kad pabaigt vieną kartą klastingai krikščionintis. Krikščionintis atrodytų pradžiai prolandsbergio nereikšmingose krikščionizuotose “smulkmenose” – kažkokiose importinėse dvasinėse prožydų knygose ir teologinėse nycose – klastingai okupuojant LT krikščionintis. – Kiek dar mano įneštų į biudžetą kažkiek mano litų kažkokie prokryžiuočiai putiai pasisavinę atiduos kažkokiai savo božo nycei ?

  Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/vokietijai-nereikes-moketi-kompensaciju-uz-naciu-nusikaltimus-57-193901#ixzz1lRXSQFAL

 24. Geografas > lamatui:

  Gedgaudo ir Statkutės analogai Rusijoje. Kaip sakoma, kiekvienam kaimui – savas durnus. Kiekvienai tautai turbūt – irgi.
  http://www.youtube.com/watch?v=O76V83gMQsA&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=L6hxFM_xCp4&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=0PlxlcDJiAk&feature=related

  • tikras lietuvis:

   Na, va – ir pasimatė: jiems “visa tiesa” tik tenai. 🙂
   Savo galvos jiems nereikia.

  • lamatas:

   neatradai jokios Amerikos.galėčiau ir daugiau pateikti. Bet tam ir yra mokslas,kad iš daugybės tiesų ,ginčų keliu atrasti TIESĄ .Ir čia gerbiama Statkutė “žaidžia ” už Lietuvą.O už ką pats “žaidi”.Jei viską ,be kovos ,perleisim kitiems ,tai mūsų istorija prasidės kažkur XX a .pradžioje.O kitus durniais vadinti tikrai nėra didelio proto požymis .Beje ,kai skaičiuoji kvailius,reikėtų nepamiršti ,kad jų visada vienu daugiau,negu galvoji.

 25. lamatas:

  Manau didžiausia Lietuvos nelaimė.Labai mažai turime mokslininkų-TYRĖJŲ_IŠRADĖJŲ.Vis daugiau mokslininkai-žinotuojai -mokytojai.Pastarieji žino daug. Skaitai tokio straipsnį- vien nuorodos ,citatos.Ir vis dažniausiai į kitųjų mokslo žvaigždes.Pasaulio pripažintų.Dažnai ir nebe susigaudai,ar pats autorius palaiko kuri iš jų ,ar ne.Ir jo paties minties lyg tai nematyti.Pamastai ir supranti- yra tik uodegos vizginimas prieš TUOS svetimuosius.O nepalaiko kurio iš jų,nes bijo apsirikti.Dar ne tą palaikys.Bet įdomiausia tai,kad jie ,kaip taisyklė,dažniausiai valstybės išlaikomi ,postus užimantys,labiausiai nekenčia tų ,pirmųjų.Ypač savų ,Lietuvos.Tuoj kabina etiketę-PSEUDO.Gal bijo dėl savo postų (pinigų).O gal ,kad nepastebėtų pačių „ mokslinę „vertę.

 26. Kuo čia stebieteis,iš komentarų matuos,kad kas ketvėrts /glavlitou/ir derbės.

 27. Mindaugas:

  Neišryškėja nei vieno LR istoriko, kuris akivaizdžiai aiškintųsi lietuvių tautos, baltų, lietuvių kalbos atsiradimą, bylojimus, įtaką Europos aprėptyje. Akiračio praplėtimui paskaitykite tai http://www.sarmatas.lt/05/lietuviu-rastijos-istakos-ii-dalis/

  • lamatas:

   Tame ir esmė. Kas pateikia pagrindines prielaidas ir versijas.Trubačiovas,Ivanovas,Sedovas,Toporovas ir daug kitų .Rusų ,vokiečių ir panašiai .O mūsų daugiausia nuorodom skaidosi ,o savo mintį pareikšti kuklinasi .Ne visi .Bet dauguma tokių.Tai ir turim,kad istorija savo jau nuo xx a.pradžios beturim.

   • suomis:

    Greit ir tos nebeturėsim. Jeigu, pas poną Kliosovą viskas teisingai, tai Lietuvių kalbai apie 4200-4800 metų.

    • lamatas:

     Viskas vargu.Bet manau esmė manau tokia .Bus daugiau domenų ,tobulės metodai ,taps aiškiau. Bet bijau viską “pasidalins” kiti .Mūsų valstybės išlaikomiems visažiniams nuolankiai linksint.Beje ,teko girdėti, sssr laikais Daugpilio aukšt.avia kar inž. mokykloje kursantams buvo aiškinama ,kad baltai tai tokie pelkių žmonės ,baveik laukiniai .Gyvenę pelkynuose germanų ir slavų gyvenamuose teritorijose.

 28. Teisusis pilietis:

  Manau bėda su istorikais ta, kad jie parsidavę, tarnauja tiems, kad siekia nuskurdinti tautą. Manau, kad l. respublikoje istorikai gauna finansavimą tik tiems tyrinėjimams, kuriais būtų galima paneigti Lietuvos didingą praeitį. Jie tarnauja tikslui galutinai sunaikinti tautą. Gerai buvo prašyta, kad tie nedorėliai išlaikomi iš bumblausko ar kito masono kišenėje ir kaip banditai vykdo masonų pavestas naikinimo komandas.
  Tautoje yra protingesnių žmonių, dalis jų laisvalaikiu išsiaiškina Lietuvos istorijoje dagiau negu l. respublikoje išlaikomi istorikai pateikia savo viešose ataskaitose.
  Reikia išvaryti iš pareigų beveik visus l. respublikos išlaikomus istorikus, nes jie nesukuria tautai teisingų žinių. Jie mažai ką naujesnio apie Lietuvos praeitį pateikia nei buvo parašyta XX a. pirmoje pusėje.
  Keista, kad 20 metų tęsiasi toks tamsuoliškumas l. respublikos istorijos moksle.
  Ar tautininkų sąjungos nariai tai suvokia?

 29. Iš šalies:

  Gedgaudiniams-statkutiniams:

  Mes čia Feisbuke ta proga su Mariumi Kundrotu truputį linksmai pasikalbėjome apie Lietuvos istorijos atradimus, kurie gresia, išsivadavus iš metodologinių pančių. Gal ir kitiems bus smagu paskaityti.

  T.B. Turiu patriotinę hipotezę – Sovietų sąjunga buvo lietuvių valstybė – lietuviai ten gyveno nuo Nemuno iki Laptevų jūros. Turiu nepaneigiamų įrodymų. Todėl visi, kas nenori tapatintis su SSRS paveldu yra nepatriotai, nes atiduoda mūsų imperija svetimiems

  M.K. Na, mes prie alaus su Panku dar ne tokią hipotezę išvartėme Vis galvojome – kaip totorius Murza gali būti tikrasis arijas? Priėjome išvados: totoriai buvo tikrieji arijai. O kodėl lietuviai juos mušė prie Mėlynųjų vandenų? Netrukome ir su tolesne išvada: mušė uzurpatorius Algirdas, nuvertęs tikrąjį sosto įpėdinį – Jaunutį. O patį perversmą organizavo žydai. Jie ir nukreipė lietuvius prieš tikruosius arijus – totorius.

  T.B. Al Girdas yra arabas.

  M.K. Tarp kitko – visai tikėtinas variantas…

  M.K. O Kęstutis tai jau tikras žydas buvo: Kešet…

  T.B. Dėl Kęstučio dar nežinau, reikia atlikti tyrimą. Užtat jau dabar aišku, kad Min Daugas yra kinas iš Minų dinastijos.

  M.K. Aš tai manau, kad kinai buvo giminingi lietuviams ir tiesioginiai dzūkų protėviai: iš kur gi kitaip garsas “dz”? O pirmasis kinų imperatorius – grynakraujis lietuvis: juk jo vardas – Cin Ši Chvang-di – akivaizdžiai kilęs iš lietuviškų ištiktukų “dzin” ir “kvankt”.

  T.B. Bet man įdomiausias yra žemaičių paveldas. Vieną didelę gyvatę jie pavadino “ana konda!”

  M.K. Čia dar nieko. Paskutinė ispanų užimta inkų tvirtovė vadinosi žemaitiškai – Vilka Bamba. Žemaitis ir Amerikoje – žemaitis: pasiduoda vis paskutinis…

  T.B. Čia gal aukštaičiai (plg. legendą apie geležinį vilką ir pan.). Žemaičių tvirtovė vadintųsi Lokia Bamba.

  M.K. Yra ir daugiau rimtų ir neabejotinai tirtinų istorinių duomenų. Pavyzdžiui – tiksliai žinoma, kad prūsų kraštas Semba lotyniškai vadintas Zambija. Ar sutapimas su Afrikos valstybės pavadinimu – atsitiktinis? Tikri istorikai žino, kad tokių sutapimų – nebūna.
  Kažkada dalis sembų nukeliavo į pietų Afriką ir įkūrė ten valstybę, kurią pavadino senuoju vardu – Zambija. O kiek toliau į pietryčius nužygiavę sembai įkūrė šalį, vardu Mažoji Sembikė – Mozambikas.
  Jų šventovė vadinosi Rumuva. Nieko neprimena?

  T.B. Ta istorija su Vilka Bamba, atidžiau patyrinėjus, ir perskaičius visas Statkutės de Rosales knygas, darosi aiški – tai vidaus karas tarp aukštaičių ir žemaičių. Ispanai – juk gudų palikuonys iš Sama-Getijos (Žemosios Gudijos). Tai tie žemaičiai ir paėmė aukštaičių Vilko Bambos tvirtovę.

  • lamatas:

   Kvaila…..bet nejuokinga.

  • Kurmis:

   Labai juokinga 🙂 🙂 🙂 🙂 – leipstu juokais…o kur dar Mindaugo vardas, užrašytas kronikose…Mendog – tai juk aiškus įrodymas, kad tai Men Dog – vaikinas iš East Coast’o 🙂 🙂 🙂

   • tikras lietuvis:

    Kada pragudrėsi, tada suprasi iš ko čia reikia juoktis.
    Kol kas šneki visai ne į tą pusę.

    • ABC > Tikras lietuvis:

     Pragudrėjau ir juokiuosi iš rusų pasakų apie rusiškai kalbėjusius kromanjoniečius, iš lenkų pasakų, kad jie aplink Vilnių gyvenę dar iki čia atsirandant lietuviams, ir iš lietuvių pasakų, kad Samogitia reiškia “žemoji Getija”, o inkų Vilkabamba – “vilko bambą”.

     • tikras lietuvis:

      Ir kur tokių juokų prisirenki?
      Ar tik ne pats tai ir rašinėji? 🙂

     • lamatas:

      CHRONICON POLONORUM
      1203
      […] Compos itaque regni Casimirus, certus amicorum sed incertus amicitiarum,
      Geticos magnanimiter sudores aggreditur. Quorum contiguis pernimium afflictis
      et per creberrima vix adactis proelia, in Pollexianorum cervicosam feritatem
      animosius accingitur, nullius hactenus bello vel virtute attentatam. Glorioso enim
      visum est Casimiro inglorium, paterna videri gloria contentum. Sunt autem
      Pollexiani Getarum seu Prussorum genus, gens atrocissima, omni ferarum
      immanitate truculentior, propter vastissimas solitudinum intercapedines, propter
      concretissimas nemorum densitates, propter bituminata inaccessibilis palustria

     • lamatas:

      Lotynų “semos”-liet. pašalintas, rus.удаленный.Semogetija išvertus kaip pašalinė (kraštinė),arba tolimoji Getija ,man neatrodytu labai juokingai.Na nebent jeigu kas turi tikslą pasijuokti(ar ką išjuokti),o ne suprasti.

      • Iš šalies > lamatui:

       Pasiskaityk Vytauto Didžiojo laišką, kur jis aiškiausiai pasako, kas toji “Szamoyte”, arba “Samogitia”. Gal praeis noras išvedinėti “anakondos” sąsajas su žemaičių “ana kond” 🙂

       • lamatas:

        Svetimo man nekišk.Ir Vytauto laišką skaičiau .Ir trumpą VKP(b)kursą skaičiau .O jei pačiam galvoje minčių (savų)negimsta ,na ką gi .Ten kur viskas žinoma mokslui vietos nėra.Mokslas ten kur abejojama ,galvojama,kuriama .Beje” Szemoyte” ir “samogitija” visiškai kiti žodžiai.Nors įvardija tą pačią teritoriją.Sutiksi Vytautą pasitikslink kokiu tikslu tą laišką rašė.Prūsai getai ,žemaičiai ne,tikrai geležinė logika.

        • Iš šalies > lamatui:

         Lietuva, Leedumaa, Litwa ir Lithuania irgi visiškai kiti žodžiai. Turbūt irgi reiškė net keturis skirtingus dalykus pagal tavo VKP(b) mokymą. Gotų, getų-gudų, aišku, čia neįterpsi, bet “lietų”, “ledų močią” ar Litaliją – kodėl gi ne?

         • lamatas:

          Kažką painiojat.mano gi aiškiai parašyta …”.Beje” Szemoyte” ir “samogitija” visiškai kiti žodžiai.Nors įvardija tą pačią teritoriją. “…..Turiu omeny ,kad tai du skirtingos kilmės žodžiai tam pačiam terminui Įvardinti.Beje ten parašyta “Szemoyth,Samoyte,Samaytas,Samagicia.Vytautui gi buvo svarbu Įrodyti Žemaitijos priklausymą Lietuvai.O kažkoks atskiras pavadinimas tikrai ne jo naudai.Todėl čia reikėtų būti atsargiam su vertinimais.

          • Teisusis pilietis:

           Puiku, Lamatai. Pagrįsti Jūsų teiginiai. Manau čia vienas pagrindinių dalykų kaip plačiai sugebama apžvelgti į aprėptį. svarbu kokie yra asmens einamuoju metu orientaciniai gebėjimai.

       • lamatas:

        Panašu ,kad Tamsta ,bandot man įrodyti tai, ką Vytautui žūt būt reikėjo įrodyti imperatoriui.Kad suprasti kas prašyta būtina suprasti laiško atsiradimo priežastis.Gi manau nemanot ,kad laiškas parašytas jo pasiilgus.O priežastys privertusios taip rašyti yra sekančios.Kryžiuočiai ,remdamiesi tradicija ir ankstesniais rašytiniais šaltiniais ,kuriuose aiškiai nurodoma ,kad prūsai yra getai,tvirtino kad Samogitia yra tos Getijos dalis .Man čia nelabai svarbu kaip ,verst -šiaurinė,tolimoji ar kraštinė.bet jie turėjo omeny būtent GETIJA.O Vytautas laiške įrodinėja,kad žemaičiai savęs getais (būtent samogitais ,o ne žemaičias) nevadina.Todėl jie yra lietuviai ,ir turi priklausyti jam,tai yra Lietuvai.Todėl tokia žodžių reiškiančių žemaičius rašymo įvairovė.Nuo szamoyth (būtent taip girdima),iki samoyte (taip panašiau raštu).Taip “pritempiant” žodžio samogitia kilmę, iš žodžio žemaitija.To būtent reikėjo Vytautui. Gudrumo jam tikrai užteko.

    • Kurmis:

     Tėelai – shut f..k up, j..k off and die 🙂 🙂 🙂

 30. Iš šalies > lamatui:

  Sutinku – tikrai nebejuokinga. Juo labiau, kad kai kurios citatos imtos iš Gedgaudo “Mūsų praeities beieškant”. Sama-Getija yra iš Statkutės kūrybos.

  • lamatas:

   ir….. ?…maniau Tamsta bandot komentarų skaitytojus pralinksminti.O,pasirodo ,toks dabartinių mokslinių disputų lygis .Dirbat net pasispjaudydami…gaila ne rankas.Tai Jūsų valia,bet kažkodėl darosi labai liūdna….ir gėda ,nors atrodytu ,kad manęs tai neturėtu liesti

   • suomis:

    Jeigu čia rimtai toks disputas buvo, bandant pasijuokti, tai liūdna dėl mokslo bendruomenės lygio. Nes nelabai ir juokinga. Tai užveda ant minties, kad “žemaičių žydukas” gali būti ir teisus. Bet kartoju: – jeigu tai ne provokacija.

 31. Iš šalies > lamatui:

  Pridurčiau, kad lietuviai ir Šri Lankoj yra buvę. Vykdavo ten lankų šienauti. Sezoniniai darbininkai. O Varnos miestą įkūrę kuršininkai iš Kuršių nerijos. Nuvyko ir išmokė vietinius varnas gaudyt. Paskui jas rūkydavo ir pardavinėdavo romėnams 🙂

 32. Naivus > lamatui:

  Jūs teisus! Gedgaudo ir Statkutės veikalai turi tapti Tautininkų Biblija!. Kas jų nepripažįsta ar net drįsta kritikuoti – lauk iš tautininkų! Butkų, Baranauską ir Kundrotą – von!

  • lamatas:

   Aš asmeniškai,niekada pilnumoj nepritariau nei Gedgaudo , nei Statkutės pateiktoms lietuvių tautos istorijos versijoms .Greičiau atvirkščiai .Priskirti mane jų( versijų) gerbėjams kvailoka.Ir kalba čia visai ne apie tai .Man nemalonu ,kai bandantys pasireikšti kaip Lietuvos mokslo ir tautinio judėjimo atstovai,parodo savo pilną nesupratimą apie bendravimo etiką,kultūrą ir atvirai demonstruoja atsainią panieką tautos istorijai ir pačiai tautai.Kas atleistina eiliniams komentatoriams( nors asmeniškai ir juos dažnai smerkiu už tai),visiškai nepritinka tiems ,kuriuo Tauta norėtų matyti savo šviesuliais .Tokiais metodais netampama nei garbiais mokslininkais ,nei įtakingais politikais.

 33. Teisusis pilietis:

  Keista, kai tokiais primityviais būdais l. respublikoje stengiasi išlaikyti istorijos monopoliją. šaipantis iš tyrinėtojo.
  primena rusijos sąjungos laikus, kai šaipydavosi iš kitokios nuomonės. ar pavilnės lenkus, kuriuo pasišaipydavo iš lietuviško folkloro. Tuo atveju, kai J Statkutės tyrinėjimuose pasitvirtintų nemažai tiesos, l. respublikos dauguma istorikų su savo svaigimu būtų nebereikalingi, kaip tapo nereikalinga komunistų partija su savo tarybine ideologija. Man net smarvė jaučiasi iš tų pasenusios istorinės ideologijos skleidėjų atstovų. Smarvę skleidžiantį turinį reikia išmėžti paliekant jį kaip kupetoje kaip trąšą. Taip užleidžiant vietą naujoms vidėjoms.

 34. Naivus > lamatui:

  Aš siūlau kurti naują partiją! Vadintųsi “Baltijos gotai”. Arba tiesiog – “Gudų partija”. Mes nugalėsim!

 35. Naivus > Teisiajam piliečiui:

  Galėtų būti “Vilkabambos” partija. Gedgaudo ir jo šlovingosios istorijos garbei. Sujungtų naujuosius baltus ir senuosius inkus! Baltiškąją Europą su inkiškąja Amerika!

 36. Naivus > lamatui:

  “Aš asmeniškai,niekada pilnumoj nepritariau nei Gedgaudo , nei Statkutės pateiktoms lietuvių tautos istorijos versijoms .Greičiau atvirkščiai”
  Gaila! O aš taip tikėjausi… 🙁

 37. Marius:

  Nenorėčiau, kad mudviejų su Tomu pašnekesys juoko forma būtų naudojamas pilietiniams karams tarp drąsių teorijų šalininkų ir priešininkų. Yra toks žanras: istoriosofija. Istoriosofas gali kelti drąsesnes mintis, nei akademinis istorikas, o istoriko reikalas – jas kvalifikuotai įrodyti arba paneigti. Nemėgstu kai kurių (Bumblausko tipo) akademinių mokslininkų arogancijos. Bet ne mažiau liūdna dėl to, kad aplink drąsius ir tikrai vertus pagarbos istoriosofus buriasi kažkas panašaus į sektas, kuriose – dar aršesnis dogmatizmas, nei akademinėje bendruomenėje. Vieni sako – nedrįsk taip teigti, kiti – nedrįsk to neigti. Ir abi pusės tikisi žinančios visą tiesą. Nei vienas jos nežinome. Užtai – svarstykime, diskutuokime, argumentuokime. Ieškokime.

  • lamatas:

   Pilnumoj pritariu ,ir pasikartosiu -ten ,kur tiesa jau “turima” mokslui vietos nebelieka.Jokiam,nei akademiniam .nei mėgėjiškam.Mokslas ten ,kur abejojama,tiriama ,ginčijamasi,įrodinėjama.Svarbu tai daryti gerbiant oponentus.O palaikymo “sektos ” vertos tik pasigailėjimo.Nesvarbu kokios Bumbliauskinės,Gedgaudinės ar Kundrotinės(manau būs ir tokios, su laiku,kai tapsit akademiku).

 38. Vytautas:

  taip nusmuko Tomas Baranauskas, kad jau po keliais psiaudonimais, tokiais kaip “Naivus”, “Iš šalies”, “ABC” slepiasi. Atsiprašau jei kokio nepaminėjau. O pagiežingos ausys tai kyšo.

 39. ABC > lamatui, Tikram lietuviui:

  Dar vis stenat ir dejuojat? 🙂 Beje, ši svetainė ne T. Baranausko, jei ką.

 40. Kažin...:

  Komentarai rodo baisią nekultūrą, nepagarbą asmeniui, jo minčiai, kai kišamas savo snapas, užuot susivokus, ten, kur nieko neišmanoma, vien iš kažkokios pagiežos, kad suniekinus kito ilgų metų darbą. Baisus lygis, kičas – šiurpas…

 41. Atgalinis pranešimas: Kaip tėvynė tampa svetima | versijos

 42. FANAS:

  Galva sukasi nuo skeptiku ir tikru tyrinetoju diskusiju.Problemos tame,kad naujos kalbos neturi vieno ar kito garso ar raides. Turetu buti taip,jei rasai svetima zodi ji reikia parasyti originalo kalba o po to duoti paaiskinima savo kalba.Beje tai jau buvo;pvz graikai parase patroklis tik ne pataroklis, o paskui jau aiskina , kad tai protingas zmogus duodantis kitiems patarimus.Mums ir tiap viskas aisku, o jiems tai ne.Yra tos medziagos tik skaityk ir mokek skaityti. Juozas Semys rado daug akmenu ant kuriu musu runom parasyta, o kiek dar nerasta,kiek dar yra Vatikano archyvuose.Daug runrasciais israsytu akmenu sumuryta i baznyciu pamatus.Situ jau neprakalbinsi.Daug runrasciais rasytu akmenu niekas neperskaito nes visi pripazista skandinaviskas runas,o tik ne musiskes. Kai nera istorijos visrakcio tai tyrejas bejegis. Turiu galvoj musu sena,grazia kalba.Reikia daug juodo kantraus darbo ir po kruopelyte susidelios tikra sena ir teisinga istorija.Linkiu sekmes visiems ir nereikia taip piktai rietis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama

Init


 

Dusodininkai

 

ethnic art.lt
Baltų šalelė